• Dementheek

  di 16-10  Dementheek

 • Kienen in Berkenstaete

  di 16-10  Kienen in Berkenstaete

 • Met KBO Breugel bezoek aan Lya de Haas

  wo 17-10  Met KBO Breugel bezoek aan Lya de Haas

 • Koffieochtend in Braecklant

  wo 17-10  Koffieochtend in Braecklant

 • WandelFit

  do 18-10  WandelFit

 • Koffieochtend in De Boerderij

  vr 19-10  Koffieochtend in De Boerderij

 • Koffieochtend in Ontmoetingsruimte kerk Zandstraat

  ma 22-10  Koffieochtend in Ontmoetingsruimte kerk Zandstraat

Rubrieken

Nieuws

Ik dacht dat het kaften van schoolboeken een bezigheid was waar ik, sinds mijn kinderen de deur uit waren, niets meer mee van doen zou krijgen.

Als vader bood ik de helpende hand bij het kaften van de schoolboeken van onze kinderen. Niet alleen uit vaderliefde, maar meer nog misschien uit eigenbelang. Immers, aan het eind van het schooljaar brachten goed onderhouden boeken op de ruilbeurs nog een aardige prijs op. Een belangrijke compensatie van de kosten, die aan het begin van het schooljaar voor de boeken gemaakt waren.

Toen ik onlangs bij dochterlief op bezoek was, werd ik onverwachts weer met dit fenomeen geconfronteerd. De boekenpakketten van haar kinderen waren in de laatste vakantieweek thuis afgeleverd. Nu nog de klus van het kaften klaren!

Worden de schoolboeken intussen kosteloos verstrekt, er bestaat wel de verplichting dat ze gekaft moeten zijn. Anders wordt de leerling onzorgvuldig gebruik van de boeken verweten en draaien de ouders alsnog op voor de kosten.

Ik was me bewust van mijn verantwoordelijkheid, nu als opa en met plezier…..
Themamiddag voor chronisch zieken en ouderen

De Seniorenraad en het Platform voor Chronisch zieken en Gehandicapten organiseren op dinsdag 20 november een informatiebijeenkomst voor de chronisch zieken en de ouderen in ons dorp. Deze vindt plaats in De Bongerd.
Het thema heeft als titel “KIJKJE ACHTER DE MEDISCHE ZORG IN SON EN BREUGEL”.

Op deze middag geven de huisartsen toelichting op de medische zorg. Welke specifieke taken zijn er? Is er een preventiebeleid en hoe wordt er gewerkt aan voorlichting?
Een praktijkondersteuner licht toe wat haar rol is. Wat is de frequentie van de consulten? Welke afspraken worden er gemaakt?

Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Seniorenraad Son en Breugel: Begroting 2018 en Balans 31-12-2017
INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE
Onze najaarsenquête

Een van de activiteiten van de SeniorenRaad betreft het houden van enquêtes. In de afgelopen jaren zijn er onderwerpen aan bod gekomen als mobiliteit, veiligheid en wonen.

De (anonieme) antwoorden op de vragen worden gebruikt als input voor de SeniorenRaad, die op grond van het resultaat aanbevelingen aan belanghebbenden doet. Voor het invullen van de enquêtes wordt gebruik gemaakt van een representatieve vertegenwoordiging van de groep 55-plussers in ons dorp, het Seniorenpanel.

De werkgroep enquêtes van de SeniorenRaad heeft opnieuw het initiatief genomen een enquête op te stellen met ditmaal als onderwerp “INFORMATIE”. Deze enquête zal in november gehouden worden. De informatievoorziening over onderwerpen zoals culturele evenementen, gemeentelijke dienstverlening, veiligheid, zorg en medische zaken, verenigingen, winkelaanbod en lokaal openbaar vervoer komt aan bod. De enquête beperkt zich tot informatie, die voor inwoners van Son en Breugel bedoeld is en afkomstig is uit eigen dorp of uit de buurt. 

Middels deze enquête wil de SeniorenRaad inzicht krijgen in het belang dat de senioren in Son en Breugel hechten aan de beschikbaarheid van informatie over genoemde onderwerpen en in hoeverre deze informatie toegankelijk is en voldoet aan hun verwachtingen. De resultaten zullen kenbaar gemaakt worden aan de opstellers van die informatie. Tenslotte is het in hun belang dat zij de doelgroep met hun informatie weten te bereiken.

Oproep
Wij zijn voortdurend bezig het aantal deelnemers aan het Seniorenpanel uit te breiden, daar dit de representativiteit uiteraard ten goede komt. Panelleden vullen maximaal tweemaal per jaar een korte, strikt anonieme vragenlijst – per e-mail of desgewenst schriftelijk – in.
Bent u 55-plusser en hebt u belangstelling, meld u dan aan als deelnemer. U kunt dit doen via e-mail (seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl) of schriftelijk (R. van Leeuwen, Amerikalaan 31, 5691 KB Son en Breugel)
Er stonden extra lekkernijen op tafel, want het was feest: 
op vrijdag 14 september werd in De Boerderij het tienjarig bestaan gevierd van de koffieochtenden én werden alle vrijwilligers die hiervoor (om beurten) zorgen, in het zonnetje gezet, speciaal de vijf gastvrouwen die dit óók al 10 jaar voor de koffieochtend in Breugel doen! Het was een druk bezochte ochtend, omdat ook de vaste gasten van de overige koffieochtenden waren uitgenodigd.

Els Voogt, voorzitter van de werkgroep Welzijn en Zorg van de Seniorenraad én kartrekker van de koffieochtenden, vertelde over de start in De Bongerd in 2008, de verhuizing naar De Boerderij en de uitbreiding in de jaren erna met de koffieochtenden in het centrum en Braecklant .

Als dank kregen de jubilerende gastvrouwen van Els een prachtige bos bloemen. Ook algemeen voorzitter Tom Thalhammer bedankte de gastvrouwen en -heren en gaf de jubilarissen een cadeaubon die uiteraard ‘bescheiden’ moest blijven, want we moeten zien uit te komen met onze subsidiecentjes... Tot slot bijzonder veel dank voor Els die zich altijd met veel enthousiasme inzet en voor haar natuurlijk ook bloemen en een bon!
Van Janneke Busko werd een persoonlijke felicitatie voorgelezen. 
Daarna werd er gezellig verder gekletst onder het genot van de door Michelle (LEVgroep) meegebrachte traktatie!

Foto's van deze ochtend vindt u in de Fotogalerij onder Rubrieken.
OPROEP

We herhalen deze oproep omdat we helaas nog steeds en steeds dringender op zoek zijn naar versterking van de werkgroep Communicatie van de SeniorenRaad.

Ter aanvulling van het bestaande team van vrijwilligers zijn we vooral op zoek naar een 

Redacteur(m/v)

Iemand die het schrijven in de vingers heeft, het resultaat ervan graag met anderen wil delen en dit als vrijwilliger wil doen in vorm en stijl die van een politiek onafhankelijke vrijwilligersorganisatie als de SeniorenRaad van Son en Breugel verwacht wordt.

Affiniteit met onderwerpen die voor senioren van belang zijn is een pre, maar de kwalificatie die bij ons voorop staat is een duidelijke schrijfstijl, ook bij moeilijke onderwerpen. Van de gezochte redacteur wordt ook verwacht dat hij of zij het plezierig vindt in teamverband te werken.

Voelt u zich hierdoor aangesproken, aarzel dan niet contact op te nemen met de voorzitter van de werkgroep: Peter Rotteveel, telefoon (0499) 476890 of per e-mail: peter.toni.rotteveel@kpnmail.nl
Jaarverslag 2017 van de Stichting Seniorenraad Son en Breugel.

In dit jaar bestond de Stichting Seniorenraad 10 jaar.
In een feestelijke bijeenkomst op 16 mei werd gememoreerd aan het ontstaan van de stichting en de activiteiten van de SeniorenRaad.
Onder grote belangstelling van de pioniers en medewerkers van het eerste uur alsook huidige medewerkers, bevriende organisaties en vertegenwoordigers van het College van B&W, was het een gezellige viering van het jubileum. In een interactieve sessie werd vastgesteld welke onderwerpen volgens de aanwezige senioren met prioriteit door de SeniorenRaad in de komende jaren aangepakt moeten worden.

Omdat het gebouw van de bibliotheek in Son en Breugel afgebroken werd, moest voor de koffieochtend in het centrum naar een nieuwe locatie gezocht worden. Het aanvankelijke idee om naar het Vestzaktheater te gaan, dat mede aangereikt was door de verantwoordelijke wethouder, kon geen doorgang vinden omdat er onvoldoende faciliteiten waren. Na contact over meerdere alternatieven, is een overeenkomst gesloten om de koffieochtend te laten plaatsvinden in de ontmoetingsruimte van de Protestantse Kerk.

Tevens is gewerkt aan een statutenwijziging, die nog in dit kalenderjaar afgerond kon worden. Op 21-12-2017 is de akte van de statutenwijziging verstrekt. Doelstelling was een vereenvoudiging van de bestuursstructuur. De SeniorenRaad is nu zelf het bestuur van de stichting geworden, waar er voorheen een afzonderlijk bestuur van de stichting functioneerde.

Als doelstelling van de stichting wordt genoemd het bevorderen van de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle ouderen in Son en Breugel. In dit kader dienen vermeld te worden de enquêtes over veiligheid en wonen, alsook de wekelijkse koffieochtend op drie locaties, waar op een locatie maandelijks een thema behandeld wordt dat van belang is voor senioren. Door middel van de website en publicaties in Forum werd informatie verschaft aan alle senioren van Son en Breugel. 
Binnen het kader van de doelstelling is eenmaal bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke wethouder en viermaal afstemmings-overleg met de LEVgroep en de verantwoordelijke gemeente- ambtenaar gevoerd.

De SeniorenRaad heeft zijn eigen werkwijze geëvalueerd aan de hand van een enquête, die gehouden werd onder de leden van de SeniorenRaad en zijn werkgroepen. Daarbij is geconcludeerd, dat de bestaande activiteiten voortgezet kunnen worden. 

B&W hebben het initiatief genomen om de adviesstructuur binnen het sociale domein opnieuw te bezien. De SeniorenRaad is uitgenodigd om, samen met andere organisaties waarmee de gemeente een convenant afgesloten heeft, deel te nemen aan overleg hierover. Uiteraard heeft de SeniorenRaad ingestemd om dit overleg te voeren. Het is de bedoeling, dat er in 2018 een nieuw convenant ter vervanging van het bestaande gesloten gaat worden.

In het verslagjaar hebben de volgende werkgroepen de op hun terrein liggende taken uitgevoerd:
•	Welzijn en Zorg
•	Wonen (waaronder begrepen mobiliteit )
•	Communicatie
•	Enquêtes 

Tevens was er een tijdelijke commissie, de Jubileumcommissie, ingesteld.

In het bestuur van de Stichting SeniorenRaad hadden in 2017 zitting:

Jan Koks, waarnemend voorzitter
Yvonne Hendriks, secretaris
Jacques Tonneijk, penningmeester
Monique Streur, lid
Allen wonende in Son en Breugel

Door de genoemde wijzigingen in de statuten is begin 2018 een bestuur met een andere samenstelling tot stand gekomen. Dit jaarverslag is onder verantwoordelijkheid van dit bestuur tot stand gekomen. In het dagelijks bestuur daarvan hebben ten tijde van de vaststelling van dit verslag zitting:


Tom Thalhammer, voorzitter
Jac Kolen, secretaris
Dieter Steinbusch, penningmeester
Peter Rotteveel, vice-voorzitter
Allen wonende in Son en Breugel
Mijn wereldbeeld staat ondersteboven, net als dat van de luiaard…
Snakte ik er vroeger naar om een deel van de koude winter over te slaan, nu is het omgedraaid: mag ik alstublieft zo’n hittegolf aan me voorbij laten gaan en een luie zomerslaap houden? Luiaards slapen, meestal hangend in een boom, zo’n 10 uur per dag. Op de grond lopen ze niet sneller dan 2,5 meter (…) per minuut.
Ik was net zo sloom gedurende de afgelopen snikhete periode! Afgelopen ja, gelukkig, want niets aan of in mijn lijf werkte naar behoren. Zelfs mijn hersenen functioneerden trager. 
Op 9 augustus was het voorbij. Wat was het heerlijk, die eerste regen! 
Ondanks de hitte werden de Senioren Zomer Activiteiten goed bezocht; op deze pagina een foto-impressie ervan.
Inmiddels is het september. Voor die mensen die nu weer aan de slag willen: heeft u nog een klein beetje tijd over? Onze werkgroep communicatie zit te springen om mensen die ons incidenteel of structureel (uw keus!) willen ondersteunen. Laat het ons weten…
Win-win-win voor senioren, jongvolwassenen en Son en Breugel!

De SeniorenRaad heeft met belangstelling kennis genomen van een initiatief van de in ons dorp gevestigde Stichting Statiegeld op Jeugd (SOJ) en wil daarom senioren in ons dorp daarover informeren. Son en Breugel vergrijst in snel tempo en dit gaat sneller dan in menig ander dorp onder de rook van Eindhoven. SOJ meent dat de vergrijzing binnen Son en Breugel dient te kantelen om het dorp ‘vitaal’ te houden en daarmee toekomstbestendig. Er moet een gezonde balans zijn in de leeftijdsdemografie. Eén van haar ideeën is om bestaande koopwoningen te ‘splitsen’. 

Wat houdt ‘splitsen’ in?
De senior (de huiseigenaar) kan blijven wonen in de eigen woning en na splitsing ontstaat er een woonunit met eigen huis-, slaap- en badkamer, die wordt gehuurd door een jongvolwassene. De senior kan als tegenprestatie een beroep doen op deze buur voor ‘hulptaken’ als tuinonderhoud, ramenlappen of boodschappen doen en heeft altijd iemand in de buurt voor sociale contacten. Een jongvolwassene die ‘uit huis wil’ of terugkeert na een studie, heeft zo de mogelijkheid om zijn of haar sociale leven op te pakken en voort te zetten in Son en Breugel. 

Utopie denkt u misschien? Nee hoor, het is waarheid en daarom zoekt SOJ contact met huiseigenaren die openstaan voor dit idee. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Amanda Schiltmans (voorzitter SOJ) bereikbaar op 06-27358749 of e-mail: amanda.schiltmans@gmail.com.
Ondanks de hoge temperaturen, zijn de Senioren Zomer Activiteiten (SZA) goed verlopen. 

De start van de SZA was op maandag 23 juli tijdens de koffieochtend in de kerk aan de Zandstraat. De fietstochten waren goed georganiseerd en voldeden aan de verwachtingen; voor iedereen aangepaste kilometers! WandelFit, met bij terugkomst bij het CMD koffie en iets lekkers, trok vanwege de hitte minder deelnemers. Degenen, die er wel waren, hebben fijn gewandeld. Verder was er de mogelijkheid om onbelast te bewegen op de bewegingsbanken en het volgen van een proefles circuittraining. 

Voor de lezing van de Heemkundekring in De Boerderij was ieder plekje bezet. Henk Hutten had prachtige verhalen en foto's van o.a. de bevrijding van Son en Breugel. De sjoelochtend op maandag 30 juli was druk bezocht. De warmte zorgde voor veel zweetdruppeltjes bij zowel de deelnemers als de gastvrouwen van de koffieochtend. De dichterspad-wandeling werd vanwege de hoge temperaturen ingekort. Met 4 deelnemers begrijpelijk aan de lage kant. De middag eindigde gezellig op het terras bij De Zwaan.
Koersbal had een goed gevulde ruimte bij de Oase met veel leden van de koersbalclub en andere belangstellenden.

De koffie met gebak aan de Haven begon met regen en werd daarom binnen genuttigd. Toen de zon doorbrak, werd het terras buiten weer opgezocht. De spellenochtend, met 14 spelende gasten, en scoot-on-route voldeden aan de verwachtingen.

Op zaterdag 11 augustus werden de SZA afgesloten in Braecklant met een muzikale middag. Rob des Bouvrie en Theo Spanjers maakten er een leuke afsluiting van, hetgeen enthousiaste reacties ontlokte bij de vele bezoekers.
“foto-impressie op onze website”
September: S+B Verbindt hervat, i.o.m. bibliotheek en gemeente, gratis cursus ‘Digisterker’ (omgaan met e-overheid) en start cursus ‘Klik & Tik’ (internet en e-mail, voor beginners). Meer info: www.sonenbreugelverbindt.nl/digisterker en www.sonenbreugelverbindt.nl/klikentik of bij de bibliotheek (Kerkstraat 2c, Son).
Beide cursussen worden door de gemeente vergoed.
Ga je mee op taalexpeditie?
Puzzelen met taal in ‘t Vestzak

Je hebt het vast wel gehoord: er zijn in Nederland nog veel laaggeletterden.
Deze mensen hebben meestal wel leren lezen en schrijven. Maar het lukt niet om die kennis op peil te houden.
Ken jij ook mensen die laaggeletterd zijn?
Dat moet wel, want ook in jouw dorp is zo’n 5% van de inwoners laaggeletterd.

In het Vestzak, bij de Bibliotheek, ben je op 4 september welkom in de Taalexpeditie. In de escaperoom van de Taalexpeditie maak je vier taalpuzzels, waarmee je meer ontdekt over laaggeletterd zijn.
Misschien snap je daarna waarom iemand zijn bril is vergeten; moeite heeft met pinnen; zijn bankzaken niet op orde heeft; met een boogje om de computer loopt; zelf geen treinreis plant; niet naar een buitenlandse film gaat……… 

Maar we gaan die laaggeletterdheid samen aanpakken: de Bibliotheek opent binnenkort een taalpunt in de bieb, met steun van de Gemeente. Daar komen bijeenkomsten en cursussen. Allemaal gratis. Om beter te leren lezen en schrijven (en rekenen).
En jij probeert jouw buurman/vrouw, vader, moeder partner, voetbalmaatje, collega op 5 november mee te nemen naar dat Taalpunt in de bieb. Zodat hij/zij zelf kan leren mailen, bankafschriften lezen, handtekening zetten, menukaart lezen enzovoort!

Zien we jou in de Escaperoom? Op dinsdag 4 september in ’t Vestzak in Son en Breugel. Van 11.00uur tot 17.00uur. Aanmelden is niet nodig, kom gezellig langs.
De werkgroep communicatie van de SeniorenRaad informeert via de plaatselijke pers en de eigen website over actuele onderwerpen die voor de oudere inwoners van Son en Breugel van belang kunnen zijn. Er is dringend behoefte aan versterking, ter aanvulling van het bestaande team van vrijwilligers in deze werkgroep. 

1. Vooral op zoek zijn we naar een REDACTEUR (m/v), die het schrijven niet alleen in de vingers heeft, maar ook het resultaat ervan graag met anderen wil delen in vorm en stijl die van een politiek onafhankelijke vrijwilligersorganisatie verwacht wordt. Binnen de werkgroep is er alle gelegenheid om te overleggen welke onderwerpen in aanmerking komen voor publicatie op deze maandelijkse Seniorenpagina en op onze website. De redacteur (m/v) waar we naar op zoek zijn, is van essentieel belang voor de continuïteit van deze informatievoorziening.

2. Voor deze werkgroep zijn we ook op zoek naar een SECRETARIS (m/v) die het leuk vindt om vergaderingen van de werkgroep voor te bereiden, te notuleren (9-10 per jaar) en een helpende hand te bieden bij de organisatie van themamiddagen (2x per jaar). Voor alle duidelijkheid: het betreft hier geen bestuursfunctie!

3. Onze werkgroep draagt regelmatig bij aan de organisatie van concrete activiteiten, zoals themamiddagen, de jaarlijkse Senioren Zomer Activiteiten, werving van deelnemers aan het seniorenpanel en de tweejaarlijkse Woon-Wmo beurs. Als u daar één of enkele malen per jaar op projectbasis aan mee wilt helpen, dan bent u van harte welkom! Dit kan, desgewenst, ook gecombineerd worden met andere werkzaamheden in de werkgroep.

Voelt u zich aangesproken, aarzel dan niet contact op te nemen met de werkgroep communicatie, e-mailadres: peter.toni.rotteveel@kpnmail.nl

Telefonisch kunt u informatie krijgen bij de voorzitter van deze werkgroep, Peter Rotteveel, tel. (0499) 476890. Voor vacature nr. 2 kunt u ook contact opnemen met de huidige secretaris Greetje Roosen, tel. 06 - 2059 1800.
Bent u nog geen lid van ons seniorenpanel? Jammer, want daarmee kunt u met vele andere seniore bewoners van deze gemeente uw mening geven over onderwerpen die van invloed kunnen zijn op uw dagelijks leven als oudere bewoner van Son en Breugel.

U kunt zich bij voorkeur per e-mail aanmelden: seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl.
Als u geen gebruik maakt van het internet, kunt u zich vanzelfsprekend ook schriftelijk voor dit panel aanmelden door een briefje te sturen naar het adres: Amerikalaan 31, 5691 KB Son en Breugel.
De enquêtes die anders per e-mail de deelnemers bereiken, worden u dan per post toegestuurd.

Meldt u aan! Hoe groter het aantal panelleden, des te meer telt ook uw stem....
Iedere 7 seconden krijgt wereldwijd iemand de diagnose dementie te horen.

Stichting 2109 wil (h)erkenning en begrip bewerkstelligen door middel van hun beeldmerk. Mensen met een zichtbare beperking worden direct herkend en krijgen hierdoor veelal begrip en, indien nodig, hulp van medeburgers.

Dementie is echter niet zichtbaar van de buitenkant maar wel voelbaar van de binnenkant. Mensen met dementie ervaren daardoor vaak onbegrip van hun omgeving. Stichting 2109 wil met dit beeldmerk herkenning en begrip bevorderen, waardoor er beter aangesloten kan worden bij de belevingswereld van mensen met dementie.

Tevens wordt de mantelzorger ontlast en zorgen wij er met elkaar voor dat mensen met dementie langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en deelnemen aan het sociale leven. Het dragen van het speldje maakt dat we zichtbaar samen voor elkaar kunnen blijven zorgen.

Het beeldmerk is verwerkt in een mooi sieraad, dat als een speldje kan worden gedragen, Op de achterkant van het speldje is een traceerbare code gegraveerd, gekoppeld aan een noodnummer. Iemand die een spelddrager aantreft in verdwaalde toestand, kan direct contact opnemen met het noodnummer van de Stichting 2109.

De code is gekoppeld aan de gegevens van de contactpersonen van de drager van het speldje. De Stichting 2109 neemt dan direct contact met hen op. Op deze manier is iemand met dementie snel, veilig en efficiënt traceerbaar.

Het speldje kost € 14,95 en kan worden besteld via de website www.2109.nl 
of via Dagvoorziening De SteenUijl 06 – 5194 6084.
Heeft u al eens het advies gekregen om met een rollator te gaan lopen? Ik wel, maar, ik begin er nog niet aan. Dat berust op ijdelheid en een foutieve associatie. Ik verbind een rollator ten onrechte met voor oud aangezien worden en ik ben ijdel genoeg om nog voor jong versleten te willen worden.
Waarschijnlijk ben ik niet de enige die zo reageer. Dat verandert er niets aan dat velen van ons vroeg of laat met een rollator zullen lopen.

Laten we wel wezen: dankzij de rollator kunt u een grotere afstand afleggen dan zonder. Dat is een groot voordeel. Nog wat voordelen: je kunt je boodschappen kwijt in een mandje, als je moe wordt, kun je even zitten op het stoeltje dat in een rollator verwerkt zit en je voelt je zekerder bij het lopen.
Van fysiotherapeut Frank de Boer uit Rotterdam neem ik de volgende tips over voor de aanschaf en het gebruik van een rollator.

Aspecten waar je op moet letten bij de aanschaf:
• De prijs: rollators zijn er vanaf € 80. Dan heeft u een degelijke en veilige rollator. Voor een lichtgewicht rollator ligt de prijs hoger, zo rond € 150. Lichtgewicht rollators zijn handig wanneer de rollator regelmatig in de auto getild moet worden. Maar er zijn ook rollators van € 800. Die laatste kunt u onderweg desgewenst eenvoudig ombouwen tot een rolstoel.
• Lichaamsbouw en lengte. De rollator is in hoogte verstelbaar, maar er zijn ook extra hoge rollators. Of juist extra brede. Zorg ervoor dat de rollator past bij uw lichaamsbouw.
• Knijpkracht in uw handen. Met uw handen moet u de rollator op de rem kunnen zetten. Als de kracht in uw handen door b.v. artrose of reuma is verminderd, moet u echt even uitproberen of u de rem naar behoren kunt bedienen.
• Is de rollator makkelijk in- en uit te klappen? Is hij ingeklapt van een formaat dat goed in de achterbak van de auto of in een kast in huis past?
• Bediening van de vergrendeling. Omdat een rollator kan worden ingeklapt, is er een vergrendeling aanwezig tegen ongewenst inklappen. Ook die vergrendeling moet u goed kunnen bedienen.
• Vergoeding mogelijk? Vanaf 2013 is de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering verdwenen. Een aantal verzekeraars vergoedt deze nog wel via de aanvullende verzekering.

De rollator in huis
Voor het gebruik van de rollator in huis is het nuttig wanneer uw huis aan een aantal eisen voldoet.
• Er moet b.v. voldoende ruimte zijn voor het lopen met de rollator. Een rollator is al gauw 60 cm breed; er is extra ruimte nodig om te kunnen keren.
• Te veel tafeltjes en kasten belemmeren de doorgang.
• Losliggende kleedjes en snoeren zijn niet bevorderlijk voor de doorgang door de woning. Het meest gunstig is natuurlijk een harde en vlakke vloer (bijvoorbeeld van parket, laminaat of tegels). Laagpolig tapijt is ook mogelijk, mits dat op een harde ondergrond ligt.
• Goede verlichting is van belang. Dan ziet u goed waar u loopt en of er eventueel iets in de weg ligt. Het is aan te bevelen dat het licht in bijvoorbeeld de overloop en badkamer/toilet automatisch aangaat wanneer er iemand beweegt. Dan kunt u uw handen aan de rollator houden.

Veilig over straat
Als u eenmaal een keus heeft gemaakt, is het belangrijk dat u veilig over straat kunt. Belangrijk is dat de rollator goed is afgesteld en de remmen goed werken. Maar ook uzelf kunt bijdragen aan veiligheid. Door in beweging te blijven en stevige schoenen te dragen. Medicijnen en alcohol zijn niet bevorderlijk voor de veiligheid. Verder kan een fysiotherapeut u de belangrijkste richtlijnen van het ‘lopen met een rollator’ bijbrengen. Daar horen zeker de volgende tips bij:
• Stel de handvatten op de juiste hoogte af. Als u achter de rollator staat en u laat de armen losjes naar beneden hangen, dan behoren de handvatten op de hoogte van de polsen te zitten;
• Loop goed tussen de achterwielen in, niet áchter de achterwielen. Als ik rondkijk in Son en Breugel zie ik veel rollatorgebruikers schuin voorover, achter de achterwielen lopen. Dat is niet goed voor uw rug.
• Leun niet te veel op uw rollator als u zit en u wilt opstaan.
• Let erop dat dat de remkabels niet te ver naar opzij uitsteken. U zou daarmee ergens achter kunnen blijven hangen. Er zijn ook rollators te koop waarbij de kabels zijn weggewerkt in de buizen; extra veilig.
• Bent u slechtziend, dan kunt u overwegen de gebruikelijke rood/witte markering van een stok voor slechtzienden en blinden aan te laten brengen op uw rollator. U kunt immers niet met stok en rollator gelijktijdig lopen? Zo zien uw medeweggebruikers dat u hen waarschijnlijk niet ziet.

Onderhoud
Het is belangrijk dat u de rollator goed onderhoudt. Een goede en veilige rollator kan veel ongelukken voorkomen. Laat de remmen dus af en toe controleren, want deze kunnen verslijten. Ook loszittende handvatten kunnen voor problemen zorgen.

Bij twijfel: gewoon proberen
Misschien twijfelt u of een rollator voor u de genoemde voordelen biedt. Probeer een rollator dan eens vrijblijvend uit. Loop er niet alleen mee, maar probeer ook of de zitting goed bevalt en of de rollator goed bestuurbaar is wanneer het mandje vol ligt met boodschappen. Ga bijvoorbeeld eens langs bij een thuiszorgwinkel of bij één van de winkels van de ANWB. En zeg vooral dat u zich vrijblijvend wilt oriënteren. Ga pas tot aankoop over wanneer u echt overtuigd bent van uw keuze.

Josje van de Molengraft
Belangenbehartiger, met dank aan Frank de Boer

Bron: PVGE Nieuwsbrief, december 2015
Veel onderzoekers geloven dat een deel van het aantal gevallen van dementie is te voorkomen. Het gaat dan om 5 tot 10% van de gevallen van dementie op latere leeftijd, na het 65e levensjaar (bij dementie voor het 65e levensjaar speelt erfelijkheid een zeer grote rol). In dit artikel vindt u de belangrijkste risicofactoren voor dementie en daarbij praktische tips om uw risico te verminderen.

Leeftijd;
Bent u ouder dan 45 jaar? Dan is het extra belangrijk om goed op uw gezondheid te letten. Op onderstaande risico's moet u extra letten.

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten gelden ook voor dementie
(Risico op) diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk
Deze aandoeningen zijn risicofactoren voor dementie. Een goede doorbloeding van de hersenen is essentieel voor een gezond brein. U kunt uw risico op deze aandoeningen testen via www.testuwrisico.nl Deze website is onder andere gemaakt door de Hartstichting en het Diabetesfonds.

Niet-roken
Roken vergroot de kans op de ziekte van Alzheimer met 45%. Het is echter nooit te laat om te stoppen. Zo hebben ex-rokers van 65 jaar en ouder dezelfde lagere kans op dementie als mensen die nooit hebben gerookt. Stoppen met roken is vaak niet gemakkelijk. Een goede voorbereiding is daarom erg belangrijk. Een stopdatum kiezen, weten wat u gaat doen bij moeilijke situaties en een plan bedenken om de ontwenningsverschijnselen op te vangen kunnen daarbij helpen. Daarnaast is het belangrijk om hulp in te roepen. Stoppen onder begeleiding van een huisarts maakt een stoppoging kansrijker. Meer informatie over stoppen met roken vindt u op www.thuisarts.nl 

Voldoende bewegen
Beweegt u wel voldoende? De norm is 5 x 30 minuten per week bewegen. Uw ademhaling moet door het bewegen wel iets omhoog gaan, maar u moet niet buiten adem raken. Wandelen, fietsen, maar ook het huishouden doen zijn goede manieren van bewegen. Meer informatie en tips om te bewegen vindt u op www.30minutenbewegen.nl

Gezond gewicht
Overgewicht verhoogt het risico op dementie. Via de website van het Voedings­centrum kunt u gemakkelijk vaststellen of u een gezond gewicht heeft. Bent u te zwaar? Dan heeft het Voedingscentrum een stappenplan samengesteld om een gezond gewicht te bereiken en te behouden.

Gezond cholesterol
65% van de Nederlanders boven de 30 jaar heeft een verhoogd cholesterol. Dit geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten, en zodoende op het krijgen van dementie. Hebt u ook een groot risico hierop? Kijk dan op www.nationalecholesteroltest.nl 

Mediterraan dieet
Een gezond of mediterraan dieet bestaat uit veel groente en fruit, pasta, noten, zaden en vis. Olijfolie bevat gezonde vetten. Een glaasje wijn op zijn tijd past ook in een gezond dieet. In dit dieet wordt het eten van rood vlees, zuivel, eieren en producten met veel suiker beperkt. Het gaat overigens niet om de individuele ingrediënten. Het gehele dieet doet waarschijnlijk veel meer dan alle delen bij elkaar. Meer weten over gezonde voeding? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl

Zorg dat de hersenen actief blijven
Depressie
Een depressie zorgt er voor dat dementie in een eerder stadium is aan te tonen. Zo is een symptoom van een depressie dat je geheugen slechter functioneert. Als u lange tijd last heeft van een zwaarmoedige stemming, heeft u mogelijk een depressie. Op de website van het Fonds Psychische Gezondheid kunt u hierover meer lezen en vindt u ook informatie over vervolgstappen voor diagnose en behandeling.

Actief brein
De hersenen actief houden is erg belangrijk. We kunnen de hersenen blijven prikkelen door een actief sociaal leven. Andere manieren zijn het doen van opleidingen, cursussen, het leren van een nieuwe taal, (vrijwilligers)werk, hobby's of sociale activiteiten. Mensen die dit veel doen, zijn beter in staat om de symptomen van dementie op te vangen'. Hierbij moet gezegd worden dat een heel eenzijdige activering van de hersenen door bijvoorbeeld kruiswoordpuzzels of geheugenspelletjes, geen aantoonbaar effect heeft. 

Bron: www.alzheimer-nederland.nl
Niemand hoopt een ongeluk te krijgen, maar mocht dat u overkomen, dan is het natuurlijk handig als het ambulancepersoneel of andere hulpverleners uw familie of andere naasten snel kunnen bereiken.

Daarvoor bestaat een manier die internationaal gebruikelijk is. U moet daarvoor wel uw GSM-telefoon (“mobieltje”) bij u hebben met in het adresboek het nummer van degene die in geval van nood moet worden gebeld. U slaat dat nummer op met als naam ”ICE” Die afkorting staat voor “In Case of Emergency”.

Wilt u meerdere noodnummers opslaan, dan kunt u dat doen met als naam: ICE1, ICE2, enz.
Mishandeling in welke vorm dan ook, is aan de orde van de dag. Het onderwerp is dagelijks in het nieuws. We kijken er nauwelijks van op. Het lijkt bij het leven van alle dag te horen. Beelden in het TV nieuws, foto’s in de krant van de verschrikkingen elders in de wereld: we worden er dagelijks mee geconfronteerd. We zijn het gewoon gaan vinden en we worden er niet of nauwelijks meer door geraakt. Dat wordt echter spoorslags anders als we zelf slachtoffer zijn of er in nabije kring mee te maken krijgen. Dan wordt pas pijnlijk duidelijk hoe traumatisch de gevolgen ervan kunnen zijn, hoe machteloos en hulpeloos men zich als slachtoffer kan voelen. Ook hoe moeilijk het is, niet als slachtoffer maar als ‘waarnemer’ effectief hulp te bieden.

Ouderenmishandeling lijkt in onze beschaafde samenleving ook niet zo voor de hand te liggen. Maar dat is een vergissing. Onderzoeken wijzen uit dat zeker één op de 20 ouderen boven de 65 jaar ermee te maken heeft. Zeker 40% van de verpleeghuisartsen heeft ermee van doen.

De circa 800 tot 1000 aangiftes jaarlijks bij de politie van ouderenmishandeling mogen dan in Nederland in de marge liggen van de misdaadstatistieken, professionele hulpverleners en vrijwilligersorganisaties schatten de ware omvang van het probleem aanzienlijk hoger in. Veel slachtoffers zijn immers afhankelijk van degenen, die het misbruik plegen, waardoor het doen van een aangifte wel een heel moeilijke keuze wordt! Bovendien gaat vaak grensoverschrijdend gedrag aan het mishandelen zelf vooraf en is er dus sprake van een sluipende escalatie, die ook door de attente omgeving niet of onvoldoende wordt onderkend.

Extra lastig wordt het ook als deze mishandeling zich thuis voordoet en directe familie en hulpverleners aansprakelijk zijn, de aard van mishandeling niet fysiek zichtbaar is en het contact van het slachtoffer met de buitenwereld wordt bemoeilijkt. De overheid onderkent het probleem gelukkig wel. Het actieplan “Ouderen in veilige handen” dat in 2011 van start is gegaan, is daar een voorbeeld van.

Dankzij de financiële steun van de provinciale overheid hebben de Brabantse Steunpunten Huiselijk Geweld een stappenplan ouderenmishandeling en ontspoorde zorg ontwikkeld. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende vormen van mishandeling en hoe die te herkennen zijn.

Meer informatie: http://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/noord-brabant
Ook kunt u gebruik maken van het gratis telefoonnummer: 0800 2000
Tijdens de koffieochtend in De Boerderij stond het thema ‘Letselschade’ centraal. Peter van Schaik en Wim Hegge, beiden letselschadeadvocaat bij Kuijken Letselschade & Advocatuur, presenteerden het onderwerp. De twintig belangstellenden kregen tussendoor en na de pauze uitgebreid gelegenheid tot vragen stellen.

Bij letselschade speelt de lange(re) termijn vaak een voorname rol. Schiet bijvoorbeeld je duim uit de kom bij een onhandige beweging en hij schiet er daarna weer in, dan kun je denken: ach, het gaat wel weer over. In zo’n geval is het toch verstandig zo snel mogelijk naar je huisarts te gaan. Mocht er namelijk (veel) later sprake zijn van een posttraumatische dystrofie, dan kun je alsnog in aanmerking komen voor schadeloosstelling. Je kunt dan ook een onafhankelijke arts inschakelen, die de relatie tussen het letsel en de gevolgschade vaststelt.

Smartengeld
De ene duim is de andere niet. Als pianist ondervind je in het bovenstaande voorbeeld natuurlijk veel meer schade van een gekwetste duim dan wanneer je voor je levensonderhoud je handen niet direct nodig hebt. Naast een vergoeding voor materiële schade, kun je dan ook aanspraak maken op smartengeld. De hoogte daarvan kan behoorlijk variëren.

Slachtoffers
De meeste letselschadekwesties (99%) komen nooit voor de rechter, omdat letselschadeadvocaten vrijwel altijd in der minne kunnen schikken met de verzekeraars. De beide letselschadeadvocaten die deze ochtend presenteerden, behartigen overigens alleen de belangen van slachtoffers.

Meer informatie
Wilt u (nog) meer weten over dit onderwerp, dan kunt u de volgende websites raadplegen: http://www.kuijkenadvocaten.nl, www.mijnletselschadeadvocaat.nl
Januari 2018

Hieronder een overzicht van lunch- en dinermogelijkheden (ook) voor senioren, bij de Komeet, Gasterij Berkenstaete, Thermae Son Brasserie en Het HOi-huis, alsmede Maaltijdbezorging aan huis van Meander, Scharrelslagerij Royackers en Zuidzorg. 
Hoewel wij ons uiterste best doen alle gegevens actueel te houden, kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Prijzen hieronder vermeld kunnen wisselend zijn.

DE KOMEET
Via Zonhove ingang Antoon v.d. Venstraat naast nr. 8; rechts aanhouden.
De Komeet is een lunchroom voor cliënten, gasten van Zonhove en passanten. Het wordt gerund door stagiairs en cliënten, onder leiding van een vast team. In de Komeet is dus iedereen welkom.

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00 uur – 16.45 uur
Woensdag: 09.00 uur – 18.15 uur: (Frietavond)
Zon- en feestdagen: 10.00 uur – 17.15 uur
's-Zaterdags en op 1e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag gesloten.

Lunch: 11.00 uur – 15.00 uur friet-snacks-broodjes
11.00 uur – 16.45 / 18.15 friet en snacks
09.00 uur – 16.45 / 18.15 koffie, thee enz.

Tussen 12.30 uur en 13.30 uur is het op werkdagen druk vanwege pauze medewerkers Zonhove.

-Friet en snacks van € 1,00 tot € 1,90
-Diverse broodjes en Panini’s van € 1,90 tot € 3,95
-Soep van de dag € 1,00

Als u ’s avonds friet wilt komen eten, vinden zij het fijn als u dit even op voorhand doorgeeft.
Telefoonnummer: 088-7998888
www.swzzorg.nl/ik-wil-lunchenwinkelen/lunchcafe-de-komeet 

GASTERIJ BERKENSTAETE
(via de hoofdingang)
De Bontstraat 71
5691 SV Son en Breugel

In dit restaurant zijn ook niet-bewoners van Berkenstaete van harte welkom. De Gasterij is geopend dagelijks van 10.00-20.00 uur. Van 17.00-18.30 uur wordt een driegangenmenu geserveerd; prijs: 9,80. Eenmaal per maand wordt het “Uiteetarrangement” georganiseerd; prijs: vanaf €17,00. Hiervoor moet vooraf gereserveerd worden (0499-333051). Dit arrangement wordt o.a. aangekondigd in de wekelijkse Senioren info op blz. 4 van Forum. 
Verder kan men de gehele dag gebruik maken van de kleine kaart.

Meer informatie over de arrangementen en prijzen bij de informatiebalie van Berkenstaete (0499-333051).

THERMAE SON
(De Brasserie)
Thermaelaan 2
5691 PM Son en Breugel

In de Brasserie van Thermae Son is
Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichting via e-mail. In een valse e-mail namens uw bank kan u gevraagd worden om uw pincode door te geven of uw bankpas op te sturen. Een bank vraagt echter nooit via e-mail of telefoon om persoonlijke inloggegevens of om uw bankpas.

Phishing
Criminelen 'vissen' naar uw persoonlijke gegevens. U ontvangt bijvoorbeeld een mail van iemand die zich voordoet als uw bank. Men probeert u te verleiden om uw persoonlijke gegevens achter te laten. Vervolgens wordt u gebeld door 'de bank': een oplichter probeert met een mooi verhaal uw beveiligingscodes te krijgen (babbeltruc). Degene die belt, weet vaak heel veel van u.

Controleer bij uw eigen bank
Ontvangt u van uw bank een e-mail die u niet vertrouwt? Reageer dan niet op de e-mail. Bel uw bank op het nummer dat u kent of dat u op de website van uw bank kunt vinden.

Wat kunt u doen?
Houd altijd uw pincode, uw toegangscodes en uw inlogcodes geheim. Uw bank zal u nooit vragen om uw bankpas op te sturen. Moet of wilt u een pas inleveren? Knip dan de bankpas in minimaal twee stukken. Zorg dat zowel de magneetstrip als de chip stuk zijn.

Als u een valse e-mail krijgt…
• Heeft u gegevens achtergelaten? Bel uw bank!
• Ziet u iets afwijkends op uw scherm tijdens het internetbankieren? Bel uw
bank!
• Stuur de valse e-mail door naar het emailadres dat uw bank voor dat doel
heeft.
• Verwijder de mail uit uw mailbox én uit de verwijderde items.

Een valse e-mail, ook wel phishing mail genoemd, is soms bijna niet van een echte te onderscheiden. Het is dus lastig om nepmails of nepsites te herkennen. Als u er een ontvangt, vraagt u zich af wat er kan gebeuren. Is mijn computer nog veilig? Wat kan ik het beste doen? Door een paar vragen te beantwoorden, kan uw bank u verder helpen.

De vijf regels
In dit verband zijn de volgende vijf regels voor veilig bankieren van belang die de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) heeft gepubliceerd. Daarmee loopt u minder kans op fraude.
1. Houd uw beveiligingscodes geheim.
2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.
3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor bankzaken.
4. Controleer regelmatig uw bankrekening.
5. Meld incidenten direct aan de bank en volg de aanwijzingen van de bank op.
ZEMBLA-enquête (2015) onder specialisten ouderengeneeskunde:
Ernstige gezondheidsrisico’s langer thuis wonen

Bijna alle specialisten ouderengeneeskunde voorspellen ernstige gezondheidsrisico’s voor ouderen die door het kabinetsbeleid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Ondervoeding, uitdroging en valincidenten, 86% verwacht dat het de komende jaren fors toeneemt bij ouderen. ‘De kwaliteit van de zorg neemt af’, zegt 85% en 96% van de artsen stelt dat de huisartsen en mantelzorgers het toenemend aantal kwetsbare ouderen onvoldoende kan helpen.

Grote zorgen
Nienke Nieuwenhuizen, arts en voorzitter van beroepsorganisatie Verenso (Vereniging specialisten ouderengeneeskunde) zegt over de uitkomsten van de enquête in ZEMBLA: 'Wij maken ons grote zorgen. De kwetsbaarste van de kwetsbaren, mensen die weinig mantelzorg hebben, met psychiatrische ziekten, met cognitieve stoornissen dat zijn de mensen die het meest gevaar lopen. En ik denk dat op verschillende plekken wordt overschat wat die mensen nog zelf kunnen en hoe veerkrachtig die zijn in de thuissituatie.' Zembla bereikte de artsen via Verenso.

Kwetsbare ouderen
Marjolein Broese van Groenou is hoogleraar informele zorg aan de VU in Amsterdam. Ze is specialist op gebied van mantelzorg. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de bereidheid bij burgers om thuiswonende kwetsbare ouderen te helpen. Broese: 'Zeker drie kwart van de bevolking zegt: Ja, natuurlijk wil ik af en toe een klusje voor iemand doen. Maar wel graag op mijn voorwaarden. Een oogje in het zeil houden. Praktisch hulpverlenen. Maar langdurig, dagelijks een verzorgende taak vervullen, dat hoeven we van buren niet te verwachten.'

'Langer thuis is niet altijd beter'.
Specialist ouderengeneeskunde Nieuwenhuizen: 'Langer thuis is niet altijd beter. We zijn duidelijk bang voor de mensen die langer thuis moeten blijven. Dat dat consequentie heeft voor bijvoorbeeld ziekenhuisopnames. Over een jaar of wat gaan we nadenken over wat we moeten met al die mensen. En dan gaan we bedenken dat het misschien wel een idee is om al die mensen in een gebouw te zetten, zodat ze wat meer beschermd en beschut kunnen wonen. Ja, dan moeten we weer van voor af aan beginnen. We gaan die verzorgingshuizen nog wel missen, denk ik.'
Het Nationaal Ouderenfonds heeft de OuderenOmbudsman gelanceerd in juni 2012: een vraagbaak en klachteninstituut, speciaal voor ouderen. Een initiatief dat volgens bestuur en directie van het Ouderenfonds hard nodig is in deze economisch moeilijke tijden, waarin ook de ouderen flink worden geraakt.

Door de vele bezuinigingen en de brij aan regelgeving hebben veel senioren geen idee meer waar ze recht op hebben. Daarnaast hebben ze grote moeite om de juiste instanties te vinden. Ook familie en vrijwilligers, die zorg aan een oudere verlenen, zien vaak door de bomen het bos niet meer.

De OuderenOmbudsman wil aan deze onoverzichtelijke situatie een einde maken. De organisatie verwijst mensen met vragen door naar de juiste regelingen en instanties. Daarnaast kunnen mensen, die zich onheus bejegend voelen door bijvoorbeeld een zorginstelling of op enigerlei wijze gediscrimineerd worden, bij de OuderenOmbudsman een klacht indienen. De OuderenOmbudsman bekijkt alle klachten serieus en onderneemt actie waar nodig.

Daarnaast biedt de OuderenOmbudsman senioren de mogelijkheid hun stem te laten horen. Zo kan deze instantie nauwlettend in de gaten houden of bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen die ouderen treffen, leiden tot extra klachten. Indien nodig, trekt de OuderenOmbudsman hierover aan de bel.

Bevorderen zelfredzaamheid
Het Nationaal Ouderenfonds, de drijvende kracht achter de OuderenOmbudsman, wil met haar initiatief de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen. Omdat de groep senioren almaar groter wordt, mensen langer op zichzelf blijven wonen en familie/mantelzorgers steeds minder tijd hebben, is het van groot belang dat de ouderen zelf de weg weten te vinden naar de juiste instanties.

Oproep
Het Nationaal Ouderenfonds doet een oproep aan ouderen en degenen die voor hen zorgen om hun vragen, ervaringen of klachten te delen met de OuderenOmbudsman. Dit stelt de OuderenOmbudsman in staat om in de toekomst gerichte hulp te verschaffen aan al diegenen die dat nodig hebben.

http://www.ouderenombudsman.nl

De OuderenOmbudsman is (op werkdagen) bereikbaar via gratis tel. 0800-1325; e-mail: ouderenombudsman@ouderenfonds.nl
WAT DOET U ALS EEN ONBEKENDE BIJ U THUIS AANBELT ?

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.
In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Met onderstaande acht eenvoudige tips kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc.

ACHT TIPS OM DIEFSTAL DOOR EEN BABBELTRUC TE VOORKOMEN

1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.

2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.

3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt dat hij/zij van de gemeente, een bedrijf of instelling is. Heeft iemand geen legitimatie bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan 112.

4. Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur.

5. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.

6. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.

7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist heel zielige verhalen. Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben geld nodig of willen u juist iets geven. Of ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken. Medewerkers van dit soort bedrijven
komen niet zomaar langs, zij maken van tevoren een afspraak.

8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met kinderen kunnen oplichters zijn. Of mannen in nette pakken.

Doe altijd aangifte als u slachtoffer bent geworden van een babbeltruc. Alleen dan kan de politie de daders opsporen.


Bron: Folder, uitgave Politie


foto: Fran Maasdam
In de linkerkolom staat een opsomming van de rubrieken waarin onze informatie aan u gegeven wordt. Naast de voor zich sprekende titels als Wonen, Dienstverlening etc., vindt u links onderaan de rubriek Links. Daarin is opgenomen een aantal website-adressen van organisaties, die we van belang achten ter aanvulling van onze eigen website. Deze adreskeuze wordt door de webredactie gemaakt in overleg met de werkgroepen van de SeniorenRaad. Het moge duidelijk zijn dat de informatie op die sites een verantwoordelijkheid is van de betreffende organisaties zelf.
De werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad organiseert wekelijks koffieochtenden: Elke maandag in de Ontmoetingsruimte van de kerk aan de Zandstraat 26, Son, elke woensdag in Braecklant, Amerikalaan 2, Son en elke vrijdag in De Boerderij in Breugel. De Boerderij is makkelijk te bereiken via de parkeerplaats bij De Bongerd, Asteroïdenlaan 2 a. 
Deze koffieochtenden zijn van 10.00 – 12.00 uur. Alle senioren zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Voor koffie en thee wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.
Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten van deur-tot-deur voor 65-plussers. Hierbij is alles geregeld om zorgeloos te genieten: u wordt thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw en samen met andere gasten gaat u gezellig naar een bioscoop, theater of museum bij u in de buurt. U geniet van een drankje tussendoor en wordt na afloop weer veilig thuisgebracht.

Als u interesse hebt, kunt u een programmaboekje geheel vrijblijvend aanvragen via telefoonnummer 035 – 5245156 (maandag - vrijdag van 9.00 - 18.00 uur) of via info@4hetleven.nl.

Op de website www.4hetleven.nl kunt u ook alvast de voorstellingen raadplegen en reserveren.

Drie weken
Als u mee wilt naar een bepaalde voorstelling, meldt u zich drie weken van tevoren aan. U betaalt dan de vermelde arrangementsprijs voor het kaartje, de consumpties, het vervoer en de bespreekkosten.

Soms biedt Vier het Leven ook voordelige lastminutevoorstellingen aan. Daarvoor hebt u een e-mailadres nodig. Dat kunt u doorgeven via mail@4hetleven.nl

Deel van de kosten
Omdat Vier het Leven de arrangementen zo betaalbaar mogelijk wil houden, betaalt u maar een deel van de werkelijke kosten. Vier het Leven ontvangt financiële steun van gemeenten, donateurs, bedrijven en fondsen voor onder meer de organisatie- en coördinatiekosten. Stíchting Vier het Leven is een goededoelenorganisatie met een ANBI-status.
» Meer informatie..
Tijdens de maandelijkse themaochtend, zoals gebruikelijk weer georganiseerd door de werkgroep Welzijn en Zorg van de Seniorenraad, stond het belang van een gezond hart centraal. 
Chris Kinders, onder andere werkzaam als voorlichter bij de GGD, was gevraagd om de aanwezigen voor te lichten over wat wel en wat zeker niet goed is voor dit uiterst belangrijke orgaan. Chris wist de ongeveer 30 aanwezigen van begin tot eind te betrekken bij het onderwerp. Vooraf maakte hij duidelijk dat hij geen medicus is en dus niet kon ingaan op persoonlijke vragen en omstandigheden van de aanwezigen. 
Met name door zijn brede en algemene kennis over het onderwerp, opgedaan door zijn contacten met verschillende cardiologen en diëtisten, was hij in staat om zonder moeilijke medische termen uitleg te geven over de basale werking van ons hart, de gevaren die het hart bedreigen en wat daaraan zelf te doen. Denk daarbij onder andere aan factoren als erfelijkheid en verkeerde levensstijl (overmatig alcoholgebruik, roken, te weinig bewegen, ongezonde voeding etc.) en de gevolgen zoals hoge bloeddruk en cholesterol, suikerziekte, aderverkalking, hersen- en hartinfarcten. 
Hij introduceerde het begrip “positieve gezondheid” waarmee bedoeld wordt dat, mocht je gezondheid onverhoopt minder worden, het uitgangspunt zou moeten zijn “wat kun je nog wel” in plaats van te blijven hangen in wat men allemaal niet meer kan. Nadrukkelijk werd ook de factor sociale contacten aangehaald om geestelijk en lichamelijk in conditie te blijven. Zijn boodschap is: Als je alleenstaand bent, zorg er dan voor dat je het initiatief neemt om zelf contacten te zoeken en te maken.
Uit de reacties en de vele geïnteresseerde vragen van de aanwezige senioren werd duidelijk dat het onderwerp hen bijzonder aansprak. Aan het eind liet Chris aan de hand van een uitgekiend vraag- en antwoordspel de aanwezigen op ludieke wijze zelf vaststellen welk risico men theoretisch loopt op hart- en vaatziekten; dit laatste uiteraard als een voorbeeld-indicatie en niet als een serieuze diagnose.
Al met al bleek uit de verschillende reacties na afloop dat men het als een onderhoudende en leerzame bijeenkomst heeft ervaren.

Powerpoint presentatie van deze themaochtend kunt u vinden onder Rubrieken bij Downloads
Foto's bij Fotogalerij

Foto's Fran Maasdam
De relatie tussen de gemeente en de SeniorenRaad wordt vastgelegd in een zogenaamd convenant. Op 21 juni jl. is een vernieuwde tekst ondertekend.
Nadat de SeniorenRaad in 2007 opgericht was werd er een convenant tussen de gemeente en de SeniorenRaad gesloten waarin hun onderlinge relatie geregeld was. De gemeente had de behoefte de bestaande convenanten met de in Son en Breugel bestaande organisaties in het sociale domein te actualiseren en onderling te harmoniseren. Een van die organisaties is de SeniorenRaad; daarnaast betreft het de Adviesraad Sociaal Domein, het Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform, het Platform Mantelzorg en CLIP (Cliëntenparticipatie voor de minima en uitkeringsgerechtigden).
Inhoud convenant
Een belangrijk punt in het vernieuwde convenant is dat vastgelegd is dat de SeniorenRaad de belangen behartigt van alle senioren die in Son en Breugel wonen. Om dat praktisch mogelijk te maken, zal het college van B&W om advies vragen over beleidsvoornemens die voor senioren van belang zijn, tenzij het een onderwerp betreft waarvoor advies aangevraagd wordt bij de Adviesraad Sociaal Domein. De SeniorenRaad is lid van de Adviesraad en zal daardoor in die gevallen een inbreng kunnen hebben in het door de Adviesraad uitgebrachte advies. De SeniorenRaad kan ook ongevraagd advies aan B&W uitbrengen. In dat geval zal het college binnen vier weken een reactie geven (tenzij er meer tijd nodig is). Als het college (delen van) het advies niet overneemt, dan zal het aangeven waarom. Verder zijn enkele – belangrijke – ‘huishoudelijke’ punten afgesproken, zoals periodiek overleg, de mogelijkheid gemeentelijke deskundigen uit te nodigen, geïnformeerd te worden over de bestuurlijke planning en beschikbaarstelling van de financiële middelen, nodig om de taak naar behoren te kunnen vervullen.
Wij zijn van mening dat er een evenwichtig convenant tot stand gebracht is en hebben er vertrouwen in, dat het hiermee mogelijk zal zijn de ideeën en wensen van senioren in de gemeente goed over te brengen richting B&W. Daarnaast blijven wij als vanouds een aantal activiteiten uitvoeren voor alle senioren in ons dorp, zoals koffieochtenden, voorlichting en enquêtes.
Zie onder Rubrieken bij downloads voor het convenant.
Tijdens de maandelijkse themaochtend, zoals gebruikelijk weer georganiseerd door de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad, stond het belang van een gezond hart centraal.
Chris Kinders, onder andere werkzaam als voorlichter bij de GGD, was gevraagd om de aanwezigen voor te lichten over wat wel, en wat zeker niet goed is voor dit uiterst belangrijke orgaan. Chris wist de ongeveer 30 aanwezigen van begin tot eind te betrekken bij het onderwerp. Vooraf maakte hij duidelijk dat hij geen medicus is en dus niet kon ingaan op persoonlijke vragen en omstandigheden van de aanwezigen. 
Met name door zijn brede en algemene kennis over het onderwerp, opgedaan door zijn contacten met verschillende cardiologen en diëtisten, was hij in staat om zonder moeilijke medische termen uitleg te geven over de basale werking van ons hart, de gevaren die het hart bedreigen en wat daaraan zelf te doen.
Denk daarbij onder andere aan factoren als erfelijkheid en verkeerde levensstijl (overmatig alcoholgebruik, roken, te weinig bewegen, ongezonde voeding etc.) en de gevolgen zoals hoge bloeddruk en cholesterol, suikerziekte, aderverkalking, hersen- en hartinfarcten. 
Hij introduceerde het begrip “positieve gezondheid” waarmee bedoeld wordt dat, mocht je gezondheid onverhoopt minder worden, het uitgangspunt zou moeten zijn “wat kun je nog wel” in plaats van te blijven hangen in wat men allemaal niet meer kan. 
Nadrukkelijk werd ook de factor sociale contacten aangehaald om geestelijk en lichamelijk in conditie te blijven. Als men alleenstaand is, zorg er dan voor dat je het initiatief neemt om zelf contacten te zoeken en te maken, is zijn boodschap.
Uit de reacties en de vele geïnteresseerde vragen van de aanwezige senioren werd duidelijk dat het onderwerp hen bijzonder aansprak. Aan het eind liet Chris aan de hand van een uitgekiend vraag- en antwoordspel de aanwezigen op ludieke wijze zelf vaststellen welk risico men theoretisch loopt op hart- en vaatziekten; dit laatste uiteraard als een voorbeeld-indicatie en niet als een serieuze diagnose.
Al met al bleek uit de verschillende reacties na afloop dat men het als een onderhoudende en leerzame bijeenkomst heeft ervaren.

Zijn presentatie vindt u in de rubriek Downloads/media.
Op vrijdag 25 mei was het weer gezellig druk in De Boerderij. Meer dan 40 senioren waren afgekomen op een presentatie van notaris Heleen Vaarten van het gelijknamige notariskantoor in Eindhoven.
Tijdens de inmiddels traditionele “koffieochtend met een thema”, georganiseerd door de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad, wist Heleen de aandacht van de aanwezigen vanaf de start vast te houden met een heldere uitleg over genoemd thema. Niet zo vreemd, daar zij gespecialiseerd is in de doelgroep 50-plus.
Er werd met name ingegaan op bestaande misverstanden/valkuilen en hoe dat te voorkomen rondom zaken als erfrecht, erfbelasting, schenkingen en wils(on)bekwaamheid.
De verschillen tussen het traditionele testament en het levenstestament kwamen aan bod. Het belang om tijdig en overdacht familieleden of bekenden te machtigen werd uitgebreid toegelicht, evenals het begrip langstlevende en de rol van de Kantonrechter indien er geen duidelijkheid is over de wensen van de overledene.
Tenslotte werden er enkele legale mogelijkheden besproken om door middel van een testament in combinatie met schenkingen het bedrag aan erfbelasting voor de nabestaanden binnen de perken te houden.
Al met al onderwerpen die duidelijk bij de aanwezigen leven, wat bleek uit de vele geïnteresseerde vragen gedurende het daarvoor bedoelde laatste deel van de presentatie. 
Heleen besloot haar presentatie met een verwijzing naar websites waar informatie over het besprokene kan worden nagelezen.

Foto: Fran Maasdam
Een onderhoudende en leerzame themaochtend in De Boerderij. 
Op vrijdag 23 maart stond de maandelijkse themaochtend voor senioren in het teken van “Verkeer”; met name vanuit het perspectief van de oudere verkeersdeelnemer.
Deze keer had de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad een dorpsgenoot, Leon van Meerendonk, weten te strikken. Geen onbekende voor velen van de aanwezigen. Leon is eigenaar van de gelijknamige rijschool in ons dorp. Kennis van en betrokkenheid bij het onderwerp is dus gegarandeerd.
Na een korte introductie door Els Voogt volgde een presentatie van Leon waarbij hij op een humorvolle wijze de verschillende aspecten van de verkeerswetgeving, de verkeersregels, tekens, borden en wegmarkeringen de revue liet passeren. Dit alles met de nadruk op het effect daarvan op het verkeersgedrag en de verkeersveiligheid.
Leon benadrukte dit laatste nog eens met een aantal trieste cijfers, waarbij naar voren kwam dat van de verkeersdoden meer dan de helft 50-plusser is. Het toenemend aantal scootmobielen en elektrische fietsen leidt tot meer slachtoffers als niet tevens voldoende aandacht besteed wordt aan een veilig gebruik van deze vervoersmiddelen, is de boodschap.
Het blijkt bovendien belangrijk te zijn om zo veel mogelijk kennis te blijven nemen van de almaar veranderende verkeersregels en borden. In de afgelopen 15 jaar is ruim 40 % van de wegenverkeerswet aan verandering/uitbreiding onderhevig geweest.
De presentator slaagde er goed in om de aandacht van de ongeveer 35 aanwezigen vast te houden en ze actief te betrekken door zo nu en dan een korte kennisquiz op basis van bestaande examenvragen te houden. Gezien de enthousiaste deelname en de spontane discussies over de goede en foute antwoorden een schot in de roos. Met name het begrip “voorrang” bleek verrassend voor velerlei uitleg vatbaar.
Al met al kwam er onder de aanwezigen een hoop vragen los over hun dagelijkse en soms verwarrende verkeerservaringen en ergernissen in Son en Breugel. Verkeersrotondes en de bekende Ovatonde kwamen regelmatig voor in de vraagstelling. Leon bleek door zijn uitgebreide kennis van de lokale verkeerssituaties zeer goed in staat daar adequaat op in te spelen, ondersteund door beelden van specifieke locaties in ons dorp.
Ook werd stil gestaan bij de rijbewijskeuring voor ouderen. Ook hier kon Leon veel verduidelijken en gaf hij toelichting op de mogelijkheid van een rij-test voor senioren, die in de eigen auto kan worden afgelegd.
De presentatie werd beëindigd met het tonen van een aantal complexe verkeerssituaties. De aanwezigen werden uitgedaagd hun parate kennis van verkeersregels te etaleren door bij een aantal multiple choice vragen het juiste antwoord te kiezen. Dat viel niet altijd mee!

De PowerPoint presentatie van deze ochtend kunt u vinden bij Downloads
Mijn eerste fiets was zeker niet nieuw maar voor mij wel als nieuw. Glanzend zwart gemoffeld met gouden biezen op het frame. Een herenfiets met blokken op de trappers zodat ik er makkelijker bij kon als jongetje van tien een jaar na de oorlog. Een hele uitdaging voor een jochie dat daarvoor amper had leren fietsen. Sinds ik in Den Haag was komen wonen, op tantes fiets wel eens.. Zittend op de bagagedrager en met beide benen afwisselend voorwaarts steppend en in zigzag koers zoekend naar het juiste evenwicht. Vervolgens diezelfde balans te verkrijgen en te behouden door de trappers te gebruiken om vooruit te komen. Weinig verkeer toen op straat en in de Vogelwijk zelfs heel erg rustig.

Nu had ik dan mijn eigen fiets gekregen en werd het bedienen van de trappers vanuit het zadel wel veel gemakkelijker. Maar wat zat ik daar toch hoog en kon ik wel op tijd met één been op de grond komen als ik plotseling moest stilstaan. Ik bleek geen vlotte leerling te zijn, de onzekerheid om te vallen bleef, waardoor het fietsen eerder een straf dan een plezierige dagelijkse routine werd.

Op een zaterdag werd ik verrast met de mededeling dat we niet naar één van de oma’s zouden gaan maar met de hele familie naar de film in de stad. Mijn tante en mijn nichtje gezellig met de tram. Mijn oom en ik fijn op de fiets. Ik wist niet wat ik hoorde helemaal van de Leeuweriklaan over de Laan van Meerdervoort naar de Passage met het Cineac aan het Buitenhof als eindpunt. Het zweet stond me in de handen. Veel verkeer, goed moeten opletten. Oom Anton als een heer in het verkeer, met fietsklemmen in zijn strak geperste broekspijpen, rustig pedalerend naast me als er voldoende ruimte was, anders achter me fietsend vol vertrouwen dat ik zijn gegeven instructies wel zou uitvoeren. 

Gaandeweg viel de spanning bij me weg. De balans was gevonden. Het zadel was niet meer zo hoog. Het fietsen was bijna routine geworden. Het Cineac werd een hoogtepunt en de fiets is mijn trouwe kameraad gebleven.
Son en Breugel, een veilig dorp
Na een korte inleiding door Tom Thalhammer, voorzitter van de SeniorenRaad, stak burgemeester Hans Gaillard meteen van wal met de opmerking dat Son en Breugel natuurlijk geen onveilig dorp is, welke recente publicaties daarover ook het tegendeel van willen beweren. De CBS-cijfers van de veiligheidsmonitor geven daarop zijns inziens een afdoende bewijs van zijn gelijk. Hoewel niet te ontkennen valt dat het aantal inbraken in woningen en bij bedrijven sterk is toegenomen, komt dit overeen met de landelijke trend en wordt dit mede veroorzaakt door de ‘gunstige’ ligging van de gemeente aan het knooppunt van snelwegen. 

Frits Driessen, als beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het integrale veiligheidsbeleid , lichtte in kort bestek toe dat de nadruk daarvan zich richt op de veiligheid in en om de woning, alcoholcontrole, drugsbestrijding, criminaliteit in het buitengebied en intensivering van de communicatie hierover met de bevolking. 

Buurtpreventie dankzij actieve whatsapp signalering
Medewerkster Kirsten Lochten gaf in aanvulling daarop een duidelijke toelichting over de toepassing van de inmiddels meer dan 40 actieve whatsapp groepen. Deze zijn een moderne voortzetting van het eerder ontwikkelde buurtpreventieprogramma. Doel is alle straten binnen de bebouwde kom te laten deelnemen aan deze whatsapp groepen, waaraan een grote effectiviteit wordt toegeschreven.

Politiefunctionaris Diana van Moorsel wist het publiek ervan te overtuigen dat de politie ook niet zichtbaar toch duidelijk aanwezig is. 

De gemeentelijk politieke vertegenwoordigers lieten zich, zoals te verwachten was, niet onbetuigd door het belang van veiligheid te benadrukken. Zij konden niet wegnemen dat het moeilijk wordt het gevoel van onveiligheid met concrete maatregelen te bestrijden.

Verkeersveiligheidsaspecten
De gestelde vragen uit het publiek leken zich vooral te concentreren op verkeersveiligheidsaspecten. Hierbij speelden de Bijenlaan en de verkeersremmende paaltjes op de Boslaan een hoofdrol.

Al met al een middag die weliswaar informatief was voor het publiek, maar ook een middag die heeft aangetoond dat de specifieke veiligheidswensen van senioren wel worden aangehoord. De praktische uitvoering van het beleid wordt onvoldoende recht gedaan. De recente herbeplanting van de bomen aan de Merwedelaan zijn daar een duidelijk en negatief voorbeeld van. Ook het gemis van één enkele voetgangersoversteek op de Europalaan verdient meer dan een laconieke reactie dat een snelheid van 30 km per uur geen gemarkeerde oversteek rechtvaardigt!

Conclusie
Een grotere opkomst bij deze themamiddag zou de aanbevelingen van de SeniorenRaad nog meer gewicht in de schaal hebben gelegd. Juist nu een nieuw college zich erop voorbereidt gemeentelijk beleid te vertalen in praktische maatregelen voor de komende jaren.

Foto: Fran Maasdam
Ik ken weinig kinderen die als ze nog klein zijn, niet een beetje bang zijn als ze ’s avonds in hun bedje gelegd worden en het licht van de slaapkamer wordt uitgedaan. Een liefdevolle knuffel van vader of moeder of een knus voorgelezen verhaaltje voor het slapen gaan doet dan vaak wonderen. Maar uiteindelijk blijkt een gedempt nachtlampje meestal de enige manier om die afkeer voor duisternis pas echt weg te kunnen nemen.

Psychologen zullen hier wel kunnen verklaren waarom dit verschijnsel bijna van algemene aard is. Bovendien zullen alle deskundigen het erover eens zijn dat deze angst bijna helemaal zal zijn verdwenen naarmate de kinderen groter worden.

Waar ik me wel over verwonder is het feit dat die angst toch latent aanwezig blijft in een mensenleven. Immers, vele volwassenen op oudere leeftijd lijken in toenemende mate steeds moeilijker te kunnen omgaan met het dagelijkse leven wanneer het donker is en de winternachten eindeloos lang worden.

Een toenemend gevoel van onveiligheid onder ouderen, zeker in het donker, is misschien wel net zo’n algemeen verschijnsel als die prille kinderangst wanneer het licht uitgaat…..
Eenzaamheid is van alle tijden en is een gemoedstoestand die zich van jong tot oud wel eens doet gelden. Het is een subjectief begrip, want het wordt niet door iedereen, die in dezelfde omstandigheden verkeert, met dezelfde intensiteit ervaren. Zich af en toe eenzaam voelen is niet het probleem. Het wordt ernstiger als eenzaamheid zich tot een dagelijks terugkerend verschijnsel van onbehagen heeft ontwikkeld. De gevolgen daarvan leiden maar al te vaak tot toenemende gezondheidsproblemen, afnemende behoefte om bestaande sociale contacten te onderhouden, laat staan te vernieuwen en uit te breiden. Ook kan een groeiend gebrek aan vertrouwen in andere mensen ontstaan, waardoor het nog moeilijker wordt deze ernstig eenzame mensen hulp te bieden. 

Eenzaamheid kan iedereen overkomen en is aan tal van oorzaken toe te schrijven. Het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door overlijden van de partner, echtscheiding, verlies van werk, een verhuizing of afnemende mobiliteit door ziekte of ouderdom. Los van deze tegenslagen kan eenzaamheid ook het gevolg zijn van iemands geestelijke gezondheid. Deze variatie aan oorzaken betekent dat hulpverlening niet alleen maatwerk vereist, maar ook de inzet vraagt van vele disciplines die het bestaande maatschappelijke netwerk aan zorgverlening te bieden heeft.

Het mag geen verrassing zijn, dat senioren in onze samenleving een grote risicogroep vormen waar eenzaamheid zich tot een ernstig en chronisch probleem kan ontwikkelen. Immers, door het wegvallen van familie en vrienden en door afnemende mobiliteit zijn zij het, waar eenzaamheid bijna vanzelfsprekend op de loer ligt. Van de mensen in Nederland, die ouder zijn dan 75 jaar, zegt meer dan de helft zich eenzaam te voelen. Door de vergrijzing is het aannemelijk dat er over 10 jaar meer dan één miljoen 75-plussers zijn die met eenzaamheid te kampen hebben. Ook al zal daarvan maar een klein deel (4-5%) in ernstige mate aan eenzaamheid lijden, dan nog zullen dat er toch veel meer zijn dan de bestaande ouderenzorginstanties aankunnen.

Om deze ontwikkelingen enigszins voor te blijven is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - in nauwe samenwerking met de Nederlandse gemeenten - in 2017 de campagne gestart ‘Eén tegen eenzaamheid’. 
In Son en Breugel heeft dit geleid tot de vorming van een werkgroep waarin naast de gemeente, de Levgroep en zorgorganisaties ook een aantal vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd zijn (CG-platform, Adviesraad Sociaal Domein, SeniorenRaad, CLIP en Platform Mantelzorg).
Doel van het genomen initiatief is te komen tot een ‘Lokale Aanpak Eenzaamheid’. Hierbij willen de zorgorganisaties niet alleen hun krachten nog beter gezamenlijk inzetten, maar ook de betrokkenheid van de samenleving intensiveren. Hierdoor kunnen er meer vrijwilligers worden ingezet bij het signaleren van en de hulpverlening aan de eenzame medemens.

Met dit doel voor ogen heeft de werkgroep de afgelopen maanden een plan van aanpak ontwikkeld. Ook is er een tijdslijn opgesteld waarop de verschillende stappen van het plan moeten zijn uitgevoerd.
De bijeenkomst in het Vestzaktheater op 24 april had als doel het draagvlak voor die samenwerking tussen professionals en vrijwilligers verder uit te breiden. Een essentiële stap om eenzaamheid verder concreet aan te pakken. Of men daarin geslaagd is zullen we nog even moeten afwachten. Laten we hopen van wel!
De werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad is o.a. actief als organisator van de wekelijkse koffieochtenden in De Boerderij, Braecklant en in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Zandstraat.

Maar zeker zo belangrijk is dat deze werkgroep nauw contact onderhoudt met andere zorg- en welzijnsorganisaties. Een goede zorgverlening is immers in ieders belang, maar voor een steeds grotere groep senioren zelfs van essentieel belang. 

Dat de SeniorenRaad, als politiek ongebonden belangenbehartiger en adviesorgaan, wil bijdragen aan de totstandkoming van een sluitend en zo toegankelijk mogelijk netwerk van dienstverleners op het terrein van zorg en welzijn in Son en Breugel, heeft dus hoge prioriteit. De gemeente speelt op dit terrein een grote rol bij de beleidsvaststelling en de uitvoering ervan. De bijdrage, die de vrijwilliger gaat leveren, zal vaak onderdeel uitmaken van onze samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein. 

Om die taak naar behoren te kunnen vervullen is de werkgroep dringend op zoek naar versterking. Vooral iemand die zelf werkzaam is (geweest) in de zorgverlening, is als vrijwilliger (m/v) van harte welkom.

Mocht u zich aangesproken voelen deze taak eventueel te willen vervullen, neem dan contact op met Els Voogt, voorzitter van de werkgroep. Tel. 0657184505; e-mail: e.voogt7@upcmail.nl
Fysiosport Son start binnenkort met een cursus valpreventie. Deze cursus is een spierversterkend, conditieversterkend en evenwichtsprogramma, dat door een getrainde instructeur wordt begeleid. De gedachte erachter is dat het risico van vallen wordt verkleind door spierkracht, evenwicht en conditie te verbeteren.
Het programma wordt twee keer per week aangeboden. De cursus duurt vier weken De prijs van de cursus bedraagt € 50,00. Verdere informatie en aanmelden: Fysiosport Son, Taylorstraat 1 b, tel. 0499-477234.
Mag ik mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Ties Smetsers, geboren in Oisterwijk en sinds 1970 woonachtig in Breugel.

Na 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest werd ik na mijn pensionering door de heer F. de Vries in 2009 gevraagd in het bestuur van de KBO Son zitting te komen nemen.

Daar verzorg ik de schriftelijke verslaglegging van de vergaderingen, de reizen, de optredens van muzikanten en/of cabaretvoorstellingen en de lezingen over onderwerpen die voor de ouderen van belang zijn.

In januari 2018 ben ik namens de KBO uit Son in de SeniorenRaad gekomen.
Ook hier wil ik de belangen van de ouderen zo goed mogelijk behartigen.					
Ties Smetsers
Alhoewel de Adviesraad veel werk verzet dat voor talloze senioren van groot belang is, zijn doelstelling en werkwijze niet erg bekend; vandaar dit artikel vol informatie over de Raad.
In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd. In 2015 zijn de Wmo en de bijbehorende taken overgeheveld naar de gemeente. In de wet is opgenomen dat de gemeente cliënten van de Wmo, of hun vertegenwoordigers, moet betrekken bij de uitvoering van de wet. Dat betekent dat de gemeente hun de gelegenheid moet geven om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen en om deel te nemen aan periodiek overleg.
Op 13 november 2006 is het Platform Burger Participatie Wmo Son en Breugel opgericht. Inmiddels is de naam gewijzigd naar Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel en is de advisering breder dan alleen over de Wmo. De gemeente vraagt advies aan de Raad over verordeningen, uitvoeringsbesluiten, aanbestedingen en andere zaken die te maken hebben met het sociaal domein. De Adviesraad kan ook uit eigen beweging advies uitbrengen, als hij vindt dat een bepaald onderwerp (extra) aandacht behoeft.
Bestuur
Om een zo breed mogelijke achterban te vertegenwoordigen, bestaat het bestuur uit leden van diverse maatschappelijke disciplines:
Willem Donkers (voorzitter): Als vrijwilliger al jaren betrokken bij het maatschappelijk veld van Son en Breugel, momenteel werkzaam als leer- en ontwikkeladviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Niels van Elderen (secretaris): Algemeen directeur bij zorgorganisatie PoZoB (Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant). Deze organisatie houdt zich bezig met verbetering van de zorg voor ouderen en mensen met chronische aandoeningen of psychische problematiek. 
Janneke Busko: Betrokken bij het CG-Platform (Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel) en het Longfonds, oud-raadslid.
Els van Dieten: Betrokken bij Vrijwillige Thuiszorg Best-Oirschot-Son en Breugel, Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers, werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel, gepensioneerd huisarts.
Jaqueline Timp: Bestuurslid HOi-Huis, lid werkgroep Cliëntenondersteuners.
Caroline Kersten: Intern begeleider op basisschool de Sonnewijzer, lid werkgroep Jeugd.
Mees Dekker: Betrokken bij de SeniorenRaad, lid werkgroep Participatiewet, oud-wethouder.

Het bestuur vergadert elke maand. Tevens is er eens per maand bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk wethouder. Hierin worden overkoepelende thema’s en lopende projecten binnen het sociaal domein besproken. 
Leden en werkgroepen
Organisaties die in Son en Breugel werkzaam zijn op maatschappelijk gebied kunnen lid worden van de Adviesraad. Momenteel zijn 29 organisaties lid. Zij komen vier keer per jaar samen tijdens een Algemene Leden Vergadering.
De Adviesraad heeft daarnaast een aantal werkgroepen zoals Participatiewet en Jeugd. Wanneer de gemeente advies vraagt, wordt dit door een van de werkgroepen behandeld. Een werkgroep bestaat uit leden van de bij de Adviesraad aangesloten organisaties, die kennis van of affiniteit met het onderwerp hebben. 
De Adviesraad werkt actief samen met andere organisaties, zoals de Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers, het CG-Platform, het CLIP (Cliëntenparticipatie voor minima en uitkeringsgerechtigden) en de SeniorenRaad.
Dieren die een winterslaap houden verbruiken veel vetreserves en komen slanker tevoorschijn als het weer lente wordt. Voor mij gaat dat niet op. In de natte of koude winter kom ik minder buiten. Was Nieuw-Zeeland maar niet zo ver weg... Dan vloog ik elke winter naar mijn familie in de zon. 
Lente vind ik het heerlijkste seizoen dat er is. Weg met de zware laarzen en lange broeken, maar lekker laagje voor laagje de kleding afpellen en aldus ‘gewicht’ verliezen.
Als de lente aanbreekt, ontwaakt mens én dier. Het langere licht zorgt voor meer energie, we kunnen weer fietsen, wandelen, een terrasje pakken, in de tuin of op het balkon zitten, het gezicht opgeheven naar de eerste zonnestralen. 

Actief worden
De Nieuw-Zeelandse Kakariki (parkiet) broedt 18-21 dagen op haar eieren. Het duurde wel even voordat deze column klaar was, maar gelukkig heb ik er niet zó lang op zitten broeden! Ik wil dus gerust nog eens ‘op herhaling’.
Voor onze werkgroepen welzijn & zorg en communicatie zoeken we mensen die ons incidenteel of structureel (uw keus!) kunnen ondersteunen.
Voelt u de voorjaarsenergie opborrelen en wilt u ons helpen? Laat het ons weten…
In januari is een klusbedrijf gestart dat erop gericht is dat ouderen zo lang  mogelijk thuis kunnen blijven wonen, gemakkelijk als u meer moeite krijgt alledaagse klusjes op te knappen. Ook voor aanpassingen, (tuin)onderhoud en technische ondersteuning, zijn Eric en Annelies Kok inzetbaar. Natuurlijk wordt er vooraf overlegd en desgewenst een offerte gemaakt.
In Son en Breugel worden geen voorrijkosten berekend; 65-plussers krijgen 10% korting op het uurtarief van 27,50; ze komen ook voor een kwartiertje.
De gemeenteraad is voor alle burgers van belang. Door de decentralisatie van rijkstaken is het gemeentelijk beleid voor veel senioren (nu al of in de toekomst) extra belangrijk geworden. Denk aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de bezuinigingen en de zelfredzaamheid, die van senioren wordt verwacht. Hoe houden de politieke partijen in hun programma’s voor de komende 4 jaar rekening met senioren? De SeniorenRaad zocht het voor u uit.
(Zie bijlage)
De SeniorenRaad Son en Breugel heeft met medewerking van SonenBreugelVerbindt in november/december 2017 een enquête gehouden over de woonwensen van senioren. In totaal zijn er 171 bruikbare reacties binnen gekomen. Een ambtenaar van de gemeente Son en Breugel heeft geassisteerd bij het opzetten en interpreteren. De enquête heeft geleid tot aanbevelingen aan B&W van Son en Breugel. De belangrijkste aanbevelingen worden hieronder vermeld met een korte toelichting.

Verhuisbereidheid
De deelnemers aan deze enquête bestaan voor 82% uit bezitters van een koopwoning en voor 18% uit huurders. Beide groepen geven aan tevreden te zijn met de huidige woning. Van de woningbezitters overwegen 26% te gaan verhuizen binnen de komende vijf jaar. Onder huurders is dit percentage geringer (16%). 

AANBEVELING 1:
Het bouwen van nieuwe huurwoningen in de sociale sector, maar vooral in de vrije sector tot € 1.000,- kale huur per maand, blijkt een noodzaak. Met deze bouw komen vermoedelijk ook een evenredig aantal gezinswoningen vrij, die van belang zijn voor de doorstroming van met name jongere groepen woningzoekenden.

AANBEVELING 2:
Bij nieuwbouw voor senioren dient vooral ingezet te worden op appartementen en (semi)bungalows met een oppervlakte van meer dan 60 m2. Al deze woningen moeten levensloopbestendig worden gebouwd. De woningen moeten gelegen zijn in de directe nabijheid van het centrum van Son of van Breugel. 
Helemaal onderaan dit artikel een weergave van de gewenste soort, type en grootte van de woning.


Wonen met zorggarantie
Ca 5% wenst in de komende vijf jaar een woning met 24-uurs zorggarantie. Dat betekent voor de gehele groep 60-plus, die in ons dorp uit ca. 4.600 personen bestaat, dus ca. 230 personen. Dat aantal is zodanig groot, dat de huidige omvang van woningen met dergelijke voorzieningen onvoldoende is. Omdat alle respondenten graag in Son en Breugel willen blijven wonen dient ons dorp aan deze wensen tegemoet te komen.

AANBEVELING 3:
De gemeente dient, additioneel aan wat al gerealiseerd is, er zorg voor te dragen, dat er tenminste één wooncomplex van voldoende omvang met 24-uurs zorggarantie uiterlijk binnen 5 jaar gerealiseerd wordt.

Het volledige advies aan B&W kunt u lezen in “Downloads” (onder Rubrieken) 

GEWENSTE SOORT WONING
Sociale huurwoning--------9%
Vrije sector huurwoning--36
Bestaande koopwoning--21
Nieuwbouw koopwoning-14

GEWENSTE TYPE WONING
Appartement met lift----57%
2/1 kap vrijstaand---------7
Semi bungalow----------29
Anders ----------------------7


GEWENST OPPERVLAK
Tot 60 m2--------------2%
61 – 90 m2-----------33
91 – 120 m2---------46
Groter dan----------120 m2
Tijdens de wekelijkse koffie-ochtend in De Boerderij op vrijdag 23 maart, de vierde vrijdag van de maand, wordt weer aandacht besteed aan een onderwerp dat voor senioren belangrijk is. Leon van Meerendonk, rij-instructeur en eigenaar van LEonS Autorijschool, zal dan een Power Point presentatie geven met als onderwerp ‘Verkeer’. Dat is een belangrijk onderwerp, want: zodra u uw huis verlaat, bent u ‘verkeersdeelnemer’.

Leon gaat met de aanwezigen in gesprek over de vele aspecten van het onderwerp, zoals: 
- De verkeerssituaties in Son en in Breugel;
- de voorrangsregels;
- rotondes en ovatondes;
- het begrip ‘defensief rijden’;
- de elektrische fiets;
- verkeersborden en wegmarkeringen; 
- de positie van de zwakke deelnemers
(voetgangers en fietsers)
enz.

Vanzelfsprekend kunnen de aanwezigen ook andere aspecten ter sprake brengen.

De thema-ochtend is van 10.00 –12.00 uur. De Boerderij is makkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2 A, Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.

Alle belangstellenden, jong én oud, zijn van harte welkom.

foto: Tamara Talling
Voor wie	Iedereen
Plaats	Asteroïdelaan 2a, Breugel
Aanvang	vr 23-3-18 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	SeniorenRaad Welzijn en Zorg
Ruim 300 bezoekers waren zondag 25 februari op de Woon-WmoBeurs in sporthal De Bongerd. Deze tweejaarlijkse beurs werd alweer voor de vierde keer gehouden. Zo'n 40 bedrijven en organisaties lieten mogelijkheden zien om senioren en mensen met een beperking langer in hun eigen huis te kunnen laten wonen. Foto: Fran Maasdam. Meer foto's in onze fotogalerij.
Velen hebben er naar uitgekeken. Meer de jongeren onder ons, heb ik zo’n vermoeden, zonder daarbij de sportief vitale seniore medemens te willen uitsluiten natuurlijk...

Ik behoor echter tot de groep senioren waarvan de fysieke vitaliteit inmiddels ver te zoeken is en kan alleen vanuit de behaaglijke warmte binnenskamers van het stralende winterweer genieten. Zelfs de in prachtige kleuren gepresenteerde prestaties van de Nederlandse deelnemers op de TV tijdens de onlangs gehouden Olympische winterspelen in Zuid-Korea, hebben me niet kunnen inspireren dit prachtige winterweer met open armen te ontvangen.

Integendeel, de snerpende oostenwind, die een duidelijk Siberische oorsprong vertoont, stimuleert mij niet het tegen deze Russische Beer te willen, laat staan te kunnen opnemen.

Mij doen deze winterse omstandigheden onwillekeurig terugdenken aan de winter van 1946/47. Eén van de strengste winters van de 20ste eeuw die ik als 10-jarige jongen, geboren en getogen in de tropen, sinds augustus 1946 inwonend bij familie in Den Haag mocht meemaken. Een kennismaking om niet te vergeten, zeker niet toen ik voor de eerste keer op de schaatsen stond op de openluchtijsbaan aan de Sportlaan.

Toen een heerlijke uitdaging waar ik met veel plezier aan terugdenk, nu meer dan 70 jaar later, ga ik die confrontatie liever uit de weg. Helaas, het is niet anders…
De tekst hieronder komt uit onze folder van februari 2018. Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de bibliotheek, het HOi-Huis en het CMD (Europalaan 2). 
De statuten en het bijbehorend reglement van de Stichting Seniorenraad kunt u vinden onder Rubrieken, bij Downloads.
U zult begrijpen dat de SeniorenRaad altijd extra ondersteuning kan gebruiken…
Voelt u ervoor om mee te doen, bel of mail ons gerust: zie rubriek Contact (via Startpagina) of de specifieke vacatures voor onze werkgroepen Welzijn & Zorg en Communicatie in deze rubriek (Seniorenraad).

ORGANISATIE
De SeniorenRaad Son en Breugel, opgericht in 2007, is een organisatie van vrijwilligers uit alle geledingen van de senioren zelf. De raad beoogt de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle ouderen (55+) in onze gemeente te bevorderen. Binnen een aantal werkgroepen wordt doorlopend gewerkt aan belangenbehartiging en voorlichting.
De SeniorenRaad geeft advies aan de gemeente over het ouderenbeleid, is lid van de Adviesraad Sociaal Domein (v/h Adviesraad Wmo) en werkt samen met andere organisaties zoals het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform en de LEVgroep.

WELZIJN en ZORG
De ouderdom komt met gebreken. Een goede zorgverlening heeft dan ook een hoge prioriteit binnen de SeniorenRaad. De werkgroep Welzijn en Zorg houdt de vinger aan de pols met betrekking tot instanties als de Thuiszorg, het Zorgcentrum Berkenstaete, de Spoedpost in het Catharinaziekenhuis en het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname).
Daarnaast probeert de werkgroep het welbevinden van senioren te behouden en te bevorderen door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten, zoals de wekelijkse koffieochtenden op maandag in de Ontmoetingsruimte van de kerk (Zandstraat), op woensdag in Braecklant en op vrijdag in De Boerderij. Hier kan men andere senioren ontmoeten. In de zomermaanden organiseert de werkgroep met de LEVgroep én met medewerking van diverse organisaties in onze gemeente de Senioren Zomer Activiteiten. 

WONEN
De werkgroep Wonen wil een goede huisvesting voor alle senioren in Son en Breugel bevorderen. Ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in voor hen geschikte huizen. Dat kan worden bereikt door bepaalde voorzieningen in bestaande huizen aan te brengen, door meer levensloopbestendige woningen en woningen voor mensen die speciale verzorging nodig hebben, bijvoorbeeld dementerenden, te bouwen.

DIENSTVERLENING 
Onder de paraplu van dienstverlening valt een grote verscheidenheid aan activiteiten, zoals toezien op goed openbaar vervoer (deeltaxi), telefooncirkels, informatie over eetgelegenheden en maaltijdservices aan huis, alsmede hulp bij contact met gemeente, woningcorporaties en zorgverleners.

COMMUNICATIE
De werkgroep Communicatie informeert de senioren van Son en Breugel via de plaatselijke pers en de eigen website over actuele onderwerpen die voor hen van belang zijn. Verder bevordert zij de communicatie tussen de senioren en de SeniorenRaad door enerzijds verslag te doen van de activiteiten van de SeniorenRaad en anderzijds door de senioren meer bij het werk van de SeniorenRaad te betrekken, o.a. via het Seniorenpanel.

ENQUÊTES (Seniorenpanel)
Begin 2016 werd het Seniorenpanel opgezet. Directe terugkoppeling met de senioren in Son en Breugel is het doel. De SeniorenRaad wil zo inzicht krijgen in de behoeften van senioren, maar ook in zaken waar men minder tevreden over is. Als die kwantitatief beter zichtbaar zijn, zullen andere organisaties meer rekening willen houden met adviezen en standpunten van de SeniorenRaad. 
In 2016 zijn er twee enquêtes gehouden, t.w. Afvalverwijdering* (maart) en Mobiliteit* (oktober). April 2017 werd een derde enquête gehouden over Veiligheid* en in november/december, samen met Son en Breugel Verbindt, 
een vierde enquête, naar de woonwensen en -behoeften van 55-plussers*. Panelleden vullen twee maal per jaar een korte, strikt anonieme vragenlijst per e-mail in of desgewenst schriftelijk.
Bent u 55+ en heeft u interesse, kunt u zich aanmelden via seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl met vermelding van uw naam, adres en de tekst ‘Ik doe mee’. Als u geen e-mail gebruikt, kunt u zich schriftelijk aanmelden met uw naam en adres bij de SeniorenRaad, p/a Amerikalaan 31, 5691 KB Son. 
* Resultaten bij rubriek Downloads.

De SeniorenRaad zette zich de afgelopen tien jaar voor tal van zaken in. Enkele voorbeelden: 
•	woningaanpassing en de bouw van woningen, geschikt voor ouderen, stimuleren;
•	dienstverlening via de glasvezelnetten stimuleren;
•	het HOi-Huis steunen en een Senioren Ontmoetingscentrum in het centrum van Son ontwikkelen;
•	informatie voor senioren via Weekblad Forum en onze website publiceren;
•	het uitgeven van een papieren Seniorengids; deze Seniorengids A-Z is ook permanent op onze website te raadplegen;
•	sociaal gemeentelijk Wmo-beleid bepleiten;
•	themaochtenden en -middagen over zorg, wonen en welzijn van ouderen organiseren;
•	meer verpleegplaatsen voor dementerenden nastreven.
Mijn vrouw en ik naderden de leeftijd van 70 jaar en we merkten aan onze kennissenkring dat verhuizen een te groot probleem kan worden als je te lang wacht. Dus... een appartement zoeken in de omgeving waar we wilden wonen. Eerst zoeken op internet en dan ter plaatse gaan kijken. We kozen voor het appartementencomplex naast de apotheek in Son: kleinschalig, in het centrum, modern en met uitzicht op genoeg groen. Wat wil je nog meer?

In voorgaande woonplaatsen was ik ook actief op maatschappelijk gebied en dat wilde ik na de betaalde banen( directeur ROC Ter Aa en inspecteur bij het beroepsonderwijs) ook in Son en Breugel blijven doen. Tot onze verrassing kwam de burgemeester op bezoek bij ons 50 jarig huwelijk (wat mooi dat dat in Son en Breugel nog kan!) en die adviseerde contact op te nemen met de SeniorenRaad. 

De SeniorenRaad behartigt de belangen van alle 55-plussers op het gebied van wonen, zorg, welzijn, veiligheid, communicatie enz. Het bleek een complexe organisatie te zijn, die ook nog eens gebrek aan menskracht heeft in vrijwel alle werkgroepen die zich richten op een van de werkterreinen. En er worden bovendien telkens nieuwe items aangedragen die relevant zijn voor de senioren. Inmiddels ben ik penningmeester van het bestuur en lid van de werkgroep wonen. Er gebeurt heel veel in Son en Breugel. Op veel terreinen kunnen we meedenken en adviseren. En we hebben meer mensen nodig die mee willen doen. Misschien iets voor u? Mail naar voorzitter@sonenbreugel-senioren.nl 

Dieter Steinbusch
Hoewel uit een landelijke CBS-onderzoekspublicatie van september 2016 bleek dat het gevoel van eenzaamheid statistisch sinds 2012 nauwelijks is veranderd, mag daaruit kennelijk niet de conclusie worden getrokken dat er geen of nauwelijks sprake van een toenemend probleem zou zijn. Integendeel, als we afgaan op de cijfers van de GGD Zuid-Oost-Brabant, wordt eenzaamheid in Son en Breugel door 43% van de 65-plussers ervaren. Een aanzienlijk percentage dus, dat overeenkomt met het gemiddelde in de provincie Noord-Brabant.

Vandaar ook dat hier in september 2017 een projectgroep ‘eenzaamheid’ van start is gegaan, waarin o.a. de Adviesraad Sociaal Domein, LEVgroep, SeniorenRaad, thuiszorgorganisaties en het Gemeentebestuur vertegenwoordigd zijn. 

De projectgroep is bezig met het opstellen van een communicatieplan als deel van een breed plan van aanpak. Verwacht wordt dat hierover in de komende tijd meer details bekend zullen worden gemaakt.
Nee, dit kan ik al ruim 10 jaar niet meer: op mijn hurken. Dat is vooral in de tuin lastig, maar ook in het huishouden. Ach, die plintjes hoeven toch niet elke week afgestoft? 
‘Appongeluk’ werd uitgeroepen tot Woord van het Jaar 2017. Ze zouden ook eens woorden moeten schráppen uit die almaar Dikker wordende Van Dale: voorjaarsschoonmaak, bijvoorbeeld. 
Zou Romke een oplossing weten, hoe je rechtopstaand het kleine onkruid eruit krijgt? Op 25 februari geeft hij uitleg over onderhoudsvriendelijk tuinieren. 
Ineke bewijst dat er veel mogelijkheden zijn om voor weinig geld, zonder technische hoogstandjes, veiliger en gemakkelijker in eigen huis te leven. Ook als men vergeetachtig wordt! Zij was eerder onze gast in 2016. Ik herinner me haar hilarische verhaal over de juiste hoogte van de toiletpot, maar andere tips ben ik in de loop der tijd toch weer vergeten. ‘Op herhaling’ kan nooit kwaad. 
Verveelt u zich weleens op zondagmiddag? Kom dan naar De Bongerd in Breugel! 
Ik ga zéker luisteren en kijken. U toch ook?
Het seniorenpanel van de SeniorenRaad heeft onlangs in samenwerking met Son en Breugel Verbindt een enquête gehouden over “Woonwensen 55-plus”.
De uitslag hiervan kunt u lezen in “Downloads” .
Met ingang van zondag 10 december 2017 is er een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in Son en Breugel.
Buslijn 9b van Eindhoven station naar Son en Breugel gaat ook naar de Gentiaan van maandag t/m vrijdag. Dit staat niet vermeld in de dienstregeling.

Zie onderstaande bijlage voor informatie.
De enquête-deelnemers

De SeniorenRaad Son en Breugel en SonenBreugelVerbindt (SBV) hielden samen onlangs de enquête Woonwensen 55-plus. Het totaal aantal respondenten is 179, waarvan ca. 130 deelnemers aan het seniorenpanel. De overige respondenten reageerden op het verzenden van ca. 2.600 uitnodigingen aan alle deelnemers van SBV (waarvan velen nog geen 55 jaar zijn). Er waren 8 niet bruikbare formulieren, zodat de uitslag 171 antwoorden omvat.
Van de respondenten is 82% in het bezit van een koopwoning en 18% huurt.

De woonwensen

Uit de antwoorden blijkt dat 94% van de bezitters van een koopwoning tevreden is met de huidige woning; de rest neutraal. Op de vraag of men verwacht over 5 jaar nog steeds tevreden te zullen zijn met de woning als daar niets aan verandert, antwoordt 65% van de huiseigenaren bevestigend, 14% zegt nee en 21% heeft daar nog geen idee van. Van allen, die niet aangeven over vijf jaar nog tevreden te zijn (als daar niets aan verandert) verwacht bijna 40% op termijn een andere woning te zoeken; 17% gaat de woning aanpassen/verbouwen, 23% aarzelt tussen een andere woning of verbouwen en 20% denkt geen andere woning te zoeken of aan te passen of te verbouwen. 
Wanneer men denkt een andere woning te zoeken, zal dat met voorkeur in Son en Breugel zijn. Het gewenste vloeroppervlak moet in de meeste gevallen tussen 91 en 120 m2 zijn en de gewenste andere woning een appartement met lift of bungalow (gelijkvloers), in de prijsklasse tussen € 196.000 en € 337.000. Het merendeel van de huiseigenaren denkt daar geen advies van buiten voor nodig te hebben. 
Slechts weinig mensen hebben plannen voor aanpassingen/verbouwingen. Vrijwel niemand vindt dit noodzakelijk, wel wenselijk. Men denkt dan het meest aan een traplift, inbraakpreventie, herinrichting van badkamer en toilet en aan aanpassing van tuin en terras. Ook bredere deuren en drempelvrij maken, buitenverlichting en inbraakpreventie worden door enkelen genoemd.

Bij de huurders is 71% tevreden, 26% neutraal en slechts 3% is ontevreden met de huidige woning. Ongeveer 2/3e verwacht over 5 jaar nog steeds tevreden te zijn met de huidige woning zonder aanpassingen/verbouwingen. Vrijwel alle anderen kunnen daar nu nog niet veel over zeggen. Ongeveer 20% van de huurders zoekt nu of op termijn een andere woning of heeft plannen voor aanpassingen/verbouwingen. 

24-uurs zorggarantie en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Negen respondenten (ca. 5%) zoeken 24 uurs zorggarantie. Twee respondenten zijn geïnteresseerd in CPO.

 GRAFIEKEN KUNT U ZIEN ONDER RUBRIEKEN BIJ DOWNLOADS (links op deze pagina)
Míjn feestdagen zijn gisteren begonnen, om precies te zijn om 11.15 uur, opgekruld in de bank bij mijn oudste zus en zwager. Koffie, een overgebleven stukje banketstaaf en op tv de klanken van het prachtige nieuwjaarsconcert vanuit Wenen. Napraten. Laat gemaakt, gisteravond? Nee, zij lagen er ook voor twaalven in. Rond drie uur vult de huiskamer zich met al hun (klein)kinderen: voor mij het moment om op te stappen.

De kerststress begint steeds vroeger. Medio november zag ik al reclames voor cocktailjurkjes, smokings (!) en luxueus gedekte tafels. Heeft ú kristallen glazen om bij alle zeven gangen neer te zetten? Ik niet. Morgen kan ik eindelijk weer eens door een rustige supermarkt lopen en voor half geld die hazenrugfilet meenemen…
Ik ga er niet in mee… mijn keuze, ja… maar het geeft me toch een eenzaam gevoel waar ik de rest van het jaar geen last van heb. Nu zijn de donkerste dagen voorbij. Het wordt lichter en lichter, buiten én binnenin. 
Voor iedereen een gezond en gelukkig 2018!
In september 2016 vroeg de SeniorenRaad in de commissie Grondgebiedzaken van de gemeenteraad aandacht voor de ernstige bezwaren tegen het voorstel om het huis-aan-huis ophalen van restafval te beëindigen. Iedereen moet dan zelf dat afval naar op straat geplaatste containers brengen en grotere voorwerpen bij de milieustraat afleveren. Uit de onder senioren gehouden enquête bleek dat dit voor grote groepen bezwaarlijk is. Alle partijen, behalve PvdA/GroenLinks, drongen bij de behandeling in de gemeenteraad aan op aandacht voor de kwetsbare groepen. Zij kregen de toezegging van de toenmalige wethouder Visser, dat het contact met de kwetsbaren opgenomen wordt in het plan van aanpak. Alle partijen steunden vervolgens het voorstel van B&W.
Ondanks aandringen van de SeniorenRaad op het starten van het toegezegde contact, werd dat door de wethouder geweigerd. Onlangs (meer dan een jaar later) hebben wij een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de betreffende projectmanager. Wij zullen ons blijven inzetten voor goed maatwerk, dat dringend noodzakelijk is voor veel senioren.
De Week van de Toegankelijkheid mag dan voorbij zijn (oktober), maar het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform houdt zich het héle jaar bezig met beperkingen op lichamelijk gebied (o.a. lopen, horen, zien). Verstandelijke of psychische problemen kunnen ook aan de orde zijn. 

De bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van (openbare) locaties is een van de belangrijkste aandachtsgebieden van het CG-Platform. Iedereen, met of zonder beperking, moet mee kunnen doen aan de samenleving in ons dorp. Dat noemt men inclusief-beleid.

Het CG-Platform wordt betrokken bij het ontwerpen van bijvoorbeeld de MFA en de 1e fase nieuwbouw van het gemeentehuis. Ook is er regelmatig, i.s.m. de werkgroep Wonen van de SeniorenRaad, overleg met ambtenaren over problemen in de openbare ruimte. 

Hiervoor vraagt het CG-Platform ook uw medewerking: kent u problemen met trottoirs, wegen, zebra’s, invalidenparkeerplaatsen, enz. dan kunt u dit melden bij het Chronisch zieken en Gehandicaptenplatform, telefonisch bij voorzitter Jan de Lange (0499) 479293 of per e-mail voorzitter@cgplatformsonenbreugel.nl
De stokoude man schuifelt verdwaasd rond, hij baalt,
heeft het gevoel dat hij in het dorp is verdwaald;
hij dacht het centrum zo goed te kennen, maar twijfelt nu even:
waar is toch die bibliotheek gebleven?

Daar werd altijd koffie geschonken voor senioren en hij is moe,
een bakkie troost en wat warmte, daar is hij nu wel aan toe.
Zijn metgezel, moe na de nacht, staart voor zich uit, zijn blik is leeg,
wrijft over zijn gelaat, beziet zijn handen en de overgebleven roetveeg.

Kom, zegt hij, onze taak is volbracht, we kuieren nu op ons gemak 
richting de kerk om daar te schuilen, of proberen we het Vestzak?
De cadeaus zijn op, de zak bijna leeg, hij pakt zijn staf;
hé, zegt zijn trouwe vrind, er zijn nog drie letters over, M.A.F.

foto: Fran Maasdam
Als u pech krijgt met uw scootmobiel, kunt u op diverse manieren hulp inroepen. Beide diensten hieronder bieden 24 uur per dag, 7 dagen per week, hulp door heel Nederland.

1. Scootmobiel Hulpdienst
De medewerkers van de alarmdienst noteren waar u staat en zorgen dat u snel wordt opgehaald en, samen met uw scootmobiel, naar huis of een tijdelijk verblijfadres wordt gebracht.
Hulp kan alleen verleend worden als u bereikbaar bent in een gebied waar auto’s zijn toegestaan. Zorg dat u altijd een (opgeladen) mobiele telefoon bij u heeft. Als abonnee (pakketten vanaf 7,95 per maand) krijgt u een abonnementspas met al uw gegevens en een speciaal alarmnummer. Kijk voor meer informatie op www.scootmobielhulpdienst.nl of bel de klantenservice op 088 – 1188400. 

2. ANWB Wegenwacht®Scootmobiel Service
Ook de ANWB biedt hulp als u te maken krijgt met een lekke band of een storing. Indien de pech niet direct is op te lossen, wordt u naar huis, een reparatiebedrijf of uw bestemming gebracht. U hebt ook recht op hulp wanneer u met een andere scootmobiel, elektrische fiets, snor- of bromfiets onderweg bent.
Wat doet u als u pech heeft?
U belt, nadat u uzelf in veiligheid heeft gebracht, de ANWB Alarmcentrale. Het telefoonnummer in Nederland is 088 269 28 88. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Met pech in België belt u +31 70 314 14 1.
De Scootmobiel Service van de ANWB kost 53,- per jaar, exclusief het ANWB-lidmaatschap (15,-). Zie ook www.anwb.nl/wegenwacht/scootmobiel
Mijn moeder viel jaren geleden uit haar bed. Dat bleek het begin van het einde. Een groot deel van de nacht lag ze met een gebroken heup op de vloer. Tot dat moment woonde ze zelfstandig. Vanuit het ziekenhuis verhuisde ze direct naar een verzorgingshuis voor ouderen. Daar leefde ze nog vijf jaar. Toch: die val luidde haar einde in.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte onlangs bekend dat steeds meer mensen overlijden na een valpartij. Vooral senioren zijn er het slachtoffer van. Elke vijf á zes minuten belandt er een oudere op de spoedeisende hulp. Bijna de helft moet in het ziekenhuis blijven.

We zitten te veel, medicijnen maken ons minder scherp en we wonen te lang thuis. Als we dan vallen, en we overleven die val, is de kans groot om in een neerwaartse spiraal terecht te komen: we worden bang om te vallen, bewegen daardoor minder, gaan minder de deur uit en maken minder afspraken. Eenzaamheid ligt dan ook op de loer. 

Blijven bewegen dus! Bovendien kunnen we tegenwoordig naar een valcursus: lekker leren neerwaarts te gaan. 

Arendo
Het klinkt een beetje raar, maar ‘eenzaamheid’ is hot tegenwoordig. In september hadden we de landelijke Week tegen Eenzaamheid en lokaal houden diverse vrijwilligersorganisaties, waaronder de SeniorenRaad, zich in nauwe samenspraak met de gemeente nadrukkelijk bezig met ‘eenzaamheid’. Om de bestaande hulpverlening op dit terrein te verbeteren wordt er in ons dorp hard gewerkt aan een plan van aanpak.

Door Arend Okken

Over eenzaamheid valt veel te zeggen. Je kunt met getallen aankomen, met oorzaken en gevolgen of met mogelijke oplossingen. In deze korte beschouwing beperk ik mij evenwel tot de eenzaamheid die zich ‘als een dief in de nacht’ manifesteert. Natuurlijk, eenzaamheid dient zich soms plotseling aan (roetsj): je partner valt weg, je verliest je werk, je verhuist of je wordt ziek. Maar soms sluipt ze erin (omgekeerd vals plat), terwijl je dat niet direct in de gaten hebt.

Eerst maar eens een definitie: Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen. (Prof. dr. Jenny Gierveld)

Échte boom
De laatste zin van deze definitie fascineert mij het meest. Ook al heb je een scheepslading aan relaties, je kunt heel goed eenzaam zijn. Je praat met jan en alleman over het weer, het ‘nieuws’ en de politiek, maar je mist de door jou gewenste diepgang. Je wilt graag eens een échte boom opzetten over de dingen die er in het leven toe doen. Deze vorm van eenzaamheid doemt volgens mij nooit plotseling op, maar meestal via het ‘omgekeerde vals plat’. Het gebeurt, maar je hebt er zelf geen erg in. Zo bezien (b)lijkt ‘eenzaamheid’ een veel breder probleem dan we vaak denken.
Veiligheid
Naar aanleiding van de voorjaarsenquête (Veiligheid) formuleerde de SeniorenRaad enkele aanbevelingen en besprak deze met de gemeente en de politie. 

Camerabewaking 
Tom Thalhammer: “De politie presenteerde cijfers over criminele activiteiten op of rond de parkeerplaatsen 17 Septemberplein en achter de Rabobank gedurende de periode 2016 tot nu. Er is daar zo weinig criminaliteit, dat camerabewaking niet nodig blijkt. Er bestaan landelijk strikte normen voor camera’s in de publieke ruimte (privacy). Daarnaast kosten aanschaf en exploitatie van zulke bewakingssystemen veel geld. De SeniorenRaad dringt dan ook niet verder aan op zo’n systeem. We gaan ervan uit dat onze respondenten die om camerabewaking vroegen, hier begrip voor hebben en gerustgesteld zijn.”

Andere onderwerpen
Wat de andere onderwerpen betreft, wordt verder naar oplossingen gezocht. Het gaat dan om de bereikbaarheid van de politie, de onderhoudstoestand van trottoirs en de handhaving door de BOA’s. Op verzoek van de SeniorenRaad wordt ook onderzocht hoe (on)veilig Son en Breugel werkelijk is. 
Essentieel blijft de voorlichting aan de burgers (onder wie de senioren) over alles wat met veiligheid in ons dorp te maken heeft. Daar hoort u in de toekomst zeker meer over.
Vorige week was het de Week tegen Eenzaamheid. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich erg eenzaam. In Son en Breugel wonen maar liefst vijfduizend eenzame mensen. Deze mensen ervaren het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid stond de uitnodiging “Kom erbij!” centraal. Want eenzaamheid pak je aan met het leggen van contact. 

Ouderen én jongeren kampen met eenzaamheid. Het tv-programma ‘Wie kent mij nog?’ op NPO2 liet dat ook duidelijk zien. We kunnen het begrip ‘eenzaamheid’ dus niet afdoen met het cliché: oud, stilletjes en afwachtend achter de geraniums.

Eenzaamheid blijkt bij het menselijk bestaan te horen. Iedereen kan er last van hebben en krijgen. Ook al lijkt (en ís) iemand nog zo sociaal en actief, hij of zij kan zich best eenzaam voelen door het gemis aan een écht luisterend oor en een gelijkwaardige gesprekspartner. 
In 1959 verscheen het boek ‘Eenzaam maar niet alleen’ van prinses Wilhelmina. Omringd door talloze adviseurs en andere lieden – denk aan de oorlogsjaren – ervoer onze oud-koningin hevige gevoelens van eenzaamheid. 
 
In november en december besteden wij op deze pagina in een paar beschouwende artikelen aandacht aan dit onderwerp.

Arendo

foto: Fran Maasdam
Wilt u naar de kapper, een boodschap doen, op familiebezoek, uw partner in het verzorgingstehuis bezoeken of heeft u een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut? Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt u er met hun eigen auto naartoe. ANWB AutoMaatje is verder helemaal gratis.

Met AutoMaatje wil de ANWB, samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers, mensen helpen mobiel en actief te blijven. SonenBreugelVerbindt onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om Automaatje ook in Son en Breugel op te starten. Er zijn al afspraken gemaakt met de gemeente, de ouderenpartijen, Berkenstaete, de ANWB en het Ouderenfonds. Als alles meezit, moet het mogelijk zijn om in november de dienst op te starten. De definitieve start zal via de media bekendgemaakt worden.

Vervoer nodig?
Neem dan twee dagen vooraf contact op met de lokale coördinator van AutoMaatje telefoonnr: 0499 209 609. Hij of zij zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs. De coördinator belt u daarna terug en schat de vergoeding in aan de hand van het verwachte aantal kilometers en eventuele parkeerkosten. De vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer.

Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. Bij een kort uitje blijft deze over het algemeen bij u, maar als er veel tijd zit tussen de heen- en terugrit, spreekt u met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de terugreis. U betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de vrijwilliger.

Chauffeur worden?
Als u graag iets voor een ander doet, kunt u zich als vrijwilliger aanmelden. U krijgt een kleine vergoeding van € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Uw auto moet APK gekeurd zijn en u moet minimaal een WA-verzekering met inzittendendekking hebben. Een vrijwilliger is jonger dan 75 jaar en beschikt zo nodig over een Verklaring Omtrent Gedrag. U hoeft geen ANWB-lid te zijn.

Voor meer informatie: 
www.sonenbreugelverbindt.nl
In maart 2018 hebben we weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar nu al denken de politieke partijen na over hun verkiezingsprogramma’s en schrijven eraan.
De SeniorenRaad stuurde daarom een brief aan alle lokale partijen.

Veel meer dan vroeger spelen gemeentes, dus ook die van ons, een belangrijke rol voor senioren. Dat komt door de huidige wetgeving. In de brief aan de lokale partijen vroegen we rekening te houden met de wensen van senioren. Het gaat vooral om de volgende drie onderwerpen: 
1.	Restafval: de gemeenteraad heeft besloten restafval niet meer huis aan huis op te laten halen. Wel zou er maatwerk komen voor minder validen, onder wie veel senioren. De gemeente zou hierover met de SeniorenRaad overleggen, maar dat is na maanden nog steeds niet gebeurd. Wat maatwerk in dit verband betekent, is dus nog steeds volstrekt onduidelijk.
2.	Speciale woonvormen: veel minder valide senioren willen graag in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Daarom moeten er in Breugel woonvormen komen met zorg en/of ondersteuning als arrangement. 
3.	Huurwoningen in de vrije sector: in Son en Breugel zijn in de vrije sector nauwelijks huurwoningen voor maximaal € 1000,- per maand te vinden. Voor senioren die hun koophuis willen verkopen en kleiner in een huurwoning willen gaan wonen, betekent de beschikbaarheid van zulke huizen een uitkomst. Daarom moet onze gemeente het bouwen van dit type woningen stimuleren.                     

Moblijveil
Andere onderwerpen (natuurlijk ook belangrijk) zijn:
4. Seniorenmobiliteit; deze moet worden verbeterd door de inzet van 
  vrijwilligers en coördinatie door de gemeente;
5. Blijverslening; huiseigenaren die voor de levensloopbestendigheid 
  van hun woning noodzakelijke aanpassingen willen laten aanbrengen,
  moeten gebruik kunnen maken van een soepele lenersregeling; 
6. Veiligheid in onze gemeente.

De volledige tekst van onze brief kunt u vinden op deze website (www.sonenbreugel-senioren.nl) onder het kopje Aanbevelingen van de SeniorenRaad voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Seniorenpanel
Wilt u zelf ook uw mening en wensen naar voren brengen? Dat kan! Als u zich aanmeldt op seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl, ontvangt u elk halfjaar een enquêteformulier per e-mail, dat u anoniem kunt invullen en terugsturen.
Son en Breugel, 13-9-2017

Maaslaan 22
5691 HN Son en Breugel

Aan: De politieke partijen in Son en Breugel

U besteedt momenteel ongetwijfeld aandacht aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij, als SeniorenRaad Son en Breugel, hebben als missie het bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle ouderen in onze gemeente. De uitvoering van de huidige taken van de gemeente op het gebied van zorg en welzijn zijn tegenwoordig van doorslaggevend belang voor betrokkenen. Daarom willen als representant van senioren in ons dorp graag uw aandacht vragen voor enkele onderwerpen, waarvoor wij van mening zijn, dat er in de komende raadsperiode goede oplossingen gevonden dienen te worden. Wij verzoeken u daar bij de vaststelling van uw programma rekening mee te houden.
Het betreft de volgende onderwerpen:

1.	Afvalverwijdering
De gemeenteraad heeft geaccordeerd, dat het huis aan huis ophalen van restafval wordt beëindigd en daarbij vastgesteld, dat er voor minder valide bewoners maatwerk oplossingen gevonden moeten worden, mede in overleg met de SeniorenRaad. Het gemeentelijke project loopt kennelijk (langdurige) vertraging op en er is nog steeds geen overleg over het noodzakelijke maatwerk gevoerd. Extra voorzieningen op dit terrein voor minder validen (waaronder veel senioren) blijven echter van groot belang en het is gewenst de politieke aandacht daarvoor te bevestigen en 
- wanneer nodig - daarvoor ook de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen. Belangrijk daarbij is, dat de “bewijslast” om “voldoende” minder valide te zijn niet hoog is en dat voor onze 80+ medeburgers er van uit gegaan wordt, dat als zij van de geboden faciliteit gebruik willen maken, dat zonder bewijsvoering van het minder valide zijn mogelijk is.
2.	Woon-zorg combinatie
Nu definitief duidelijk geworden is, dat de eerder voorziene 36 beoogde plekken intramurale zorg   ( woon-zorg-combinatie ) in Breugel niet gerealiseerd worden, is het dringend noodzakelijk, dat in de gemeente op andere wijze woonvormen tot stand gebracht worden, waar zorg en/of ondersteuning als arrangement geleverd kan worden. Eén van de na te streven vormen kan daarbij een CPO project zijn. Welke vorm(en) ook opgepakt worden, het is duidelijk, dat deze alleen kans van slagen hebben bij een krachtige ondersteuning vanuit het bestuur van de gemeente. Het is voor senioren, waarvan de gezondheidstoestand achteruit gaat (maar ook voor andere leeftijdscategorieën) van groot belang, dat er voldoende dergelijke mogelijkheden in het eigen dorp zijn. Het bestaan van die mogelijkheden geeft met het oog op de toekomst ook rust aan degenen, die zelf (nog) niet toe zijn aan dergelijke woonvormen.
3.	Levensloopbestendige huurwoningen
Er bestaat in Son en Breugel nauwelijks de mogelijkheid om van een koopwoning naar een levensloopbestendige huurwoning in de vrije sector met een huur tot maximaal ca. € 1.000 per maand te verhuizen, terwijl dit voor een bepaalde groep senioren uitkomst zou bieden. Daarnaast geldt, dat dit in meer algemene zin de doorstroming in het woningbestand zou bevorderen. De gemeente zou krachtig moeten stimuleren dat dergelijke woningen gebouwd gaan worden.
4.	Mobiliteit
Er moet snel een mobiliteitsvoorziening in het dorp komen, die gebruik maakt van dienstverlening door vrijwilligers. Hier wordt al (te) lang op gestudeerd en een dergelijke activiteit ( bijv. automaatje, zoals gestimuleerd door de ANWB) kan alleen tot stand komen bij voldoende regie door de gemeente, die ook de kosten van de coördinatie op zich zal moeten nemen.
5.	Blijverslening
Soms is het noodzakelijk om aanpassingen in de woning aan te brengen, opdat de bewoners daar op een plezierige en uit veiligheidsoverwegingen verantwoorde wijze kunnen blijven wonen. De wens tot aanpassingen kan ook bestaan voordat er een dringende noodzaak toe is. In de gevallen, dat betrokkenen dat niet zelf kunnen financieren kan er in bepaalde situaties een oplossing geboden worden door een blijverslening, volgens het model van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Maar het is de gemeente, die bepaalt of dergelijke leningen aangeboden worden. Son en Breugel dient op korte termijn dergelijke leningen te gaan aanbieden en daarbij geen aanvullende voorwaarden stellen t.o.v. de algemene voorwaarden, die vanuit het SVn gesteld worden. 
6.	Veiligheid
Veelal wordt er van uit gegaan, dat de veiligheid in een dorp als het onze op orde is. Uit een door de SeniorenRaad onder het seniorenpanel recent gehouden enquête is echter gebleken, dat bij concrete vraagstellingen blijkt, dat belangrijke percentages senioren zich ’s avonds en in het donker niet veilig voelen. Dat blijkt uit de antwoorden op vragen over het open doen van de deur als er aangebeld wordt en over lopen en fietsen op straat. Daarnaast blijkt, dat de bereikbaarheid van de politie negatief beoordeeld wordt. Het is belangrijk dat de partijen in de gemeenteraad nadrukkelijker dan thans het geval is aandacht besteden aan veiligheidsaspecten in de gemeente. Dat leidt o.a. tot een concrete vraag of het huidige aantal BOA’s van twee voldoende is en tot de wens dat de bereikbaarheid van de politie essentieel verbeterd wordt.

Wij hopen, dat uw partij in zijn programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ingaat op de door ons geschetste oplossing van deze zes onderwerpen. Wij verzoeken u na de definitieve vaststelling van uw programma dat ons toe te sturen. Wij zullen er vanzelfsprekend aandacht aan besteden hoe u de genoemde punten oppakt. Het is overigens mogelijk, dat een enkel van de genoemde punten in de periode van de huidige raad reeds afdoende wordt opgepakt; in dat geval is opname in het verkiezingsprogramma uiteraard niet actueel meer. Wij hopen dat u in dat geval het aan de orde zijnde onderwerp ondersteunt in de door ons aangegeven richting.

Desgewenst geven wij u graag nadere toelichting op één of meer onderwerpen, die aan de orde gesteld zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de SeniorenRaad Son en Breugel


Tom Thalhammer,
Voorzitter
Het is ondertussen bij iedereen wel bekend dat bewegen heel belangrijk is. In elk lijstje met dingen die je moet doen om het ontstaan van een bepaalde ziekte tegen te gaan, staat ‘bewegen’. 

Onder de naam ‘Wandelfit’ organiseren de LEVgroep en Fysiosport Son iedere donderdag de mogelijkheid om gezamenlijk te wandelen.

In de bekendmaking van deze activiteit vermelden de organisatoren:
‘Kunt u niet meer met een bestaande club meelopen, want ze lopen te hard, misschien is het toch te ver of net iets te zwaar? Of wilt u gewoon lekker een frisse neus halen, loop dan gezellig een rondje met ons mee!’

De activiteit is van 13.00 – 14.00 uur. Start en stop bij het CMD, Europalaan 2, Son. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.

Meer informatie bij: Michelle Driessen, LEVgroep, tel. 06 – 14 46 59 37
Sinds onze jubileummiddag op 16 mei verkeer ik in een soezelende zomerslaap. Langzamerhand word ik nu weer een beetje wakker (geeuw geeuw). Heerlijk, een aantal maanden niets te hoeven doen en volop te kunnen luieren en sluimeren in huis en hof. 
 
Deze vreugdevolle vlieger ging niet op voor alle leden van de SeniorenRaad. De Senioren Zomer Activiteiten stonden namelijk op de agenda. Normaal zet een stevig aantal vrijwillige schouders zich daaronder. Maar deze zomer ging het mis. Door onvoorziene en minder prettige omstandigheden draaide onze altijd naarstige, nijvere en noeste Els Voogt voor het overgrote deel op voor het welslagen van de zomeractiviteiten. Els, ik weet hoe zoiets voelt. Je verdient niet alleen een bloemetje en/of een flesje wijn, maar ook een grote PLUIM!

Arendo
Senioren het meest ontevreden over bereikbaarheid politie en begaanbaarheid trottoirs.

De SeniorenRaad Son en Breugel hield onlangs een enquête over het onderwerp Veiligheid. Van de 185 deelnemers stuurde krap 60% de enquête ingevuld terug. 

Over de verkeersveiligheid (de 30 km/u-zones, de straatverlichting en het aantal verkeerslichten, rotondes en verkeersdrempels) zijn de respondenten merendeels tevreden. Ook zijn er veel positieve reacties over de bereikbaarheid en snelheid van de brandweer, de spoedeisende hulp van het Catharinaziekenhuis en de efficiency van ambulancepersoneel.

Donker
Op de vraag hoe veilig men zich overdag op straat als voetganger voelt, geeft 13% aan zich niet veilig te voelen, terwijl dat voor fietsers op 33% ligt. Deze percentages stijgen voor ’s avonds (als het donker is) tot 45% respectievelijk 53%. Onder de respondenten van tachtig jaar en ouder liggen deze laatste percentages zelfs op 59%, respectievelijk 68%. 
Bij onaangekondigd aanbellen ’s avonds in het donker opent maar 21% de deur altijd; 38% doet dat soms en 41% nooit.

Slechts 14% van de respondenten vindt dat de politie makkelijk te bereiken is en 
maar 17% vindt dat de politie snel ter plaatse is, als er assistentie nodig is. Nadrukkelijk was gevraagd hierop alleen antwoord te geven, als men in de periode 2016 en 2017 daadwerkelijk een praktische ervaring op dit gebied had gehad.

Onveilige trottoirs
Over de begaanbaarheid van trottoirs is rond de 40% tevreden; de overige 60% antwoordt neutraal of is ontevreden. Soms is er helemaal geen trottoir, wat de veiligheid flink in gevaar kan brengen. Soms zijn de trottoirs heel smal en regelmatig zitten tegels los (vaak door boomwortels) of staan bomen in de weg voor een makkelijke doorgang met rollator of rolstoel.
Deze uitkomsten geven aan dat veel senioren door een gebrek aan veiligheid belemmerd worden in hun zelfstandigheid en welzijn.

Zes aanbevelingen
Na eerdere enquêtes over afvalverwijdering en mobiliteit waren de deelnemers aan het seniorenpanel ook dit keer weer heel positief over het houden van deze enquête. Tijdens het 10-jarig jubileum van de SeniorenRaad, op dinsdag 16 mei, brachten we de paneldeelnemers en andere aanwezigen al op de hoogte van de belangrijkste uitkomsten. De SeniorenRaad deed op basis van deze uitkomsten zes aanbevelingen aan het College van B&W. Ook hebben we de organisaties waarover vragen waren opgenomen, zoals politie, brandweer en ambulancedienst over de uitkomsten geïnformeerd. De volledige uitslag van de enquête en de notitie met aanbevelingen aan B&W vindt u in downloads.
Clublied

Tja, daar sta je dan als brave mystery guest met je sonore mondorgeltje een vrolijk lied te begeleiden tijdens de jubileummiddag bij De Zwaan. En dan valt de tekstdia weg. Techniek? Menselijke fout? Och, we houden het maar op allebei. 
Het lied heeft twee coupletten en klinkt zo vrolijk, omdat de melodie gejat is van niemand minder dan Ludwig van Beethoven (Ode an die Freude). Roept Marjet net daarvoor ook nog: “We hebben een nieuw clublied!” Wat moet je dan? Integraal afdrukken? Vooruit, hier komt ie:

OMZIEN dient zich te beperken 
tot een zekere limiet
doe ‘k dat niet, dan móet ik merken
dat het leidt tot ‘veul’ verdriet:
trubbels die mekaar versterken
als koud water doet carbid:
spul dat zich niet laat verwerken
tot twiet-twiet of meet & greet.
 
Nee, VOORUIT dien ik te KIJKEN
met de blik op het verschiet
toekomst kan ik pas bereiken
als het OMZIEN mij ontvliedt…
mocht mijn OMZIEN meer gaan lijken
op een hand die houvast biedt
mag hieruit omzichtig blijken
dat mijn OMZIEN VOORUITZIET.

Arendo
De uitslag van de onlangs onder het seniorenpanel gehouden enquête over veiligheid is te lezen via onze rubriek ‘Downloads’. Ook de aanbevelingen aan het College van B&W van Son en Breugel, die aan de hand van de uitslag zijn gedaan, kunnen in ‘Downloads’ worden teruggelezen.
BRON: Weekblad Forum, uitgave 23 mei 2017 (Ineke van Uden)
Het tienjarig bestaan van de SeniorenRaad afgelopen week werd groots gevierd met serieuze zaken maar zeker ook met vertier. Serieus werd er nagedacht waar de focus van de SeniorenRaad de komende tijd op zou moeten liggen en werd de uitslag van de enquête over veiligheid besproken. Het vertier was aanwezig door optredens van het Sons Kamerkoor, een conference van Harrie Sijbers, een optreden van Arend Okken en Aris Weel sloot het feestje af. 

Voorzitter Tom Thalhammer maakt van de gelegenheid gebruik om tijdens het jubileum de uitslag van de enquête over veiligheid te delen met de aanwezigen. Een aantal aanbevelingen doet de SeniorenRaad richting het college van Burgemeester en Wethouders en die gaan van ‘maak meer duidelijk wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de BOA’s’ tot ‘aandacht voor de begaanbaarheid van trottoirs door losliggende tegels, sneeuw en blad’. Van ‘communiceer hoe veilig het ‘s avonds is in Son en Breugel, dan weten de ouderen of ze zich terecht onveilig voelen op straat’ tot de wenselijkheid van camerabewaking op grote openbare parkeerplaatsen. Daarnaast vinden veel ouderen de bereikbaarheid van de politie moeilijk en vragen hierin verbetering. 
De vele vrijwilligers van de SeniorenRaad kozen voor de pauze er voor dat de focus van de SeniorenRaad de komende tijd vooral moet liggen op thuiszorgmogelijkheden voor ouderen en mensen met dementie en dat er nieuwe woningen voor senioren moeten komen.
Een duidelijke focus waar de SeniorenRaad zich mee bezig gaat houden en waar door de vele bezoekers na de pauze nog wat aandachtspunten over werden meegegeven.

Maar een feestje is niet alleen voor serieuze zaken. Het speciaal geformeerde tienkoppige Sons Kamerkoor zorgde voor de muzikale noot. Arend Okken wist met zijn optreden de zaal ook aan het zingen te krijgen. Wethouder Robert Visser haalde een GGD-onderzoek aan dat aangeeft dat 95% van de ouderen zich best vrolijk voelt, dat 29% van de ouderen lid is van een sportvereniging en dat een heel groot deel van de ouderen zich inzet als vrijwilliger in het verenigingsleven. Robert Visser: “Ik noem oudere vrijwilligers altijd ‘het grijze goud’. Het hart van het verenigingsleven wordt gedragen door senioren. Chapeau.”
Maar de 40% ouderen die aangegeven heeft zich op één of andere manier eenzaam te voelen is een item wat volgens wethouder Visser hoog op de prioriteitenlijst staat om iets mee te doen.

Dorpsgenoot en conferencier Harrie Sijbers kreeg de zaal aan het lachen. Als Harrie vertelt wat hij vroeger aan tafel als gedichtje opzei, is er veel herkenning: “Ik vouw mijn handjes samen en doe mijn oogjes dicht. En ik bid dat over efkes, mijn gehaktbal er nog ligt.” Maar Harrie Sijbers nam de ouderen ook wel een beetje op de korrel met de opmerking die op de website van de SeniorenRaad te lezen is: ‘Wij zijn er van doordrongen dat veel senioren weinig behoefte hebben aan ingrijpende veranderingen in Son en Breugel’. Harrie: “Dus u zit ook niet te wachten op zo’n nieuw gebouw wat MFA heet en beter MAF gebouw genoemd kan worden? En dan de kerk die plat gaat. Weg biechtstoel. Of zou de biechtstoel een plaatsje krijgen in het nieuwe MAF gebouw? Drie keer raden wie dat de stoel de hele dag bezet en zijn zonden aan het overdenken is.”
En met het afsluitend lied van Aris Weel kan de SeniorenRaad terugzien op een feestelijke middag met een grote opkomst ouderen. 

Naschrift (web)redactie SeniorenRaad:
FOTO’s VAN DEZE JUBILEUMMIDDAG STAAN IN ONZE FOTOGALERIJ (zie Rubrieken in linkerkolom). Naast deze middag in café-restaurant De Zwaan, werd op 22 mei een feestelijke koffieochtend gehouden in de bibliotheek, waar alle senioren uit Son en Breugel welkom waren voor (gratis) koffie, thee en gebak.

Foto's Fran Maasdam
De bestuurlijke toekomst van Son en Breugel is van groot belang voor de senioren in ons dorp en voor het voortbestaan van de SeniorenRaad zelf. Wij gaan dan ook graag in op de oproep van de gemeente om ons over die bestuurlijke toekomst uit te spreken. We stelden de fractievoorzitters in de gemeenteraad al op de hoogte van de hieronder uitgewerkte denkbeelden.

Wij zijn er van doordrongen dat veel senioren weinig behoefte hebben aan ingrijpende veranderingen in Son en Breugel. Hoewel er op belangrijke onderdelen van het gemeentelijke beleid flinke kritiek bestaat, zijn de senioren in grote lijn redelijk tevreden en zitten ze niet te wachten op de risico’s die altijd gepaard gaan met belangrijke veranderingen. Dat wijst er dus op dat de senioren een voorkeur hebben voor het handhaven van een zelfstandige gemeente Son en Breugel.

KLEINE GEMEENTE
Ook bestaat het besef dat onze gemeente nu nogal klein is om alle hedendaagse gemeentelijke taken optimaal uit te voeren. Als de huidige samenwerking met Geldrop-Mierlo en Nuenen vervalt, omdat die gemeentes hun eigen weg gaan, wordt dit nog moeilijker en leidt dit tot substantiële lastenverzwaring voor de inwoners van ons dorp. Bovendien kan een kleine gemeente als Son en Breugel in alle regionale overlegsituaties maar een ondergeschikte rol spelen, terwijl de besluitvorming in deze overlegsituaties wel de gang van zaken in onze gemeente sterk beïnvloedt.

De lokale cultuur, de korte lijnen in een dorp en de gemeenschapszin achten wij van zeer groot belang voor de senioren in ons dorp. Deze kenmerken komen volgens ons sterk onder druk te staan als Son en Breugel een (kleine) wijk binnen de gemeente Eindhoven wordt. De invloed van de inwoners van ons dorp in een dergelijke nieuwe gemeente taxeren wij als miniem en wij zien in de prioriteiten die het Eindhovense gemeentebestuur keer op keer kiest nauwelijks gemeenschappelijkheid met de belangen van de inwoners van ons dorp.

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN
We kunnen nu samen met Nuenen een gemeente vormen. De structuur van Nuenen heeft gemeenschappelijke kenmerken met die van Son en Breugel en er zijn regelmatig parallelle belangen. Samen hebben ze een omvang waarmee de taken van een huidige gemeente goed kunnen worden uitgevoerd. Als een dergelijke gemeenschappelijke gemeente niet binnenkort tot stand komt, is de kans daarop verkeken, aangezien Nuenen zich dan ongetwijfeld richting Eindhoven beweegt.

Wij stellen vast dat de gemeente haar inwoners summier heeft voorgelicht over de consequenties van de drie voorgelegde scenario’s. Ook vragen wij ons af hoe zorgvuldig de mogelijkheid onderzocht is, om samen met Best tot andere oplossingen te komen.

FUSIE MET NUENEN
Wij gaan graag in op de vraag die de gemeente ons nu stelt. Alles met zijn huidige kennis overziende adviseert de SeniorenRaad de gemeenteraad van Son en Breugel om zich uit te spreken voor een fusie met Nuenen (zonder overdracht van bevoegdheden aan Eindhoven) onder de voorwaarde dat het overleg tussen de beide gemeentes tot condities leidt, die voor beide acceptabel zijn. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk blijken, dan dient de gemeente een onafhankelijk Son en Breugel na te streven. Wij denken dan wel aan een ‘volledige’ gemeente en niet aan een ‘netwerkgemeente’ volgens het model Waalre. Wij wijzen een dergelijke experimentele structuur met veel vaagheid over de verantwoordelijkheidsverdeling en onduidelijkheid in de democratische controle voor Son en Breugel af.

GELIJKSOORTIGE POSITIE
Wij uiten de nadrukkelijke wens dat er in een fusiegemeente Son en Breugel/Nuenen plaats is voor een SeniorenRaad, die een gelijksoortige positie inneemt als de SeniorenRaad nu in Son en Breugel. In een overgangsperiode kunnen er, wat ons betreft, twee seniorenraden voor de dan voormalige gemeenten Son en Breugel en Nuenen bestaan.
Zo, dat heb ÍK weer. Lees ik dat ze het tienjarig jubileum van de SeniorenRaad op dinsdagmiddag 16 mei vieren. Nota bene, uitgerekend díe dag! Balen! Want ÍK kan er niet bij zijn. Heb namelijk mijn schoonmoeder – ja ja, die heb ÍK nog – beloofd om juist díe dag met haar de Poldertuin (Klein Keukenhof) in Anna Paulowna te bezoeken…
Maar dan ga je toch een ándere dag, eerder of later! Haha, dan ken je MÍJN schoonmoeder niet. Voor HÁÁR geldt: afspraak is afspraak.

Dat jubileum van de SeniorenRaad wordt een heel bijzonder feest: boeiende sprekers, muzikaal omlijst door het Sons Kamerkoor, razend interessante onderwerpen, mystery guests – men fluistert zelfs HS en AW – en een g r a t i s hapje en drankje. Wow!

En ÍK? Verplicht loeren naar hyacinten, narcissen, tulpen en andere bol- en knolgewassen, waaronder mijn schoonmoeder. Grrrr. 

Arendo


Foto: Fran Maasdam
Onze gemeente geeft ruimte aan de particuliere nieuwbouw in ons dorp. Twee weken geleden tekende wethouder Robert Visser nog een overeenkomst met VOF Sonse Hout voor de nieuwbouw van 42 woningen in Sonniuspark, 21 koop- en 21 huurwoningen. In diezelfde week gaf het college van B&W de Vereniging Samenbouwen in Son en Breugel toestemming haar CPO-plannen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) aan de IJssellaan verder uit te werken.
 
Evenals bij ‘Sonniuspark’ het geval is, betrekt de Vereniging Samenbouwen.in Son en Breugel de huursector ook in haar plannen. Voorzitter Kees van der Meijden: “De gemeente stelt als voorwaarde dat wij in onze plannen een substantieel deel reserveren voor huurwoningen. De afgelopen maanden kwam er in samenspraak met de gemeente een zogenaamd kaderstellend document tot stand. Het college stemde daarmee in en dat document vormt vanaf nu onze leidraad. Wij moeten met concrete plannen komen over de exploitatie en de inrichting van het terrein aan de IJssellaan.”
 
Jong en oud
Naast de gemeentelijke huur-eis, moet de vereniging ook zorgen voor een redelijke mix van oudere en jongere bewoners. Bij de seniorenwoningen denkt ze natuurlijk vooral aan levensloopbestendigheid en omdat het hier een CPO-project betreft, hebben de toekomstige eigenaren het hele ontwikkelings- en bouwproces zelf in de hand.
 
Voor nadere informatie: 
tel: 040-2423223
E-mail: c.vdmeijden@kpnmail.nl

www.onshuys.in
www.samenbouwen.in/projecten/son-en-breugel-samen-bouwen-in-son-en-breugel/ (zie: Meer informatie)
Jubilea nodigen altijd uit tot historische bespiegelingen: Al in 2002 startte het project Ouderenproof in ons dorp. De bedoeling was om ‘de inwoners van Son en Breugel van 55 jaar en ouder (de doelgroep) te betrekken bij het huidige en toekomstige ouderenbeleid in de gemeente Son en Breugel.’ Het project mocht niet het karakter krijgen van een soort klachtenbureau. Overheid en burgers zouden samen gaan zoeken naar oplossingen op het gebied van dienstverlening, welzijn, wonen en zorg. Op 4 november 2002 ondertekenden onze gemeente en de ouderenbonden KBO Breugel, KBO Son en de PVGE Son en Breugel e.o. het convenant Ouderenproof.

Sindsdien zijn er grote stappen gezet. Zo zag de SeniorenRaad in 2007 het levenslicht: ouderen zetten zich vrijwillig in voor alle senioren in ons dorp. Terugkijkend mogen we daar best een beetje trots op zijn. Die trots maakt ook dat we graag vooruitkijken. 

Maar, trots vooruitkijkend… welke gemeente wordt in ‘s hemelsnaam de volgende ondertekenaar van een proof-convenant? 

Arendo
Onze voorjaarsenquête betreft het onderwerp Veiligheid, een veelomvattend begrip. We kunnen hierbij denken aan het werk van de politie, de brandweer en ambulances, die in acute situaties hulp bieden. Maar ook aan de verkeersveiligheid: hoe te oordelen over verkeerslichten, de maximum snelheid, trottoirs en voetgangersoversteekplaatsen? En weer een andere kwestie in dit verband is: hoe veilig voel ik me ‘s avonds op straat? Kortom, allemaal zaken die voor alle senioren van belang zijn. 

Zodra de uitkomsten van deze enquête bekend zijn, brengt de SeniorenRaad de organisaties die voor de desbetreffende onderwerpen verantwoordelijk zijn daarvan op de hoogte. Waar nodig gaan we het gesprek aan over mogelijke verbeteringen.

Extra vraag
Nog deze maand gaat de enquête van start en de uitslag wordt bekend gemaakt op 16 mei, tijdens onze jubileumviering (tien jaar SeniorenRaad) in Café-Restaurant De Zwaan. Ter gelegenheid van dit tweede lustrum stellen we de panelleden één belangrijke extra vraag. Deze staat los van het onderwerp Veiligheid en luidt: Waar moet de aandacht van de SeniorenRaad in de komende jaren vooral naar uitgaan? Het panel kan dan aangeven waarop wij in de nabije toekomst het accent moeten leggen bij de belangenbehartiging van alle senioren in ons dorp. De antwoorden op deze vraag bepalen het nadere gesprek met de panelleden en andere genodigden tijdens de feestelijke bijeenkomst op 16 mei.

Meedoen?
Hoe meer panelleden, hoe sterker de stem klinkt. Wilt u ook meedoen, woont u in Son en Breugel en bent u senior (55 jaar of ouder)? Geef u dan op als panellid door een e-mail te sturen naar seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl. U ontvangt de enquête dan per e-mail.

Gebruikt u geen e-mail? Geen probleem! Stuur dan uw aanmelding (met uw naam en adres) naar René van Leeuwen, Amerikalaan 31, 5691 KB Son en Breugel. U ontvangt de enquête dan op papier thuis.
Tijdens de wekelijkse koffieochtend in De Boerderij op vrijdag 28 april, de vierde vrijdag van de maand, wordt weer aandacht besteed aan een onderwerp dat voor senioren interessant is. Dit keer is het thema: ‘Verborgen schoonheid - Son en Breugel aan de Dommel’.
Onze dorpsgenoot Giti Entezami, beroepsfotograaf, presenteert een aantal van de zeer fraaie opnamen die zij maakte van de Dommel en omgeving. Henk Hutten van de Heemkundekring licht de opnamen toe. 
‘Verborgen Schoonheid – Son en Breugel aan de Dommel’ is ook de titel van het boek dat vorig jaar werd gepubliceerd met foto’s van Gitti. Het is voorzien van historische teksten van Henk Hutten van de Heemkundekring. In elk hoofdstuk staat een gedicht van Yvonne Mulder.

Op haar website (www.gitientezami.nl) schrijft de spreekster o.a.:
.
“Een brug tussen twee culturen
Als mensen elkaars cultuur beter zouden kennen, zouden er veel problemen voorkomen kunnen worden. Met mijn foto's probeer ik hier een bijdrage aan te leveren. Fotografie is een taal in beelden die de meeste mensen makkelijker kunnen begrijpen.
Ik ben geboren in Iran en heb daar mijn vroege jeugd doorgebracht. Ook woonde ik tien jaar in Turkije, alvorens zeventien jaar geleden naar Nederland te verhuizen. Eenmaal in Nederland, ben ik gaan studeren aan de fotovakschool in Apeldoorn en behaalde mijn diploma met als specialiteit portret- en reclamefotografie. 
Ik heb in de Oosterse cultuur geleefd en leef nu in de Westerse cultuur. Ik begrijp beide culturen en probeer met mijn foto's de belangrijke aspecten van beide culturen te laten zien. Met mijn foto's probeer ik deuren te openen die voor anderen gesloten blijven. De niet zo voor de hand liggende cultuurverschillen worden in beeld gebracht.”
De themaochtend is van 10.00 –12.00 uur. De Boerderij is makkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2 A, Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
50-Plussers kunnen voor vragen en problemen in verband met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kosteloos hulp krijgen van onafhankelijke cliëntondersteuners. Contactpersoon: Josje van de Molengraft, tel: 06 – 47 17 31 90.
Kiezen

Vorige week bezocht ik de mondhygiëniste. Heel aardig hoor, én professioneel, maar toch ben ik altijd weer blij, als ik die martelstoel uit mag. Hier, en ook bij de tandarts, probeer ik altijd aan leuke dingen te denken. Die waren nu binnen handbereik, want ik zou hierna voor ons laatste-dinsdag-in-de-maand-redactieoverleg naar Hans Braam fietsen, onze leeftijdsbestendige en trouwe eindredacteur van de Seniorenpagina. 

Onderweg viel mijn oog op een bord met verkiezingsaffiches en spontaan begon mijn gepolijste gebit z’n tanden te knarsen. Immers, worden wij deze keer niet blootgesteld aan een tsunami van partijen met bijbehorend wapengekletter? Een paar verontrustende zaken op een rijtje:
•	criminele beveiliging Wilders;
•	Krolse capriolen;
•	DENK-fouten;
•	Rooskleurig liberalisme;
•	feminien Klaverjessen;
•	eeuwig lachebekje (mooi gebit!) Rutte;
•	premierwaardige Pechtold;
•	rentmeester Buma;
•	cool and collected Asscher;
•	Baudet/Hiddema;
•	identiteit (welke?);
•	normen (welke?);
•	waarden (welke?);
•	peilingen (welke?).

Gelukkig ben ik niet de enige die zich zorgen maakt. 
Volgende week dus kiezen (wij!). De dag erna (zij!): beginnen met dóen en onmiddellijk kiezen op mekaar!

Arendo

foto: Fran Maasdam
Dan is voor u het mobiele fietsreparatiebedrijf van John Hermans het adres in de regio dat u ter plekke uit de brand kan helpen.

Voor nadere contactgegevens verwijzen wij u naar de website van deze mobiele fietsservicedienst: www.hermansfietsen.nl
Elke tweede maandag van de maand organiseert het Van Abbe museum rondleidingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Vanaf 14.20 uur wordt u ontvangen door vrijwilligers. Zij begeleiden u naar het museumcafé waar u een kopje koffie/thee kunt drinken en kennis kunt maken met de rondleider en de overige deelnemers.

De rondleiding start om 14.45 uur en duurt tot 16.00 uur. Er worden ongeveer 3 à 4 werken per rondleiding behandeld volgens een bepaald thema. Tijdens de rondleiding kunt u gebruik maken van speciale opklapbare stoeltjes. Deze zijn vrij hoog waardoor u er makkelijk uit kunt opstaan.

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een
Voor bijeenkomsten over verkeersveiligheid en/of plaatselijke verkeerssituaties bestaat altijd grote belangstelling. Dat blijkt keer op keer bij themaochtenden en -middagen die de SeniorenRaad organiseert, soms samen met het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform (themamiddag Verkeersveiligheid, november 2015*). In maart 2016 werd een presentatie gegeven in het HOi-Huis door Leon van Meerendonk, die zich naast zijn “gewone werk” als rijschoolhouder richt op mensen met fysieke of andere problemen in het verkeer.
U kunt zelf uw steentje bijdragen aan meer veiligheid op de weg: bekijk de filmpjes op YouTube die hieronder staan genoemd of doe de verkeerstest op de site van Veilig Verkeer Nederland! Op 
http://opfriscursus.vvn.nl kunt u zelf een korte of uitgebreide verkeerstest maken.
https://www.youtube.com/watch?v=7LqzDrpaUgU (video: Dode of blinde hoek vrachtauto)
https://www.youtube.com/watch?v=Yv6ErMOMEA8 (video: Scootmobielles)
Deze YouTube-links kunt u vinden in onze rubriek Links.

*)
De power point presentatie van Paul Gondrie en Leon van Meerendonk kunt u vinden onder de rubriek Downloads.
Senioren die op zoek zijn naar een aanleun- of ouderenwoning, kunnen terecht op een speciale zoeksite: zorgwoning.nl. Naast die twee woontypes staan er ook serviceflats op en vrije plaatsen in verzorgings- en verpleegtehuizen van alle Nederlandse aanbieders. Het doel van zorgwoning.nl is: vraag en aanbod van zorgwoningen beter op elkaar te laten aansluiten. Uit onderzoek van ouderenbond ANBO en het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er een tekort is van 85.000 geschikte ouderenwoningen.

Lastig te vinden
“Het grote probleem is dat het aanbod op dit moment niet helder en transparant is. Ook is het niet handig als mensen alle verzorgings- en verpleeghuizen moeten afbellen om te vragen of er een plekje vrij is”, zegt Victor Corbey van Zorgwoning Nederland BV.

Informatie
Bezoekers van Zorgwoning.nl kunnen zoeken naar een zelfstandige woning, zo nodig met thuiszorg, of een onzelfstandige woning. Ze zien waar de woning ligt, welke zorg en service erbij geleverd worden en wat de huurprijs is.
Weet u wat u daarvoor moet doen?
Een van de onderwerpen die vaak de aandacht krijgen is: “Brandveilig leven”. Dat willen we natuurlijk allemaal. Maar weet u wat u moet doen als bijvoorbeeld:
- in uw keuken de vlam in de pan slaat,
- er in uw huis brand uitbreekt,
- uw TV brand veroorzaakt,
- uw strijkijzer onder stroom staat?

“Brandveilig leven” is het motto van een actie van de veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant, één van de 25 regio’s waarin ons land is verdeeld. Daarin werken brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de politie en de gemeenten samen.

Adviezen, om u een beetje vertrouwd te maken met dit onderwerp:

Veilig koken
Vlam in de pan
Brand in de keuken ontstaat vaak doordat de vlam in de pan slaat. Dat komt doordat de pan te heet wordt of het voedsel in de pan droogkookt. Daarom: Als u kookt:
- blijf bij de pan.
- gebruik een kookwekker om te voorkomen dat voedsel droogkookt. Als u toch even uit de keuken moet gaan, neem dan de kookwekker mee.
- houd brandbare spullen zoals pannenlappen, keuken- en theedoeken, op veilige afstand van het fornuis.

Roken
- Rook nooit in bed, want de kans is groot dat u in slaap valt en dat uw beddengoed en uw matras in brand raken.
- Gebruik veilige asbakken. Leeg een asbak pas als de inhoud is afgekoeld en doe dat nooit in een prullenmand.

De televisie
- Zorg voor voldoende ventilatie rondom het toestel.
- Zet er geen bloemen of planten op. Uw televisie heeft veel elektrische onderdelen en contact met water is levensgevaarlijk.
- Zet uw televisietoestel niet op stand-by (de waakstand). Schakel het uit als u het niet gebruikt.

Rookmelders
Keurmerk
Veiligheid in huis begint met het ophangen van rookmelders (liefst met een keurmerk.) Dat zijn apparaten die rook en brand al vroeg ontdekken en u met een hard alarm snel waarschuwen.

Voor actuele informatie: http://www.brandweerson.net
“Brandveilig leven” een aanrader.

Werkgroep Welzijn en Zorg SeniorenRaad
Mantelzorgwoningen
Het motto van de regering is: “Langer zelfstandig thuis wonen”. Hierop hebben bedrijven ingespeeld door het ontwikkelen van mantelzorgwoningen en zorgkamers, accommodaties die bij of aan bestaande woningen kunnen worden geplaatst. Daardoor kunnen mensen die door ouderdom of een handicap mantelzorg nodig hebben, wonen bij degenen die die zorg verlenen.
De regering heeft het verkrijgen van vergunningen verder versoepeld. 

Diverse bedrijven hebben mantelzorgwoningen ontwikkeld. De hieronder genoemde bedrijven zijn voorbeelden n.a.v. de WoonWmoBeurs, die eind 2015 in De Bongerd plaatsvond. Uiteraard zijn er veel meer leveranciers.

Alforte
Boordseweg 10
5671 AS Nuenen
040- 28 45 876
www.alforte-healthcare.nl

De Meeuw
Industrieweg 8
0499 – 57 20 24
5688 ZG Oirschot
www.demeeuw.com

PasAan
088 – 027 31 23
Empelsedijk 7 E
5235 AD Den Bosch
http://www.pasaan.nl

Prefab Systeembouw b.v.
Prinses Margrietstraat 38
2983 EH Ridderkerk
088 – 170 11 00
www.prefabsysteembouw.nl

Op hun websites staat uitgebreide informatie over hetgeen zij te bieden hebben. Bij
Onlangs werd in ons dorp de vereniging SAMEN BOUWEN.IN opgericht. Kees van der Meijden, voorzitter van de plaatselijke vereniging, is tegelijkertijd ook ambassadeur voor het (regionale) platform SAMEN BOUWEN.IN. Dit platform is de opvolger van het kortelings opgeheven SIR-55.
Het platform SAMENBOUWEN.IN, notarieel opgericht op 31 januari jl., heeft zijn speelveld ten zuiden van de rijksweg A12, met name in de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Het ondersteunt mensen die gezamenlijk, onder goede begeleiding, zelf hun nieuwe huis willen ontwikkelen en bouwen. Dit wordt ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. De professionals van het platform helpen belangstellenden bij het vinden van een geschikte locatie en ze kunnen zelfs de totale procesbegeleiding voor hun rekening nemen.
Koop- én huurmarkt
De ambassadeurs van het platform spelen een belangrijke rol bij het vormgeven en uitdragen van het gedachtegoed van SAMENBOUWEN.IN Ook zetten ze zich in voor het consument gestuurd ontwikkelen en bouwen. Hun focus vormt zowel de koop- als de huurmarkt.

SAMENBOUWEN.IN begeleidt projecten voor diverse consumentgroepen. U kunt hierbij denken aan: 
•	55-plussers; 
•	eenpersoonshuishoudens; 
•	starters; 
•	gezinnen.

Mix van ouderen en jongeren
Onze lokale ambassadeur Kees van der Meijden: “Ons eerste project bevindt zich aan de Vijverlaan; deze huizen zijn nog steeds bijzonder in trek. Een project aan de Honingbij kwam door de kredietcrisis en de gevolgen daarvan voor de bouwsector niet van de grond. Later startte een groep van ruim dertig gezinnen met een nieuw project aan de IJssellaan (voormalige school De Gentiaan). De gemeente stelde de eis dat hier een mix van ouderen en jongeren zou ontstaan. Inmiddels werken we samen met de gemeente de plannen verder uit.” 

Meer informatie over SAMEN BOUWEN.IN vindt u op de gelijknamige website.
Zodra mijn grootmoeder 65 was, mócht ze eindelijk het bejaardenhuis in. En ze leefde nog lang en gelukkig… 

Ouderen anno nu blijven ‘zo lang mogelijk’ zelfstandig wonen. Dat willen ze zélf, de GGD moedigt het aan en de regering faciliteert het goedertieren. Aandoenlijk, hoe burger, gezondheidsdienst en overheid elkaar zo eensgezind in de armen vallen! Inderdaad, we wonen in ‘een waanzinnig gaaf land’. 

Tijden veranderen. Ideeën over ouderdom dito. Sinds een maand of tien ben ik actief voor de SeniorenRaad. Als 67-jarige voel ik me een bedremmelde puber in het corps van onverschrokken doordouwers. Nota bene: zestig jaar geleden had ik al twee jaar in het bejaardenhuis gezeten. 

Een lieve vriendin van ons (85) verkaste kortelings naar een verzorgingshuis. Dat móest! Maar ze wílde niet: háár mankeerde niets. Ze zou zo op de fiets kunnen stappen om een boodschap te doen. Niet dus, want haar kortetermijngeheugen was gereduceerd tot nul. Uiteindelijk wisten haar dochters haar het huis uit te praten. In haar zich steeds herhalend ‘nu’ bleek ‘zo lang mogelijk’ hetzelfde te zijn als ‘altijd’. Voor moeder en dochters een helse controverse.

Arendo
Hier is de uitleg:
Dagelijks wordt u geconfronteerd met vele afkortingen. Soms weet u er geen raad mee. De lijst hieronder kan u helpen.
De lijst, veelal op het gebied van welzijn en zorg, is samengesteld door de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant   (VBOB) en de Provincie, en door ons aangevuld met afkortingen van instellingen en organisaties in Son en Breugel. 
Mocht u een correctie of suggestie hebben ter aanvulling, kunt u die mailen aan webredactie@sonenbreugel-senioren.nl
Sommige afkortingen (BSN, CMD, Wlz en nog veel meer) staan mét uitleg in de Rubriek Seniorengids A-Z, elders op deze site!
 
 	 
 	 
 	ACM     	Autoriteit Consument en Markt

 	ActiZ	Brancheorganisatie van Zorgondernemers

 	ADL	Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

 	AED	Automatische Externe Defibrillatie

 	AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (vervallen per 1-1-2015)

 	BG-Alg	Begeleiding Algemeen (ook:BG-Ind)

 	BG-Dag	Begeleiding in Dagprogramma (ook: BG-Groep)

 	BG-Groep	Begeleiding in Dagprogramma (ook: BG-Dag)

 	BG-Ind	Begeleiding Individueel (ook: BG-Alg)

 	BIG	(Wet) Beroepen Individuele Gezondheidszorg

 	BRIZ	Brabantse Raad voor Informele Zorg

 	BRP	Basisregistratie personen

 	BTB	Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (werkgroep van het CG-Platform)

 	BTH	Bijna Thuis Huis (Vinklaan 2)

 	BSN	Burger Service Nummer

 	CAK	Centraal Administratie Kantoor (Bijzondere Zorgkosten)

 	CG- Platform	Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel

 	CG-Raad	Chronisch zieken en Gehandicapten Raad

 	CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg

 	Clio	Cliëntondersteuner

    CLIP Cliëntenparticipatie

 	CMD	Centrum voor Maatschappelijke Deelname (Europalaan 2)

 	CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

 	CRPD	College voor de Rechten van de (P)Mens met een (D) Handicap

 	CRvB	Centrale Raad van Beroep

 	CSO	Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties

 	CVA	Cerebraal Vasculair Accident (hersenbloeding)

 	CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (deeltaxi)

 	CvZ	College voor Zorgverzekeringen: sinds 1-1-2014 Zorginstituut Nederland

 	DigiD	Digitale identiteit

 	DOH	De Ondernemende Huisarts

 	DVO	DienstVerleningsOvereenkomst

 	ECD/EPD	Elektronisch Cliëntendossier/ Elektronisch Patiëntendossier

 	GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg

 	GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

 	HAP	Huisartsenpost

 	HBH	Hulp bij het Huishouden

 	HDL	Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen

 	HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage

 	HOED	Huisartsen Onder Eén Dak (17 Septemberplein59 )

 	HUBA Hulp bij belastingaangifte

 	ICT	Informatie - en Communicatie-Technologie

 	IVN	Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid

 	KBO	Katholieke Bond van Ouderen

 	KNMG	Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst

 	KNMP	Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie

 	LEVgroep	Leven En Verbinden (in het CMD Europalaan 2)

 	MBvO	Meer Bewegen voor Ouderen

 	MDO	Multi Disciplinair Overleg

 	MEZZO	Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

 	MGP	Mijn Gezondheidsplatform

 	MIP/MIC	Meldpunt Incidenten 

Patiëntenzorg / Meldpunt Incidenten en Calamiteiten

 	MPT	Modulair Pakket Thuis (zie ook VPT)
 	MS	Multiple Sclerose

 	NAH	Niet Aangeboren Hersenletsel

 	NHG	Nederlands Huisartsen Genootschap

 	NOMB	Netwerk Oudere Migranten Brabant

 	NPCF	Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

 	NVVS	Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden

 	NVWA	Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 	NZa	Nederlandse Zorgautoriteit (voorheen CTG en CTZ)

 	OZW	opleidingsinstituut Zorg en Welzijn

 	PCOB	Protestants Christelijke Ouderenbond

 	Per Saldo	Belangenvereniging PGB-houders

 	PG	Psychogeriatrie

 	PGB	Persoonsgebonden Budget

 	POZOB	Praktijk-Ondersteuners Zuid-Oost Brabant

 	PVGE	Vereniging voor Senioren (oorspr. Philips Ver. Gepensioneerden, nu voor alle 50+ers)

 	RAV	Regionale Ambulance-voorziening

 	ROG	Regionaal Overleg 
GehandicaptenPlatform Zuid-Oost Brabant

 	SCEN-arts	Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland

 	SEH	Spoedeisende Hulp+

 	SGE 	Stichting Gezondheidscentra Eindhoven

 	SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

 	SIR 55+	Stichting Initiatieven 
Realisatie 55+ (woningbouw)

 	SWO	Stichting Welzijn Ouderen

 	SWZ	Samenwerkende Woon en Zorgvoorziening (Zonhove)

 	SVB	Sociale Verzekeringsbank

SZA Senioren Zomer Activiteit

 	UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 	VBOB	Verenigde Bonden Overleg Brabant

 	VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten

 	VOA	Vrijwillige Ouderen Adviseur

 	VPT	Volledig Pakket Thuis (verzorgingshuiszorg aan thuiswonenden)

 	VTZ	Vrijwillige Thuis Zorg

 	V&VN	Verplegenden en Verzorgenden Nederland

 	VV&T	Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

 	Wajong	Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten (per 1-1-2015 via Participatiewet)

 	WGB/HCZ	Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap en Chronische Ziekte

 	WIA	Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

 	Wlz	Wet langdurige zorg (sinds 1 januari 2015)

 	Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning

 	WoZoCo	Woon Zorg Complex

 	WTCG	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (vervallen per 1-1-2015)

 	ZiN	Zorg in Natura (tegenover PGB)

 	ZN	Zorgverzekeraars Nederland, brancheorganisatie van verzekeraars

 	ZTB	Zorgtrajectbegeleider

 	Zvw	Zorgverzekeringswet

 	ZZP	Zorgzwaartepakket
 	 	 
 	 	 
 	 	 
 Participatiewet:
 Sinds 1 januari 2015 voegt de Participatiewet de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong samen tot één regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen. De gemeenten gaan deze wet uitvoeren
De senioren onder onze lezers zullen waarschijnlijk allemaal de ervaring hebben dat zij meer licht nodig hebben dan vroeger. Naar deze ervaringen zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Hierna enkele voorbeelden en toepassingen.

Het is nu eenmaal zo dat met het klimmen der jaren het oog achteruit gaat. De lens kan bijvoorbeeld vergelen of verstarren, waardoor het oog onvoldoende licht kan opnemen. Dan gaan alledaagse activiteiten zoals lezen of koken minder vlot dan voorheen.

Gratis daglicht
'Voldoende daglicht helpt onze biologische klok', zegt Els Møst, bioloog en onderzoeker. Een verstoorde inwendige klok kan onder meer slaapproblemen verergeren. 'Uit onderzoek weten we dat je beter slaapt als je overdag langer dan een uur aan meer dan duizend lux bent blootgesteld,' zegt ingenieur Marielle Aarts, universitair docent aan de Technische Universiteit Eindhoven

Lux is de internationaal gebruikte eenheid van lichtintensiteit. Weinig lux betekent dat het vrij donker is, veel lux staat juist voor veel licht. Nogal wat mensen denken in 'watt', maar 'watt' is iets anders dan ‘lux’. Watt is de eenheid voor energie, dus de energie die een lamp verbruikt.
'Er gaat niets boven het daglicht, dat nog gratis is ook,' zegt Toine Schoutens, directeur van de Stichting Onderzoek naar Licht en Gezondheid. 'Maak liefst een wandeling in de buitenlucht, want beweging is ook belangrijk om fit te blijven.'

Krant goed lezen?
KrantenlezerDaarnaast moet er voldoende licht in uw woning zijn, Hoe komt u daar achter? Dat kan al heel simpel. Kijk eens hoe licht het is bij het raam. Kunt u daar de krant goed lezen? Ga daarna naar een ruimte waar het donkerder is: kunt u de letters nu minder goed zien? Zo ja, dan kan die ruimte wel wat extra lux gebruiken.

Licht bij dementie
In veel verzorgings- en verpleeghuizen is het te donker, weet professor Eus van Someren, van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Jaren geleden vroeg Van Someren zich af of helder licht het welzijn en de gezondheid van bewoners met dementie zou verbeteren. Samen met collega's probeerde hij het natuurlijke licht zo goed mogelijk na te bootsen in verpleeghuizen.

Extra licht bleek inderdaad gunstig voor bewoners met dementie te zijn, Bij ouderen met dementie die in een verzorgingshuis aan helder licht werden blootgesteld, verminderden de achteruitgang van het oriëntatievermogen en het geheugen met zo'n 5 procent. De verschijnselen van depressie namen met 19 procent af. De snelheid waarmee je functionele beperkingen krijgt, nam met 53 procent af.

Licht tegen slapeloosheid en depressie
Ook voor ouderen die aan slapeloosheid lijden, kan helder licht een uitkomst zijn. ‘Helder licht is onderdeel van een unieke slaaptherapie voor ouderen’, zegt slaaponderzoeker Ysbrand van de Werf, eveneens van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Volgens psychiater Ritsaert Lieverse (sinds kort verbonden aan Amacura, een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende professionals) kunnen ook ouderen met een depressie baat hebben bij lichttherapie.

Vegelin State
Zorgcentrum Vegelinshof in Joure, onderdeel van zorgorganisatie Hof en Hiem, verhuisde naar het nieuwe Vegelin State. In het nieuwe gebouw is de verlichting volgens de nieuwste inzichten, dus uitstekend.
Het effect van dat heldere licht? Iedereen was verbaasd. 'Voordat die lampen er waren, kwamen bewoners 's morgens versuft de huiskamer binnen. Overdag vielen ze geregeld in slaap,' zegt coördinator dagverzorging Janny Zijlstra. 'Geleidelijk aan veranderde dat. ‘s Ochtends kwamen ze uitgeslapen binnen. Ze werden fitter, alerter en wilden hun bezigheden weer oppakken.' Locatiemanager Dick Hoekstra: 'De bewoners hebben meer aandacht voor elkaar gekregen. Ze horen bij en letten op elkaar.'

Ook in “ons” zorgcentrum
De locatiemanager van Zorgcentrum De Vloed vertelde ons dat zij de resultaten van deze onderzoeken kent. In de nieuwe vestiging aan de Anemoonstraat zal dan ook ruim voldoende verlichting zijn, met alle voordelen die dat heeft.

Wat kunt u zelf doen?
Er zijn vijf simpele vuistregels:

1. Benut het buitenlicht
Kijk eens goed rond in uw woning. Waar komt het buitenlicht naar binnen? Wat jammer als u dit gratis licht niet optimaal benut. Zit u bijvoorbeeld vaak aan een tafel te lezen? Zet die tafel dan bij het raam.

2. Lichte kleuren doen wonderen
Houd plafond en muren wit. En kies lichte kleuren voor vloer en meubilair. Donkere kleuren absorberen meer licht en zijn daarom niet aan te raden.

3. Gebruik goede lampen
Een goede lamp is een lamp die het natuurlijke daglicht buiten benadert. Niet alleen de hoeveelheid licht, ook de kwaliteit is belangrijk.

4. Zorg voor gelijkmatige verlichting
Gelijkmatige verlichting is belangrijk in de ruimtes waar u vaak verblijft. Gebruik bijvoorbeeld ook lampen, of tl-buizen in een omkapping die het licht niet naar beneden maar juist naar boven uitstralen - dus naar het plafond en de muren. Zo wordt het licht vrij diffuus over de ruimte verdeeld en lijkt een kamer bovendien groter dan wanneer het licht alleen naar beneden schijnt.

5. Extra licht is vaak nodig
Bij veel bezigheden moet u details onderscheiden. Lezen, schrijven, puzzelen, op internet surfen, koken, klussen, handwerken enz. Dan is meestal extra licht nodig. Op de plekken waar u leest en precies moet kunnen zien, is het goed om meer licht te hebben. Op sommige momenten is licht een bijzonder aandachtspunt, bijvoorbeeld als u 's nachts moet opstaan. Of als u uw woning betreedt.
Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor ouderen is het vaak extra vervelend. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en ouderen lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de opname. Ziekenhuizen zijn dikwijls niet goed ingericht op zorg voor ouderen.

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG willen dat dit verandert. Zij hebben samen met ouderen het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontwikkeld met als doel de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. .

Dit maakt een ziekenhuis seniorvriendelijk:
• Goede zorg voor ouderen is een speerpunt van het ziekenhuis.
• De coördinatie van de zorg verloopt via één aanspreekpunt.
• Continuïteit van zorg ná ontslag uit het ziekenhuis is gewaarborgd.

Het keurmerk is o.a. toegekend aan:
•  Catharina Ziekenhuis Eindhoven
•  Elkerliek Ziekenhuis, locatie Helmond
•  Sint Anna Ziekenhuis, locatie Geldrop

Bron: klik op meer informatie
Het is heel belangrijk dat een herseninfarct snel wordt behandeld, zodat blijvende schade zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Hoe herkennen:
Omstanders kunnen een infarct herkennen door slechts vier simpele opdrachten te geven:
P = Praten: Laat de persoon een simpele zin uitspreken
L = Lachen: Vraag het slachtoffer te lachen
A = Armen omhoog: Laat de persoon beide armen tegelijk omhoogsteken
T = Tong: Vraag om de tong uit te steken.

Kan de persoon een of meer van deze opdrachten niet goed uitvoeren: bel onmiddellijk 112 en vertel de telefonist wat er aan de hand is.
De discussie binnen onze gemeente over de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is nog niet voorbij. College en gemeenteraad (“redelijke suggestie”) kozen op 22 december gezamenlijk voor uitstel. Pas bij het vaststellen van de kadernota 2017, in de loop van dit nieuwe jaar, geeft de plaatselijke politiek meer duidelijkheid over de hoogte van de eigen bijdrage Wmo.

Al eerder, tijdens de vergadering van de commissie Burgerzaken op 6 december, verklaart wethouder Robert Visser dat er momenteel geen financiële ruimte is voor het verlagen of afschaffen van de eigen bijdrage.
Willem Donkers, voorzitter van de Adviesraad Wmo Son en Breugel, hierover: “Wij zijn bijzonder teleurgesteld over de manier waarop het college op onze adviezen heeft gereageerd. De bijbehorende argumentatie overtuigt ons van geen kant. De plaatselijke politiek neemt in grote lijnen het landelijk opgestelde beleid een op een over. Daarbij kijkt het college in hoofdzaak naar de gemeentelijke financiën en niet of nauwelijks naar de financiële situatie van kwetsbare en zorgafhankelijke mensen in ons dorp, met name de Wmo-cliënten.”

Verantwoord sociaal beleid
De voorzitter van de SeniorenRaad, Tom Thalhammer, sluit zich hierbij aan: “Goed beleid op dit terrein betekent niet dat je op voorhand geld beschikbaar stelt, maar dat je vaststelt wat nodig is voor de uitvoering ervan. Het in beton gegoten bedrag van EUR 95.000, waarmee de gemeente de eigen Wmo-bijdrage in 2017 wil financieren, vormt volgens ons dan ook het eerste probleem voor een verantwoord sociaal beleid.”
Ook de Adviesraad Wmo vindt dat de gemeente sociaal beleid moet nastreven. Willem Donkers: “De eigen bijdrage moet omlaag en de gemeente dient de mogelijkheden die de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aangeeft, te benutten. Veel gemeenten, ook om ons heen, trekken zich dat aan. Wij zien graag dat elke Wmo-hulpvraag via een goed keukentafelgesprek onderzocht wordt. Dan krijg je boven tafel welke Wmo-voorzieningen mensen écht nodig hebben. Ons lijkt het billijk om deze zorgafhankelijke inwoners zo weinig mogelijk eigen bijdrage te laten betalen. Aangewezen zijn op en afhankelijk zijn van Wmo-hulp is op zich al vervelend genoeg. Waarom dan hiervoor ook nog extra financieel bloeden?”

Zorgmijden
De Adviesraad vindt dat elke vorm van eigen bijdrage potentieel een drempel opwerpt voor zorgvragen. Dit heet zorgmijden. Sommige mensen komen hierdoor in financiële problemen en mijden dan (noodzakelijke) zorg.
Tom Thalhammer van de SeniorenRaad: “Financiële beheersbaarheid blijft natuurlijk belangrijk. Je houdt dan goed zicht op te verwachten kosten, maar als dat betekent dat alle Wmo-uitgaven geminimaliseerd worden… Beleidsmatig kan de plaatselijke overheid altijd kiezen voor de zwaksten in ons dorp. Gemeenteraad en college wegen die keus af, als ze alle uitgavenposten op de gemeentebegroting bepalen.”

8o-plus-regeling deeltaxi
De gemeenteraad bepleit in de vergadering van 22 december al wel dat de vaste termijn (39 periodes van vier weken) opnieuw wordt ingevoerd, dat de eigen bijdrage voor de deeltaxi verdwijnt en dat de 8o-plus-regeling voor de deeltaxi weer in ere wordt hersteld. Alleen het laatste wordt toegezegd.
Geachte voorzitter, dames en heren,

Son en Breugel is een welvarend en mooi dorp, waarin het voor velen goed wonen en leven is. Gelukkig! Dit blijkt telkens weer uit objectieve cijfers (denkt u aan de hoge sociaal economische status van veel inwoners), bewonersenquêtes en discussies in het dorp. Maar gemiddelden zeggen niet alles.

Ons dorp kent een groot en stijgend aantal senioren. Onder hen zijn er nogal wat waarvan de gezondheid achteruit loopt en het inkomen beperkt is. Verschillende omstandigheden zorgen ervoor dat de koopkracht daalt: aan de ene kant stijgt het prijspeil, terwijl het pensioen gelijk blijft of zelfs minder wordt (afgezien van de AOW); aan de andere kant worden nadelige wijzigingen in belastingregels, toeslagen en eigen bijdragen doorgevoerd. Voor een belangrijk deel rijksmaatregelen, waarop de gemeente geen invloed kan uitoefenen.

Voor de zwakkeren in ons midden bestaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die de gemeente uitvoert. Ik herhaal nog maar eens de bedoeling van deze wet voor de burger:

Het door het college van de gemeente verstrekken van ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie.

Wij zijn er ons goed van bewust dat niet alleen senioren onder deze categorie vallen. Onze doelstelling en werkwijze brengen nu eenmaal met zich mee dat wij uitsluitend de wensen en ideeën van senioren naar voren brengen.

In essentie behoort beleid in dezen te behelzen dat er wordt gekeken naar wat nodig is voor de uitvoering en niet dat er op voorhand een beschikbaar bedrag wordt bepaald. Als het gaat om de eigen bijdrage Wmo, vormt het in beton gegoten bedrag van EUR 95.000 dat de gemeente voor 2017 zelf in het leven heeft geroepen volgens ons dan ook het eerste probleem voor een verantwoord sociaal beleid.

Ook wij vinden financiële beheersbaarheid belangrijk. Financiële beheersbaarheid betekent goed zicht op te verwachten kosten, niet dat alle Wmo-uitgaven geminimaliseerd worden. Beleidsmatig kan de lokale overheid er vanzelfsprekend voor kiezen de zwaksten in ons dorp wel tegemoet te komen. Dat wegen gemeenteraad en college af bij het bepalen van alle uitgavenposten op de gemeentebegroting.

 

In het kader van beheersing van de kosten is het opmerkelijk dat B&W als argument 1.1 ter ondersteuning van hun voorstel schrijven: “Aanpassing van de parameters van het CAK heeft in alle gevallen tot gevolg dat de financiële effecten daarvan op voorhand niet zijn aan te geven”. In het blad Binnenlands Bestuur van 16-2-2016 lezen wij: “De effecten van beleid en beleidswijzigingen kunnen gemeenten virtueel testen in de Wmo-monitor van het CAK” en “Gemeenten kunnen dan direct zien wat een bepaalde maatregel voor effect heeft op het door de gemeente te ontvangen bedrag uit eigen bijdragen. Zo kunnen zij goede prognoses maken”. Veel gemeenten passen de parameters op basis van beleidskeuzes dan ook wel aan.

De advisering m.b.t. het Wmo beleid van de gemeente is in de eerste plaats zaak van de adviesraad Wmo. Als SeniorenRaad varen wij daar geen aparte koers in. U krijgt van ons dan ook geen andere aanbeveling dan het dringende verzoek wél rekening te houden met de aanbevelingen van de adviesraad. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Tom Thalhammer

Voorzitter SeniorenRaad Son en Breugel
Inleiding

In oktober 2016 is een enquête over mobiliteit in het seniorenpanel gehouden. Het onderwerp van de enquête is gekozen op verzoek van de werkgroep Mobiliteit, die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de gemeente, de LEVgroep en maatschappelijke organisaties in Son en Breugel, waaronder de SeniorenRaad. Deze werkgroep zal de uitkomsten gebruiken als input bij het tot stand brengen van haar aanbevelingen.
Overwegingen
1. De SeniorenRaad is verheugd dat een zo hoog percentage als ruim 75% van de paneldeelnemers heeft deelgenomen aan de enquête. Kennelijk leeft het onderwerp sterk onder senioren.
2. Een zeer groot gedeelte van de respondenten kan zich nog zelfstandig buitenshuis verplaatsen en 87% beschikt over een auto en een rijbewijs; 62% maakt gebruik van een (elektrische) fiets. Deze grote mate van zelfredzaamheid is verheugend, maar betekent ook dat er een in omvang beperkte groep is die wel problemen ervaart m.b.t. mobiliteit.
3. In de leeftijdscategorie 80-89 jaar kan 16% zich niet zelfstandig buitenshuis verplaatsen; er was helaas maar één respondent van 90 jaar of ouder, Verwacht moet worden dat in die leeftijdscategorie meer dan 16% mobiliteitsproblemen heeft.
4. Niet vergeten mag worden dat iemand die zich wel zelfstandig kan verplaatsen voor bepaalde reizen overigens nog wel ondersteuning nodig kan hebben (bijvoorbeeld beter inzicht in de mogelijkheden van het OV).
5. Er zijn maar liefst ca. 50 individuele suggesties gedaan voor verbetering van de bestaande toestand; deze verdienen de nodige aandacht.
6. Als kanttekening moet het volgende opgemerkt worden. Bij alle enquêtes is het moeilijk een representatieve respons te verkrijgen, doordat bepaalde groepen moeilijk als deelnemer te verwerven zijn. Bij de interpretatie van de uitkomsten van deze enquête moet bedacht worden dat mogelijkerwijze teruggetrokken en minder gezonde senioren in onvoldoende mate deelnemen. In elk geval geldt, zoals al opgemerkt, dat de leeftijdscategorie 90 jaar en ouder niet bereikt is.
Standpunt
De SeniorenRaad is van mening, dat de uitkomsten van de enquête een goede bouwsteen zijn voor het onderbouwen van de te verwachten aanbevelingen van de werkgroep Mobiliteit. De Raad trekt nu geen conclusies, doch zal nadat de aanbevelingen van de werkgroep Mobiliteit gepresenteerd zijn mening daarover kenbaar maken. Bij die standpuntsbepaling zal uiteraard rekening gehouden worden met de uitkomsten van de enquête, doch zal ook de langs andere weg door de werkgroep Mobiliteit ingezamelde informatie.

De uitkomsten zijn gepubliceerd op deze site onder de rubriek Downloads.
Treitervlogger werd het! Ik heb het over het woord van 2016. Elk jaar organiseert de Dikke Van Dale deze verkiezing in Nederland en België. Het werd dus niet Seniorenpardon en evenmin Plascontract.

Onlangs las ik dat bedrijven in hun reclame-uitingen de vitale senior links laten liggen. De commercial met het Kukidentkleefpastaopaatje (het woord van 1969?) zien we niet meer, maar de senioren met hoortoestel, plaspil, scootmobiel en inloopdouche komen dagelijks voorbij. Foute beeldvorming! De vitale oudere wil niet worden aangesproken op gebreken, maar op wat hij wél kan. Autofabrikanten snappen dat: zij promoten de auto met hoge instap niet als seniorenauto; de oudere ontdekt zélf wel de voordelen. Ook Nespresso (koffiecups) heeft het begrepen: George Clooney mag dan een wat ouder rolmodel zijn, maar hij is ook hip en happening.

Terug naar de woord-van-het-jaarverkiezing. In Vlaanderen werd het Samsonsex: ouders hebben seks, terwijl hun kroost zit te kijken naar het kinderprogramma Samson en Gert (nephond met baasje; zie foto hiernaast). Gezien alle imagoperikelen van hierboven dringt zich nu het volgende beeld dwingend aan me op: twee levenslustige grootouders, gevraagd om te babysitten, arriveren in hun hoge-instapauto bij het huis van hun (klein)kinderen…

Arendo
Met de Blijverslening maakt u uw woning levensloopbestendig. Hierdoor kunt u zo lang mogelijk van uw eigen woning genieten. Denkt u bijvoorbeeld aan het creëren van een slaap- of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Misschien moet uw woning bovendien geschikt worden gemaakt voor specifieke zorg. Er zijn volop technische snufjes, waarmee u uw huis afstemt op uw wensen. Met de Blijverslening financiert u deze aanpassingen aan uw huis en maakt u uw woning klaar voor de toekomst. De Blijverslening is beschikbaar voor eigenaar-bewoners. U kunt de lening hypothecair of consumptief afsluiten. Gemeenten bepalen zelf welke vorm(en) ze aanbieden. (Vrij naar de webtekst van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting)

Zou het Sinterklaas de afgelopen weken ook gelukt zijn een Blijverslening af te sluiten? De gedachte alleen al maakt mij Blij (Sint Blijft!), want dat zou rust in de tent betekenen! In dat gelukkige geval integreren Sint, en bovenal zijn brave Pieten, het komende jaar vanuit hun Blijversleninghuis soepel in onze samenleving. De Pieten strijken dan (zwart weliswaar) een extra zakcentje op door het geven van dakklautercursussen en schoorsteenschuiftrainingen. Dan kan eindelijk ook die malle toeki tjoeki-stoomboot op de schroothoop. Want die is pas écht racistisch!

Arendo
Dit voorjaar adviseerde de Commissie Schnabel onze regering over het al of niet verruimen van de bestaande euthanasiewet (‘Voltooid leven’) in Nederland. Tot veler verbazing achtte de commissie ruimere juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding niet nodig en niet wenselijk.
Onze regering (de ministers Schippers en Van der Steur voorop) lapte onlangs het advies van deze commissie van wijze mensen dan ook aan haar laars. Gevolg: uiteenlopende reacties in de politiek en daarbuiten. Eén van de commissieleden (prof. dr. Maarten Verkerk) mengde zich in het publieke debat onder de titel ‘Als je geleerden laat nadenken over euthanasie, neem ze dan ook serieus’. Hij verwijt de regering onder meer populistisch meedeinen op de golven en geestelijke armoede.
Volledig zelfbeschikkingsrecht staat bij mij hoog in het vaandel. De hierboven geschetste ontwikkeling stemde mij desalniettemin tot dieper nadenken. Mijn onzekerheid werd nog extra gevoed door het artikel ‘Wantrouw uw eigen barmhartigheid’ van Marjoleine de Vos in NRC van 22 oktober. De Vos twijfelt eraan of de vaak opgevoerde liefde en barmhartigheid in dit verband wel altijd belangeloos zijn.
De discussie over dit gevoelige onderwerp lijkt mij bij lange na nog niet voltooid.

Arendo

Foto: Fran Maasdam
hun aantal groeit
ze wonen lang zelfstandig
ze zijn niet op hun mondje
gevallen
ze bepleiten hun belangen
in de raadzaal
de dorpspolitiek smeert hen
stroop om de mond

ze produceren, net als iedereen,
nogal wat afval
ze zijn graag bereid tot
afvalscheiding

ze kosten (economisch)
veel geld
sociaal zitten ze op een zijspoor
biologisch zijn ze overbodig
eigenlijk zijn ze restafval:
omgekeerd inzamelen?

DEZE COLUMN IS GESCHREVEN DOOR ARENDO.
Door technische omstandigheden staat hieronder Redactie SonenBreugelVerbindt.nl vermeld.
Veel senioren in ons dorp maken zich zorgen over het feit dat de gemeente binnenkort het restafval niet meer ophaalt. Deze zorgen blijken uit de recente afval-enquête van de SeniorenRaad. Op maandag 19 september vergaderde de commissie Grondgebiedzaken op het gemeentehuis. De SeniorenRaad was erbij en pleitte voor een gedeeltelijk handhaven van het ophaalsysteem.

Voorzitter Tom Thalhammer doet die avond namens de SeniorenRaad een dringend beroep op de commissie Grondgebiedzaken om ervoor te zorgen dat het bestaande ophaalsysteem in principe in tact blijft voor mensen die hun restafval minder makkelijk naar ondergrondse containers kunnen brengen. Voor chronisch zieken, gehandicapten en inwoners van tachtig jaar en ouder moet in dat geval een eigen verzoek voldoende zijn; anderen moeten hiervoor na toetsing in aanmerking komen.

Maatwerk
Wethouder Visser verwacht, gezien de ervaring met ondergrondse containers in ’t Zand en elders geen problemen. Als het echt nodig is, komt er maatwerk voor betrokkenen.
De commissieleden van de coalitiepartijen (Dorpsbelang, VVD en PvdA/Groen Links; de meerderheid) concluderen dat het voorliggende voorstel (een bedrag van € 465.000 beschikbaar stellen voor de nodige containers) als hamerstuk naar de gemeenteraad kan. Dit betekent dat er volgens hen geen nadere discussie nodig is.
Dorpsvisie en CDA (de oppositie) willen vooraf nog nader overleggen in hun fracties.

Oog en vinger
De SeniorenRaad betreurt het dat de commissie zo weinig rekening houdt met de belangen van senioren, chronisch zieken en gehandicapten. Hopelijk verschaft het toegezegde maatwerk van de wethouder (wat houdt dit precies in?) verlichting voor de zwaarst getroffenen. De wethouder belooft dat hij na het besluit van de gemeenteraad nog gaat praten met o.a. de SeniorenRaad en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform. In de hoop op adequaat maatwerk houdt de SeniorenRaad in ieder geval het oog op de keper en de vinger aan de pols!
DIT BERICHT IS GESCHREVEN DOOR DE SENIORENRAAD. 
Door technische omstandigheden staat hieronder Redactie SonenBreugelVerbindt.nl vermeld.
Agendapunt 11 Kredietverstrekking omgekeerd inzamelen.

Door Tom Thalhammer, voorzitter SeniorenRaad Son en Breugel, over de voorgenomen beëindiging van het huis-aan-huis ophalen van restafval.
 
Het college van B&W stelt u voor € 465.000 te bestemmen voor ondergrondse containers, nodig om het huis-aan-huis ophalen van restafval in 2017 te beëindigen. Omdat de afvalverwijdering voor senioren heel belangrijk is enquêteerde de SeniorenRaad dit jaar het seniorenpanel hierover. Wij baseren onze inbreng grotendeels op die enquête. Uw fracties zijn destijds in kennis gesteld van de uitkomst.
Eerst twee algemene opmerkingen:.
1. Belangrijk argument voor het College is de veronderstelling, dat het jaarlijkse restafval afneemt van 1.500 ton tot 1.000 ton. Het lijkt er op, dat dit afval verdampt door een gewijzigde manier van afvoeren. Het verschil komt nergens anders tevoorschijn.(zie kolommen 2016 en omgekeerd inzamelen op pag. 2) Is dit waarschijnlijk? Uit onze enquête blijkt dat maar 14% van de respondenten verwacht beter afval te gaan scheiden. Maar zelfs als iedereen beter zou gaan scheiden, dan is een terugloop met 1/3e onwaarschijnlijk en zou dat zogenaamde bespaarde afval op een andere manier afgevoerd moeten worden. Het zal toch niet de bedoeling zijn, dat restafval verdwijnt in groene bakken, pmd zakken en in de berm?
2. Alle voordelen van de beëindiging van het huis-aan-huis ophalen worden vermeld. Wij vinden evenwel dat er voor een goede belangenafweging ook aandacht moet zijn voor de nadelen, zoals:
a. De inspanning, die de burger zich moet getroosten om het restafval weg te brengen. Kleine zakken gebruiken betekent heel vaak lopen. Grotere zwarte zakken betekent zwaarder sjouwen en los en/of groot materiaal kan alleen met een auto. Dat laatste kan er toe leiden dat er minder gesplitst materiaal in de milieustraat terechtkomt.
b. Voor zover men alleen zakken in de containers gooit moet men vaker naar de milieustraat, omdat grotere voorwerpen, die wel in de grijze bak passen, niet in een zwarte zak passen.
c. De verontreiniging door naast de containers geplaatst afval; de stank uit de containers; het niet-functioneren van het mechanisme; het lawaai bij de containers (ook van de stoppende en optrekkende auto’s) voor direct omwonenden.
d. Het extra (om)rijden met de auto naar container en milieustraat vergroot de milieuverontreiniging.
e. Omdat het restafval niet meer in de grijze bak kan moet het thuis opgeborgen worden in zakken. Dat leidt tot ruimteproblemen – het meest voor kleiner behuisden - en stankoverlast.
 
Dan een toespitsing op de senioren.
De zojuist gemaakte opmerkingen gelden voor alle burgers, maar senioren worden er sterk door geraakt. Dat geldt ook voor anderen met fysieke beperkingen. Nog sterker in de winterse kou en als er sneeuw op trottoirs ligt. Zij lopen vaak moeilijker, hebben minder kracht om te sjouwen en beschikken dikwijls niet over een auto. Bedenkt u daarbij dat vrouwen onder de oudere senioren flink oververtegenwoordigd zijn. Het gebruik van een containerpasje is niet voor iedereen even gemakkelijk. Het aantal senioren zal de komende jaren belangrijk stijgen. 
Ernst van ongemak valt niet zonder meer af te leiden uit gemiddelden van enquêtes. De antwoorden van het seniorenpanel laten zien dat mensen boven de tachtig meer narigheid voor zichzelf verwachten dan jongere senioren. Omgekeerd inzamelen is in strijd met het beleid van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
 
Dames en heren, dit leidt tot een beroep op u. Als u in uw belangenafweging de nadelen ondergeschikt vindt en beslist het huis-aan-huis ophalen van restafval af te schaffen, zorg dan voor een goede uitzonderingsregeling voor degenen, die minder makkelijk kunnen meedoen met omgekeerd inzamelen. Wij bepleiten dat u het volgende vaststelt.
1. Het restafval blijft voor deze categorie mensen minimaal één maal per maand huis-aan-huis opgehaald worden.
2. Er komen soepele toelatingscriteria voor deze categorie. Als chronisch zieken en gehandicapten en inwoners van 80 jaar en ouder een verzoek indienen worden zij zonder toetsing toegelaten. Want u bent het toch met ons eens dat het niet aangaat hen te dwingen uitputtend te motiveren waarom zij hun afval niet zelf weg kunnen brengen?
Ik wil eindigen met de opmerking, dat de SeniorenRaad een milieuvriendelijke verwerking van ons afval heel belangrijk vindt, doch betwijfelt of het voorliggende voorstel daar een evenwichtige bijdrage aan levert. Bedenkt u daarbij ook dat het nu fors investeren in het systeem van ´afvalscheiding aan de bron’ binnenkort wellicht ouderwets is omdat ‘afvalscheiding achteraf´ de toekomst kan hebben. (zie bijvoorbeeld recente discussies in de gemeenteraad van Best en artikelen van prof. H. Prast in het blad van de Vereniging Eigen Huis).
Ik dank u voor uw aandacht.

DIT BERICHT IS GESCHREVEN DOOR DE SENIORENRAAD. 
Door technische omstandigheden staat hieronder Redactie SonenBreugelVerbindt.nl vermeld.
“Zieke en demente ouderen vormen het afvoerputje van onze maatschappij”, zegt verpleeghuisarts en filosoof Bert Keizer in antwoord op de bedroevende toestanden in Nederlandse verpleeghuizen anno nu. Keizer noemt sommige verpleeghuizen ‘schuur van de losers’. “We hebben een hekel aan ouderen”, stelt hij. “Dat zit in ons DNA: als apen jagen we de oudjes de bomen in, omdat die niet meer kunnen paren en vechten. Ze zijn dus nutteloos.”

Las ik daarom deze zomer het krantenartikel ‘Grijs op wereldreis’ zo gretig? Niks afvoerputje, niks losers, maar superondernemende senioren die backpackend de wereld intrekken, op zoek naar spanning, avontuur en ontbering.En zat ik daarom op een doordeweekse donderdagmiddag zo verguld op het terras van de Sonse Jachthaven te genieten van verrukkelijke nutteloosheid en een ‘bon’ cappuccino + slagroompunt?

Jongens, wat doen we na slagroom, omslag en ontslag?

DEZE COLUMN IS GESCHREVEN DOOR ARENDO.
Door technische omstandigheden staat hieronder Redactie SonenBreugelVerbindt.nl vermeld. 

Foto: Fran Maasdam
Gebaseerd op de resultaten van de in maart 2016 gehouden enquête onder senioren, heeft de SeniorenRaad aan het College van B&W van Son en Breugel de volgende notitie gestuurd met daarin een zestal adviezen. 

Afvalverwijdering in Son en Breugel, nu en vanaf 2017
Advies van de SeniorenRaad aan het gemeentebestuur van Son en Breugel, gebaseerd op een enquête onder het Seniorenpanel

Inhoudsopgave

Samenvatting en Conclusies              
Inleiding                               
Analyse van de enquêteresultaten
DeAfvalApp!                           
Scheiden van het afval                   
Ophaalfrequentie                       
Bladkorven                            
Schoonhouden openbare ruimte          
Milieustraat                            
Beëindiging huis aan huis ophalen restafval 
Slotopmerkingen
13 april 2016

Samenvatting en Conclusies

De SeniorenRaad Son en Breugel heeft onder de 155 leden van het zojuist opgerichte Seniorenpanel een eerste enquête gehouden over de afvalverwijdering in de gemeente.

De hoge respons van 80% was zeer verheugend en geeft aan dat de senioren groot belang hechten aan de leefgemeenschap in ons dorp. De SeniorenRaad rekent het zich tot zijn taak duidelijkheid te verschaffen over de wensen en ideeën die bij senioren leven. Het is verheugend dat ook vele dorpsgenoten van tachtig jaar en ouder deelgenomen hebben; een categorie, van wie de mening niet vaak in het publiciteitsgeweld naar voren komt.

In zijn algemeenheid is er sprake van een vrij grote tevredenheid met de bestaande afvalverwijdering, ook al blijven er bepaald wensen over. Informatie over wat waarin weg te gooien moet beter en niet opgeruimde bladeren in de openbare ruimte geven overlast aan te veel senioren. Voor de nabije toekomst ligt dat duidelijk anders. Het principebesluit van B&W om vanaf 2017 het restafval niet langer huis aan huis op te halen leidt tot veel ongemak bij grote aantallen senioren. Velen vinden dat het niet door moet gaan en als het doorgaat, dat er aanpassingen van de geplande uitvoering moeten plaatsvinden. Aanpassingen die ertoe zullen leiden dat de toch al lage voorziene besparingen ongetwijfeld omslaan in extra kosten.

De conclusies van de SeniorenRaad, die zijn geformuleerd als aanbevelingen aan de gemeente op grond van de enquêteresultaten en de overige informatie die de Raad over dit onderwerp uit seniorenkring bereikt heeft, luiden als volgt:

Aanbeveling 1: DeAfvalApp! is een goed instrument; handhaaf hem. Het blijft echter nodig daarnaast schriftelijk informatie te verstrekken in plaatselijke bladen.

Aanbeveling 2: De informatie over het opsplitsen van het afval is in grote lijnen goed, maar voor restafval en vooral PMD zou de lijst van erbij horende artikelen kritisch bezien en verbeterd moeten worden. Deze verbeteringen moeten in DeAfvalApp! en in makkelijk te verkrijgen schriftelijke informatie opgenomen worden. De tekst op PMD-zakken moet vanzelfsprekend 100% overeenkomen met de op andere plaatsen beschikbaar gestelde informatie.

Aanbeveling 3: Er dient extra aandacht gegeven te worden aan het schoonmaken van de openbare ruimte in de periode van vallende bladeren; te veel senioren hebben momenteel last van zwerfblad.

Aanbeveling 4: Uit de enquête blijkt dat er geen reden is te verwachten dat er substantieel minder restafval zal komen, als het huis-aan-huisophalen van het restafval beëindigd wordt. Afgezien van de onderbouwing hiervan door de enquête is het ook in meer algemene zin niet duidelijk waarom alleen het wijzigen van een ophaalsysteem zou leiden tot een substantieel andere opsplitsing van het afval. Als de gemeente van mening is dat een dergelijk effect toch in substantiële omvang gerealiseerd wordt, is het wenselijk dat een sluitende argumentatie voor die verwachting gepresenteerd wordt en dat daaraan dan ruime bekendheid gegeven wordt. De uitkomsten van dit nadere onderzoek en alle gesignaleerde bezwaren moeten gezamenlijk aanleiding geven tot een heroverweging of de principebeslissing van B&W doorgevoerd wordt.

Aanbeveling 5: Indien het huis-aan-huisophalen van restafval beëindigd wordt, moet er een royaal aanvullend beleid komen. Essentie daarvan behoort te zijn dat voor iedereen voor wie dat fysiek en/of psychisch bezwaarlijk is, het restafval aan huis opgehaald blijft worden. De toelatingsnorm dient soepel toegepast te worden en voor de categorie burgers van tachtig jaar en ouder dient het zonder nadere toetsing op verzoek van betrokkene te gebeuren.

Aanbeveling 6: De enige reden om per huishouden de hoeveelheid restafval te wegen en te registreren kan de invoering (op enige termijn) van betalen per afgeleverd gewicht restafval zijn. Indien dat niet op termijn zou gebeuren, is er sprake van een zinloze investering. De vraag of deze big brothermaatregel genomen moet worden (naast de nadelen van zwerfafval e.d.) is geen zaak, waar senioren anders door getroffen worden dan burgers uit andere leeftijdscategorieën. De SeniorenRaad heeft dan ook geen eigen standpunt, maar geeft de gemeente het advies nogmaals te overwegen of dit daadwerkelijk de weg is, die wij op willen gaan. Uit de enquête blijkt dat er bij senioren in elk geval weinig behoefte aan is.

Inleiding

De SeniorenRaad Son en Breugel geeft gevraagd en uit eigener beweging advies aan het gemeentebestuur op grond van het bestaande convenant tussen die twee organisaties. Dit biedt de mogelijkheid op grond van de wensen en ideeën die bij de senioren leven een bijdrage te leveren aan de beleidsvaststelling en –uitvoering door de gemeente.

Om het inzicht in die wensen en ideeën van de senioren te versterken heeft de SeniorenRaad een seniorenpanel opgericht. Driemaal per jaar zullen de deelnemers met behulp van een enquête over een voor senioren belangrijk onderwerp bevraagd worden. De enquête over afvalverwijdering is de eerste enquête die in dit kader gehouden werd. Toekomstige enquêtes zullen overigens niet beperkt blijven tot onderwerpen waarvoor de gemeente de hoofdverantwoordelijkheid draagt, doch kunnen ook op andere terreinen liggen.

De SeniorenRaad is zeer verheugd over het feit dat zich in vrij korte tijd 155 senioren hebben opgegeven als panellid. Verreweg het grootste deel hiervan heeft te kennen gegeven d.m.v. internet geënquêteerd te willen worden; een beperkt deel (ca 10%) wordt per post benaderd. De SeniorenRaad vindt het belangrijk dat leden uit zijn doelgroep die geen gebruik kunnen maken van internet, wel de gelegenheid krijgen aan zijn enquêtes deel te nemen.

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten samengevat weergegeven en wordt aangegeven welke aanbevelingen de SeniorenRaad aan het gemeentebestuur geeft. Deze aanbevelingen zijn enerzijds gebaseerd op de cijfermatige uitkomsten van deze enquête en de opmerkingen die bij de open vragen gemaakt zijn en anderzijds op de ervaring van de leden van de SeniorenRaad, zoals zij die over dit onderwerp in hun (senioren)omgeving opgedaan hebben.

Enkele technische hoofdpunten zijn:
• De enquête is gehouden in de periode 13 – 24 maart 2016.
• Van de 155 panelleden hebben 126 ( ruim 80% ) geantwoord. Helaas konden drie schriftelijke reacties niet verwerkt worden; twee, omdat te veel antwoorden ontbraken resp. onduidelijk waren en de derde, omdat die te laat was ingeleverd. De uitkomsten zijn dus gebaseerd op 123 reacties.
• De leeftijdsverdeling van de respondenten is als volgt:

 	           55-59	60-69	70-79	80-89	90 en ouder
 	percentage:  2	24	48	26	0

• Waar in deze verslaglegging gesproken wordt van percentages respondenten, wordt bedoeld het percentage van de respondenten dat over een vraag een daadwerkelijke mening gegeven heeft. Anders geformuleerd: de antwoorden geen mening/niet van toepassing zijn niet meegenomen bij de berekening van de aangegeven percentages.

• In de inleiding van de enquête werd aangegeven dat voor degene die in een appartementencomplex woont enkele vragen mogelijk niet van betekenis zijn. Gevraagd werd in dat geval ‘geen mening’ in te vullen. Dat heeft er uiteraard toe geleid dat bij sommige vragen het aantal antwoorden ‘geen mening’ aan de hoge kant ligt.
• Behalve de resultaten van de gehele groep respondenten is er een opsplitsing beschikbaar naar de antwoorden van de respondenten van 69 jaar en jonger en van tachtig tot negentig jaar, om te bezien of de oudste en jongste leeftijdscategorie afwijkt van het totaal. In deze notitie zal uitsluitend aan deze opsplitsing gerefereerd worden, als er sprake is van significante afwijkingen.
• Behalve de resultaten van de gehele groep respondenten is er een opsplitsing beschikbaar naar de wijk waarin de respondenten wonen. Dit leidt niet tot belangrijke verschillen en daarover zal dus niet gerapporteerd worden in deze notitie.
• Gedetailleerde uitkomsten van de enquête zijn gepubliceerd op de website van de SeniorenRaad (www.sonenbreugel-senioren.nl); zij staan vermeld in de bijlage van deze notitie.

Analyse van de enquêteresultaten

DeAfvalApp!

63% van de respondenten gebruikt DeAfvalApp! regelmatig (meer dan tweemaal per maand). Bij tachtig-plus ligt dit op 50%. Nagenoeg alle gebruikers (99%) zijn tevreden. Dat betekent dat toch 37% hem niet gebruikt, ten dele, omdat het niet nodig is (bijvoorbeeld de partner doet het), maar ten dele ook, omdat deze wijze van informatieverstrekking kennelijk minder aansluit bij de wens van de respondent (meestal wordt dan de informatie in een plaatselijk blad gevonden).

Aanbeveling 1: De AfvalApp! is een goed instrument; handhaaf hem. Het blijft echter nodig daarnaast schriftelijk informatie te verstrekken in plaatselijke bladen.

Scheiden van het afval

Voor de groene bak en oud papier vindt nagenoeg iedereen (97%) het (zeer) duidelijk wat er in gedaan moet worden. Voor het restafval is dat percentage 87% en voor PMD 77%. Meer dan 30 respondenten geven een reactie op de vraag wat er beter zou kunnen.

Aanbeveling 2: De informatie over het opsplitsen van het afval is in grote lijnen goed, maar voor restafval en vooral PMD zou de lijst van erbij horende artikelen kritisch bezien en verbeterd moeten worden. Deze verbeteringen moeten in DeAfvalApp! en in makkelijk te verkrijgen schriftelijke informatie opgenomen worden. De tekst op PMD-zakken moet vanzelfsprekend 100% overeenkomen met de op andere plaatsen beschikbaar gestelde informatie.

Ophaalfrequentie afval

Nagenoeg alle respondenten (meer dan 95%) vinden de ophaalfrequentie van de PMD-zak en het oud papier goed. Voor de grijze bak geldt dat 84% de ophaalfrequentie goed vindt, maar degenen die dat niet vinden zijn ongeveer gelijk verdeeld over te vaak en te weinig. Hoewel de grote meerderheid de ophaalfrequentie voor de groene bak ook goed vindt, is de groep die dat te laag vindt iets groter, namelijk 12%. De huidige ophaalfrequentie vindt veel instemming, zodat er geen aanbeveling op dit punt is.

Bladkorven

Slechts 7% van de respondenten maakt gebruik van de bladkorven. De afstand tot de bladkorf is kennelijk de bottleneck voor degenen die wel belangstelling voor het gebruik hebben. Van degenen die hem momenteel niet gebruiken en daar wel een mening over hebben, geeft 44% aan hem zeker te zullen gaan gebruiken als hij dichterbij staat. Dit leidt toch niet tot een aanbeveling vanuit de SeniorenRaad, omdat de bladkorven naar onze verwachting toch vooral ook gebruikt worden door jongere inwoners. Wel weet de gemeente nu dat, als door algemene overwegingen nagedacht wordt over de aantallen bladkorven, er bij vergroting van het aantal rekening gehouden kan worden met meer gebruik door senioren.

Schoonmaken openbare ruimte ten tijde van afvallende bladeren

Ca. 70% van de respondenten is neutraal tot (zeer) tevreden met de gang van zaken en ca. 30% is (heel) ontevreden. Bij de tachtig-pluscategorie is dat ca 40%. Dit zijn te hoge percentages ontevredenen om tevreden mee te zijn.

Aanbeveling 3: Er dient extra aandacht gegeven te worden aan het schoonmaken van de openbare ruimte in de periode van vallende bladeren; te veel senioren hebben momenteel last van zwerfblad.


Milieustraat
Ruim 70% van de respondenten die gebruik maken van de milieustraat, is (heel) tevreden over de openingstijden en de service van het personeel. Over de inrichting en de kosten is maar resp. ruim 40% en ruim 30% tevreden. Neutraal scoort hoog bij deze vragen en ca 20% is (heel) ontevreden. Ruim 30% van de respondenten heeft de milieustraat niet gebruikt. Dit is maar voor een bescheiden aantal van hen niet gebeurd, omdat betrokkene dat wel zou willen, maar zelf niet kon. Alles bijeen geen reden om een aanbeveling te formuleren.

Beëindiging huis-aan-huisophalen van restafval

Veel meer respondenten ( 57% ) denken dat zij afval niet beter gaan scheiden, dan er denken dat zij het afval beter gaan scheiden ( 16% ); de rest is neutraal. 61% van de respondenten verwacht soms meer moeite te gaan krijgen met groot restafval en 40% vindt het wegbrengen bezwaarlijk en zal een beroep op anderen moeten doen om van het restafval af te komen.

Slechts 20% van de respondenten is tevreden met een maximale afstand van 350 m tot een ondergrondse container. 52% van respondenten met een mening vindt 200 m wenselijk. Het valt op dat een groot deel van alle respondenten (34%) over dit punt geen mening heeft (ongetwijfeld ten dele appartementsbewoners met een eigen voorziening in het appartementsgebouw). Van de twaalf mantelzorgers onder de respondenten geven er twee aan te verwachten dat hun taak verzwaard wordt door het beëindigen van het huis-aan-huisophalen van het restvuil; vijf geven aan dat dit niet het geval is en vijf hebben geen mening.

Op de volgende twee vragen wijken de antwoorden van de tachtig-plusrespondenten significant af. Maar liefst ca 60% zal vaker een beroep moeten doen op een ander om restafval weg te brengen. Op de vraag over de maximaal toelaatbare afstand van de ondergrondse container antwoordt 95% van de respondenten met ‘tweehonderd meter’.

Een viertal andere vragen, die samenhangen met het principebesluit van B&W, worden als volgt beantwoord:
39% van de respondenten vindt het bezwaarlijk een ondergrondse container dichter dan vijftig meter van de eigen huisdeur te krijgen. Tegenover 25%, die het wegen van het restafval niet bezwaarlijk vindt, staat 50%, die dat wel een bezwaar vindt. De rest staat er neutraal tegenover. Een meerderheid (57%) heeft geen bezwaar tegen het gebruik van een pas; 24% heeft wel bezwaren en de rest staat er neutraal tegenover. De twee respondenten die meegedaan hebben aan de pilot in ’t Zand, hebben liever de ondergrondse containers dan de oude situatie met de grijze bak.

Maar liefst 65 respondenten hebben de moeite genomen een reactie te geven op de open vraag: “Als u wensen hebt waar bij de invoering van dit systeem rekening mee gehouden zou moeten worden, vul die dan hier in”. Het onderwerp leeft kennelijk sterk. Bij bestudering van de antwoorden blijkt dat die voor het overgrote deel kritisch van aard zijn. De SeniorenRaad kan geen kostencalculaties maken, maar het is duidelijk dat het voldoen aan deze begrijpelijke wensen meer gaat kosten dan er gecalculeerd is dat er bespaard gaat worden.

Belangrijke punten van zorg, die genoemd worden, zijn:
   a) vervuiling, stank, lawaai en ongedierte bij de ondergrondse containers; men zal ook naast de container afval aantreffen;
   b) waar je thuis met de zak restafval moet blijven;
   c) hoeveelheid papier kan niet altijd in grijze bak;
   d) meer “grijs” afval in de groene bak;
   e) omdat betalen kennelijk op termijn de bedoeling is (anders hoeft het niet per huishouden gewogen te worden), zal er restafval elders gedeponeerd worden.

Duidelijk is verder dat omvangrijke groepen senioren (met als meest getroffenen de tachtig-plussenioren) hun taak bij de restafvalverwijdering verzwaard zien worden en dat een deel van die verzwaring mede opgevangen zal moeten worden door anderen uit hun omgeving. De mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen wordt belemmerd.

De overkoepelende vraag of het principebesluit een goede beslissing is, laat zien dat zes respondenten het er erg mee eens zijn, waartegenover 31 het er erg mee oneens zijn. De antwoorden op ‘mee eens’ en ‘mee oneens’ houden elkaar met 24 resp. 22 in evenwicht. Het aantal respondenten met ‘neutraal’ en met ‘geen mening’, 40, ligt hoog. Samenvattend betekent dit dat er meer tegenstanders dan voorstanders zijn. Ze zijn dan bovendien ook uitgesproken tegenstander.

Aanbeveling 4: Uit de enquête blijkt dat er geen reden is te verwachten dat er substantieel minder restafval zal komen, als het huis-aan-huisophalen van het restafval beëindigd wordt. Afgezien van de onderbouwing hiervan door de enquête is het ook in meer algemene zin niet duidelijk waarom alleen het wijzigen van een ophaalsysteem zou leiden tot een substantieel andere opsplitsing van het afval. Als de gemeente van mening is dat een dergelijk effect toch gerealiseerd zou gaan worden, is het wenselijk dat een sluitende argumentatie voor die verwachting gepresenteerd wordt en dat daaraan dan ruime bekendheid gegeven wordt. De uitkomsten van dit nadere onderzoek en alle gesignaleerde bezwaren moeten gezamenlijk aanleiding geven tot een heroverweging of de principebeslissing van B&W doorgevoerd wordt.

Aanbeveling 5: Indien het huis-aan-huisophalen van restafval beëindigd wordt, moet er een royaal aanvullend beleid komen. Essentie daarvan behoort te zijn dat voor iedereen voor wie dat fysiek en/of psychisch bezwaarlijk is, het restafval aan huis opgehaald blijft worden. De toelatingsnorm dient soepel toegepast te worden en voor de categorie burgers van tachtig jaar en ouder dient het zonder nadere toetsing op verzoek van betrokkene te gebeuren.

Aanbeveling 6: De enige reden om per huishouden de hoeveelheid restafval te wegen en te registreren kan de invoering (op enige termijn) van betalen per afgeleverd gewicht restafval zijn. Indien dat niet op termijn zou gebeuren, is er sprake van een zinloze investering. De vraag of deze big brothermaatregel genomen moet worden (naast de nadelen van zwerfafval e.d.), is geen zaak waar senioren anders door getroffen worden dan burgers uit andere leeftijdscategorieën. De SeniorenRaad heeft dan ook geen eigen standpunt, maar geeft de gemeente het advies nogmaals te overwegen of dit daadwerkelijk de weg is, die wij op willen gaan. Uit de enquête blijkt dat er bij senioren in elk geval weinig behoefte aan is.

Slotopmerkingen

Eén van de belangrijke vormen van dienstverlening van een gemeente aan haar burgers is de afvalverwijdering. Het huidige systeem voldoet goed, waarbij er, bijna vanzelfsprekend, mogelijkheden tot verbetering zijn. De voorgenomen beëindiging van het huis-aan-huisophalen van restafval blijkt een groot deel van de senioren in de gemeente naar hun eigen mening hard te treffen. Gelukkig zijn er ook senioren, die positief staan tegenover de verandering. De SeniorenRaad vindt echter dat de zwakkeren onder de senioren er recht op hebben dat met hun belangen op afdoende wijze rekening gehouden wordt.
Wij zullen graag met de gemeente, wat ons betreft op basis van de bevindingen in de enquête, het gesprek aangaan over de mogelijkheden. Daarbij moet bedacht worden dat chronisch zieken en gehandicapten maar ten dele in de categorie senioren vallen, terwijl zij natuurlijk in alle leeftijdscategorieën tegen vergelijkbare problemen bij de afschaffing van het huis-aan-huisophalen van restafval oplopen. Het Chronisch Zieken en Gehandicapten, Platform, dat hun specifieke representant is, kan volgens ons dan ook niet gemist worden bij de gesprekken met de gemeente over dit onderwerp.

 

Voor de integrale uitslag van de eerste enquête onder de leden van het Seniorenpanel van Son en Breugel, verwijzen wij u naar de rubriek “Downloads”. Onder de titel “Integrale Uitslag Enquête Afvalverwijdering” zijn de uitkomsten van de vragenlijst verwerkt. Om de leesbaarheid te vergroten is de uitslag in twee delen gesplitst:

• Deel I is de uitkomst met uitzondering van de open vragen.
• Deel II gaat over de open vragen en de daarop gegeven antwoorden.

DIT BERICHT IS GESCHREVEN DOOR DE SENIORENRAAD. 
Door technische omstandigheden staat hieronder Redactie SonenBreugelVerbindt.nl vermeld.
NRC bracht onlangs het verhaal over senioren die niet meer mogen autorijden. De titel luidde: ‘Pap, geef mij de sleutels maar’.
Een echtpaar van 82 en 79 zag geen enkel probleem in het zelf autorijden, terwijl hun beide dochters zich grote zorgen maakten in verband met paps TIA, dotteroperatie, longziekte, apneu en beginnende dementie.
Het lijkt mij geen luxe om, wat dit betreft, de dingen eerlijk onder ogen te zien. Als senior kun je volgens mij veel gedoe met kinderen en aanverwanten voorkomen door eigener beweging (in je auto!) naar een betrouwbare rijschool te tuffen, om aldaar een objectieve en gedegen rijtest te ondergaan.
Pas als je ‘rijdende rechter’ de uitslag ’rijklaar’ afgeeft, lever je je sleutels in.

DEZE COLUMN IS GESCHREVEN DOOR ARENDO.
Door technische omstandigheden staat hieronder Redactie SonenBreugelVerbindt.nl vermeld.