Gemeenteplein

Stel uw vraag aan een medebewoner

Gemeentepagina week 17 2017
Gemeentepagina week 16
Gemeentepagina week 15 2017
Gemeentepagina week 14 2017
Gemeentepagina week 13 2017
Son en Breugel, 23 maart 2017 

Vandaag is door beide partijen de overeenkomst getekend, dat de nieuwbouw van 42 woningen in Sonniuspark mogelijk maakt. Door de overeenkomst kan de VOF snel door met de woningbouw in Sonniuspark. 
Het gaat om een mix van 21 koop- en 21 huurwoningen. Met het project wordt een segment woningen toegevoegd in de vrije huursector met huurprijzen vanaf € 975,-- per maand. 
De overeenkomst betreft cluster O gelegen in Sonniuspark, tussen Bijenlaan en de Spiegelkever (zie kaartje) en is gebaseerd op de ‘Afspraken op Hoofdlijnen’ uit 2015 binnen de grondexploitatie van nieuwbouwwijk Sonniuspark.

Wethouder Visser: “We zijn succesvol door de crisistijd gekomen door vast te houden aan de strategie van ‘dóórontwikkelen en dóórbouwen’. De vraag naar woningen en grond is nu weer groot. We voegen ook weer woningen toe aan de huursector waaraan behoefte is. Met dit cluster is de geplande woningbouw ten zuiden én ten noorden van de Bijenlaan over een jaar klaar.”

Clemie van Wanrooij: “We zijn blij dat we binnenkort met de verkoop en later dit jaar met de verhuur van een volgende fase in Sonniuspark kunnen starten. Dit plan sluit mooi aan op de fasen die we net hebben afgesloten iets verderop gelegen aan de Bijenlaan en dragen hiermee bij aan continuïteit van de realisatie van fraaie nieuwbouwprojecten in Sonniuspark”. 

Aangezien de ontwikkeling van dit plan al in een vergevorderd stadium is, kan nog dit jaar met de bouw worden begonnen. 
Bij de koopwoningen gaat het om 8 rij- en hoekwoningen, 6 tweekappers met zijuitbouw, 6 tweekappers met garage en één vrijstaande woning met garage. De 21 huurwoningen (rij- en hoekwoningen) in deze buurt worden t.z.t. aangeboden in de vrije sector, waarnaar in Son en Breugel momenteel grote vraag is.
Gemeentepagina week 12 2017
We gaan met u in gesprek over de verschillende keuzes. Is zelfstandigheid een realistische keuze? Kiezen we voor een fusie met Nuenen? Of worden we een onderdeel van Eindhoven? De gemeenteraad luistert en heeft uw mening nodig om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van Son en Breugel.

Deel uw meningen, inzichten en zorgen
Er zijn twee identieke bijeenkomsten gepland voor de gemeenschap van Son en Breugel op: woensdag 5 april 19:30 – 22:00 uur en donderdag 6 april tussen 14:00 en 16:30 uur. 
Reserveer alvast een van deze data in uw agenda. Details over de bijeenkomsten volgen op onze website www.sonenbreugel.nl en de sociale media van de gemeente Son en Breugel. Ondersteun de gemeenteraad in zijn keuzeproces voor een breed gedragen besluit over onze bestuurlijke toekomst

Contact opnemen voor een afspraak of voor vragen kan via ons algemene telefoonnummer 0499 - 491 491 en vraag naar projectleider Eef Mengers, het emailadres: spreekjeuit@sonenbreugel.nl, of stuur je bericht via twitter of facebook Son en Breugel met de hashtag #spreekjeuitSenB.
Breugel gaat Bruisen!
In 2012 en 2013 zijn de Centrumvisie Breugel en het uitvoe¬ringsprogramma Centrum Breugel vastgesteld. Onder de naam Breugel Bruist zijn verschillende projecten gerealiseerd. 
Feit is wel dat de grote ingrepen in het centrum nog geen vorm hebben gekregen. Belangrijk doel was en is een levendig dorpshart realiseren. 
Het realiseren van het dorpshart van Breugel is een van de zes majeure dossiers waarop het college is gaan doorpakken: We gaan er samen voor zorgen dat Breugel gaat Bruisen! 

Nieuw kader: onderlinge versterking
In 2016 zijn we na de zomer gestart met een reeks van ge¬sprekken met de belangrijkste partners. Duidelijk was dat de kaders van de plannen uit 2012 en 2013 geactualiseerd moes-ten worden. Deze plannen zijn nog steeds de basis, maar al¬lerlei ontwikkelingen vroegen wel om aanpassingen
In december heeft de raad de nieuwe kaders voor Breugel Bruist! vastgesteld. Dominant vertrekpunt van die kaders is de onderlinge versterking van de verschillende functies in het centrum van Breugel. 

Alle functies blijven
De volgende functies houden en/of krijgen een plek in het cen¬trum van Breugel: sport, gemeenschapsvoorziening, horeca, wonen, wonen met zorg, educatie en opvang en de open-bare ruimte. Maar ook specifieke functies (bewegingsbanken en boksschool) behouden een plek. Ook wordt gekeken naar de functie winkelen en ondernemen in het gebied en wordt gesproken met andere geïnteresseerde partijen over een mo¬gelijke plek in het plangebied.

Voor alle duidelijkheid: Alle activiteiten die nu plaats¬vinden in het hart van Breugel, krijgen ook in het nieuwe hart weer een plek.
Het zijn niet de voorzieningen die maken dat het bruist, het zijn de mensen. Zij moeten naar het hart van Breugel komen om te sporten, recreëren, te leren of te ontspannen. En ze moeten er vooral een tijdje (ver)blijven. Hiervoor moeten activiteiten in het centrum blijven. En misschien nodigt de nieuwe inrichting straks uit tot nieuwe activiteiten.

Samenwerken, delen en aanvullen
De verschillende functies moeten op elkaar aansluiten, elkaar versterken en aanvullen en moeten ook worden gedeeld. Dat betekent dat beheerders en gebruikers bereid moeten zijn om samen te werken, te delen en elkaar aan te vullen. Die ge¬zamenlijke bereidheid en gedeelde verantwoordelijkheid zijn belangrijk!
Hoe kunnen de afzonderlijke functies samenwerken en elkaar versterken? Wat kan bijvoorbeeld de gemeenschapsfunctie bijdragen aan sport of andersom? Of aan de horecafunctie? En hoe zit dat met de zorg? Waar kan zorg meer zijn dan alleen wonen met aandacht voor zorg? Hoe kan juist die zorgcompo¬nent  weer bijdragen aan de andere functies?

Samen optrekken
Breugel Bruist! Is geen project van de gemeente, maar van de gemeen¬schap. We bedenken samen met alle partners hoe we de versterking en samenwerking in het hart van Breugel gaan realiseren en vormge¬ven. We voeren gesprekken met elkaar en met betrokkenen indivi-dueel en / of gezamenlijk. Belangrijke vragen daarbij zijn: Waar zien partijen kansen? Waar liggen behoeftes? Waar kan samenwerking en versterking gevonden worden? 
We zullen met elkaar plussen en minnen af moeten wegen om tot een uiteindelijk voorstel te komen: we kunnen immers in het kleine gebied nooit alles realiseren, en we hebben ook geen ongelimiteerd budget. 

Waar zijn we nu mee bezig?
Na vaststelling van de kaders in december hebben we samen met de belangrijkste partners een externe stuurgroep gevormd. De stuur¬groep bestaat uit vertegenwoordigers van De Boerderij, De Bongerd, PlatOO, ‘thuis en de Doorpakkers. De gemeente faciliteert en brengt ook gevraagd en ongevraagd kennis en kunde mee. Alle partners den¬ken en werken actief mee. Samen met hen vormen we het beeld van wat we nodig hebben en willen realiseren. We onderzoeken samen eerst de mogelijkheden voor versterking en samenwerking. Vervol-gens vertalen we dat in het best passende ruimtelijke plaatje. 

Huiswerkgroepen
In verschillende “huiswerkgroepen” werken we hard aan de uitwerking van de plannen. We hebben groepen gevormd die actief en enthousi¬ast bezig zijn met de volgende onderwerpen: horeca en beheer, sport, wonen, onderwijs. In de groepen inventarissen we de mogelijkheden om zaken te combineren, samen te werken, de kansen, de dwarsver¬bindingen en natuurlijk ook de bedreigingen en de onmogelijkheden.

Praten met gebruikers
Daarnaast hebben we gesprekken met alle andere partners en gebrui¬kers van de verschillende voorzieningen. We willen weten wat zij wil¬len, wat zij nodig hebben, wat zij waarderen aan de voorzieningen, wat zij missen en wat zijn niet willen missen.

Hoe nu verder?
De resultaten van de huiswerkgroepen en alle andere informatie vormt de basis voor het uitvoeringsplan dat voor de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd gaat worden.


Resultaten van enkele huiswerkgroepen

Onderwijs
Gemeente en PlatOO erkennen elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden als het gaat om onderwijshuisvesting. Het schoolbe¬stuur is verantwoordelijk voor de organisatorische- en onderwijskun¬dige component en alles wat daaraan verbonden is. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van adequate onderwijshuisvesting. Natuurlijk zitten er veel overlappen in en dat is ook de reden dat PlatOO en gemeente het overleg en de samenwer¬king zoeken. PlatOO en gemeente accepteren en respecteren daarbij altijd de verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Specifiek voor Breugel geldt in dit verband dat we gezamenlijk uitgaan van onderwijs in het centrumgebied en daarbij de hui¬dige Regenboog (school en schoolgebouw) als uitgangspunt nemen. 
Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid om mogelijke toekomstige ruimtevragen waar nodig/gewenst te kunnen faciliteren in het hart van Breugel, kiest de gemeente er op eigen gezag voor om zich ook te oriënteren op een breder en groter aandeel “onderwijs” in het plangebied. Niet als uit¬gangspunt maar wel om in mogelijke toekomstige ontwikke¬lingen te kunnen voorzien. 

Sport
Uitgangspunt is dat “De Bongerd plat gaat” en er een nieuwe sportvoorziening komt die qua ruimte net iets groter is en daardoor meer te bieden heeft voor de sporters. 
De sporthal kan ook voor verschillende andere activiteiten gebruikt worden: bijvoorbeeld als ruimte voor een lokale uit¬voering of als een aularuimte voor een school, maar natuurlijk ook voor alle bestaande activiteiten zoals die van AVANTI.
Met alle betrokken partijen gaan we kijken hoe we optimaal van deze ruimte gebruik kunnen gaan maken.
De sportfunctie zien we los van ruimtes voor maatschappe¬lijke activiteiten en een horeca-faciliteit. Die vinden allemaal hun plek in het plangebied en wel op zo’n wijze dat dat de doelstelling van versterking van functies en samenwerking mogelijk wordt gemaakt. De horeca voorziening zal daarbij alle functies moeten kunnen ondersteunen zoals bijvoorbeeld die van kantinevoorziening voor de sporters.

Horeca
Voor een levendig Breugel is het belangrijk dat er horeca is in het centrumgebied. Een voorziening als ondersteuning voor andere voorzieningen zoals gemeenschapsvoorziening, onder¬wijs, dagbesteding en sport. Een plek waar je na het sporten wat kan drinken en kletsen. Ook een plek waar de school bij¬voorbeeld gebruik kan maken van een keuken. Een voorzie-ning, die als huiskamer kan dienen en waar dagbesteding kan plaatsvinden. Een plek waar mensen die deelgenomen hebben aan een activiteit in de gemeenschapsvoorziening een kop kof¬fie kunnen drinken. Maar ook een plek in het centrum, waar je naar toe gaat om een kop koffie te drinken op het terras en mensen te ontmoeten.
Het is belangrijk dat de horecavoorziening tegemoet komt aan de wensen van de verschillende gebruikers: de mensen die ge¬wend zijn zelf hun kopje koffie in te schenken na een culturele activiteit en de mensen die graag zien dat hun glaasje bier klaar staat na het sporten.

Hebt u vragen of opmerkingen? 
Leest u dit en denkt u, ik ben nog niet benaderd maar wel actief in een van de bestaande voorzieningen? Denkt u dat wij groepen, mensen, verenigingen vergeten? Of wilt u ook uw inbreng leveren?? Meldt u dan aan bij project-leider Eric-Jan de Haan, via e.dehaan@sonenbreugel.nl.

Oproep Jeugd
We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we heel graag ideeën en inzichten zouden horen van de middelbare schooljeugd uit Breugel. We vragen daarom 12 tot 18 jarigen jongens en meiden uit Breugel om mee te praten en mee te denken over de voorzieningen in het hart van Breugel: Wat hebben jullie nodig? Wat missen jullie? Heb je een idee of een plan? Wil je meepraten en meedenken?
Neem dan contact op met projectleider Eric-Jan de Haan, via e.dehaan@sonenbreugel.nl

Investeren in het centrum van Breugel: Voor de gemeenschap, maar vooral ook door de gemeenschap
Gemeentepagina week 11 2017
Gemeentepagina week 10 2017
Gemeentepagina week 9 2017
Gemeentepagina week 8 2017
Gemeentepagina week 7 2017
Gemeentepagina week 6 2017
Bij parkeren in het centrum van de kern Son gaat het om een juiste balans tussen goede bereikbaarheid van winkels, woonhuizen en evenementen aan de ene kant en slim gebruik van de schaarse openbare ruimte aan de andere kant. En…het oog wil ook nog wat. 

Het aantal parkeervakken is belangrijk, maar voor slim parkeerbeleid zijn andere zaken ook belangrijk: hoever wil je lopen, hoe lang staan auto’s er en van wie zijn die auto’s: bezoekers, bewoners of van mensen die in het centrum werken? Ook speelt het een rol wanneer auto’s geparkeerd staan: welke dag en welk tijdstip. 

De puzzel van parkeerplaatsen en parkeertijden wordt door een op parkeren gespecialiseerd bureau Spark ontrafeld. Spark deed in het najaar 2016 op meerdere momenten tellingen van de parkeerdruk in het hele centrum. Die informatie is verwerkt in een analyse over parkeren in het centrumgebied. Spark stelt concrete én slimme oplossingen voor om de parkeerdruk te reguleren. 

De onderzoeksresultaten worden in een openbare bewonersbijeenkomst met u gedeeld. 
Deze parkeerbijeenkomst is op 14 februari 2017 vanaf 18.30 uur in het gemeentehuis.

Spark presenteerde de onderzoeksresultaten Parkeren in centrum Son op 16 januari jl. aan de raadcommissie grondgebiedszaken van onze gemeenteraad. Klik op meer informatie voor de presentatie.
Gemeentepagina week 5 2017
Gemeentepagina week 4 2017
Gemeentepagina week 3 2017
Gemeentepagina week 2 2017
Gemeentepagina week 1 2017
De gemeentepagina week 51
Dit is de gemeentepagina van week 50 2016
Wanneer is er weinig te doen bij de milieustraat?