Gemeenteplein

Berichten

Gemeenteberichten week 43
Vanaf deze week plaatst de gemeente op vaste plaatsen in het dorp bladkorven. 
Inwoners van Son en Breugel kunnen een handje mee helpen met het opruimen van bladeren die in het openbaar gebied vallen. De gemeente plaatst hiervoor 70 bladkorven op plaatsen waar veel blad valt. 

Alleen blad in de korven
De korven worden geleegd met een zuiginstallatie. Met takken weet een zuiginstallatie geen raad. Om beschadiging van de machine te voorkomen mag in deze korven alleen blad gedeponeerd worden en dus géén snoeihout en takken. Indien bladkorven verkeerd gebruikt worden, zal de gemeente deze verwijderen. 

Bladblazers 
Niet in alle straten staan bladkorven, maar de wijkteams gaan wel in alle straten bladeren verwijderen. Als het weer het toelaat en het blad droog is, gaan de wijkteams van de gemeente vanaf 2 november met bladblazers van start om wijk voor wijk het blad naar het midden van de straten te blazen en vervolgens op te zuigen. De teams komen overal. De gemeente vraagt begrip voor het feit dat de wijkteams niet overal tegelijk kunnen zijn.

Eigen tuin
Om het blad in eigen tuin weg te werken leegt de gemeente de groene GFT-containers tot en met begin december (week 48) wekelijks. In de winter gaat het ophaalschema van GFT naar tweewekelijks, tot begin maart (week 10) in het nieuwe jaar.
Gemeenteberichten week 41
Gemeenteberichten week 39
Gemeenteberichten week 38
Vandaag is aannemer BAM Infra gestart met de aanleg van het snelfietspad Slowlane in Son en Breugel. Wethouder Boersma verrichtte de ludieke eerste bouwhandeling via het aanreiken van gereedschap en een ritje met een bakfiets. 

BAM Infra heeft de aanbesteding gewonnen om de afrondende fasen 2 en 3 van de Slowlane op Son en Breugels grondgebied aan te leggen. De werkzaamheden zullen ca. 6 weken in beslag nemen.

De Slowlane is een 32 km lang fietspad die de economische toplocaties in de regio op de snelste en meest milieuvriendelijke wijze met elkaar verbindt. Het is een ruim vier meter breed fietspad in rood asfalt met een eenduidige en hoogwaardige uitstraling. Het is een vrijliggend fietspad, dat voor een deel parallel loopt aan de snelwegen (de Fast Lane). Het fietspad verbindt bedrijventerreinen en campussen, zoals het ASML, Flight Forum, de Brainport Innovatie Campus, Ekkersrijt en de High Tech Campus Eindhoven en Philips. De route brengt de fietser bij de economische toplocaties en ook door mooie natuur. De Slowlane maakt onderdeel uit van het regionale project ‘Brainport Avenue’. 

Wethouder Jan Boersma: ‘We zien door de Coronacrisis dat steeds meer mensen voor het woon-werkverkeer de fiets kiezen. Door de e-bike en de speed pedelec is de actieradius van de fietser flink toegenomen en zijn ook afstanden boven 25 kilometer voor de e-biker geen probleem.’
Gemeente week 29
Gemeenteberichten week 29
Gemeenteberichten week 26
Gemeenteberichten week 25
Gemeenteberichten week 24
Gemeenteberichten week 23
Gemeenteberichten week 22
De gemeente Son en Breugel gaat, waar nodig, steun bieden aan verenigingen, stichtingen en beheerders die, door de coronacrisis, in moeilijkheden dreigen te komen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het verenigingsleven de harde klappen door de coronacrisis niet te boven kan komen. 

De steun kan bijvoorbeeld bestaan uit het kwijtschelden van de huur voor gebruikers van gemeentelijke accommodaties. Of het financieel steunen van de sporthalbeheerder zodat hij de betaalde huur door de sportverenigingen kan terugbetalen nu die geen gebruik van de sporthal kunnen maken. Ook houdt de gemeente actief vinger aan de pols bij beheerders van sociaal culturele accommodaties en past ze maatwerk toe waar nodig.

Verenigingsleven behouden
Er is ook steun voor organisatoren van evenementen die door corona niet konden plaatsvinden. Die hoeven de ontvangen subsidie niet altijd geheel terug te betalen. De gemeente kijkt per situatie welke kosten bijvoorbeeld al zijn gemaakt. Wethouder Jos de Bruin: “De mogelijkheden voor steun kunnen zeer divers zijn. We zullen als gemeente daarom per situatie bekijken of, en zo ja, welke steun we kunnen bieden. We hebben een bloeiend verenigingsleven. Het is ons er alles aan gelegen dat we dat weten te behouden voor de toekomst”. 
Subsidie 
De gemeente doet daarnaast ook een beroep op sportverenigingen om de samenwerking op te zoeken met elkaar, zodat zoveel mogelijk mensen in de gemeente kunnen blijven sporten. De Bruin: “We stellen een eenmalige subsidie beschikbaar van € 1000,- voor creatieve oplossingen om het sportaanbod (tijdelijk) te vergroten. Het zou fantastisch zijn als buitensportverenigingen gaan samenwerken met de binnensport, om zo ook de leden van de binnensport in beweging te houden”. Deze eenmalige subsidie is aan te vragen via de website van de gemeente.
Gemeenteberichten week 21
Gemeenteberichten week 20
Gemeenteberichten week 19
Gemeenteberichten week 18
Gemeenteberichten week 17
Met slim passen en meten is het mogelijk om het parkeerterrein achter de Rabobank in het centrum negen parkeerplaatsen meer te maken. Deze zijn bedoeld voor inwoners in het centrum, bezoekers en winkelende publiek. De parkeerplaatsen maken geen onderdeel uit van de blauwe zone. 

Winkeliers uit het centrum en een aantal omwonenden hebben actief meegedacht over deze oplossing. Die is relatief eenvoudig uitvoerbaar, zonder ingrijpende maatregelen of hoge kosten. 
De werkzaamheden om dit mogelijk te maken starten op dinsdag 28 april aanstaande. De verwachting is dat het werk drie werkdagen duurt. Het parkeerterrein met de aangrenzende parkeerplaatsen blijft tijdens het werk gewoon toegankelijk. 

Het openbare groen in de driehoek in dit gebied blijft behouden en krijgt later dit jaar onderhoud.
Gemeenteberichten week 16
Waar staat het CMD voor en wat kunnen inwoners van het CMD verwachten? Het antwoord op deze vragen is niet direct te geven. Dat is de belangrijkste bevinding in het vrijdag 10 april verschenen onderzoek naar het functioneren van het Centrum van Maatschappelijk Deelname (CMD) in Son en Breugel. Een heldere visie op het CMD ontbreekt. Die moet er snel komen en medewerkers moeten ernaar gaan handelen. Dat is tevens de belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek, dat vanavond via een digitale conferentie aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. 

Adviesbureau K2, dat het onderzoek in opdracht van de gemeente uitvoerde, constateerde ook dat er teveel aandacht uitgaat naar ‘harde controle mechanismen’, zoals het verzamelen van data , het verantwoorden van kosten en wachttijden, tijdsregistratie en het uitdenken van processen. Hierdoor komen medewerkers steeds verder af te staan van waar zij goed in zijn, namelijk het helpen van inwoners door de inzet van hun kennis en kunde. De onderzoekers adviseren om meer te focussen op het realiseren van doelen en meer te vertrouwen op de kwaliteiten van de professionals. 

Niet financieel, maar inhoudelijk analyseren van dure casussen 
Om de toename van de zorgkosten beter te begrijpen, adviseert het bureau om de 10% duurste casussen anoniem te analyseren, zodat het CMD meer inzicht krijgt in de zorgkosten. Want, met alleen getallen weet de gemeente nog niet wat er precies aan de hand is of waar de hoge zorgkosten vandaan komen. Hier nu inzicht in krijgen en van leren helpt om in de toekomst bij vergelijkbare vragen betere oplossingen aan te bieden. Dat betekent overigens niet dat cliënten hun huidige indicatie kwijtraken, maar wel dat de gemeente hiervan kan leren. 
Investeren in relatie met zorgaanbieder
Tot slot adviseert het adviesbureau om samen met de regiogemeenten meer te investeren in de relatie met de (grote) zorgaanbieders, zodat de hoge zorgkosten gezamenlijk kunnen worden aangepakt. 

Vooruit kijken
Wethouder Paul van Liempd reageert optimistisch op het rapport: “De afgelopen jaren zijn er steeds meer inhoudelijke en financiële uitdagingen op ons CMD afgekomen. We vroegen ons af of we nog wel de juiste dingen doen en of we de dingen op de juiste manier doen. Om deze vragen te beantwoorden, hebben we hulp van buitenaf ingeschakeld. Ik ben blij dat het onderzoeksrapport er nu ligt en ons voorziet van heldere aanbevelingen”. Het rapport is tot stand gekomen met de hulp van vele betrokkenen. Van Liempd: “Iedereen heeft enthousiast en open meegewerkt, ook de raadsleden. Mijn waardering voor alle betrokkenen is groot. We gaan met dit rapport vooruitkijken naar een toekomstbestendig CMD, dat op een efficiënte en effectieve wijze onze inwoners ondersteuning biedt.”

Vanavond presenteren de onderzoekers van adviesbureau K2 de resultaten aan de gemeenteraad van Son en Breugel. Dit gebeurt digitaal. De inhoudelijke behandeling door College en raad vindt op een later moment plaats.
Gemeenteberichten week 15
Gemeenteberichten week 14
Gemeenteberichten week 13
Gemeenteberichten week 12
Gemeenteberichten week 11
Gemeenteberichten week 10
Gemeenteberichten week 9
Gemeenteberichten week 8
Start realisatie 28 woningen SAMENBOUWEN.IN Son en Breugel 
aan de Afrikalaan/IJssellaan 

Waar voorheen basisschool ‘De Gentiaan’ stond, in het gebied tussen IJssellaan, Amerikalaan, Afrikalaan en Rijnlaan wordt nu hard gewerkt aan een nieuw woongebied met 28 woningen voor starters, gezinnen en senioren. Dit bericht geeft informatie over de planning. Het nieuwbouwproject bestaat uit rijwoningen, vrijstaand geschakelde woningen en (semi)patiowoningen die naar de wens van de toekomstige bewoners worden ontwikkeld. 

ENERGIEZUINIG NIEUWBOUWPROJECT
Het bouwplan wordt gerealiseerd in een setting van een parkachtig bos, waarbij de groene structuur leidend is ten opzichte van bebouwing en infrastructuur. Het landschap en het wonen lopen naadloos in elkaar over. Bijzonder aan dit project is dat het energiezuinig (EPC=0) wordt uitgevoerd en dat het in samenspraak met de groep toekomstige bewoners tot stand is gekomen. Zij hebben namelijk inspraak gehad in de opzet van het gebied evenals de plattegrond en de uitstraling van de woningen. Vastgoedregisseur B.V. heeft de toekomstige bewoners hierbij begeleid. Naast enkele koopwoningen worden er ook enkele patiobungalows te huur aangeboden volgens het huurconcept van OnsHuys. Er zijn nog enkele woningen beschikbaar. Informeer bij Vastgoedregisseur BV naar de mogelijkheden. 

START WERKZAAMHEDEN
Om het bouwplan te kunnen realiseren wordt eerst een deel van de groenvoorzieningen verwijderd. Dit wordt voornamelijk deze week uitgevoerd. Aansluitend start firma Kuppens Infra B.V. medio februari met het bouwrijp maken van het gebied en voert grondwerkzaamheden voor de riolering en verhardingen uit. Vervolgens brengen diverse nutspartijen de nutsleidingen voor elektra, water en telecom aan in het gebied. 

Het streven is om deze werkzaamheden medio mei 2020 gereed te hebben zodat bouwbedrijf Huybregts Relou B.V. aansluitend kan starten met de bouw van de woningen. 
De aannemer streeft ernaar om de 28 woningen in het 3e kwartaal van 2021 aan de bewoners op te leveren, waarna firma Kuppens Infra B.V. het openbaar gebied woonrijp maakt. Hierbij wordt de definitieve verharding aangebracht en wordt het openbaar gebied verder ingericht met het aanbrengen van diverse groenvoorzieningen
Gemeenteberichten week 6 2020
Gemeenteberichten week 5
Gemeenteberichten week 4
Gemeenteberichten week 2
Gemeenteberichten week 51
De Gemeente deelt oliebollen, glühwein en warme chocolademelk uit bij de kiosk

Ook dit jaar organiseert de gemeente Son en Breugel weer de traditionele oliebollenparty. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) nodigt alle inwoners van Son en Breugel uit om op oudejaarsdag, dinsdag 31 december a.s., van 14.30 tot 16.00 uur samen met hen feestelijk het oude jaar uit te luiden. Zij deelt dan samen met de griffier en enkele jeugdgemeenteraadsleden oliebollen, glühwein en warme chocolademelk uit bij de kiosk in het centrum. U komt toch ook? De band Spanish Blues verzorgt de achtergrondmuziek.

Nieuw: prijsuitreiking
Nieuw dit jaar is de uitreiking van de Duurzaamheidsprijs tijdens de oliebollenparty. De gemeente streeft naar een klimaatneutrale gemeenschap zonder CO2-uitstoot. Deze ambitie is haalbaar met hulp van inwoners en organisaties. De gemeente beloont daarom het meest duurzame project in Son en Breugel en reikt een prijs uit aan diegene die dit project hebben uitgevoerd. 

Wie wint de Frans Zaal bokaal?
Burgemeester Hans Gaillard maakt de winnaar van de duurzaamheidsprijs bekend tijdens de oliebollenparty. De prijs voor volwassenen heet ‘De Frans Zaal bokaal’ en de prijs voor de kinderen heet ‘De Jeugd in het Groen’. De laatste prijs is onderdeel van de Dag van de Duurzaamheid voor scholen. De gemeente reikt deze prijs pas uit bij de nieuwe editie in 2020. Meer informatie over de duurzaamheidsprijs vindt u op bit.ly/ 2Edk10t
Gemeenteberichten week 50
Gemeenteberichten week 49
Gemeenteberichten week 49
Gemeenteberichten week 47
De gemeente Son en Breugel start met het plan dat leidt tot een tweede aansluiting van Ekkersrijt op de snelweg. Het college stuurt hiervoor een voorstel naar de gemeenteraad.
Deze aansluiting verbetert in de eerste plaats de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Ekkersrijt in Son en Breugel en Esp in Eindhoven. Dat geeft tevens een belangrijke nieuwe impuls aan de bedrijvigheid van Esp en Ekkersrijt, vooral Ekkersrijt Oost. 

Het project wordt in nauwe samenwerking tussen de gemeenten Son en Breugel en Eindhoven en de provincie uitgevoerd en maakt onderdeel van een groter geheel waarin ook de gemeenten Helmond en Nuenen betrokken zijn: De Bundelroutes. Deze partijen spraken af dat Son en Breugel de initiatiefnemer is van het onderdeel Tweede Aansluiting Ekkersrijt. 
Het is voor het slagen van de doelen van het masterplan van groot belang dat alle vijf projecten in De Bundelroutes in afstemming met elkaar worden uitgevoerd.

Het plan Tweede aansluiting Ekkersrijt rust op twee belangrijke pijlers. Het streeft naar een groot maatschappelijk draagvlak en voldoet aan alle eisen van planologische en juridische wet- en regelgeving. 
Son en Breugel neemt nu het initiatief en zal zorgdragen voor betrokkenheid en inbreng van belanghebbende partijen. De ruimtelijke en maatschappelijke impact op de omgeving wordt vanzelfsprekend integraal meegewogen in de visievorming.

Wethouder Jan Boersma: “De belangen van zowel inwoners als bedrijven in de gemeenten Eindhoven als Son & Breugel worden nadrukkelijk behartigd. Ook de provincie Noord-Brabant en overige twee gemeenten Helmond en Nuenen, die in de regio Oost samenwerken aan de 5 Bundelroutes delen mee in de voordelen. De Bundelroutes moeten er onder andere voor zorgen dat het gebruik van wegen in dorpskernen door niet–bestemmingsverkeer voor een groot deel wordt weggenomen.” 

Belangen voor de hele regio 
Een tweede aansluiting op de snelweg zorgt voor een betere bereikbaarheid van bedrijvenparken binnen Ekkersrijt en impulsen aan de bedrijvigheid. Voor Son en Breugel betekent het weren van “niet – bestemmingsverkeer” in de kernen een verbetering van de leefbaarheid. Een extra aansluiting beoogt files weg te nemen, denk aan de opstopping elke morgen bij Ekkersrijt 10.000 en bij weefvak A58 / A50 / J.F. Kennedylaan nabij Ekkersrijt 10.000. De tweede aansluiting Ekkersrijt gaat knelpunten in de omgeving van Ekkersrijt ontlasten.
Voor de gemeente Eindhoven betekent de aansluiting een betere ontsluiting van het huidige bedrijvenpark Esp–zuid en schept het voorwaarden voor een goede ontwikkeling van het gehele gebied Esp.
Gemeenteberichten week 46
Gemeenteberichten week 45
Gemeenteberichten week 44
Gemeenteberichten week 43
Gemeenteberichten week 42
Gemeenteberichten week 41
Son en Breugel, 1 oktober 2019
 
Meer contact met inwoners 
 
Voortaan organiseert de gemeenteraad, bij elke vergadercyclus van zes weken, een inloopuur voor inwoners. Dit inloopuur vindt plaats voorafgaand aan een commissievergadering. In dit uur kunnen inwoners, verenigingen en bedrijven op een informele manier allerlei zaken met gemeenteraadsleden bespreken, zoals wensen, ideeën, vraagstukken of gedachten. 
Het eerste inloopuur is op 7 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in De Bongerd in Breugel. 
 
De Raadswerkgroep bestuursstijl, die dit idee heeft uitgewerkt, wil zo bereiken dat de gemeenteraad en commissies beter in contact komen met inwoners, verenigingen en ondernemers. Mireille Bonnier van de Raadswerkgroep bestuursstijl: “We willen beter weten wat er speelt in de gemeente. Een informeel gesprek met inwoners draagt daar zeker aan bij. De commissieleden willen graag gaan luisteren. We kennen nu alleen het formele spreekrecht bij commissie- en raadsvergaderingen, maar dat is wat ons betreft te beperkt. We zijn als raadswerkgroep aan het zoeken naar de juiste vorm om deze belangrijke feedback te verzamelen en staan open voor alle ideeën en suggesties. Deze kunt u met ons delen via het emailadres griffie@sonenbreugel.nl”
 
Vrij toegankelijk
Aankondiging van data en tijden vindt plaats op de gebruikelijke manier via de gemeentepagina en de website, maar ook via de facebookpagina van de gemeente. De inloopuren zijn vrij toegankelijk. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Martien Merks, eveneens lid van de Raadswerkgroep: “Natuurlijk hopen we op een hoge opkomst, maar we weten vooraf niet wat de toeloop zal zijn. We willen zo min mogelijk drempels opwerpen voor inwoners om naar een inloopuur te komen. Daarom vinden we aanmelden vooraf niet nodig. Dat betekent wel dat we niet altijd inhoudelijke antwoorden kunnen geven. Natuurlijk kunnen we er altijd wel op een later moment op terugkomen. We moeten daar nog even een weg in vinden. ” 
 
Vergaderen op een andere locatie 
Vanwege de renovatie van het gemeentehuis, gaan de gemeenteraad en de raadscommissies ook tijdelijk op andere locaties vergaderen. De voormalige Vijverbergschool, het Vestzaktheater, het Combigebouw en sporthal De Bongerd zijn hiervoor aangewezen. Om op een meer informele manier in contact komen te komen met inwoners, verenigingen en ondernemers grijpt de Raadswerkgroep deze gelegenheid ook aan om verenigingen of bedrijven de commissies uit te nodigen om een commissievergadering bij hén op de locatie te houden. Aanmelden als gastlocatie kan via: griffie@sonenbreugel.nl
Gemeenteberichten week 39
Gemeenteberichten week 38
Gemeenteberichten week 37
Op 17 september 2019 is het 75 jaar geleden dat Son en Breugel is bevrijd door de geallieerde troepen. Daar staan we op die dag vanaf 19.00 uur bij de Parachutist aan de Europalaan uitgebreid bij stil.

Burgemeester Hans Gaillard betuigt samen met de Jeugdgemeenteraad zijn respect aan de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog. 
Namens de 101st Airborne Division legt Generaal-Majoor Brian E. Winski een krans. Ook zal de 101st Airborne Division 21 saluutschoten afvuren als eerbetoon. Daarnaast zullen o.a. de Veteranen Son en Breugel een bloemenhulde brengen.

Na de officiële herdenking gaan we onder begeleiding van Wa’n Klank naar het Vestzaktheater voor een optreden van de Big Band Son en Breugel. 
Programma 17 september 2019
18.45 uur               Muzikaal voorprogramma door Zangkoor Een van Zin
19.00 uur              Herdenking en bloemenhulde bij monument de Parachutist / Europalaan
19.45 uur               Einde officiële gedeelte
19.47 uur              Aansteken bevrijdingsvuur door scouts
19.49 uur              Optocht richting Kerkstraat onder begeleiding van Wa’n Klank
20.00 uur               Aankomst Vestzaktheater
•	Ontsteken bevrijdingsvuur
•	Static show en uitdelen kauwgum en chocolade 
20.05	uur              In het Vestzak:
•	Tentoonstelling ‘75 jaar Vrijheid’ van Heemkundekring Son en Breugel Verbindt en de bevrijdingsfilm van vrijwilligers van Bevrijdende Vleugels 
•	Optreden Big Band Son en Breugel
21.00 uur               Einde programma
Gemeenteberichten week 36
Gemeenteberichten week 35
Gemeenteberichten week 34
Gemeenteberichten week 33
Gemeenteberichten week 29
Gemeentepagina week 28
Gemeentepagina week 27
Gemeentepagina week 26
Informatiebijeenkomst afkoppelen regenwater in combigebouw aan de Rooijseweg 

In het kader van de campagne Afkoppelen regenwaterafvoer is er op woensdagavond 26 juni aanstaande om 20.00 uur een eerste algemene informatiebijeenkomst in het combigebouw, Rooijseweg 1 in Son en Breugel.

De gemeente en partnerorganisatie SonenBreugelVerbindt geven op die avond uitleg over het waarom en hoe van afkoppelen van regenwaterafvoer van de riolering. 

Ook verduidelijkt de gemeente de regelingen waarmee inwoners afkoppelsubsidie kunnen ontvangen en hoe inwoners in bepaalde gevallen ook aanspraak kunnen maken op een korting op de gemeentelijke rioolbelasting.

Bezoekers aan de bijeenkomst krijgen zicht op de ondersteuning die Son en Breugel Verbindt en de gemeente aan het voorbereiden zijn. Het is de bedoeling om inwoners die willen afkoppelen met raad en daad terzijde te staan met advies en coaching. Ook kijken we hoe samenwerking in buurten en straten tot stand gebracht kan worden.
   
Ter aankondiging van deze bijeenkomst verschijnt vandaag een afkoppelkrant als bijlage van de Mooi Son en Breugelkrant.

Wethouder Jan Boersma: We kunnen ons voorstellen dat er bij onze inwoners vragen zijn over het waarom en hoe van afkoppelen van regenwaterafvoer. De situatie kan bij elke woning net wat anders kan zijn dan bij de buren. Daarom hopen we dat onze inwoners gebruik maken van deze informatieavond.
Gemeentepagina week 25
Gemeentepagina week 24
De kadernota is een vast ijkmoment binnen de planning en control-cyclus en bedoeld om richting te geven aan de begroting. Het college presenteert de gemeenteraad een meerjarige structureel sluitende kadernota, met in de eerste jaren een klein aflopend tekort.

In de kadernota zijn alleen uitbreidingen opgenomen die wettelijk verplicht zijn of al zijn besloten. Om hiermee toch een sluitend meerjarenperspectief neer te kunnen leggen, is de stelpost indexering scherp, maar toch nog voldoende begroot.

Op dit moment is er geen ruimte voor structureel nieuw beleid. Dat neemt niet weg dat het college van mening is dat er vragen liggen waar de gemeente wel invulling aan zou moeten geven. Een aantal van die vragen komt uit de notitie “Basis op orde”, die het college als een apart discussiestuk aan de gemeenteraad voorlegt. 

In aanloop naar de begroting gaat het college met de ambtelijke organisatie alle programma’s doorlichten en maken structureel €400.000 vrij, die ruimte biedt om de noodzakelijke wensen uit – onder andere - de notitie basis op orde alsnog in te vullen. Dit vindt plaats aan de hand van her-prioritering.

Het college vraagt van de gemeenteraad om bij deze kadernota richting mee te geven over welke thema’s de raad belangrijk en minder belangrijk vindt. Dat betrekt het college vervolgens bij de her-prioritering. De structurele financiële situatie is dusdanig dat een “kaasschaafmethode” geen oplossing biedt, maar dat de raad en het college duidelijke keuzes moeten maken in wat de gemeente wel en niet (meer) doet. 

Op het moment van opstellen van de kadernota is de meicirculaire nog niet gepubliceerd. Deze kan zowel positief, als negatief uitvallen voor ons. Er is daarmee dan ook geen rekening gehouden. Daarnaast is de ervaring dat veelal bij de septembercirculaire nog een correctie plaatsvindt die bij de begroting (2020-2023) betrokken wordt. 

De Kadernota vindt u bij meer informatie
Gemeentepagina week 23
Gemeentepagina week 22
Gemeentepagina week 21
Meer helderheid en gemak bij aanvragen en toekennen subsidie
De gemeenteraad van Son en Breugel behandelt in haar vergadering van donderdag 9 mei een initiatiefvoorstel om het huidige subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties te vereenvoudigen. De huidige regeling is complex en daarmee onvoldoende transparant. Bovendien is er nu te weinig aandacht voor een goede verantwoording van de subsidiegelden. Ook kan de aanvraagprocedure efficiënter door het proces te digitaliseren. Als de raad met het voorstel instemt, gaat het College van B&W aan de slag om de nieuwe subsidieregeling verder uit te werken. 

In de aanloop naar het initiatiefvoorstel heeft een raadswerkgroep, in samenspraak met subsidieontvangers, kaders vastgesteld waaraan nieuw subsidiebeleid moet voldoen. In de kern gaan die over digitaal, transparant, eerlijk, eenvoudig, zo min mogelijk uitzonderingen en meer aandacht voor een goede verantwoording. Die kaders vormen de basis voor het nieuwe subsidiebeleid. 

Van jeugdledensubsidie naar ledensubsidie
In het nieuwe subsidiebeleid ontvangen sportclubs straks subsidie op basis van het aantal leden en niet langer op basis van het aantal jeugdleden. Reden is dat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat inwoners van alle leeftijden aan sport doen. 

Accommodatiesubsidie eenvoudiger
Ook de accommodatiesubsidie gaat veranderen. In de huidige regeling ontvangen sportverenigingen een vast subsidiebedrag voor de huur van een accommodatie en een variabele subsidie voor de zaalhuur voor jeugdleden. Dit brengt veel administratieve last met zich mee, zowel voor de aanvrager als voor de gemeente. In de nieuwe regeling ontvangen de sportclubs straks een vast bedrag per jaar voor de accommodatiehuur, gebaseerd op de totale huurkosten van de sportvereniging.

Ruime overgangsregeling 
Bijna alle verenigingen die nu subsidie ontvangen, gaan er in de nieuwe regeling op vooruit of de subsidie blijft gelijk. Slechts enkele organisaties gaan er financieel op achteruit, maar daarvoor komt een ruime overgangsregeling. De raadswerkgroep subsidiebeleid heeft inmiddels met deze organisaties gesproken. De subsidieontvangers krijgen vanaf 2020 met het nieuwe proces te maken. De financiële gevolgen van de nieuwe regels zijn dan vanaf 2021 merkbaar. 

Participatie subsidieontvangers 
Op 15 maart 2018 stelde de raad kaders voor (nieuw) subsidiebeleid aan professionele organisaties. De raad vroeg zich af of het huidige subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties nog voldoet aan de wensen en eisen. Een raadsbrede werkgroep ging onderzoek doen bij subsidieontvangers. In een tweetal interactieve sessies is informatie opgehaald en zijn wensen geïnventariseerd. Dit resulteerde in het initiatiefvoorstel waar de raad op 9 mei over vergadert.
Gemeentepagina week 19
Gemeentepagina week 16
Gemeentepagina week 15
Afgelopen maandag is de nieuwe vleugel van het gemeentehuis aan de Airbornestraat in gebruik genomen. De medewerkers van het backoffice zijn daarmee vanuit de tijdelijke locatie de Vijverberg teruggekeerd naar het hoofdgebouw. 

Het college stelt aan de gemeenteraad een plan voor over de tijdelijke huisvesting, als voorbereiding op de tweede fase van de renovatie van het gemeentehuis: het bestuurscentrum. 
Het raadsvoorstel is om het bestuur, ondersteunende afdelingen, archief en de uitvoering van de dienstverlening tijdelijk onder te brengen in vrijgekomen locatie aan de Vijverberg.
Onder dienstverlening verstaan we onder andere de uitgifte van documenten als paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en verklaringen en de terinzagelegging van vergunningaanvragen en bestemmingsplannen. 
Het college hecht aan optimale bereikbaarheid voor onze inwoners en het compact, duidelijk en veilig samenbrengen van de gemeentelijke functies op niet meer dan twee locaties. De oplossing Vijverberg past binnen de begroting. De tijdelijke situatie zal anderhalf jaar duren. 

De tijdelijke huisvesting van bestuur, ondersteunende afdelingen en archief in De Vijverberg is de meest praktische optie. De locatie is goed bereikbaar en heeft parkeergelegenheid. De tijdelijke huisvesting uit fase-1 is meteen bruikbaar als tijdelijke huisvesting voor fase-2. De locatie is beschikbaar en voor deze onderdelen ook de goedkoopste optie. De locatie is een overlooplocatie voor werkplekken, als door sloop in fase-2 het aantal werkplekken en overlegplekken verminderd mocht zijn. 

Door ook de dienstverlening in de Vijverberg onder te brengen, kiest de gemeente weliswaar niet voor de goedkoopste oplossing, maar voor dienstverlening dicht bij onze inwoners. Zij hoeven niet buiten de gemeentegrens als zij producten of diensten van de gemeente nodig hebben. 

Vanwege de goede bereikbaarheid ziet het college in haar voorstel af van de optie om een deel van de dienstverlening gedurende anderhalf jaar onder te brengen in het gemeentehuis van Nuenen. Bijkomende reden om niet voor optie Nuenen te kiezen is, dat de verbindingsweg Broekdijk een half jaar voor autoverkeer afgesloten wordt in verband met renovatie van deze weg. Het college hecht er wel aan om het college van Nuenen te bedanken voor de collegiale bereidheid om de dienstverlening onder te brengen als dat gewenst is. 

Ook van een derde optie voor tijdelijke huisvesting, in de plint (begane grond) van de nieuwe vleugel van het gemeentehuis, ziet het college af in haar voorstel. Dit omdat het gereed maken van de plint voor gebruik van dienstverlening een stuk duurder zou uitvallen. 
 
Voor de duur van de renovatie wordt ook naar een tijdelijke locatie gezocht voor vergaderingen van de raad en de raadscommissies.
Gemeentepagina week 14
Gemeentepagina week 13
Gemeentepagina week 12
De fractie van PvdA/GroenLinks Son en Breugel en de heer Raf Daenen laten in reactie op berichten in de media weten dat de Oirschotse oud-wethouder Raf Daenen niet wordtvoor gedragen als kandidaat-wethouder in Son en Breugel.

Hoewel Raf Daenen als krachtige, verbindende en inhoudelijk deskundig bestuurder volgens de fractie voldeed aan het gewenste profiel, zijn Raf Daenen en de fractie van mening dat de beeldvorming die ontstaan is naar aanleiding van recente publicaties over de kwestie in de Oirschotse politiek een eventuele start als wethouder in Son en Breugel negatief zou beïnvloeden. De fractie van PvdA/GroenLinks verwacht over enkele weken een kandidaat-wethouder voor te kunnen dragen aan de gemeenteraad van Son en Breugel.
Door enkele evenementenorganisatoren is gevraagd of het voormalige kerkgebouw tijdelijk gebruikt kan worden voor activiteiten/evenementen. Het college laat de gemeenteraad weten dat de te maken kosten gemoeid met tijdelijk gebruik niet in overeenstemming zijn met de verwachte baten en zal daarom hierop geen verdere actie nemen.

Het gebouw is door gebruik en eerdere voorbereidingen op een definitieve sloop in een zodanige staat gekomen dat zonder maatregelen onverantwoord is om hier activiteiten in te organiseren.

Het pand heeft geen NUTS-voorziening meer (gas, elektra, water en communicatielijnen) en daarnaast zijn er ook geen sanitaire voorzieningen meer in het gebouw. Ook schuilt er gevaar in de aanwezigheid van asbest, stukken glas die kunnen vallen en afbrokkelende stenen. Verder zijn er ook geen blusmiddelen en vluchtwegaanduidingen.

Voor ons is veiligheid het belangrijkste afwegingscriterium. Om aan de basale veiligheidseisen te voldoen zullen er behoorlijk wat maatregelen genomen moeten worden.

Het aan de Raadscommissie Grondgebiedszaken verstrekte rapport van Aveco de Bondt over de bouwkundige/technische staat is hier duidelijk over. In het rapport worden de genoemde gevaarlijke aspecten duidelijk beschreven, waarbij in het rapport “kostenbegroting voor 3 varianten kerk Son”, eveneens van Aveco de Bondt, aangegeven is wat de kosten zijn voor herstel in de oorspronkelijke functie. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 779.000,00 excl. BTW. 

Niet al deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om aan de basale veiligheidseisen te voldoen voor tijdelijke gebruik. Een grove inschatting is dat dit circa € 200.000 excl. BTW gaat kosten.
Deze kosten zouden uitsluitend voor het tijdelijke gebruik zijn en leiden niet tot een besparing later in het traject. Het college acht de kosten gemoeid met tijdelijk gebruik niet in overeenstemming met de verwachte baten en zal hierop geen verdere actie nemen.
Gemeentepagina week 11
Gemeentepagina week 10 2019
Gemeentepagina week 9
Gemeentepagina week 8
Gemeentepagina week 7
Gemeentepagina week 6
De trottoirs in onderstaande stratenlijst krijgen in het eerste kwartaal van 2019 onderhoud. De straten staan op de inspectielijst trottoirs (2017) die in het eerste kwartaal van 2019 aan de beurt komen. Het gaat daarbij alleen om de straatdelen die daadwerkelijk onderhoud nodig hebben en het gewenste niveau niet meer halen. 

De aannemer is vrij om te bepalen welke straten eerst aan de beurt komen, omdat dit mogelijk samenhangt met andere uit te voeren werken. Het werk wordt hoogstwaarschijnlijk per gebied bij elkaar uitgevoerd. De gemeente zorgt er in samenwerking met de aannemer voor, dat er - voorafgaand aan de uitvoering - in het bijzijn van belangstellenden uit de straat een (straat)schouw over de details wordt uitgevoerd.

Gentiaan
o	Amerikalaan
o	Afrikalaan
o	Amstellaan
o	Aziëlaan
o	IJssellaan
o	Scheldelaan
Centrum/ Breeakker
o	Europalaan 
o	Wilhelminalaan 
o	Nachtegaallaan

Breugel
o	Mercuriusstraat
o	St. Genovevastraat
o	Thorbeckelaan

In februari voeren we een nieuwe inspectie van alle trottoirs uit. Nieuw onderdeel in dat proces wordt dat ook onze inwoners en gebruikers in de vorm van een enquête kunnen meedenken over welke voetpaden er naar hun mening dringend aan onderhoud toe zijn. 
De stratenlijst die aan de hand van de nieuwe inspectie én de input van onze inwoners tot stand komt, wordt vanaf het tweede kwartaal 2019 opgepakt. In blokken per kwartaal wordt het onderhoud vervolgens tot en met het vierde kwartaal in 2020 verder uitgevoerd. 

Van vijf naar drie jaar 
Aanvankelijk gold een periode van vijf jaar (2018 t/m 2022) om alle trottoirs gefaseerd naar het gewenste minimale onderhoudsniveau te brengen. De gemeenteraad heeft eind 2018 in een motie aangegeven deze termijn te lang te vinden en het college opgedragen om via een versnelling deze termijn van vijf jaar tot drie jaar terug te brengen (2018 t/m 2020). Als de raad de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stelt, zorgt de versnellingsoperatie ervoor dat alle trottoirs in de gemeente eind 2020 op het gewenste onderhoudsniveau zijn.

Naast deze grote onderhoudsoperatie blijft de gemeente alert op het tijdig repareren van kleinere beschadigingen aan trottoirs. Onze wijkteams herstellen de plotselinge beschadigingen die mogelijk gevaar voor gebruikers opleveren en via het meldingssysteem worden gemeld.
Gemeentepagina week 5 2019
Om het bezoeken van het centrum van Son per fiets te stimuleren, plaatst de gemeente op verzoek van de winkeliers extra fietsnieten. Als bezoekers aan het centrum uitgenodigd worden om bij voorkeur met de fiets te komen, is het nodig dat zij de fiets daar ook kunnen stallen zonder dat winkelend publiek daar last van heeft.

Eind december 2018 heeft er met een delegatie van de ondernemers van de ondernemersvereniging OVSB in het centrum van Son een schouw plaatsgevonden. De ondernemers hebben toen om de plaatsing van extra fietsnieten in het centrum gevraagd, bij voorkeur aan de oostzijde van Nieuwstraat.

Voor het plaatsen van extra fietsnietjes wordt gekeken naar de plaatsen waar fietsen op drukke momenten staan en wordt er rekening gehouden met looproutes, bushaltes en evenementen zoals de kermis. 

Op basis van de opgehaalde informatie stelt wethouder Jan Boerma voor om in overleg met de betreffende ondernemers in februari 17 fietsnieten bij te plaatsen in de Nieuwstraat. In april worden nog eens 13 fietsnieten geplaatst nabij de bushalte Raadhuisplein en de Zwaan.  Daarmee neemt het aantal de stallingsmogelijkheden in het gebied totaal met 30 toe.
Gemeentepagina week 4
SON EN BREUGEL - Tom van den Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks) stopt als wethouder in Son en Breugel. ‘Ik kom tot de conclusie dat het wethouderschap van Son en Breugel niet meer bij mij past’, schrijft hij in een verklaring.

‘Er zijn twee zaken die mij drijven in het leven’, schrijft hij. ‘Het werken aan een duurzamere wereld (...) en het strijden tegen de ‘doe maar normaal'-cultuur die zoveel mensen weerhoudt van het laten zien van hun ware talenten en identiteit.’ Aan die idealen komt hij als wethouder in Son en Breugel op dit moment maar moeilijk toe, zo luidt zijn motivatie. ,,Ik heb mijn woorden zorgvuldig gewikt en gewogen”, laat hij in een reactie weten. ,,Het is absoluut niet mijn bedoeling een bom te laten ontploffen.” Tegelijkertijd blijkt uit zijn antwoorden ook wel dat de moeizame verhoudingen in de Sonse raad een grote rol spelen bij zijn besluit. Bijvoorbeeld op de vraag hoe hij terugkijkt op zijn tweeënhalf jaar als wethouder. ,,Met gemengde gevoelens. Het doet veel pijn om tot dit besluit te moeten komen.” En zijn analyse hoe het nu verder moet. ,,Ik wens de partijen veel wijsheid toe om uit de loopgraven te komen en in het belang van het dorp te besturen.”

De afgelopen maanden was het politiek dan ook voortdurend onrustig in Son en Breugel. De nieuwe coalitie van Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks maakte van communicatie en burgerparticipatie een belangrijk speerpunt, vooral omdat Dorpsvisie en CDA dat wensten. Tegelijkertijd ging dat voornemen met name de wethouders van die twee partijen moeizaam af. Ondertussen trapten Dorpsvisie en CDA wel op de rem bij een paar duurzaamheidsvoorstellen die Van der Nieuwenhuijzen of PvdA/GroenLinks inbrachten. Daarbij wreekte zich dat de coalitie ook zonder PvdA/GroenLinks een meerderheid heeft.

Joris van Dam, fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks, zegt de afweging van Van den Nieuwenhuijzen te begrijpen. ,,Voor ons is het jammer, want we zijn heel tevreden over de manier waarop hij zich als bestuurder voor Son en Breugel heeft ingezet. Maar ik respecteer zijn keuze en begrijp de persoonlijke afweging die hij maakt.” PvdA/GroenLinks gaat nu op zoek naar een vervanger. Ondanks de moeizame start van de coalitie met Dorpsvisie en CDA is Van Dam enthousiast over het coalitieakkoord. ,,We gaan een goede bestuurder zoeken die daar uitvoering aan kan geven.”

Bron Eindhovens Dagblad Lukas van der Storm 18-01-19
Gemeentepagina week 3
Het college van burgemeester en wethouders heeft de behoefte om zich regelmatig op locatie te laten bijpraten over nieuwe ontwikkelingen en innovaties bij lokale ondernemers. Afgelopen dinsdag brachten zij daarvoor een werkbezoek aan Renders & Renders V.O.F., een intensieve pluimveehouderij aan de Brouwerskampweg.

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen nodigde zijn collega’s uit om kennis te komen maken met de twee pluimveehouders. Ondernemers Mark en Jack Renders hebben op hun terrein de afgelopen maanden een innovatieve nieuwe stal voor vleeskuikens in gebruik genomen. “De gebroeders Renders laten zien dat je binnen de huidige veehouderij genoeg ruimte hebt om met innovatieve productieprocessen vergaand te verduurzamen. Dat staat los van de - ook belangrijke - welzijnsdiscussie voor de dieren.”

In de nieuwe stal worden minder dieren gehouden dan voorheen en in combinatie met de best beschikbare technieken is de totale emissie van ammoniak, geur en fijn stof van het bedrijf naar de omgeving verminderd.
De stal is voorzien van allerlei moderne technieken, zoals geautomatiseerde klimaatbeheersing, pluimveeweegschaal en LED-verlichting. De dieren beschikken over daglicht en hebben meer ruimte.

Energie-neutrale productie
De temperatuur in de stal ligt rond de 30 graden Celsius. Warmte die volledig wordt opgewekt met duurzame technieken. Zo liggen de bedrijfspanden vol zonnepanelen en worden alle gebouwen op het terrein verwarmd met een enorme houtsnipperkachel. Het bedrijf produceert meer warmte en stroom dan het zelf gebruikt en op de daken van de stallen is nog genoeg ruimte voor meer zonnepanelen. Voor de restwarmte zien Mark en Jack Renders kansen om deze te delen met hun omgeving. 

Innovatieve mestverwerking
Voor deze circulaire bedrijfsvoering is veel interesse uit binnen- en buitenland. Zelfs vanuit China komen ondernemers een kijkje nemen bij dit bedrijf wat met Europese subsidie bijna klaar is voor een nieuwe stap in verduurzaming; de verwerking op eigen terrein van de strooiselmest uit de stallen in een nieuwe, innovatieve mestvergassingsinstallatie waarmee warmte en elektriciteit worden opgewekt. Wat overblijft zijn mestkorrels voor de akkerbouw.
Een Europese subsidie vanuit het LIFE programma en een samenwerking met het Italiaanse engineeringbedrijf Tre P Engineering Srl nadert de laatste fase van het proefproject.
En met het onherroepelijk worden van de verleende milieuvergunning staan de ondernemers in de startblokken voor een nieuwe stap in de verduurzaming van hun bedrijf.
Gemeentepagina week 2
Gemeentepagina week 1 2019
De Meer dan handen vrijwilligersprijzen worden jaarlijks uitgereikt om vrijwilligers en hun organisaties in het zonnetje te zetten. Gemeenten spelen een grote rol bij de aanmelding van lokale organisaties, om zo hun erkenning en waardering te laten zien voor het vele werk dat vrijwilligers doen in hun gemeenten. Ongeveer 60 gemeenten meldden projecten aan. Alle projecten zijn te vinden bij
Gemeentepagina week 51
Gemeentepagina week 50
Gemeentepagina week 48
Gemeentepagina week 48
Gemeentepagina week 47 2018
Gemeentepagina week 46 2018
De agrarische sector is een kwetsbare sector. Zeker voor ondernemers die onlangs zijn gestopt of willen stoppen. Uit onderzoek blijkt dat 15% van deze ondernemers door criminelen is benaderd. Criminelen zijn gefocust op leegstaande stallen en weten deze haarfijn te vinden. 

Oneigenlijk gebruik
Steeds vaker worden verhuurders van panden het slachtoffer van oneigenlijk gebruik van hun panden. Onder valse voorwendselen huren criminelen een pand om er hennep te telen of xtc te maken. De verhuurders lopen dan flinke risico’s op meerdere fronten. Risico’s van brand, (dreiging met) geweld, illegaal aftappen van elektriciteit, schade aan panden enzovoort liggen op de loer. 

Integrale controles in november
Om de bewustwording hiervoor te vergroten gaat een team bestaande uit politie, brandweer, gemeente en omgevingsdienst op bezoek bij agrariërs in Son en Breugel. Zij doen dit op dinsdag 20 en dinsdag 27 november. Het is de bedoeling op termijn zoveel mogelijk bedrijven in het buitengebied te bezoeken. De bezoeken worden niet vooraf aangekondigd.

Herkennen van signalen
Zij praten met ondernemers over het herkennen van signalen van criminaliteit en hoe zij die op een veilige manier kunnen melden bij de politie. Doel is hen bewust te maken van de gevaren van onbewust in zee gaan met malafide huurders. De verhuurder kan aansprakelijk worden gesteld, ook als deze nergens van af wist.

Zelf iets gezien?
Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Maar alleen samen kunnen we ondermijning stoppen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Hebt u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.
Gemeentepagina week 45 2018
Gemeentepagina week 44
Gemeentepagina week 43 2018
Op 18 september jl. heeft de heer Pulles, namens de fractie van de VVD een aantal vragen gesteld over de voormalige Petrus Banden kerk. Hieronder treft u de beantwoording daarvan aan van het college.

Vraag 1. Op 5 juli j.l. heeft de VVD het college verzocht om alle uitgaven die zijn gedaan/zullen worden gedaan in het kader van de herinrichting en herbestemming van het Kerkplein en naaste omgeving, de ambtelijke inzet, bouwkundige onderzoeken etc., in een overzicht te verwerken, en ons op verzoek toe te laten komen. Bij dezen het verzoek voor dit overzicht van gedane of, indien bekend, toekomstige uitgaven.
Antwoord: hieronder volgt een korte uiteenzetting van de totale kosten die van 20161 t/mhed en zijn gemaakt binnen projecten die direct gelinkt zijn aan centrum Son (Parkeren, Draagvlak onderzoek, voorbereiding, aankopen, (nog te openen) grondexploitatie). Per project en in totaliteit is een korte toelichting gegeven.

Korte toelichting per project/vermelde post
Parkeren Centrum Son (71709)
Op het project Parkeren Centrum Son zijn in totaal voor € 330.568,- uitgaven gedaan voor de aankoop van de rechten van 33 ondergrondse parkeerplaatsen onder de woonbebouwing op het 17-septemberplein.

Draagvlak onderzoek (41701)
Binnen dit project, voor het draagvlakonderzoek/ burgeronderzoek naar het MFA eind 2017, is in totaal € 70.620,- beschikbaar gesteld en € 41.019,- uitgegeven.

1 2016 is als peildatum gekozen omdat in dit jaar de Bouwteamovereenkomst is afgesloten met RAU/BurgtBouw de leden van de gemeenteraad van
Son en Breugel

- 2 -
Vorbereidingskrediet (840)
Het voorbereidingskrediet MFA Kerkplein Son geldt vanaf 2016 als voorbereidingskredietvoor ‘Centrum Son’. In de periode 2016, 2017 en 2018 (tot heden) is binnen dit krediet € 609.750,- uitgegeven.

Aankoop Kerk
Voor de aankoop van de kerk is in totaliteit een bedrag uitgegeven van € 1.126.291,-

Bouwtechnisch onderzoek
Het bouwtechnisch onderzoek is gedaan en op dit moment worden de bevindingen verwerkt tot een eindrapport. De kosten, € 27.000,- zijn nog niet helemaal in de administratie verwerkt, maar wel opgenomen in de Samenvattende tabel.

Samenvattende tabel: Totale kosten centrum Son
De totale kosten die vanaf 2016 binnen centrum Son zijn gemaakt in bovengenoemde projecten zijn hieronder per onderdeel aangegeven in totaal weergegeven:

Project Totale kosten 2016 - heden
Aankoop parkeerplaatsen € 330.567,54
Draagvlak onderzoek € 41.018,75
Voorbereidingskrediet2 € 609.750,15
Aankoop kerk3 € 1.126.291,35
Bouwtechnisch onderzoek4 € 27.000,00
Totaal € 2.134.627,79

Vraag 2. Zijn er aanvragen of verzoeken gedaan om de voormalige Petrus Bandenkerk de monumentale status toe te kennen, en zo ja, door wie en met welke motivering?

Antwoord: onze lokale Heemkundekring heeft op 4 juli jl. gevraagd het kerkgebouw zo snel mogelijk op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Zij stelt daarbij het volgende: ‘Onzes inziens staat niets een snelle procedure tot aanwijzing van gemeentelijk monument in de weg. Immers het nieuwe college is voorstander van het behoud van het kerkgebouw, het
gebouw is nu eigendom van de gemeente en diverse instanties (o.a. het
Cuijpersgenootschap) hebben de laatste jaren onomstotelijk het historisch belang ervan aangetoond’. Dit verzoek is door wethouder Jan Boersma op 20 augustus met de Monumentencommissie besproken. De wethouder heeft daarbij gemeld dat er opdracht is gegeven voor een bouwkundig onderzoek naar de huidige technische staat (het rapport daarvan wordt verwacht in oktober/begin november) en dat daarna planontwikkeling wordt gestart. Hiervoor wordt er nog geen besluit genomen over mogelijke aanwijzing. De aankoop is gedaan met de gedachte om er een nieuw dorpshuis in te vestigen. De vraag is nog hoe dat eruit komt te zien. Er is dus op dit moment geen vraag van de gemeente aan de Monumentencommissie hierover.
Het college is van mening dat het opstarten van een dergelijke procedure prematuur is. Eerst dient het resultaat van het onderzoek naar de technische staat en de besluitvorming naar aanleiding daarvan te worden afgewacht.

Vraag 3. Wat is de planning ten aanzien van de mogelijke herontwikkeling van de voormalige Petrus Bandenkerk en herziening van de Centrumvisie en Kerkpleinvisie?

2 Delen van dit onderdeel zijn/worden te zijner tijd geboekt in de GREX (Grond Exploitatie)
3 Zie noot 2
4 Deels gefactureerd. Verplichting is wel aangegaan derhalve is het hele bedrag opgenomen

- 3 -
Antwoord:in het collegeprogramma
Gemeentepagina week 42
Met trots presenteert de gemeente Son en Breugel de digitale Meerjarenbegroting 2019-2022. Transparant, leesbaar en inzichtelijk voor raadsleden, inwoners en andere belangstellenden. In een meerjarenbegroting maakt de gemeente de plannen voor het aankomende jaar bekend met een doorkijk naar de drie daarop volgende jaren.

Het internetadres voor de begrotingen van zowel 2018-2021 als 2019-2022 is https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/. 

In de begroting voor volgend jaar treft u het tabblad ‘Collegeprogramma’ aan, waarin het college van burgemeester en wethouders de uitwerking van het coalitieakkoord in een achttal focusgebieden toelicht. Raad en college zoeken nadrukkelijk de samenwerking tussen raad, college en inwoners om samen de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

De Meerjarenbegroting 2019-2022. opent met een korte videofilm over de belangrijkste thema’s en ambities uit het plan “Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel”.

Besluitvorming
Voorafgaand aan de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2019-2022 door de gemeenteraad op 8 november as. worden de ontwerpen inhoudelijk eerst besproken in alle openbare raadscommissies:

De thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit en Centrum/Dorpshuis alsook de programma’s Groen, Openluchtrecreatie, Duurzaamheid en Ruimtelijke inrichting worden behandeld door de raadscommissie Grondgebiedszaken op 22 oktober as.

De thema’s Nulde lijn samenleving en Breugel Bruist, alsook de programma’s Onderwijs, Sport, Cultuur, Sociale zaken, Welzijn & Zorg komen aan de orde bij de raadscommissie Burgerzaken op 23 oktober a.s.

De commissie Algemene Zaken bespreekt op 24 oktober a.s. de thema’s Burgerparticipatie/nieuwe bestuursstijl, Veiligheid, Regionale Samenwerking alsook de programma’s Bestuurlijke zaken, Publieke dienstverlening, Veiligheid en handhaving, Economie en Algemene dekkingsmiddelen. 

Begrotingskrant 2019
Op 17 oktober aanstaande verschijnt een publieksvriendelijke samenvatting van de begroting in de vorm van een Begrotingskrant 2019, als inlage van het huis-aan-huisblad De Mooi Son en Breugelkrant. In de begrotingskrant geven de fractievoorzitters van de politieke partijen in Son en Breugel de eerste reacties op de ontwerpbegroting
Gemeentepagina week 41 2018
Gemeentepagina week 40 2018
Meerjarenbegroting
Gemeentepagina week 39
Gemeentepagina week 38 2018
Gemeentepagina week 37 2018
Gemeentepagina week 36 2018
Gemeentepagina week 35
Vrijdag 24 augustus 2018 wordt de aankoop van het voormalige kerkgebouw Petrusbandenkerk officieel geformaliseerd en gepasseerd bij de notaris. Daarmee komen het gebouw en de ondergrond vanaf die datum in eigendom van de gemeente. 

Op 9 en 10 augustus is door onderzoeksbureau Aveco De Bondt ter plaatse nader onderzoek gedaan naar de bouwkundige staat en de aanwezigheid van asbest in het pand. 

Bij dit onderzoek zijn materialen verzameld die in een laboratoriumomgeving nader worden bekeken op exacte samenstelling en (her)bruikbaarheid in het kader van hergebruik van het voormalige kerkgebouw als dorpshuis.
 
In afwachting van de uitkomsten van het genoemde onderzoek laten wij, om de veiligheid en de gezondheid te waarborgen de bouwhekken staan en voorzien deze van de vereiste bebording (toegang tot het terrein en het gebouw is verboden). Dit omdat uit de inventarisatie voorafgaande aan de aankoop duidelijk is geworden dat de geplande asbestsanering niet volledig is afgerond en er bovendien een kans bestaat op vallend puin.

Vanwege de genoemde aanwezigheid van asbest alsook andere onduidelijkheid over de bouwkundige staat is het niet mogelijk om het gebouw te gebruiken voor evenementendoeleinden of voor enig ander gebruik.
   
Het gedetailleerde en definitieve onderzoeksrapport naar de bouwkundige staat van het gebouw van Aveco De Bondt wordt naar verwachting eind oktober opgeleverd.
Gemeentepagina week 34
Gemeentepagina week 33 2018
Inwoners geven leefomgeving en veiligheidsgevoel een dikke voldoende 
De inwoners van Son en Breugel beoordeelden de leefbaarheid in het dorp in 2017, net als vier jaar geleden, met een rapportcijfer 7,7 en de veiligheid met een 7,5. De cijfers komen voort uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2017, een steekproef naar de mening van de inwoners over hoe zij de leefbaarheid en veiligheid in Son en Breugel ervaren. 

Uitkomsten
Mensen in Son en Breugel vinden zorg voor elkaar in buurten belangrijk. Buurtbewoners vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt en dat iedereen op een prettige manier met elkaar om gaat. Inwoners geven aan zich verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid in de buurt. Toch geeft 11 procent van de respondenten aan zich ook weleens onveilig voelen. Dit is minder dan het landelijk gemiddelde.
Inwoners voelen zich het minst veilig op plekken waar jongeren rondhangen. Gelukkig komt dat niet (meer) zo vaak voor. Er zijn momenteel geen hinderlijke overlast gevende jeugdgroepen.

Eén op de vier inwoners weet dat er in hun buurt een WhatsApp-buurtalarmgroep actief is. Inmiddels hebben deze groepen dankzij de samenwerking met SonenBreugelVerbindt meer bekendheid gekregen en zijn ze verder uitgebreid. 

Aandachtspunten
De top 3 van grootste ergernissen is sinds 2013 nog niet veranderd: 1. te hard rijden, 2. hondenpoep en 3. parkeerproblemen. 
Inwoners zijn tevreden over onze aanpak van leefbaarheid en veiligheid, maar communicatie met de buurt blijft een aandachtspunt. Ook de beschikbaarheid van de politie en de hoeveelheid blauw op straat is voor verbetering vatbaar.

Veiligheidsmonitor 
De veiligheidsmonitor wordt elke vier jaar uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt als input voor het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Son en Breugel 2019 – 2022. De volledige resultaten van het onderzoek zijn na te lezen op onze website.
Iedere gemeente heeft een zorgplicht voor gevonden en/of loslopende dieren binnen de gemeentegrenzen. Voor gemeenten is het echter praktisch onmogelijk deze dieren zelf in bewaring en verzorging te nemen. Daarom hebben 17 gemeenten deze zorgplicht overgedragen aan de Dierenbescherming Brabant Zuid Oost en vangt dierenopvangcentrum De Doornakker deze dieren voor ons op. De huidige overeenkomst met de Dierenbescherming loopt tot 31 december 2019.

De opvanglocatie De Doornakkers in Eindhoven voldoet echter niet meer aan de eisen van deze tijd en kan ook niet worden gemoderniseerd. Daarom is regionaal besloten een nieuw opvangcentrum voor dieren te bouwen in de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven gaat de nieuwbouw realiseren en aanbesteden. Voor de exploitatie van het opvangcentrum schrijven de 17 deelnemende gemeenten gezamenlijk een aanbesteding uit. 

De samenwerkingsafspraken rondom dienstverlening en opvang van zwerfdieren na 1 januari 2020 en de realisatie van een nieuw opvangcentrum worden vastgelegd in een convenant dat de 17 gemeenten (Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel. Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) binnenkort zullen ondertekenen.
Officiële bekendmakingen van de gemeente Son en Breugel
In de gehele regio zien we dat er steeds vaker insluipingen plaatsvinden. Even de hond uitlaten, een boodschap doen of gewoon even ‘boven’ in de woning zijn. De achterdeur kan wel open blijven, want wat kan er nu helemaal gebeuren in die paar minuten? Genoeg! Een insluiping waarbij bijvoorbeeld een telefoon, tablet of laptop uit je huis wordt weggegrist, is in 30 seconden gebeurd.

Wanneer is er sprake van insluiping?

Bij een insluiping komt iemand je woning binnen zonder braakschade te maken, via een open deur of raam. Het is dus iets anders dan een inbraak. De lente- en zomerperiode zijn de favoriete jaargetijden voor insluipers. Met het huidige warme weer zetten we alles lekker open, zitten meer in de tuin en dat verhoogt het risico op insluipping. Het wordt insluipers vaak heel gemakkelijk gemaakt. Een achterdeur die niet is afgesloten of ramen die wagenwijd openstaan. Ook ramen op de eerste verdieping zijn niet veilig. Via een ladder die niet opgeborgen is of een vuilcontainer weten insluipers binnen luttele seconderen zo’n raam te bereiken. Insluipingen gebeuren vaak op momenten dat je zelf gewoon thuis bent!

Ramen dicht en deuren op slot

Diefstal 100% voorkomen is onmogelijk. Maar je kunt wel veel doen om insluipingen te voorkomen. Zorg dat u ramen en deuren sluit zodra u weg gaat, ook al is het maar voor even. Bent u thuis?. Sluit openstaande ramen en deuren af van de vertrekken waarin u zich niet bevindt. Maak uw woning voor insluipers ‘onaantrekkelijk’. Zorg dat de waardevolle spullen uit het zicht liggen.

Meer informatie kunt u vinden op www.politie.nl en www.politiekeurmerk.nl.
Het college van b&w besluit medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning om de kringloopwinkel op adres Ekkersrijt 3104a mogelijk te maken. 

De kringloopwinkel in de Nieuwstraat wordt door onze inwoners goed gewaardeerd en voorziet duidelijk in een behoefte. Vanwege de realisatie van nieuwbouw op deze plek in de Nieuwstraat heeft de kringloopwinkel een nieuwe locatie nodig. 

Samen met de gemeente heeft de ondernemer naar een nieuw locatie voor de winkel gevonden op Ekkersrijt (Ekkersrijt 3104a). Hoewel de kringloopwinkel bestemmingsplan-technisch niet direct op de voorziene locatie past, ziet het college in samenspraak met de kringloopwinkel, voldoende argumenten om de functie van kringloopwinkel op de nieuwe locatie voor onze inwoner voort te zetten. 

Het college is van mening dat de kringloopwinkel om meerdere redenen in ons dorp past. Hergebruik van goederen past goed in de duurzaamheidsdoelen. Op het gebied van ’social return’ biedt de kringloop werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werkt de kringloopwinkel nauw samen met de milieustraat, waar men in het kader van de afvalscheiding een kleine werkplaats inricht voor het demonteren van meubels.
Het ophaalschema voor de komende vijf weken t/m 17 augustus 
De exacte ophaaldagen vindt u in De Afvalapp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Week 30 - 23 t/m 27 juli PMD, Papier, GFT en Restafval
Week 31 - 30 juli t/m 3 aug PMD en GFT
Week 32 - 32 6 t/m 10 aug PMD, Papier en GFT
Week 33 - 13 t/m 17 aug PMD en GFT

*PMD = PMD-zakken voor plastic, metalen/blik, drankkartons
**GFT = Groente- Fruit- en Tuinafval + Etensresten (Groene bak)

Op de hoogte via DeAfvalApp!
DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, PMD en oud papier.

Kijk bij meer informatie voor meer informatie. Of download de Afvalapp! in de Play- of Appstore
Omdat er geen gemeenteberichten rondgestuurd worden zolang MooiSonenBreugel niet verschijnt kunt u zich voor de berichten wenden naar de website van de gemeente. Klik op meer informatie
Gemeentepagina week 28 2018
Gemeentepagina week 27
Gemeentepagina 26 2018
Gemeentepagina week 25
Gemeentepagina week 14 2018
Gemeentepagina week 23
Gemeentepagina week 22 2018
Op dinsdagavond 19 juni a.s. organiseert de gemeente Son en Breugel voor de 5e keer een fietstocht voor nieuwkomers. Inwoners die tussen 15 mei 2017 en 15 mei 2018 in het dorp zijn komen wonen, ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Na een ontvangst op het gemeentehuis fietsen de deelnemers vanaf 17.30 uur onder begeleiding van college- en raadsleden langs verschillende mooie plekjes in Son en Breugel. Deelnemers krijgen een toelichting op ontwikkelingen en nieuwigheidjes in het dorp. Kunst, cultuur, sport en de geschiedenis van het dorp, het komt allemaal aan bod. Onderweg leggen wordt op verschillende plekken op de route aangelegd voor een korte rondleiding. De fietstocht eindigt om 21.00 uur bij het gemeentehuis, waar de avond gezamenlijk wordt afgesloten
Gemeentepagina week 21 2018
Gemeentepagina week 20
Op het Veiligheidsplein van inwonersplatform SonenBreugelVerbindt is al het nieuws te vinden over veiligheid in de buurten en wijken van Son en Breugel. In 2016 zijn zij gestart met een nieuwe activiteit: de WhatsApp-Buurtalarm groepen. 

De opzet en werkwijze is uniek in Nederland en blijkt aan te slaan. Inmiddels zijn al meer dan 30 van dit soort groepen opgestart. 

Aanmeldingen verlopen via SonenBreugelVerbindt, vanuit daar wordt de toegang tot een groep of de oprichting van een nieuwe groep geregeld. De stichting heeft echt de regie, waardoor het enorm gestructureerd is. Inwoners kunnen en willen hun steentje bijdragen. Het komt ook echt vanuit de inwoners zelf, de gemeente ondersteunt waar nodig.

Twee keer per jaar brengt SonenBreugelVerbindt in samenwerking met de gemeente alle beheerders van de groepen bij elkaar. Allerlei zaken op het gebied van wijkveiligheid worden dan besproken. Ook worden – in afstemming met gemeente en politie – cursussen en informatiebijeenkomsten (bijvoorbeeld over ondermijnende criminaliteit) georganiseerd. Tijdens een van deze bijeenkomsten is ook besloten om nieuwe WhatsApp borden weg te hangen. Dit heeft ervoor gezorgd dat alle buurten met een WhatsApp-Buurtalarm groep nu herkenbaar zijn aan de groene WhatsApp-borden, die zijn geplaatst op strategische plekken in de wijk. 

De groepen zorgen voor een veiliger gevoel, mensen voelen zich meer verbonden met elkaar en het motiveert als er successen zijn: zo is er ‘s nachts een verdacht busje gesignaleerd, zijn er mensen aangehouden en zijn gestolen goederen weer naar de rechtmatige eigenaar terug gekeerd.

SonenBreugelVerbindt streeft ernaar om actieve WhatsApp-Buurtalarm groepen door heel Son en Breugel in te richten om zo een veiligere woon- en leefomgeving te creëren. Inwoners die interesse hebben in het opzetten van een WhatsApp-Buurtalarm groep kunnen zich melden bij Jan-Frans Brouwers of Thijs Wijnakker voor meer informatie.

Persbericht Gemeente Son en Breugel
Gemeentepagina week 19 2018
In verband met Hemelvaart wordt de weekmarkt van 10 mei verplaatst naar dinsdag 8 mei
Gemeentepagina week 18
Gemeentepagina week 17 2018
Gemeentepagina week 16 2018
Gemeentepagina week 15 2018
Gemeentepagina week 14
Gemeentepagina week 13 2018
Op 22 maart jl. heeft een eerste overleg plaatsgevonden tussen de lijsttrekkers van de politieke partijen die in de nieuwe gemeenteraad van Son en Breugel vertegenwoordigd zullen zijn. 

Dat zijn DorpsVISIE (zes zetels), VVD (drie zetels), CDA (drie zetels), Dorpsbelang (twee 
zetels), PvdA/GroenLinks (twee zetels) en D66 (één zetel). 
 
DorpsVISIE, de grootste partij en ook de grootste winnaar van de verkiezingen, neemt het voortouw bij het komende proces. 
 
De lijsttrekkers hebben voorkeur uitgesproken voor benoeming van een informateur die onderzoek doet naar de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen tussen de partijen en die ook adviseert over mogelijkheden voor een raadsprogramma of een coalitieprogramma. 

De informateur zou ook advies uit moeten brengen over de vraag welke partijen het college van burgemeester en wethouders gaan vormen.
Gemeentepagina week 12 2018
Gemeentepagina week 11 2018
Gemeentepagina week 10
Gemeentepagina week 9 2018
De Jeugdgemeenteraad Son en Breugel heeft zich gebogen over de overlast van hondenpoep in het dorp. Regelmatig horen zij van kinderen dat zij bij het spelen op speelveldjes voortdurend hondenpoep moeten zien te ontwijken. Dat is ook hun eigen ervaring. Daardoor wordt er minder snel op een dergelijk veldje gespeeld. Ook op straat en op de stoep moet je opletten dat je niet in hondenpoep stapt. 

De Jeugdgemeenteraad is van mening dat kinderen meer buiten gaan meer spelen als de speelveldjes schoon zijn. Maar ook dat alle mensen schone straten en stoepen willen, niet alleen kinderen.

Met een filmpje op YouTube vragen zij daarom aandacht voor de structurele overlast op speelveldjes, straten en stoepen. In het filmpje doen zij een oproep aan bezitters van honden om de hondenpoep op te ruimen. Niet alleen op speelveldjes, maar ook op de stoepen en straten.

Een eerder plan voor een proef met een hondenuitlaatterrein mislukte, omdat buurtbewoners grote bezwaren hadden tegen een proef in hun buurt. 

Klik op meer informatie voor het filmpje
Gemeentepagina week 8 2018
Sinds 2016 organiseert de kwartiermaker Veerkracht (voorheen Dagbesteding Nieuwe Stijl) in Son en Breugel groepswerk om jong en oud in het dorp zo veerkrachtig mogelijk te laten worden. Dan kan iedereen immers langer mee doen met anderen in onze samenleving.

Er was ook voor 2016 al heel veel lokale kracht aanwezig, alleen was die nog ongebundeld en onoverzichtelijk. Er was behoefte aan samenhang, wisselwerking en aanvullende acties. De opdracht om duurzame verbindingen tussen de culturele, educatieve en sportieve programma’s tot stand te brengen (waarbij niemand wordt uitgesloten of vergeten en een doelgroepenmix van jongeren, ouderen, mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma kan volgen) heeft de kwartiermaker in 2016 en 2017 opgepakt. Door het creëren en in stand houden van een welzijnsaanbod in het dorp, kunnen hogere zorgkosten worden voorkomen. De ontstane initiatieven worden in de gemeenschap geborgd door andere organisaties en vrijwilligers in het veld.
Het college en de Adviesraad Wmo hebben de kwartiermaker destijds drie speerpunten meegegeven (eenzaamheid; aanpak m.b.t. dementie; mantelzorg/respijtzorg). 

Resultaten in 2017 waren bijvoorbeeld de dementievriendelijke huiskamer, het dementievriendelijke ontmoetings- en ontwikkelingsprogramma, de dementheek en het Ontmoet en Groet plein in het Vestzak, het nieuwe weerbaarheidsprogramma voor bijzondere jongeren in de Chill Out, de Mantelzorgwerkplaats ende rouwverwerkingsgroep. 

Omdat de resultaten goed zijn en de bezoekers tevreden, worden dit soort groepsactiviteiten ook in 2018 geprogrammeerd. Met veel partners samenwerkend om iedereen langer mee te laten doen kan voor het dorp veel worden bereikt. Dit zien we nu al in de samenwerking tussen de Bibliotheek, de harmonie, scholen, Vestzak, jongerenwerk, ouderenwerk Boerderij, Bongerd, WSD en Zonhove.
Afgelopen vrijdag hebben we de volgende mijlpaal bereikt in de bouw van ons nieuwe gemeentehuis. Na de periode van plannen maken en de periode van sloop starten we nu de bouw met een feestelijke bijeenkomst.
Vroeger werd op zo’n moment een eerste steenlegging gedaan door een bestuurder. Een burgemeester, of, in mijn geval, een wethouder die de bouw als project in zijn portefeuille heeft. Op die steen staat dan “op die en die datum heeft burgemeester of wethouder die en die de eerste steen gelegd”. Vandaag de dag is een gemeentehuis niet van het bestuur. Maar juist een huis van de gemeenschap. Dan is zo’n traditionele steenlegging niet aan de orde en moet zo’n startmoment ook van de gemeenschap zijn. 
Ik ben dus heel blij dat een aantal omwonenden bereid was om de starthandeling te doen. Niet alleen als vertegenwoordiger van de gemeenschap, maar daarnaast hebben zij als aanwonende ook een direct belang bij een snel en goed bouwtraject. We zijn en blijven met elkaar in contact om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.
Bij de starthandeling zijn de omwonenden geassisteerd door onze Prins Carnaval, Prins Wim. Ook vertegenwoordiger van de gemeenschap. En bijkomend voordeel: de prins kon dan al gelijk een stukje wennen. Want zoals u weet krijgt hij met de sleuteloverdracht op carnavalszaterdag de grote verantwoordelijkheid op zijn schouders om ons durpke een paar dagen te besturen. En gezien de kwaliteiten van zijn voorgangers ligt de lat voor prins Wim uitzonderlijk hoog.
Een nieuw gemeentehuis, een huis van ontmoeting. Maar ook van vernieuwing. Wij zetten namelijk meteen de stap naar een moderne kantooromgeving, zonder vaste werkplekken. Een stap naar “het nieuwe werken”. 
Dan kunnen we volgend jaar ook het carnavalsbord op de gevel aanpassen:
“Ge zult ‘t misschien nie merke, moar ze kunne hier ok al het nieuwe werke”
Gemeentepagina week 7
Gemeentepagina week 6
In de afgelopen weken zijn alle negen gemeenteraden van de gemeenten in het Stedelijk gebied Eindhoven (SGE) akkoord gegaan met de Samenwerkingsagenda 2018-2025. We kunnen nu aan de slag met de versterking van de samenwerking op de thema’s wonen, werken en voorzieningen. 
Afgelopen jaren hebben de negen gemeenten goede resultaten geboekt op het gebied van Wonen en Werken. In 2017 is deze samenwerking geëvalueerd. In de nieuwe agenda zijn, mede op basis van de evaluatie, nieuwe richtingen, meer samenhang en een versterkte werkwijze vastgelegd. De agenda heeft een looptijd tot het jaar 2025, waarin de onderwerpen Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte centraal staan.

De resultaten van de samenwerking dragen bij aan de versterking van de unieke combinatie van wonen, werken en recreëren in het Daily Urban System in het Brainportgebied. Brainport heeft inmiddels, als derde economische ‘motor’ van Nederland, net als de regio’s Amsterdam en Rotterdam de status van Mainport gekregen van het kabinet. De samenwerking in het SGE is erop gericht om de kansen die dat biedt optimaal te kunnen benutten. 

Een aantal voorbeelden uit de nieuwe samenwerkingsagenda zijn: 
-	Stimuleren van innovatieve en nieuwe woonvormen; 
-	Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op wonen met bijbehorende programmering;
-	Meer transparantie voor woningzoekenden op de sociale huurwoningmarkt;
-	Vergroten van kwaliteit op bedrijventerreinen o.a. op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en aantrekkelijkheid;
-	Bedrijven behouden en vestigen in onze regio: 
-	Stimuleren van innovatie op bestaande bedrijventerreinen;
-	Strategie voor hoogstaand regionaal aanbod van sport, cultuur en recreatie;
-	Versterken van bekendheid en bereikbaarheid van voorzieningen en evenementen;

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven
Het Stedelijk Gebied Eindhoven vormt een levend netwerk. Ruim een half miljoen mensen wonen, werken, recreëren en leren elke dag binnen deze compacte regio. De potentie van dit gebied is enorm! De één wil rustig wonen, maar werkt in een internationaal topbedrijf of doceert aan de universiteit. De ander woont juist graag in een sterk stedelijke gemeenschap, maar werkt of recreëert in de regio. Die combinatie en vervlechting van verschillende woon-, leef- en werkklimaten op zo’n relatief kleine oppervlakte maakt het Stedelijk Gebied Eindhoven bijzonder.
Gemeentepagina week 5
Gemeentepagina week 4 2018
Gemeentepagina week 3 2018
Gemeentepagina week 2 2018
Gemeentepagina week 1 2018
Het college heeft besloten tot het plaatsen van 14 éénzijdige wegversmallingen van het type “straatjuweel” op de route Eind - Van den Elsenstraat – P. Brueghelplein – Veerstraat – Wilhelminalaan – Boslaan om de snelheid op deze route te verlagen en het doorgaand verkeer te ontmoedigen. 

Via Son en Breugelse erftoegangswegen rijdt heel wat ongewenst doorgaand verkeer. Het is voor de verkeersveiligheid wenselijk de erftoegangswegen te ontlasten en het gebruik van de gewenste routes, de gebiedsontsluitingswegen Planetenlaan en Gentiaanlaan, te bevorderen. Dit kan door op erftoegangswegen in het dorp waar substantieel doorgaand verkeer rijdt verkeersmaatregelen te treffen. 

Besloten is om verspreid over de relevante erftoegangswegen op meerdere plekken éénzijdige wegversmallingen te plaatsen. Daarmee wordt deze route voor doorgaand verkeer minder interessant en wordt bovendien de gereden snelheid meer in overeenstemming met de maximum toegestane snelheid gebracht. 

De kosten van de maatregel, € 17.000,- worden betaald uit het reguliere verkeersbudget.
“Wow, wat een enorm oppervlak!”. De verbaasde bezoeker kijkt uit het raam van mijn kamer in het gemeentehuis. Dat raam kijkt uit richting Heistraat. Eerst kon ik de Airbornestraat helemaal niet zien, maar geleidelijk aan is hij zichtbaar geworden. De slopers zijn hard bezig. In een paar weken tijd wordt het oude gebouw afgebroken.
Nadat we even hebben gesproken over de sloop komt de volgende vraag: “Maar Kees, moet je nu wel een nieuw gemeentehuis bouwen? Met dat hele gedoe rondom herindeling en het standpunt van de provincie?”. Terechte vraag. De gemeenteraad heeft zich duidelijk uitgesproken voor een zelfstandig Son en Breugel, maar niemand kan zeggen of we niet een keer gedwongen worden tot herindeling. Ook wordt het met alle extra taken voor een kleine gemeente steeds lastiger om het werk goed genoeg te doen.
“Ik bouw eigenlijk geen gemeentehuis.”, zeg ik dan. “Ik bouw woningen die we tijdelijk als kantoor gebruiken. Hoe lang dat tijdelijk is, dat weten we niet.”. Die opdracht is aan de architect gegeven: als we op enig moment de kantoorruimte niet meer nodig hebben, dan is de nieuwbouw heel gemakkelijk om te bouwen tot mooie appartementen. Op een toplocatie, midden in het centrum. 
De massieve grijper van het sloopbedrijf trekt met veel kabaal een dikke stalen steunbalk uit het pand. Een deel van de verzwakte vloer stort mee in. Een waterstraal voorkomt dat er grote stofwolken vrijkomen. De slopers moeten overlast voor omwonenden zoveel mogelijk voorkomen.
Eind december de laatste sloopwerkzaamheden. En begin januari start de bouw van het nieuwe pand. Van oud naar nieuw. Mooie symboliek in deze tijd van het jaar.
Ik wens u een gelukkig en gezond 2018.
Gemeentepagina week 51
het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Breugel Bruist! 2017, het concept-uitvoeringsprogramma en de memo uitwerking toezeggingen commissie bz 28 november 2017.
Gemeentepagina week 50
Gemeentepagina week 49
Gemeentepagina week 48
Gemeentepagina week 47
Gemeentepagina week 46
Gemeentepagina week 45
Nagekomen berichten Gemeentepagina week 44
Gemeentepagina week 44 2017
Gemeentepagina week 43 2017
Begroting 2018, voortgaan op de ingeslagen weg 

In de sluitende begroting 2018 pakt het gemeentebestuur verder dóór op de zes majeure projecten uit het coalitieakkoord, waarbinnen ook dit jaar al zichtbare slagen zijn gemaakt. 
Het gaat om onze bestuurlijke toekomst, het Centrumplan Son, project Breugel Bruist, het sociale domein, sociale woningbouw en duurzaamheid/overgang naar led straatverlichting. 

De provincie beoordeelt of de begroting en de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht zijn. Wij zijn ook van mening dat dit voor een gezonde financiële situatie belangrijk is. De gemeente Son en Breugel is financieel een gezonde gemeente en ook deze (meerjaren)begroting is structureel en reëel in evenwicht.

Lokale belastingen
Als gevolg van onze beleidsuitgangspunten stijgt de lokale lastendruk voor onze inwoners in 2018 ten opzichte van 2017 met € 18 (3,1%).
Voor tarieven in 2018 zijn de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd: De OZB en de legestarieven stijgen met een inflatiecorrectie van 1,1%.Tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op 100% dekking van kosten. Voor deze kosten wordt de baten- en lastenontwikkeling in de periode 2018-2021 geschat. Het tarief voor de rioolheffing is daarnaast gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2016-2022.

Begroting online 
Het begrotingsdocument zelf heeft een kleine metamorfose ondergaan. Om de plannen en de uitvoering ervan (nog) transparanter te maken is het lijvige boekwerk omgezet naar een beter toegankelijke online-versie. 
Ook is er een pakkende samenvatting van onze plannen gemaakt in de vorm van een filmpje. Zo kan iedereen op een eenvoudige manier in de keuken van de gemeente kijken: Wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen, wat het kost en hoe de inwoners van Son en Breugel bij zowel de planvorming als bij de uitvoering worden betrokken. Door de begroting te digitaliseren maken we ook een mooi duurzaamheidsslagje door besparing op papier. 
Ga hier naar Online begroting 2018.

Ook hebben we een start gemaakt met een klimaatbegroting. In de begroting 2018 ziet u voor het eerst per uitvoeringsprogramma een klimaatdoelstelling. Dit betekent dat we ons werk steeds toetsen op zaken als ruimtegebruik, betaalbaarheid en leefbaarheid en daarnaast ook op onze duurzaamheidsdoelen. 

Duurzaamheid
Begin volgend jaar wordt de volledige ombouw van de openbare verlichting naar ledverlichting afgerond. Daarmee wordt de landelijke duurzaamheidsdoelstelling voor 2030 al dit jaar meteen gehaald: 50% besparing op het energieverbruik van openbare verlichting. 
Het is een van de voorbeelden dat duurzaamheid onderdeel van het denken en het doen in Son en Breugel is geworden. 

We doen dat als gemeente niet alleen, maar samen met bedrijven, overheden, burgers, verenigingen en scholen. Ieder behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid, maar we pakken wel integraal de zaken op. De 5 strategische doelen uit the Naturel Step-methode verbinden de duurzaamheidsdoelen uit de beleidsnota Duurzaamheid met doelstellingen binnen de andere domeinen binnen de gemeente. Met het ondertekenen van het maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) manifest en het vaststellen van het actieplan MVI ligt er een stevige basis om de inkoop van diensten en goederen te verduurzamen.

De rode draad in ons duurzaamheidsbeleid is communicatie naar onze inwoners, bedrijven en verenigingen via de campagne “Wat we doen is groen!”. We laten zien wat we als gemeenschap kunnen bereiken op het gebied van duurzaamheid als inwoners en verenigingen actie ondernemen. 
De energiecoöperatie Son Energie en Sonenbreugelverbindt pakken de uitdaging op en gaan vol energie samen met inwoners aan de slag in Son en Breugel.
 
Het vervangen van de openbare verlichting in ledverlichting en acties die voortvloeien uit het Gemeentelijke RioleringsPlan zijn bij uitstek geschikt om inwoners te betrekken bij het realiseren van onze klimaatdoelstellingen. Ook met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed laten we zien dat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen. De verdubbeling van het budget voor het gemeentelijke zonnepanelenproject laat zien dat we in 2018 volop in de doe-fase zijn aanbeland.

Samen met de provincie Noord Brabant, het ministerie van Economische Zaken en RVO Nederland werken we naar een convenant met de bedrijven op Ekkersrijt om er een echt duurzaam bedrijfsterrein van te maken.

We gaan onze inwoners betrekken bij de volgende stap in afvalinzameling. Het inkooptraject voor wegende ondergrondse containers voor restafval ten behoeve van het ‘omgekeerd inzamelen’ is ingewikkeld. Begin 2018 gaat de uitvoering echt van start, waarmee de hoeveelheid restafval verder verlaagd wordt, en de hoeveelheid materialen die recyclebaar of nuttig toegepast kunnen worden, verder zal toenemen.

Sociaal Domein
In het sociale domein steken we komend jaar vooral in op sturing aan de uitvoering en het bewaken van de gewenste maatschappelijke effecten. Preventie eenzaamheid, ondersteuning van mantelzorg en de dementievriendelijke gemeente zijn als speerpunten benoemd.

Centrumplan Son 
Dit jaar zijn er grote stappen gezet in de plannen voor het centrum van Son en Breugel. De zorg en betrokkenheid van onze actieve gemeenschap rond een goed centrum, leeft bij velen. In 2018 volgt een verdere vertaling van deze betrokkenheid in duidelijke keuzes en richtingen. Er wordt gestart met de (ver)bouw van het nieuwe gemeentehuis. 

De plannen rond het Kerkplein worden ook concreter. Het ontwerp en procedure rond de nieuwe kerk achter te toren gaan van start. Na 1 februari 2018 zullen de plannen voor woningbouw en dorpshuis/mfa op de huidige kerklocatie verder gestalte krijgen. Hiervoor loopt op dit moment een publieksconsultatie.
Door de verbouwing en het deels nieuw bouwen van het gemeentehuis, verhuist de bibliotheek in december naar de locatie in het Vestzak. De ambtelijke organisatie verhuist al eind oktober van dit jaar naar een tijdelijke locatie aan de Ruysdaelstraat. De start bouw van de nieuwe vleugel van het gemeentehuis in de Airbornstraat verwachten we na de jaarwisseling. 
Vanaf december 2017 is er aandacht voor de intensieve samenwerking van de organisaties die in het Vestzak onderdak vinden. Het gaat onder andere om de bibliotheek, het Vestzaktheater, de harmonie en Zuidzorg. 

Breugel bruist
In het in december 2017 nog vast te stellen geactualiseerde uitvoeringsprogramma Breugel Bruist staan Versterking, Verbinding, Samenwerking en Verdieping centraal. 
Belangrijk voor een levendig centrum in de kern Breugel is dat we nadrukkelijk met de partners de samenwerking en wederzijdse versterking van de functies onderling hebben opgezocht, gevonden en voor de toekomst toe hebben verankerd. Samen met een groot aantal betrokkenen (structureel met PlatOO, Doorpakkers, Stichting Meedoen Werkt, Bestuur Boerderij, Seniorenraad, ‘thuis, Sporthalbeheer Son en op meer incidentele basis met vele andere partijen) zijn de afgelopen periode al grote stappen gezet.
 
Voor 2018 en volgend betekent dit dat het geactualiseerde uitvoeringsprogramma kan rekenen op draagvlak van de betrokken partijen. Met de vaststelling van dit uitvoeringsprogramma zal er voor en met de partijen in het plangebied gewerkt worden aan de toekomstbestendige verbinding en versterking van functies. Dit “werken” richt zich op zowel de samenwerking tussen partijen (software) als op het optimaliseren en nieuw te realiseren gebouwen en ruimtes (hardware). In 2018 komen de eerste uitwerkingen van de verschillende programma onderdelen. Vanuit de fasering zal worden gestart met de concrete uitwerking van de plannen voor de onderwijshuisvesting en het wonen. Daarbij komt ook een ontwerpbestemmingsplan in procedure om alle plannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

Sociale woningbouw
Er vindt een substantiële toevoeging van circa 90 nieuwe woningen plaats in de bestaande sociale woningvoorraad voor een doelgroep die op basis van het inkomen is aangewezen op sociale woningbouw. Dit jaar is al gestart met het toevoegen van sociale huurwoningen op de locaties hoek Molenstraat-Nieuwstraat (30 woningen) en Heistraat in de voormalige Rabobank (25 wooneenheden). Komend jaar worden er 16 sociale koopwoningen gerealiseerd in Sonniuspark en zijn er afspraken gemaakt over de realisatie van sociale koopwoningen op twee andere locaties: de voormalige Aldi-locatie (11 woningen) en op de voormalige Stokland-locatie op de hoek Planetenlaan/Piet Heinlaan (6 woningen) in Breugel. 

Bestuurlijke toekomst
De vraag wat de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel gaat brengen in 2018 is onzeker. Veel hangt af van de besluitvorming in de gemeenteraden van Son en Breugel en Nuenen in november van 2017 en hoe de provincie daar, in het kader van de door haar gestarte Arhi-procedure, mee omgaat. 
In 2018 starten we ook de nieuwe samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied Eindhoven en zal de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) opnieuw worden opgezet en vormgegeven. In beide gevallen wordt ook van de raad een bijdrage verwacht.
2018 is ook het jaar waarin in maart nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Daarna wordt een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en een nieuw college geformeerd. 

Klik op meer informatie voor de gemeentepagina
Gemeentepagina week 42
Gemeentepagina van week 41
Gemeenteberichten week 40
Voortgang onderzoek MFA gebouw
Bestuurlijke Toekomst Son en Breugel 2017
Gemeentepagina week 38 2017
Gemeentepagina week 36 2017
Gemeentepagina week 35
Op woensdagavond 20 september van 19:30 tot 22:00 uur is in de Bongerd te Breugel een bijeenkomst voor het uitvoeringsplan Breugel Bruist!. Alle functies in het centrum van Breugel die zich hier nu bevinden, komen in de nieuwe inrichting weer terug. Het doel van de bijeenkomst is u te informeren en te consulteren over het ruimtelijke plaatje waarin deze functies het beste passen. Na deze fase volgt de uitwerking naar de uiteindelijke inrichting van het nieuwe centrum. Iedereen die actief is of wil zijn in een van de bestaande voorzieningen of betrokken organisaties is van harte welkom. Reserveert u 20 september in uw agenda? De uitnodiging met het programma volgen begin september op www.sonenbreugel.nl en via de lokale media.

Het projectteam Breugel Bruist! van de gemeente Son en Breugel presenteert het uitvoe-ringsplan waar we met alle betrokken partijen vorm aan geven. De partners in het project zijn: de Boerderij, de Bongerd (sport & horeca), PlatOO, ‘thuis, Stichting Meedoenwerkt en de Doorpakkers. Er zijn diverse gesprekken geweest met gebruikers van de verschillende voorzieningen in het plangebied om de wensen en mogelijkheden zo goed mogelijk in kaart te brengen. Nu willen we het plan tegen het licht houden bij een grotere groep (potentiële) gebruikers en bewoners van het dorpshart van Breugel. Zijn we met dit plan op de goede weg? Zijn er nog punten ter overweging voordat het plan in oktober gepresenteerd wordt aan de commissie? De bij u in te winnen informatie draagt bij aan de vorming van het plan.

Hebt u nu al vragen, opmerkingen of goede ideeën? Projectleider Eric-Jan de Haan hoort dat graag van u via de mail aan breugelbruist@sonenbreugel.nl of telefonisch via 0499 – 491 491.
De vakantie zit er voor mij weer op. En voor u waarschijnlijk ook, als u dit zit te lezen. Wij hebben dit jaar gereisd door Thailand, Laos en Cambodja. Alle drie fantastische landen met fantastische mensen, natuur, keuken, cultuur en een mooie, voornamelijk boeddhistische levensovertuiging. Maar ook alle drie landen met een turbulent verleden en een niet democratisch bestuur.

Thailand heeft de afgelopen decennia vele staatsgrepen gekend, de laatste in 2014 toen het leger de macht weer greep. De koning was al die jaren (sinds 1946) de bindende factor. De Thai zijn gek op hun koningshuis, maar de koning is overleden in oktober 2016 en het is de vraag of zijn zoon dezelfde rol kan pakken. Laos is een communistische eenpartijstaat die nauwe banden heeft met het regime in Noord-Korea. En in Cambodja zijn na jaren van bloedige burgeroorlog nog steeds dezelfde ex-leiders van de Rode Khmer aan de macht.

In alle drie de landen zijn de mensen erg politiek betrokken en erg ontevreden over hun leiders en de bijbehorende onderdrukking en corruptie. Als ze zich al uit durven spreken dan willen ze graag een andere regering. Maar ze hebben er geen vertrouwen in dat er ooit eerlijke verkiezingen zullen komen. Met recht maken ze zich zorgen. En in een groot deel van de wereld is het hetzelfde verhaal.

Heel anders is het dan bij ons. Hoe mooi is het eigenlijk dat je het hartgrondig oneens mag zijn over een te nemen besluit. Dat je je eigen mening mag hebben en die mag uiten. En dat die in de besluitvorming meegewogen wordt naast andere meningen en belangen. Helaas is het wel zo dat bij ieder besluit een deel van de betrokkenen hun zin niet krijgt. Dan wordt er veel gemopperd op ons systeem: “Ze doen toch wel wat ze willen”, “Ze luisteren niet naar wat de inwoner wil”.

Perfect is het zeker niet, onze democratie. Maar laten we proberen om onze vrijheid te waarderen. Want in vergelijking met hoe het in veel andere landen is, denk ik dat ons systeem het best haalbare is.
Gemeentepagina week 34
Gemeentepagina week 33
Het college van B&W is de voorbereiding gestart van een draagvlakonderzoek naar het ontwerp van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie aan het Kerkplein. 

Met het onderzoek geeft het college invulling aan een motie van de gemeenteraad van 22 juni, waarin het college wordt verzocht nog een keer actief het gesprek aan te gaan met onze inwoners over het voorliggende ontwerp voor de mfa en de resultaten te bespreken met de gemeenteraad.

Het voorgestelde onderzoek heeft een plan van aanpak dat bestaat uit twee delen: een drietal panelgesprekken en daarna, mede op basis van de input uit de panels, een kwantitatief onderzoek in de vorm van een representatieve enquête. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KANTAR PUBLIC (het voormalige TNS NIPO) en het plan van aanpak is ook in nauw overleg met dit bureau opgesteld. Het doel is om representativiteit en objectiviteit maximaal te waarborgen. 
KANTAR PUBLIC heeft zich gespecialiseerd op het helpen van de publieke sector in het nemen van betere beslissingen, via het verstrekken van relevante inzichten over menselijke opinies, op basis van gedegen onderzoek. 

Het plan van aanpak is geagendeerd voor de raadscommissie GZ van 29 augustus. In de gemeenteraadsvergadering van 30 augustus besluit de gemeenteraad over de voorgestelde aanpak. Vanaf aanstaande vrijdag is deze op de website van de gemeente te vinden. 

Planning 
De panelgesprekken vinden plaats van 4 tot en met 15 september. Het veldwerk van de enquête vindt plaats in de periode van 18 september tot en met 6 oktober.
De onderzoeksresultaten worden in de raadscommissie GZ van 23 oktober besproken, waarna de gemeenteraad op 9 november besluit over het vervolg.
Gemeentepagina week 31
Pap, daar moet je écht wat aan doen...

Dinsdagavond. Paula zit aan de eettafel: “Vanochtend werd ik weer bijna van mijn sokken gereden”. “Waar dan?” klinkt een meisjesstem vanuit de zithoek. “Op het kruispunt bij “De Dames”. Weer zo eentje die uit de richting van het centrum komt en voorrang nam terwijl hij het niet had. Ik kon nog nét remmen”. De zithoek is het ermee eens: “Ja, geen fijn kruispunt. Pap, daar moet je écht wat aan doen!”.

Die woensdagmiddag tref ik op mijn spreekuur een man. “Meneer Vortman, ik wil het graag met u hebben over het kruispunt Nieuwstraat-Boslaan. Ik vind het zo’n gevaarlijke situatie. Regelmatig zie ik er bijna-aanrijdingen.”. Ik geloof niet in toeval. En het is niet de eerste keer dat ik er mensen over spreek.

Dit is zo’n verkeersdilemma waarvan we er in ons dorp veel hebben. Onze bedoeling bij de aanleg was: de snelheid verlagen op de doorgaande weg en ons centrum minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer. Beide doelstellingen zijn behaald. 

Maar we kregen er een situatie voor terug die niet goed begrepen wordt en die het gevoel van onveiligheid oproept. Echt onveilig lijkt het er niet te zijn, want ondanks het drukke verkeer gebeurt er gelukkig vrij weinig. Maar het kan altijd beter. Wie op Google maps met streetview op het kruispunt inzoomt, krijgt dat bevestigd. Zelfs de bus houdt “GEWOON GAS EROP” .
Ik houd van pragmatische oplossingen. Vorige week zijn er extra borden en haaientanden in het wegdek aangebracht. Ik hoop dat iedereen nu snapt wie hier voorrang heeft en dat (het gevoel van) veiligheid verbetert. Ik verwacht wel dat u nu niet sneller gaat rijden als u over de Boslaan richting Breugel wilt of andersom. Op al deze wegen is de maximumsnelheid gewoon 30!

Zullen we ons hier eens aan houden? Een veilig dorp maken we immers met elkaar.

Ik ben wethouder van Sport, Onderwijs, project ‘Breugel Bruist’, Verkeer en Vervoer, Sociale Zaken, Statushouders, Informatie en Automatisering, Toerisme en Recreatie, Nieuwbouw Gemeentehuis, Openbare werken en Groen- en Wijkbeheer. 
Spreekuur: woensdagmiddag 17:00-18:00 uur in de Boerderij in Breugel. Liefst even aanmelden via 0499-491406. Twitter: @KeesVortman. Facebook: www.facebook.com/kees.vortman
Gemeentepagina week 28
Gemeentepagina week 27
“Kees, ben jij ook van verkeer?”, “Waarom doet de gemeente daar niets aan?”, “Hoe werkt het eigenlijk als ik een boom wil kappen?”, “Hoe kunnen ze dát nou weer verzinnen?”. Een paar voorbeelden van vragen die ik als wethouder regelmatig gesteld krijg. Op straat, op mijn spreekuur, of op feestjes. Vragen waarop ik soms zelf ook niet meteen het antwoord op weet. 

Mijn eerste jaar als wethouder zit erop. Een jaar van inwerken (veel werken), inlezen (veel lezen), mensen leren kennen (veel mensen), resultaten neerzetten (kan altijd meer) en enkele al langlopende problemen oppakken. Van veel van de vraagstukken waar ik mee in aanraking kom heb ik zelf geen verstand. Dus probeer ik vooral om goed te luisteren en te komen met gedragen oplossingen. 

Ook krijg ik wel eens de vraag wat wethouderschap precies inhoudt. Daarom lijkt het mij leuk om jullie in deze column een kijkje in de keuken te geven: wat ik tegenkom en hoor in het dorp, en over de dingen waar ik als wethouder mee bezig ben. 

Mijn portefeuille (zie hieronder) is erg breed en bevat veel leuke en enkele lastige dossiers. Hierover zal ik in volgende columns schrijven. Tot die tijd: als u vragen, kritiek, suggesties of opmerkingen hebt dan graag via twitter of facebook. Ook bent u welkom op mijn spreekuur, ’s-woensdags tussen 17:00 en 18:00 uur in “de Boerderij”.
---------------------------------------------------------------------
Ik ben wethouder van Sport, Onderwijs, project ‘Breugel Bruist’, Verkeer en Vervoer, Sociale Zaken, Statushouders, Informatie en Automatisering, Toerisme en Recreatie, Nieuwbouw Gemeentehuis, Openbare werken en Groen- en Wijkbeheer. Ik woon vrijwel mijn hele leven in Son en Breugel.
Spreekuur: woensdagmiddag 17:00-18:00 uur in de Boerderij in Breugel. Liefst even aanmelden via 0499-491406. 
Twitter: @KeesVortman. 
Facebook: www.facebook.com/kees.vortman.
Gemeentepagina week 27
Code Rood voor natuurbrandrisico in heel Brabant. Zie de bijlage
Gemeenteberichten week 25
Deze week wordt de nieuwe gemeentegids huis aan huis bezorgd. Hebt u de gemeentegids niet ontvangen dan kunt u een exemplaar ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis.
Gemeenteberichten week 24
Het college van B&W heeft besloten om het raadsbesluit van 18 mei 2017 over het parkeren in het centrum van Son gefaseerd uit te voeren en heeft ingestemd met de uitvoering van de eerste fase, die bestaat uit de volgende verkeersmaatregelen: 

•	Het uitbreiden van de blauwe zone in het centrum van Son op zaterdag van 9 tot 18 uur en het verplaatsen van vier voor huisartsen gereserveerde parkeerplaatsen aan het 17 Septemberplein naar de Zandstraat, waardoor op het 17 Septemberplein vier extra parkeerplaatsen beschikbaar komen. Geplande ingangsdatum 1 oktober 2017.

•	Het opheffen van het parkeerverbod in de parkeervakken aan de zuidzijde Raadhuisplein op donderdagen tussen 9 en 17.30 uur en het opheffen van de wekelijkse geslotenverklaring van het Raadhuisplein (tussen Nieuwstraat en Airbornestraat i.v.m. weekmarkt) voor alle verkeer op donderdag. Door deze maatregelen komen er op donderdag 25 parkeerplaatsen méér beschikbaar op het Raadhuisplein. Een en ander treedt in werking nadat de weekmarkt in overleg met de marktkooplui zodanig is ingericht, dat deze ruimte voor de opstelling van de markt niet langer nodig is. Geplande ingangsdatum 1 september 2017.
Gemeenteberichten week 23
Gemeenteberichten week 22
Een kopie van de brief die wethouder van den Nieuwenhuijzen heeft verzonden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu omtrent het verzoek tot initiatie van het proces perspectief luchthaven na 2019.
We vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.
Gemeenteberichten week 21
Gemeenteberichten week 20
Gemeenteberichten week 19
Gemeentepagina week 18
Gemeentepagina week 17 2017
Gemeentepagina week 16
Gemeentepagina week 15 2017
Gemeentepagina week 14 2017
Gemeentepagina week 13 2017
Son en Breugel, 23 maart 2017 

Vandaag is door beide partijen de overeenkomst getekend, dat de nieuwbouw van 42 woningen in Sonniuspark mogelijk maakt. Door de overeenkomst kan de VOF snel door met de woningbouw in Sonniuspark. 
Het gaat om een mix van 21 koop- en 21 huurwoningen. Met het project wordt een segment woningen toegevoegd in de vrije huursector met huurprijzen vanaf € 975,-- per maand. 
De overeenkomst betreft cluster O gelegen in Sonniuspark, tussen Bijenlaan en de Spiegelkever (zie kaartje) en is gebaseerd op de ‘Afspraken op Hoofdlijnen’ uit 2015 binnen de grondexploitatie van nieuwbouwwijk Sonniuspark.

Wethouder Visser: “We zijn succesvol door de crisistijd gekomen door vast te houden aan de strategie van ‘dóórontwikkelen en dóórbouwen’. De vraag naar woningen en grond is nu weer groot. We voegen ook weer woningen toe aan de huursector waaraan behoefte is. Met dit cluster is de geplande woningbouw ten zuiden én ten noorden van de Bijenlaan over een jaar klaar.”

Clemie van Wanrooij: “We zijn blij dat we binnenkort met de verkoop en later dit jaar met de verhuur van een volgende fase in Sonniuspark kunnen starten. Dit plan sluit mooi aan op de fasen die we net hebben afgesloten iets verderop gelegen aan de Bijenlaan en dragen hiermee bij aan continuïteit van de realisatie van fraaie nieuwbouwprojecten in Sonniuspark”. 

Aangezien de ontwikkeling van dit plan al in een vergevorderd stadium is, kan nog dit jaar met de bouw worden begonnen. 
Bij de koopwoningen gaat het om 8 rij- en hoekwoningen, 6 tweekappers met zijuitbouw, 6 tweekappers met garage en één vrijstaande woning met garage. De 21 huurwoningen (rij- en hoekwoningen) in deze buurt worden t.z.t. aangeboden in de vrije sector, waarnaar in Son en Breugel momenteel grote vraag is.
Gemeentepagina week 12 2017
We gaan met u in gesprek over de verschillende keuzes. Is zelfstandigheid een realistische keuze? Kiezen we voor een fusie met Nuenen? Of worden we een onderdeel van Eindhoven? De gemeenteraad luistert en heeft uw mening nodig om een besluit te kunnen nemen over de toekomst van Son en Breugel.

Deel uw meningen, inzichten en zorgen
Er zijn twee identieke bijeenkomsten gepland voor de gemeenschap van Son en Breugel op: woensdag 5 april 19:30 – 22:00 uur en donderdag 6 april tussen 14:00 en 16:30 uur. 
Reserveer alvast een van deze data in uw agenda. Details over de bijeenkomsten volgen op onze website www.sonenbreugel.nl en de sociale media van de gemeente Son en Breugel. Ondersteun de gemeenteraad in zijn keuzeproces voor een breed gedragen besluit over onze bestuurlijke toekomst

Contact opnemen voor een afspraak of voor vragen kan via ons algemene telefoonnummer 0499 - 491 491 en vraag naar projectleider Eef Mengers, het emailadres: spreekjeuit@sonenbreugel.nl, of stuur je bericht via twitter of facebook Son en Breugel met de hashtag #spreekjeuitSenB.
Breugel gaat Bruisen!
In 2012 en 2013 zijn de Centrumvisie Breugel en het uitvoe¬ringsprogramma Centrum Breugel vastgesteld. Onder de naam Breugel Bruist zijn verschillende projecten gerealiseerd. 
Feit is wel dat de grote ingrepen in het centrum nog geen vorm hebben gekregen. Belangrijk doel was en is een levendig dorpshart realiseren. 
Het realiseren van het dorpshart van Breugel is een van de zes majeure dossiers waarop het college is gaan doorpakken: We gaan er samen voor zorgen dat Breugel gaat Bruisen! 

Nieuw kader: onderlinge versterking
In 2016 zijn we na de zomer gestart met een reeks van ge¬sprekken met de belangrijkste partners. Duidelijk was dat de kaders van de plannen uit 2012 en 2013 geactualiseerd moes-ten worden. Deze plannen zijn nog steeds de basis, maar al¬lerlei ontwikkelingen vroegen wel om aanpassingen
In december heeft de raad de nieuwe kaders voor Breugel Bruist! vastgesteld. Dominant vertrekpunt van die kaders is de onderlinge versterking van de verschillende functies in het centrum van Breugel. 

Alle functies blijven
De volgende functies houden en/of krijgen een plek in het cen¬trum van Breugel: sport, gemeenschapsvoorziening, horeca, wonen, wonen met zorg, educatie en opvang en de open-bare ruimte. Maar ook specifieke functies (bewegingsbanken en boksschool) behouden een plek. Ook wordt gekeken naar de functie winkelen en ondernemen in het gebied en wordt gesproken met andere geïnteresseerde partijen over een mo¬gelijke plek in het plangebied.

Voor alle duidelijkheid: Alle activiteiten die nu plaats¬vinden in het hart van Breugel, krijgen ook in het nieuwe hart weer een plek.
Het zijn niet de voorzieningen die maken dat het bruist, het zijn de mensen. Zij moeten naar het hart van Breugel komen om te sporten, recreëren, te leren of te ontspannen. En ze moeten er vooral een tijdje (ver)blijven. Hiervoor moeten activiteiten in het centrum blijven. En misschien nodigt de nieuwe inrichting straks uit tot nieuwe activiteiten.

Samenwerken, delen en aanvullen
De verschillende functies moeten op elkaar aansluiten, elkaar versterken en aanvullen en moeten ook worden gedeeld. Dat betekent dat beheerders en gebruikers bereid moeten zijn om samen te werken, te delen en elkaar aan te vullen. Die ge¬zamenlijke bereidheid en gedeelde verantwoordelijkheid zijn belangrijk!
Hoe kunnen de afzonderlijke functies samenwerken en elkaar versterken? Wat kan bijvoorbeeld de gemeenschapsfunctie bijdragen aan sport of andersom? Of aan de horecafunctie? En hoe zit dat met de zorg? Waar kan zorg meer zijn dan alleen wonen met aandacht voor zorg? Hoe kan juist die zorgcompo¬nent weer bijdragen aan de andere functies?

Samen optrekken
Breugel Bruist! Is geen project van de gemeente, maar van de gemeen¬schap. We bedenken samen met alle partners hoe we de versterking en samenwerking in het hart van Breugel gaan realiseren en vormge¬ven. We voeren gesprekken met elkaar en met betrokkenen indivi-dueel en / of gezamenlijk. Belangrijke vragen daarbij zijn: Waar zien partijen kansen? Waar liggen behoeftes? Waar kan samenwerking en versterking gevonden worden? 
We zullen met elkaar plussen en minnen af moeten wegen om tot een uiteindelijk voorstel te komen: we kunnen immers in het kleine gebied nooit alles realiseren, en we hebben ook geen ongelimiteerd budget. 

Waar zijn we nu mee bezig?
Na vaststelling van de kaders in december hebben we samen met de belangrijkste partners een externe stuurgroep gevormd. De stuur¬groep bestaat uit vertegenwoordigers van De Boerderij, De Bongerd, PlatOO, ‘thuis en de Doorpakkers. De gemeente faciliteert en brengt ook gevraagd en ongevraagd kennis en kunde mee. Alle partners den¬ken en werken actief mee. Samen met hen vormen we het beeld van wat we nodig hebben en willen realiseren. We onderzoeken samen eerst de mogelijkheden voor versterking en samenwerking. Vervol-gens vertalen we dat in het best passende ruimtelijke plaatje. 

Huiswerkgroepen
In verschillende “huiswerkgroepen” werken we hard aan de uitwerking van de plannen. We hebben groepen gevormd die actief en enthousi¬ast bezig zijn met de volgende onderwerpen: horeca en beheer, sport, wonen, onderwijs. In de groepen inventarissen we de mogelijkheden om zaken te combineren, samen te werken, de kansen, de dwarsver¬bindingen en natuurlijk ook de bedreigingen en de onmogelijkheden.

Praten met gebruikers
Daarnaast hebben we gesprekken met alle andere partners en gebrui¬kers van de verschillende voorzieningen. We willen weten wat zij wil¬len, wat zij nodig hebben, wat zij waarderen aan de voorzieningen, wat zij missen en wat zijn niet willen missen.

Hoe nu verder?
De resultaten van de huiswerkgroepen en alle andere informatie vormt de basis voor het uitvoeringsplan dat voor de zomer aan de gemeenteraad gepresenteerd gaat worden.


Resultaten van enkele huiswerkgroepen

Onderwijs
Gemeente en PlatOO erkennen elkaars verantwoordelijkheden en bevoegdheden als het gaat om onderwijshuisvesting. Het schoolbe¬stuur is verantwoordelijk voor de organisatorische- en onderwijskun¬dige component en alles wat daaraan verbonden is. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van adequate onderwijshuisvesting. Natuurlijk zitten er veel overlappen in en dat is ook de reden dat PlatOO en gemeente het overleg en de samenwer¬king zoeken. PlatOO en gemeente accepteren en respecteren daarbij altijd de verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Specifiek voor Breugel geldt in dit verband dat we gezamenlijk uitgaan van onderwijs in het centrumgebied en daarbij de hui¬dige Regenboog (school en schoolgebouw) als uitgangspunt nemen. 
Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid om mogelijke toekomstige ruimtevragen waar nodig/gewenst te kunnen faciliteren in het hart van Breugel, kiest de gemeente er op eigen gezag voor om zich ook te oriënteren op een breder en groter aandeel “onderwijs” in het plangebied. Niet als uit¬gangspunt maar wel om in mogelijke toekomstige ontwikke¬lingen te kunnen voorzien. 

Sport
Uitgangspunt is dat “De Bongerd plat gaat” en er een nieuwe sportvoorziening komt die qua ruimte net iets groter is en daardoor meer te bieden heeft voor de sporters. 
De sporthal kan ook voor verschillende andere activiteiten gebruikt worden: bijvoorbeeld als ruimte voor een lokale uit¬voering of als een aularuimte voor een school, maar natuurlijk ook voor alle bestaande activiteiten zoals die van AVANTI.
Met alle betrokken partijen gaan we kijken hoe we optimaal van deze ruimte gebruik kunnen gaan maken.
De sportfunctie zien we los van ruimtes voor maatschappe¬lijke activiteiten en een horeca-faciliteit. Die vinden allemaal hun plek in het plangebied en wel op zo’n wijze dat dat de doelstelling van versterking van functies en samenwerking mogelijk wordt gemaakt. De horeca voorziening zal daarbij alle functies moeten kunnen ondersteunen zoals bijvoorbeeld die van kantinevoorziening voor de sporters.

Horeca
Voor een levendig Breugel is het belangrijk dat er horeca is in het centrumgebied. Een voorziening als ondersteuning voor andere voorzieningen zoals gemeenschapsvoorziening, onder¬wijs, dagbesteding en sport. Een plek waar je na het sporten wat kan drinken en kletsen. Ook een plek waar de school bij¬voorbeeld gebruik kan maken van een keuken. Een voorzie-ning, die als huiskamer kan dienen en waar dagbesteding kan plaatsvinden. Een plek waar mensen die deelgenomen hebben aan een activiteit in de gemeenschapsvoorziening een kop kof¬fie kunnen drinken. Maar ook een plek in het centrum, waar je naar toe gaat om een kop koffie te drinken op het terras en mensen te ontmoeten.
Het is belangrijk dat de horecavoorziening tegemoet komt aan de wensen van de verschillende gebruikers: de mensen die ge¬wend zijn zelf hun kopje koffie in te schenken na een culturele activiteit en de mensen die graag zien dat hun glaasje bier klaar staat na het sporten.

Hebt u vragen of opmerkingen? 
Leest u dit en denkt u, ik ben nog niet benaderd maar wel actief in een van de bestaande voorzieningen? Denkt u dat wij groepen, mensen, verenigingen vergeten? Of wilt u ook uw inbreng leveren?? Meldt u dan aan bij project-leider Eric-Jan de Haan, via e.dehaan@sonenbreugel.nl.

Oproep Jeugd
We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we heel graag ideeën en inzichten zouden horen van de middelbare schooljeugd uit Breugel. We vragen daarom 12 tot 18 jarigen jongens en meiden uit Breugel om mee te praten en mee te denken over de voorzieningen in het hart van Breugel: Wat hebben jullie nodig? Wat missen jullie? Heb je een idee of een plan? Wil je meepraten en meedenken?
Neem dan contact op met projectleider Eric-Jan de Haan, via e.dehaan@sonenbreugel.nl

Investeren in het centrum van Breugel: Voor de gemeenschap, maar vooral ook door de gemeenschap
Gemeentepagina week 11 2017
Gemeentepagina week 10 2017
Gemeentepagina week 9 2017
Gemeentepagina week 8 2017
Gemeentepagina week 7 2017
Gemeentepagina week 6 2017
Bij parkeren in het centrum van de kern Son gaat het om een juiste balans tussen goede bereikbaarheid van winkels, woonhuizen en evenementen aan de ene kant en slim gebruik van de schaarse openbare ruimte aan de andere kant. En…het oog wil ook nog wat. 

Het aantal parkeervakken is belangrijk, maar voor slim parkeerbeleid zijn andere zaken ook belangrijk: hoever wil je lopen, hoe lang staan auto’s er en van wie zijn die auto’s: bezoekers, bewoners of van mensen die in het centrum werken? Ook speelt het een rol wanneer auto’s geparkeerd staan: welke dag en welk tijdstip. 

De puzzel van parkeerplaatsen en parkeertijden wordt door een op parkeren gespecialiseerd bureau Spark ontrafeld. Spark deed in het najaar 2016 op meerdere momenten tellingen van de parkeerdruk in het hele centrum. Die informatie is verwerkt in een analyse over parkeren in het centrumgebied. Spark stelt concrete én slimme oplossingen voor om de parkeerdruk te reguleren. 

De onderzoeksresultaten worden in een openbare bewonersbijeenkomst met u gedeeld. 
Deze parkeerbijeenkomst is op 14 februari 2017 vanaf 18.30 uur in het gemeentehuis.

Spark presenteerde de onderzoeksresultaten Parkeren in centrum Son op 16 januari jl. aan de raadcommissie grondgebiedszaken van onze gemeenteraad. Klik op meer informatie voor de presentatie.
Gemeentepagina week 5 2017
Gemeentepagina week 4 2017
Gemeentepagina week 3 2017
Gemeentepagina week 2 2017
Gemeentepagina week 1 2017
De gemeentepagina week 51
Dit is de gemeentepagina van week 50 2016
Wanneer is er weinig te doen bij de milieustraat?