• Dementheek

  di 22-1  Dementheek

 • Koffieochtend in Braecklant

  wo 23-1  Koffieochtend in Braecklant

 • Samen zijn, Gewoon Doen

  wo 23-1  Samen zijn, Gewoon Doen

 • Alzheimer Café B.O.S. Ondersteuningsgroepen na de diagnose dementie

  wo 23-1  Alzheimer Café B.O.S. Ondersteuningsgroepen na de diagnose dementie

 • WandelFit: samen wandelen

  do 24-1  WandelFit: samen wandelen

 • themaochtend met muziek van “Irish Cream”

  vr 25-1  themaochtend met muziek van “Irish Cream”

 • Koffieochtend in De Boerderij

  vr 25-1  Koffieochtend in De Boerderij

Rubrieken

Nieuws

Concert door het ensemble “Irish Cream” op vrijdag 25 januari in De Boerderij
Op vrijdag 25 januari zal tijdens de eerste themaochtend van 2019 het nieuwe jaar muzikaal worden ingeluid door het ensemble “Irish Cream”, bekend om zijn uitvoeringen van de Ierse volksmuziek. 
Op uitnodiging van de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad gaat dit ensemble u meenemen op een muzikale trip door het prachtige Ierland.
Piet Pijnacker en zijn ensemble zullen zorgdragen voor een ochtend met gezellige, ongecompliceerde volksmuziek waarbij het speelplezier voorop staat. 

Het programma bestaat uit ballads, dansmuziek en bekende Ierse pub-songs. Er wordt door de enthousiaste leden gespeeld op traditionele akoestische instrumenten, dus zonder elektronische poespas. Het instrumentarium bestaat voornamelijk uit fluit, viool, contrabas, accordeon, gitaar, banjo en Ierse bouzouki met ritmische ondersteuning door de Ierse bodhran. Ook benieuwd naar deze twee laatst genoemde instrumenten? Nog een reden om te komen luisteren!
Dit mag u zeker niet missen, dus wij zien u graag op 25 januari in De Boerderij. Aanvang 10.00 uur.

De Boerderij is gemakkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor een kopje koffie of thee. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom.
Dinsdag 15 t/m zondag 20 januari: SeniorenExpo 2019, Koningshof Locht 117 Veldhoven.
Geopend van 10.00 -17.00 uur. Entree € 10,00 leden van o.a. KBO en PVGE € 6,00 op vertoon van lidmaatschapskaart. Meer informatie op https://seniorenexpo.nl/podiumprogramma/
De SeniorenRaad is al een jaar op zoek naar een redacteur. Als we die niet vinden, komt de continuïteit van de Seniorenpagina in gevaar. 

Bent u degene die wij zoeken?

Redacteur (m/v)

Iemand die het schrijven in de vingers heeft, het resultaat ervan graag met anderen wil delen en dit als vrijwilliger wil doen in vorm en stijl die van een politiek onafhankelijke vrijwilligersorganisatie als de SeniorenRaad van Son en Breugel verwacht wordt.

Affiniteit met onderwerpen die voor senioren van belang zijn is een pre, maar de kwalificatie die bij ons voorop staat is een duidelijke schrijfstijl, ook bij moeilijke onderwerpen. Van de gezochte redacteur wordt ook verwacht dat hij of zij het plezierig vindt in teamverband te werken.

Voelt u zich hierdoor aangesproken, aarzel dan niet contact op te nemen met de voorzitter van de werkgroep Communicatie: Peter Rotteveel, telefoon (0499) 476890 of per e-mail: peter.toni.rotteveel@kpnmail.nl
De tekst hieronder komt uit onze folder van februari 2018, maar is uiteraard wel aangepast aan actuele ontwikkelingen. Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de bibliotheek, het HOi-Huis en het CMD (Europalaan 2). 
De statuten en het bijbehorend reglement van de Stichting Seniorenraad kunt u vinden onder Rubrieken, bij Downloads.
U zult begrijpen dat de SeniorenRaad altijd extra ondersteuning kan gebruiken…
Voelt u ervoor om mee te doen, bel of mail ons gerust: zie rubriek Contact (via Startpagina) of de specifieke vacatures voor onze werkgroepen Welzijn & Zorg en Communicatie in deze rubriek (Seniorenraad).

ORGANISATIE
De SeniorenRaad Son en Breugel, opgericht in 2007, is een organisatie van vrijwilligers uit alle geledingen van de senioren zelf. De raad beoogt de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle ouderen (55+) in onze gemeente te bevorderen. Binnen een aantal werkgroepen wordt doorlopend gewerkt aan belangenbehartiging en voorlichting.
De SeniorenRaad geeft advies aan de gemeente over het ouderenbeleid, is lid van de Adviesraad Sociaal Domein (v/h Adviesraad Wmo) en werkt samen met andere organisaties zoals het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform en de LEVgroep.

WELZIJN en ZORG
De ouderdom komt met gebreken. Een goede zorgverlening heeft dan ook een hoge prioriteit binnen de SeniorenRaad. De werkgroep Welzijn en Zorg houdt de vinger aan de pols met betrekking tot instanties als de Thuiszorg, het Zorgcentrum Berkenstaete, de Spoedpost in het Catharinaziekenhuis en het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname).
Daarnaast probeert de werkgroep het welbevinden van senioren te behouden en te bevorderen door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten, zoals de wekelijkse koffieochtenden op woensdag in Braecklant en op vrijdag in De Boerderij. Hier kan men andere senioren ontmoeten. In de zomermaanden organiseert de werkgroep met de LEVgroep én met medewerking van diverse organisaties in onze gemeente de Senioren Zomer Activiteiten. 

WONEN
De werkgroep Wonen wil een goede huisvesting voor alle senioren in Son en Breugel bevorderen. Ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in voor hen geschikte huizen. Dat kan worden bereikt door bepaalde voorzieningen in bestaande huizen aan te brengen, door meer levensloopbestendige woningen en woningen voor mensen die speciale verzorging nodig hebben, bijvoorbeeld dementerenden, te bouwen.

DIENSTVERLENING 
Onder de paraplu van dienstverlening valt een grote verscheidenheid aan activiteiten, zoals toezien op goed openbaar vervoer (deeltaxi), telefooncirkels, informatie over eetgelegenheden en maaltijdservices aan huis, alsmede hulp bij contact met gemeente, woningcorporaties en zorgverleners.

COMMUNICATIE
De werkgroep Communicatie informeert de senioren van Son en Breugel via de plaatselijke pers en de eigen website over actuele onderwerpen die voor hen van belang zijn. Verder bevordert zij de communicatie tussen de senioren en de SeniorenRaad door enerzijds verslag te doen van de activiteiten van de SeniorenRaad en anderzijds door de senioren meer bij het werk van de SeniorenRaad te betrekken, o.a. via het Seniorenpanel.

ENQUÊTES (Seniorenpanel)
Begin 2016 werd het Seniorenpanel opgezet. Directe terugkoppeling met de senioren in Son en Breugel is het doel. De SeniorenRaad wil zo inzicht krijgen in de behoeften van senioren, maar ook in zaken waar men minder tevreden over is. Als die kwantitatief beter zichtbaar zijn, zullen andere organisaties meer rekening willen houden met adviezen en standpunten van de SeniorenRaad. 
In 2016 zijn er twee enquêtes gehouden, t.w. Afvalverwijdering* en Mobiliteit*. April 2017 werd een derde enquête gehouden over Veiligheid* en in november/december, samen met Son en Breugel Verbindt, 
een vierde enquête, naar de woonwensen en -behoeften van 55-plussers*. Onlangs is een vijfde enquête gehouden: Informatie; Wat, Waar, Hoe*.
Panelleden vullen (een of) twee maal per jaar een korte, strikt anonieme vragenlijst per e-mail in of desgewenst schriftelijk.
Bent u 55+ en heeft u interesse, kunt u zich aanmelden via seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl met vermelding van uw naam, adres en de tekst ‘Ik doe mee’. Als u geen e-mail gebruikt, kunt u zich schriftelijk aanmelden met uw naam en adres bij de SeniorenRaad, p/a Amerikalaan 31, 5691 KB Son. 
* Resultaten bij rubriek Downloads.

De SeniorenRaad zette zich de afgelopen tien jaar voor tal van zaken in. Enkele voorbeelden: 
•	woningaanpassing en de bouw van woningen, geschikt voor ouderen, stimuleren;
•	dienstverlening via de glasvezelnetten stimuleren;
•	het HOi-Huis steunen en een Senioren Ontmoetingscentrum in het centrum van Son ontwikkelen;
•	informatie voor senioren via DeMooiSonenBreugelKrant en onze website publiceren;
•	het uitgeven van een papieren Seniorengids; deze Seniorengids A-Z is ook permanent op onze website te raadplegen;
•	sociaal gemeentelijk Wmo-beleid bepleiten;
•	themaochtenden en -middagen over zorg, wonen en welzijn van ouderen organiseren;
•	meer verpleegplaatsen voor dementerenden nastreven.
De deelnemers van het seniorenpanel hebben aangegeven hoe zij de informatievoorziening in Son en Breugel beoordelen. Nadat in een vorig artikel een aantal uitslagen zijn aangereikt worden nu de daaruit door de SeniorenRaad getrokken conclusies en aanbevelingen besproken. 
Geconcludeerd kan worden dat veel senioren informatie over veel lokale onderwerpen (heel) belangrijk vinden. Meer dan 90% noemt veiligheid, afvalverwijdering en zorg, terwijl gemeentelijke dienstverlening, lokaal openbaar vervoer, culturele evenementen en verenigingen, winkels en begraven/cremeren/doneren boven de 70% scoren. 
Van de onderwerpen waarvoor ze ten minste enige belangstelling hebben, zijn ze echter alleen met informatie over culturele evenementen en verenigingen, afvalverwijdering en kerkelijke aangelegenheden boven 80% (heel) tevreden Negatieve uitschieters met minder dan 50% (heel) tevreden respondenten zijn politie, brandweer, lokaal openbaar vervoer, zorg, begraven/cremeren/doneren en klushulp. Er is dus op deze terreinen veel ruimte voor verbetering. 
Over de door huisartsen, tandartsen en apotheek) verstrekte informatie is ca. 85% (heel) tevreden. 
Op grond van deze resultaten is de SeniorenRaad tot vier aanbevelingen gekomen, die samengevat als volgt luiden. Er is duidelijk behoefte aan meer en betere informatie over: 
Lokaal openbaar vervoer 
De diverse vormen van openbaar vervoer zijn verschillend georganiseerd. Een totaaloverzicht over de mogelijkheden is onvoldoende aanwezig. Gemeente en exploitanten van vormen van openbaar vervoer zouden gezamenlijk tot betere voorlichting moeten komen. 
Klushulp in huis en tuin 
De SeniorenRaad dient met ondersteuning van de gemeente na te streven, dat er meer en betere informatie beschikbaar komt over alle vormen van klushulp. 
Centrum voor Maatschappelijke Deelname 
Over de informatie, die verstrekt wordt door het CMD is een te grote groep senioren (ca. 40%) niet (heel) tevreden. Over informatie met betrekking tot het onderwerp zorg in algemene zin is zelfs 60% niet (heel) tevreden. De naar voren komende bezwaren lopen uiteen. Bekend is dat het CMD de betekenis van goede voorlichting onderschrijft. Toch zal verbetering van de informatieverschaffing nog extra accent behoren te krijgen. 

Politie 
De politie dient meer aandacht te besteden aan het geven van informatie. De tevredenheid over de bestaande situatie ligt erg laag; slechts 30% is (heel) tevreden.

DE VOLLEDIGE NOTA, MET DAARIN GEDETAILLEERDE INFORMATIE, STAAT ONDER RUBRIEKEN BIJ DOWNLOADS
OV-gidsen presentatie
Het stichtingsbestuur van de SeniorenRaad stelt het op prijs u te informeren dat stichtingsvoorzitter Tom Thalhammer en Kees van der Meijden, voorzitter van de werkgroep Wonen, te kennen hebben gegeven zich in januari 2019, beiden aftredend volgens het rooster, niet meer verkiesbaar te stellen voor de functies die ze vervullen. 

Van beide heren zal aan het eind van de bestuursvergadering in februari afscheid genomen worden. 

Met algemene instemming is in de bestuursvergadering van 11 december 2018 besloten dat Jeroen Harbers tot bestuurslid benoemd wordt en dat hij in januari 2019 de nieuwe voorzitter van de werkgroep Wonen wordt. 

Er mag van worden uitgegaan dat op de bestuursvergadering van 7 januari a.s. een nieuwe bestuursvoorzitter zal worden benoemd aangezien een geschikte kandidaat voor die functie gevonden is.

In een afzonderlijke publicatie, elders op deze pagina, zal aandacht gegeven worden aan Kees van der Meijden en zijn betrokkenheid sinds de oprichting van de SeniorenRaad meer dan 10 jaar geleden.

Over Tom Thalhammer zult u later deze maand nog uitgebreid geïnformeerd worden. Dat is meer dan verdiend want de SeniorenRaad heeft door zijn inzet en deskundigheid als voorzitter in de afgelopen jaren de algemene erkenning van en waardering voor deze organisatie weten te vergroten.
‘Werkgroep Wonen’ bedankt Kees van der Meijden voor zijn inzet

Kees van der Meijden is vanaf de start actief geweest in de ‘werkgroep Wonen’ van de SeniorenRaad. Hij draagt nu het voorzittersstokje over aan Jeroen Harbers, maar blikt graag kort nog even terug.

Het ontstaan van de werkgroep Wonen was een logisch gevolg vanuit het project Ouderenproof waar werd onderzocht of er voldoende woningen voor ouderen waren, maar vooral ook of er voldoende geschikte levensloopbestendige woningen voorhanden waren. Het was in 2005 een leuke klus voor Kees die toen net met pensioen ging: “Ik heb ook altijd graag mijn bijdrage geleverd aan veel activiteiten van de SeniorenRaad. Inmiddels zijn we ook met de gemeente in gesprek over woningen voor ouderen. Belangrijk is dat mensen zich bewust zijn dat ze op tijd hun eigen woning levensloopbestendig maken. Niet wachten tot de gebreken zich aandienen en dat je hals over kop moet verhuizen, maar je eerder realiseren dat ouderdom komt met gebreken en daar tijdig op anticiperen. Bewustwording, heel belangrijk. Dat was de conclusie al vanuit het Ouderenproofproject en dat is nu nog steeds een belangrijk onderwerp op de agenda.” 
Als Kees van der Meijden de balans opmaakt, zijn er de afgelopen jaren helaas maar weinig levensloopbestendige woningen / appartementen gebouwd in Son en Breugel: “Niet alle kansen hiertoe zijn bij nieuwbouw benut. Of mooie plannen werden van tafel geveegd. Neem de WoZoCo (WoonZorgCombinatie) die in Breugel gebouwd zou worden, maar niet doorging. Soms moet je een lange adem hebben.” Na tien jaar de ‘werkgroep Wonen’ voorgezeten te hebben, is het tijd dat iemand anders het voorzittersstokje overneemt. Kees blijft lid van de ‘werkgroep Wonen’. Wel neemt hij afscheid als bestuurslid van de Stichting SeniorenRaad. Kees (78 jaar) gaat niet stil zitten. Iedereen die hem kent weet dat hij een betrokken inwoner is van Son en Breugel. Hij blijft in onze gemeenschap zeker actief. Kees, bedankt voor je inzet!
Herkent u deze plek..? Inderdaad: Vroeger stond hier de nutsbasisschool aan de IJssellaan, mooi tussen het groen verscholen. Sinds de school verhuisd is en het schoolgebouw een aantal jaren geleden is afgebroken, heeft de natuur het terrein weer helemaal in bezit genomen. Plannen voor nieuwbouwwoningen zijn intussen vergevorderd en de verwachting is dat in 2019 die plannen eindelijk werkelijkheid zullen worden. Een prachtig vooruitzicht om naar uit te kijken, zeker voor degenen die hier in de toekomst zullen gaan wonen.(foto Fran Maasdam)
Wilt u naar de kapper, een boodschap doen, op familiebezoek, uw partner in het verzorgingstehuis bezoeken of heeft u een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut? Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt u er met hun eigen auto naartoe. ANWB AutoMaatje is verder helemaal gratis.

Met AutoMaatje wil de ANWB, samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers, mensen helpen mobiel en actief te blijven. SonenBreugelVerbindt onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om Automaatje ook in Son en Breugel op te starten. Er zijn al afspraken gemaakt met de gemeente, de ouderenpartijen, Berkenstaete, de ANWB en het Ouderenfonds. Als alles meezit, moet het mogelijk zijn om in november de dienst op te starten. De definitieve start zal via de media bekendgemaakt worden.

Vervoer nodig?
Neem dan twee dagen vooraf contact op met de lokale coördinator van AutoMaatje telefoonnr: 0499 209 609. Hij of zij zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs. De coördinator belt u daarna terug en schat de vergoeding in aan de hand van het verwachte aantal kilometers en eventuele parkeerkosten. De vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer.

Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. Bij een kort uitje blijft deze over het algemeen bij u, maar als er veel tijd zit tussen de heen- en terugrit, spreekt u met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de terugreis. U betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de vrijwilliger.

Chauffeur worden?
Als u graag iets voor een ander doet, kunt u zich als vrijwilliger aanmelden. U krijgt een kleine vergoeding van € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Uw auto moet APK gekeurd zijn en u moet minimaal een WA-verzekering met inzittendendekking hebben. Een vrijwilliger is jonger dan 75 jaar en beschikt zo nodig over een Verklaring Omtrent Gedrag. U hoeft geen ANWB-lid te zijn.
Begroting 2019 Stichting Seniorenraad Son en Breugel
De begroting vindt u onder Rubrieken bij downloads.
December 2018.
S+B Verbindt hervat, i.o.m. bibliotheek en gemeente, gratis cursus ‘Digisterker’ (omgaan met e-overheid) en start cursus ‘Klik & Tik’ (internet en e-mail, voor beginners). Meer info: www.sonenbreugelverbindt.nl/digisterker en www.sonenbreugelverbindt.nl/klikentik of bij de bibliotheek (Kerkstraat 2c, Son).
Beide cursussen worden door de gemeente vergoed.
VEEL SENIOREN WETEN ZELF DE WEG OM GEWENSTE INFORMATIE OP TE ZOEKEN

De enquêtedeelnemers

De SeniorenRaad hield onlangs de enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE
bij het seniorenpanel. Het totaal aantal ontvangers van de enquête was 198, waarop een geldige respons kwam van 106 deelnemers (gelijk verdeeld over vrouwen en mannen). Van de deelnemers is 22% jonger dan 70 jaar, 71% is gelijk verdeeld over de groep van 70 tot 90 jaar en 7% is ouder.

Algemene indruk uit de antwoorden

Veel senioren raken langzamerhand bekend met moderne hulpmiddelen, zoals internet, computer, laptop of smartphone om, zelfstandig, gewenste informatie te verkrijgen. Er is echter ook nog een grote groep ouderen, die graag via traditionele kanalen geïnformeerd wenst te worden.

Belangrijkste antwoorden uit de enquête

Veiligheid (betreft informatie over politie, brandweer en ambulance)
Deelnemers vinden nagenoeg allemaal dat informatie over dit onderwerp (heel) belangrijk is.
Tevreden over de informatie over politie is krap 1/3. De opmerkingen van de mensen die niet tevreden zijn, gaan vooral over: waar moet ik zijn, de openingstijden en wanneer moet ik contact opnemen met een BOA en wanneer met de politie. 
Bijna de helft van de deelnemers is (heel) tevreden over de informatie over de brandweer. Van de andere helft maken velen zich zorgen over hoe de brandweer te bereiken is in het geval van calamiteiten en waar informatie te vinden is over de brandweer in Son en Breugel.
Bijna 2/3 van de deelnemers is tevreden over de informatie over de ambulance. Onder de anderen leven vooral vragen over de bereikbaarheid, waar gegevens te vinden zijn over de ambulancedienst en over de aard/inhoud van de geboden dienstverlening.

Gemeentelijke dienstverlening 
Bijna 90% van de deelnemers vindt informatie over dit onderwerp (heel) belangrijk. Circa 60% is (heel) tevreden over het gebodene. Kritische opmerkingen gaan vooral over de informatie over de mogelijkheid van het indienen van klachten, de inzet van BOA’s en meldingen over de openbare ruimte.
Informatie over afvalverwijdering vindt iedereen belangrijk en de meeste deelnemers zijn (heel) tevreden over de berichtgeving hierover. De beperkte groep, die niet tevreden is, meldt vooral de kritiek op de informatie over het gebruik van de verschillende bakken en zakken en over de bladverwijdering in de herfst.

Lokaal openbaar vervoer
Ruim 70% vindt informatie hierover (heel) belangrijk maar slechts 43% is tevreden. Een veel gemeld probleem is de gebrekkige informatie over de bus, de buurtbus en de kortingstaxi.

Zorg (ondersteuningsmogelijkheden)
Vrijwel iedereen vindt informatie over dit onderwerp (heel) belangrijk, maar slechts 40% is tevreden. Men mist vooral gegevens over ondersteuning aan huis (schoonmaken, boodschappen e.d.), medische ondersteuning thuis, ondersteuning bij ontslag uit het ziekenhuis en bij aanpassingen aan het huis.

Klushulp
Informatie over klushulp wordt door 66% (heel) belangrijk gevonden maar slechts 25% is tevreden. 

Medische zaken
Circa 80% van de deelnemers is (heel) tevreden over informatie over de huisartsenpraktijk en de apotheek. Wel zijn er klachten over het te vaak vervangen van de huisarts en wat te doen als de praktijk en de apotheek zijn gesloten. Bij de tandarts is 84% (heel) tevreden over de informatie. 

Gemeente en CMD
Circa 77% is (heel) tevreden over de informatie in de Gemeentegids. Het zoeken naar een onderwerp is echter niet altijd eenvoudig. Door 36% van de deelnemers is in 2018 meer dan 2 keer gebruik gemaakt van de website van de gemeente. Veel genoemde onderwerpen gaan over gemeentelijke dienstverlening en het maken van afspraken. Bij de vragen over het CMD antwoordt 74% dat er dit en vorig jaar geen gebruik van is gemaakt. Kritiek is er vooral over informatie over de openingstijden en over wat er gebeurt als men wordt doorverwezen naar andere diensten.

Publiciteitsmedia 
De website van SonenBreugelVerbindt en de website van de SeniorenRaad worden slechts beperkt geraadpleegd; tenminste drie maal in 2018 resp. 24% en 14%. Wel is men op de hoogte van het bestaan ervan.
DeMooiSonenBreugelKrant wordt door 90% van de deelnemers wekelijks gelezen voor een veelheid aan onderwerpen (vooral gemeentelijke dienstverlening, culturele evenementen, winkels, horeca, seniorenpagina en wekelijkse activiteitenkalender).

Het vervolg

DE VOLLEDIGE UITSLAG IS TE VINDEN OP DEZE WEBSITE ONDER RUBRIEKEN BIJ DOWNLOADS.

 Alle bij de vragen betrokken organisaties zullen geïnformeerd worden over de resultaten en de SeniorenRaad zal voor bepaalde onderwerpen adviezen opstellen en daarover contact opnemen met die organisaties.
Op vrijdag 23 november stond de maandelijkse themaochtend voor onze senioren opnieuw in het teken van ‘Veiligheid’. Gezien de belangstelling voor dit onderwerp tijdens de themaochtend in januari van dit jaar, had de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad dit onderwerp nogmaals op de agenda geplaatst.
Diana van Moorsel, Expert Wijkzorg Son en Breugel, werd bereid gevonden om een vervolgpresentatie te geven. Zij begint met een korte uitleg over de gevolgen voor onze gemeente door de reorganisatie bij de Nationale Politie.
Met name de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de politie wordt door de aanwezigen belangrijk gevonden. Het blijkt dat de burger elke week terecht kan bij het politiesteunpunt in het gemeentehuis, en wel op maandag en donderdag, ‘s middags van 14.00 - 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 - 19.00 uur. Mocht dat in individuele gevallen niet mogelijk zijn, dan kan ook op afspraak een huisbezoek volgen, aldus Diana.

De verschillen in het takenpakket van de Politie en de BOA worden toegelicht; het komt erop neer dat de politie bevoegd is om, naast haar reguliere takenpakket, indien nodig met gepast geweld op incidenten te reageren en daartoe ook over de middelen beschikt, zoals wapenstok, pepperspray, handboeien en het vuurwapen. 
De BOA’s zijn in dienst van de gemeente en zorgen voor toezicht op het milieu, alsook de handhaving bij kleine vergrijpen en overlast. Zij werken nauw samen met de wijkagenten in onze gemeente, indien de situatie daarom vraagt.

Niet alleen aandacht voor goed hang- en sluitwerk, maar ook alert zijn op babbeltrucs, het afschermen van de pincode, niet opendoen na een bepaalde tijd en de deur op het nachtslot houden, komen aan de orde. Ook de gewoonte om op sociale media te vermelden dat men op vakantie is of gaat, is iets waar criminelen gretig gebruik van maken.

Er wordt aandacht besteed aan het opzetten van de zogeheten ‘WhatsAppgroepen’ die de deelnemers op de hoogte houden van criminele activiteiten in hun buurt; een effectief middel ter voorkoming van ongewenste situaties. Inmiddels is Son en Breugel op dat punt geheel afgedekt door de aanwezigheid van circa 40 WhatsAppgroepen, hetgeen een succes mag worden genoemd. Zie ook https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/veiligheidsplein

Al met al weer een geslaagde themaochtend met dank aan de organisatie en, niet in de laatste plaats, de professionele en enthousiaste presentatie van en door Diana van Moorsel.
Stichting Seniorenraad Son en Breugel


Beleidsplan 2019

Blz. 2
Inhoudsopgave:
Inleiding	blz. 3
Bestuur	blz. 3	
Werkgroepen	blz. 5

Organisaties waarmee wordt samengewerkt, deelgenomen aan overlegsituaties en/of in werkgroepen.
-Adviesraad Sociaal Domein
-CG-platform
-Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel
-KBO Son
-KBO Breugel
-PVGE afdeling Son en Breugel
-Dementievriendelijk Son en Breugel
-SonenBreugelVerbindt
-Clientondersteuners
-Gemeente Son en Breugel
-Lev-groep
-CMD
-Stuurgroep Breugel Bruist
-Radio S&B
 
Blz. 3
Inleiding
De Stichting stelt zich ten doel:
	* Het bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke
       integratie en het welzijn van alle senioren in Son en Breugel;
     * Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
       vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
       bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur


Algemeen

Het bestuur is als eerste verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling van de Stichting. Een aantal zaken die hiervan kunnen worden afgeleid:
•	Stichting naar buiten presenteren
•	Coördinatie van de activiteiten van de werkgroepen.
•	Indien nodig en gewenst het leveren van ondersteuning aan de werkgroepen.
•	Werving van nieuwe leden voor het stichtingsbestuur en zijn werkgroepen.
•	Verdere intensivering van de praktische samenwerking met de ouderenorganisaties.
•	Overleg met de gemeente.


Samenstelling dagelijks bestuur per 11-12-2018

Voorzitter:		Tom Thalhammer
Secretaris:		Jac Kolen
Penningmeester: 	Dieter Steinbusch
Vicevoorzitter:		Peter Rotteveel

Blz. 4
Afgevaardigden naar Adviesraad / werkgroepen Adviesraad Sociaal Domein :
-	Tom Thalhammer
-	Els Voogt
-	Sjef den Uijl
-	Marjan Bedet

Plannen Algemeen Bestuur voor 2019

•	Werving voorzitter van het Stichtingsbestuur, aftredend januari 2019
•	Werving van vrijwilligers voor de werkgroepen
•	Het houden van een evaluatiebijeenkomst over de werkwijze van de SeniorenRaad en het doorvoeren van de daar overeengekomen aanpassingen
•	Overleg met de gemeente over:
o	Het subsidiebeleid van de gemeente m.b.t. vrijwilligersorganisaties
o	Veiligheid
o	Afvalverwijdering (in nauwe afstemming met het CG-platform)
o	Opleiding en bijscholing van vrijwilligers, die senioren ondersteunen (in nauwe afstemming met de Adviesraad Sociaal Domein)
•	Verdere uitwerking van de afspraken zoals vastgelegd in het in 2018 gesloten convenant Gemeente Son en Breugel en Stichting Seniorenraad Son en Breugel, met name op het gebied van advisering
•	Opstellen subsidie aanvraag 2020
•	Het vaststellen van de begroting voor 2020
•	Samenwerking met andere organisaties verder versterken

Blz. 5
Werkgroepen.

Samenstelling per 11-12-2018

Werkgroep Welzijn/Zorg  
	Voorzitter  Els Voogt
			 Marjan Bedet
			 Peter de Leijser
			 Johanna Terpstra

Werkgroep Wonen
Voorzitter  Kees van der Meijden (aftredend als voorzitter in  januari 2019)
			  Jeroen Harbers (wordt voorzitter in januari 2019)
			  Wim Laauwen
			  Mari Raaijmann
			  Dieter Steinbusch

Werkgroep Communicatie
	Voorzitter  Peter Rotteveel
	Secretaris  Greetje Roosen
	Redactie   Hans Braam/Hannie de Coster
    Web red.   Fran Maasdam

Werkgroep Enquêtes
	Voorzitter Tom Thalhammer (aftredend in januari 2019))
	Secretaris  René van Leeuwen 
			 Mees Dekker
			 Jaap Burghoorn
			 Peter Rotteveel

Plannen werkgroepen voor 2019

•	Opstellen begroting van de werkgroepen voor 2020 voor de in dat jaar uit te voeren projecten. 
•	Organiseren en verzorgen van koffieochtenden

Blz. 6
•	Organiseren en verzorgen van lezingen bij de koffieochtenden
•	Organiseren van activiteiten voor alle senioren in Son en Breugel (o.a. Senioren Zomer Activiteiten in samenwerking met de LEVgroep)
•	Deelname aan activiteiten m.b.t. eenzaamheid en dementie
•	Voeren van overleg met de gemeente over wonen
•	Verzorgen van senioren-info en seniorenpagina in de MooiSonenBreugelKrant
•	Actualiseren van de Seniorengids
•	Organiseren van twee themamiddagen voor senioren, waarvan één in samenwerking met het CG-platform
•	Verzorgen van actuele informatie voor senioren op de website
•	Opzetten van één enquête en verwerken van de uitkomsten in conclusies, aanbevelingen en advies
•	Bewerkstelligen, dat de uitkomsten van de enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE en de daarop 
    gebaseerde aanbevelingen tot hun 
    recht gaan komen.


										11-12-2018
Op 28 november behandelde de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad de Nota Integrale Veiligheid Son en Breugel 2019-2022. Deze nota vormt de basis voor de veiligheidsaanpak voor de komende vier jaren. De SeniorenRaad vindt het verstandig in te spreken, opdat de onder de senioren bestaande wensen de nodige aandacht krijgen. Dit artikel is geschreven vóór die datum, maar wordt gepubliceerd daarna. Wij kunnen u dus niet melden welke reactie wij gekregen hebben, maar moeten ons beperken tot de hoofdlijn van onze inspraak.
Wij wijzen er op dat veel senioren zich soms onveilig voelen en dat het nodig is, daar met het beleid rekening mee te houden. Verschillende voor senioren belangrijke onderwerpen worden maar mager behandeld in de nota. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid en aanrijtijd van de politie, de bereidheid aangiften te doen, slecht begaanbare trottoirs en betere handhaving door politie en BOA’s.
Jammer genoeg wordt er voor 2019 geen derde BOA voorgesteld en als die er op termijn komt, dan zou zijn takengebied vooral in het buitengebied kunnen komen te liggen. Wij breken een lans voor snel een nieuwe BOA met accent op handhaving in het dorp.
Overigens staan er ook veel goede zaken in de nota. Wij zijn verheugd dat er aangekondigd is, dat wij bij overleg over de uitvoering betrokken zullen worden.
De verwelkoming aan de kade bij Son is warm, naar goede traditie, 
want pfff, een dag eerder in Zaanstad, het wemelde van de politie!
Er wordt in Son en in Breugel, zegt Piet, ontzettend veel gebouwd
en daardoor is de entree van dit dorp hem niet meer zo vertrouwd.
Bij de brug wordt enthousiast gezwaaid vanaf balkons van een nieuw groot pand;
Sint kijkt snel de zijstraat in, maar die bewoners zien alleen een blinde Jumbo-wand.
Gelukkig geen hek te zien… o toch, rondom die mooie kerk en bij ’t stadhuis,
de eerste twijfels groeien, is er in het centrum iets niet pluis?

Uitwijken dan maar, naar Breugel Bruist of wellicht De Gentiaan?
Daar heerst nu nog rust, maar binnenkort start op de IJssellaan
een samenbouwproject, een mix voor oud en jong, van koop en huur,
vanaf twee ton, voor senioren met een AOW-tje hopelijk niet te duur...
Ene stichting SOJ wil het dorp vitaal houden en dat vereist ge-kantel,
Sint prijst zich gelukkig: de Pieten leveren hem de zorg-der-Mantel;
de afhankelijkheid van anderen op zijn oude dag valt hem niet mee, 
maar hij woont in ieder geval in een warm land, in een huisje aan zee!
Dinsdag 20 november trok de voorlichtingsbijeenkomst met als titel:
“Kijkje achter de schermen bij de medische zorg in Son en Breugel” veel belangstelling.
Huisarts Christian de Groot en praktijkondersteuner Corinne Luijten, beiden verbonden aan Medisch Centrum de Linden Son en Breugel, gaven een toelichting op de werkwijze van de huisartsenzorg, de rol van de praktijkondersteuner en de onderlinge taakverdeling.

Er werd uitleg gegeven over een zogeheten ‘zorgstraat’, het preventiebeleid en de voorlichting. Het medisch centrum wil zich steeds meer op persoonsgerichte zorg richten; kijken vanuit de patiënt.

Voor een aantal chronische ziekten zijn programma’s uitgewerkt die door de praktijkondersteuners uitgevoerd worden. In consulten wordt breder gekeken dan alleen naar de ziekte. Kwetsbaarheid kan zich op meerdere gebieden voordoen, bijv. fysiek en mentaal.

De themamiddag werd georganiseerd door het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel en de SeniorenRaad.

In de presentatie werden helaas veel afkortingen gebruikt. Bij Rubrieken links op deze pagina vindt u bij Dienstverlening o.a. een lange lijst met afkortingen, veelal op het gebied van welzijn en zorg.
Busdienstregeling 2019 Bravo/Arriva
Lijn 154 en 156 Eindhoven – 's-Hertogenbosch; lijn 157 Eindhoven – Oss
Busdienstregeling 2019 Bravo/Hermes

Lijn 9 S+B via Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven;
lijn 260 Buurtbus (max. 8 passagiers) Best – Nederwetten – Nuenen,
vanaf 10 december a.s. verlenging naar Geldrop (o.a. St. Anna Ziekenhuis);
lijn 406 Bravodirect v/h HOV Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven.

Lijn 9 rijdt op zondag alleen nog op het traject Son en Breugel - WoenselXL / Catharina ziekenhuis, omdat lijn 406 op zondag het traject Eindhoven Station - Meubelboulevard Ekkersrijt gaat rijden.
Hier is de uitleg:
Dagelijks wordt u geconfronteerd met vele afkortingen. Soms weet u er geen raad mee. De lijst hieronder kan u helpen.
De lijst, veelal op het gebied van welzijn en zorg, is samengesteld door de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) en de Provincie, en door ons aangevuld met afkortingen van instellingen en organisaties in Son en Breugel. 
Mocht u een correctie of suggestie hebben ter aanvulling, kunt u die mailen aan webredactie.senioren.sb@gmail.com
Sommige afkortingen (BSN, CMD, Wlz en nog veel meer) staan mét uitleg in de Rubriek Seniorengids A-Z, elders op deze site!ACM Autoriteit Consument en Markt

ActiZ	Brancheorganisatie van Zorgondernemers

ADL	Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

AED	Automatische Externe Defibrillatie

AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (vervallen per 1-1-2015)

BG-Alg	Begeleiding Algemeen (ook:BG-Ind)

BG-Dag	Begeleiding in Dagprogramma (ook: BG-Groep)

BG-Groep	Begeleiding in Dagprogramma (ook: BG-Dag)

BG-Ind	Begeleiding Individueel (ook: BG-Alg)

BIG	(Wet) Beroepen Individuele Gezondheidszorg

BRIZ	Brabantse Raad voor Informele Zorg

BRP	Basisregistratie personen

BTB	Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (werkgroep van het CG-Platform)

BTH	Bijna Thuis Huis (Vinklaan 2)

BSN	Burger Service Nummer

CAK	Centraal Administratie Kantoor (Bijzondere Zorgkosten)

CG- Platform	Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel

CG-Raad	Chronisch zieken en Gehandicapten Raad

CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg

Clio	Cliëntondersteuner

CLIP Cliëntenparticipatie

CMD	Centrum voor Maatschappelijke Deelname (Europalaan 2)

CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CRPD	College voor de Rechten van de (P)Mens met een (D) Handicap

CRvB	Centrale Raad van Beroep

CSO	Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties

CVA	Cerebraal Vasculair Accident (hersenbloeding)

CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (deeltaxi)

CvZ	College voor Zorgverzekeringen: sinds 1-1-2014 Zorginstituut Nederland

DBC Diagnose Behandel Combinatie

DigiD	Digitale identiteit

DOH	De Ondernemende Huisarts

DVO	DienstVerleningsOvereenkomst

ECD/EPD	Elektronisch Cliëntendossier/ Elektronisch Patiëntendossier

GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

HAP	Huisartsenpost

HBH	Hulp bij het Huishouden

HDL	Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen

HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage

HOED	Huisartsen Onder Eén Dak (17 Septemberplein59 )

HUBA Hulp bij belastingaangifte

ICT	Informatie - en Communicatie-Technologie

IVN	Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid

KBO	Katholieke Bond van Ouderen

KNMG	Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst

KNMP	Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie

LEVgroep	Leven En Verbinden (in het CMD Europalaan 2)

MBvO	Meer Bewegen voor Ouderen

MDO	Multi Disciplinair Overleg

MEZZO	Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

MGP	Mijn Gezondheidsplatform

MIP/MIC	Meldpunt Incidenten 

Patiëntenzorg / Meldpunt Incidenten en Calamiteiten

MPT	Modulair Pakket Thuis (zie ook VPT)
MS	Multiple Sclerose

NAH	Niet Aangeboren Hersenletsel

NHG	Nederlands Huisartsen Genootschap

NOMB	Netwerk Oudere Migranten Brabant

NPCF	Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NVVS	Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden

NVWA	Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

NZa	Nederlandse Zorgautoriteit (voorheen CTG en CTZ)

OZW	opleidingsinstituut Zorg en Welzijn

PCOB	Protestants Christelijke Ouderenbond

Per Saldo	Belangenvereniging PGB-houders

PG	Psychogeriatrie

PGB	Persoonsgebonden Budget

POZOB	Praktijk-Ondersteuners Zuid-Oost Brabant

PVGE	Vereniging voor Senioren (oorspr. Philips Ver. Gepensioneerden, nu voor alle 50+ers)

RAV	Regionale Ambulance-voorziening

ROG	Regionaal Overleg 
GehandicaptenPlatform Zuid-Oost Brabant

SCEN-arts	Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland

SEH	Spoedeisende Hulp+

SGE Stichting Gezondheidscentra Eindhoven

SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

SIR 55+	Stichting Initiatieven 
Realisatie 55+ (woningbouw)

SWO	Stichting Welzijn Ouderen

SWZ	Samenwerkende Woon en Zorgvoorziening (Zonhove)

SVB	Sociale Verzekeringsbank

SZA Senioren Zomer Activiteit

UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VBOB	Verenigde Bonden Overleg Brabant

VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOA	Vrijwillige Ouderen Adviseur

VPT	Volledig Pakket Thuis (verzorgingshuiszorg aan thuiswonenden)

VTZ	Vrijwillige Thuis Zorg

V&VN	Verplegenden en Verzorgenden Nederland

VV&T	Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Wajong	Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten (per 1-1-2015 via Participatiewet)

WGB/HCZ	Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap en Chronische Ziekte

WIA	Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Wlz	Wet langdurige zorg (sinds 1 januari 2015)

Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning

WoZoCo	Woon Zorg Complex

WTCG	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (vervallen per 1-1-2015)

ZiN	Zorg in Natura (tegenover PGB)

ZN	Zorgverzekeraars Nederland, brancheorganisatie van verzekeraars

ZTB	Zorgtrajectbegeleider

Zvw	Zorgverzekeringswet

ZZP	ZorgzwaartepakketParticipatiewet:
Sinds 1 januari 2015 voegt de Participatiewet de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong samen tot één regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen. De gemeenten gaan deze wet uitvoeren
Inspraak SeniorenRaad bij commissie Algemene Zaken          d.d. 28-11-2018 met betrekking tot de Nota integrale veiligheid Son en Breugel 2019 - 2022

Geachte voorzitter, dames en heren,

Veiligheid is voor iedere dorpsbewoner, maar zeker ook voor senioren, van groot belang. De overheid heeft een zwaarwegende taak bij het tot stand brengen van de veiligheid van burgers.
Het eenmaal in de vier jaar door de gemeente vast te stellen veiligheidsplan is een belangrijk bezinningsmoment voor een langdurige periode. Wij willen als representant van de senioren in deze gemeente door deze inspraak kenbaar maken hoe belangrijk wij het onderwerp veiligheid vinden en welke opmerkingen wij hebben bij de ter tafel liggende stukken.
Er staat veel goeds in de nota. Wij gaan die punten uiteraard nu niet alle benoemen. Wel willen wij melden, dat we verheugd zijn in het ontwerp raadsvoorstel te lezen, dat de nota, het uitvoeringsprogramma en de voortgang daarvan o.a. met ons besproken zullen gaan worden.
Als uitgangpunt wordt in de nota gesteld: Son en Breugel is een veilige gemeente waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich ook veilig voelen. Wij stellen vast:
1.	Uit de door ons onder senioren gehouden veiligheidsenquête blijkt, dat meer dan 20%van de respondenten zich onveilig voelt wanneer hij of zij als het donker is op straat loopt en zelfs ruim 30% als hij of zij dan fietst. Huisdeuren worden als het donker is vaak niet meer open gedaan.
2.	De opmerkingen van deelnemers aan de door ons met de gemeente en de politie gehouden discussie bijeenkomsten tonen heel wat twijfel over de veiligheid
3.	In de veiligheidsmonitor staat, dat bijna drie op de tien inwoners van Son en Breugel zich wel eens onveilig voelen. 
Wij komen tot de conclusie, dat het te optimistisch is om als uitgangspunt van de nota te nemen, dat men zich veilig voelt. Het vervelende van deze insteek is, dat hij al gauw tot gebrek aan urgentie kan leiden om zaken op te pakken en dat de burgers, die soms angstig zijn, zich door het gemeentebestuur in de steek gelaten voelen.
Veel onderwerpen, die senioren voor hun veiligheid belangrijk vinden worden mager behandeld in de nota. Ik noem:
1.	Kortere aanrijtijd van de politie in noodgevallen
2.	Betere bereikbaarheid van de politie
3.	Bevordering van de bereidheid bij de burger om aangifte te doen
4.	Transparantie over bereikte en de gewenste oplossingspercentages van misdrijven
5.	Verbetering van de begaanbaarheid van de trottoirs
6.	Betere handhaving door politie en BOA’s
7.	Meer voorlichting aan de burgerij over veiligheidszaken, specifiek aan senioren, wanneer daar reden toe is. Als voorbeelden van onwetendheid, herinner ik er aan dat uit de veiligheidsmonitor blijkt, dat 48% van de inwoners niet weet, dat er een wijkagent is en van degenen, die hem kennen 47% meldt niet te weten hoe hij bereikt kan worden.
Wij hopen, dat u veel aandacht besteedt aan de genoemde punten. 
Wij hebben gemeld, dat een derde BOA, maar dan niet alleen voor het buitengebied, een goede stap zou zijn. Is het daarnaast niet wenselijk om als gemeenteraad er duidelijk voor uit te komen, dat de beschikbare politiecapaciteit als onvoldoende ervaren wordt? 
In de nota wordt aangegeven dat het onderwerp kwetsbare groepen onderdeel uitmaakt van aandacht op het niveau van de eenheid Oost-Brabant en daarom niet opgenomen is. Wij adviseren u goed te volgen welke voor ons dorp positieve effecten het gevolg van deze aandacht zijn. 
In de periode 2013 – 17 is het oordeel van de inwoners over het totale functioneren van de gemeente op gebied van leefbaarheid en veiligheid duidelijk gedaald. (Zeer) ontevreden steeg van 9 naar 12% en (zeer) tevreden daalde van 48% naar 37% (veiligheidsmonitor 2.4). Er is dus reden om voor de komende vier jaar ook minder voor de hand liggende aanpassingen te overwegen.
De SeniorenRaad zal zich constructief opstellen bij toekomstig overleg op veiligheidsgebied, omdat het in ons aller belang is, maar hoopt daarbij wel, dat de gemeente overtuigd is van de urgentie om zaken aan te pakken.
Ik dank u voor uw aandacht.
Tom Thalhammer
Voorzitter SeniorenRaad Son en Breugel
De werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad organiseert wekelijks koffieochtenden: Elke woensdag in Braecklant, Amerikalaan 2, Son en elke vrijdag in De Boerderij in Breugel. De Boerderij is makkelijk te bereiken via de parkeerplaats bij De Bongerd, Asteroïdenlaan 2 a. 
Deze koffieochtenden zijn van 10.00 – 12.00 uur. Alle senioren zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Voor koffie en thee wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.