Gedragscode

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers.

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de vereniging "Ons Net Son en Breugel Coöperatief U.A." of de Stichting "SonenBreugelVerbindt" zijn niet eenduidig.

Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze vrijwillige medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:

- regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor vrijwilligers;

- de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, die uitgangspunt is van het tucht- en     

  sanctiebeleid, dat door onze organisatie wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair/stagiaire of als betaalde kracht, vragen we je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers.

  1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en sfeer die veilig en gerespecteerd voelt.
  2. Indien een medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  3. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid.

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering in verbale, nonverbale of fysieke zin, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen, waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Vertrouwenspersoon SonenBreugelVerbindt

Titia Braam

titia@sonenbreugelverbindt.nl