Rubrieken

Dienstverlening

In januari 2018 is een klusbedrijf gestart dat erop gericht is dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, gemakkelijk als u meer moeite krijgt alledaagse klusjes op te knappen. Ook voor aanpassingen, (tuin)onderhoud en technische ondersteuning, zijn Eric en Annelies Kok inzetbaar. Natuurlijk wordt er vooraf overlegd en desgewenst een offerte gemaakt.
In Son en Breugel worden geen voorrijkosten berekend; 65-plussers krijgen 10% korting op het uurtarief van € 29,50; ze komen ook voor een kwartiertje
OV-gidsen presentatie
Wilt u naar de kapper, een boodschap doen, op familiebezoek, uw partner in het verzorgingstehuis bezoeken of heeft u een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut? Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt u er met hun eigen auto naartoe. ANWB AutoMaatje is verder helemaal gratis.

Met AutoMaatje wil de ANWB, samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers, mensen helpen mobiel en actief te blijven. SonenBreugelVerbindt onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om Automaatje ook in Son en Breugel op te starten. Er zijn al afspraken gemaakt met de gemeente, de ouderenpartijen, Berkenstaete, de ANWB en het Ouderenfonds. Als alles meezit, moet het mogelijk zijn om in november de dienst op te starten. De definitieve start zal via de media bekendgemaakt worden.

Vervoer nodig?
Neem dan twee dagen vooraf contact op met de lokale coördinator van AutoMaatje telefoonnr: 0499 209 609. Hij of zij zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs. De coördinator belt u daarna terug en schat de vergoeding in aan de hand van het verwachte aantal kilometers en eventuele parkeerkosten. De vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer.

Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. Bij een kort uitje blijft deze over het algemeen bij u, maar als er veel tijd zit tussen de heen- en terugrit, spreekt u met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de terugreis. U betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de vrijwilliger.

Chauffeur worden?
Als u graag iets voor een ander doet, kunt u zich als vrijwilliger aanmelden. U krijgt een kleine vergoeding van € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Uw auto moet APK gekeurd zijn en u moet minimaal een WA-verzekering met inzittendendekking hebben. Een vrijwilliger is jonger dan 75 jaar en beschikt zo nodig over een Verklaring Omtrent Gedrag. U hoeft geen ANWB-lid te zijn.
December 2018.
S+B Verbindt hervat, i.o.m. bibliotheek en gemeente, gratis cursus ‘Digisterker’ (omgaan met e-overheid) en start cursus ‘Klik & Tik’ (internet en e-mail, voor beginners). Meer info: www.sonenbreugelverbindt.nl/digisterker en www.sonenbreugelverbindt.nl/klikentik of bij de bibliotheek (Kerkstraat 2c, Son).
Beide cursussen worden door de gemeente vergoed.
Busdienstregeling 2019 Bravo/Arriva
Lijn 154 en 156 Eindhoven – 's-Hertogenbosch; lijn 157 Eindhoven – Oss
Busdienstregeling 2019 Bravo/Hermes

Lijn 9 S+B via Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven;
lijn 260 Buurtbus (max. 8 passagiers) Best – Nederwetten – Nuenen,
vanaf 10 december a.s. verlenging naar Geldrop (o.a. St. Anna Ziekenhuis);
lijn 406 Bravodirect v/h HOV Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven.

Lijn 9 rijdt op zondag alleen nog op het traject Son en Breugel - WoenselXL / Catharina ziekenhuis, omdat lijn 406 op zondag het traject Eindhoven Station - Meubelboulevard Ekkersrijt gaat rijden.
Hier is de uitleg:
Dagelijks wordt u geconfronteerd met vele afkortingen. Soms weet u er geen raad mee. De lijst hieronder kan u helpen.
De lijst, veelal op het gebied van welzijn en zorg, is samengesteld door de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) en de Provincie, en door ons aangevuld met afkortingen van instellingen en organisaties in Son en Breugel. 
Mocht u een correctie of suggestie hebben ter aanvulling, kunt u die mailen aan webredactie.senioren.sb@gmail.com
Sommige afkortingen (BSN, CMD, Wlz en nog veel meer) staan mét uitleg in de Rubriek Seniorengids A-Z, elders op deze site!ACM Autoriteit Consument en Markt

ActiZ	Brancheorganisatie van Zorgondernemers

ADL	Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

AED	Automatische Externe Defibrillatie

AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (vervallen per 1-1-2015)

BG-Alg	Begeleiding Algemeen (ook:BG-Ind)

BG-Dag	Begeleiding in Dagprogramma (ook: BG-Groep)

BG-Groep	Begeleiding in Dagprogramma (ook: BG-Dag)

BG-Ind	Begeleiding Individueel (ook: BG-Alg)

BIG	(Wet) Beroepen Individuele Gezondheidszorg

BRIZ	Brabantse Raad voor Informele Zorg

BRP	Basisregistratie personen

BTB	Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (werkgroep van het CG-Platform)

BTH	Bijna Thuis Huis (Vinklaan 2)

BSN	Burger Service Nummer

CAK	Centraal Administratie Kantoor (Bijzondere Zorgkosten)

CG- Platform	Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel

CG-Raad	Chronisch zieken en Gehandicapten Raad

CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg

Clio	Cliëntondersteuner

CLIP Cliëntenparticipatie

CMD	Centrum voor Maatschappelijke Deelname (Europalaan 2)

CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CRPD	College voor de Rechten van de (P)Mens met een (D) Handicap

CRvB	Centrale Raad van Beroep

CSO	Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties

CVA	Cerebraal Vasculair Accident (hersenbloeding)

CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (deeltaxi)

CvZ	College voor Zorgverzekeringen: sinds 1-1-2014 Zorginstituut Nederland

DBC Diagnose Behandel Combinatie

DigiD	Digitale identiteit

DOH	De Ondernemende Huisarts

DVO	DienstVerleningsOvereenkomst

ECD/EPD	Elektronisch Cliëntendossier/ Elektronisch Patiëntendossier

GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

HAP	Huisartsenpost

HBH	Hulp bij het Huishouden

HDL	Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen

HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage

HOED	Huisartsen Onder Eén Dak (17 Septemberplein59 )

HUBA Hulp bij belastingaangifte

ICT	Informatie - en Communicatie-Technologie

IVN	Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid

KBO	Katholieke Bond van Ouderen

KNMG	Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst

KNMP	Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie

LEVgroep	Leven En Verbinden (in het CMD Europalaan 2)

MBvO	Meer Bewegen voor Ouderen

MDO	Multi Disciplinair Overleg

MEZZO	Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

MGP	Mijn Gezondheidsplatform

MIP/MIC	Meldpunt Incidenten 

Patiëntenzorg / Meldpunt Incidenten en Calamiteiten

MPT	Modulair Pakket Thuis (zie ook VPT)
MS	Multiple Sclerose

NAH	Niet Aangeboren Hersenletsel

NHG	Nederlands Huisartsen Genootschap

NOMB	Netwerk Oudere Migranten Brabant

NPCF	Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NVVS	Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden

NVWA	Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

NZa	Nederlandse Zorgautoriteit (voorheen CTG en CTZ)

OZW	opleidingsinstituut Zorg en Welzijn

PCOB	Protestants Christelijke Ouderenbond

Per Saldo	Belangenvereniging PGB-houders

PG	Psychogeriatrie

PGB	Persoonsgebonden Budget

POZOB	Praktijk-Ondersteuners Zuid-Oost Brabant

PVGE	Vereniging voor Senioren (oorspr. Philips Ver. Gepensioneerden, nu voor alle 50+ers)

RAV	Regionale Ambulance-voorziening

ROG	Regionaal Overleg 
GehandicaptenPlatform Zuid-Oost Brabant

SCEN-arts	Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland

SEH	Spoedeisende Hulp+

SGE Stichting Gezondheidscentra Eindhoven

SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

SIR 55+	Stichting Initiatieven 
Realisatie 55+ (woningbouw)

SWO	Stichting Welzijn Ouderen

SWZ	Samenwerkende Woon en Zorgvoorziening (Zonhove)

SVB	Sociale Verzekeringsbank

SZA Senioren Zomer Activiteit

UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VBOB	Verenigde Bonden Overleg Brabant

VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOA	Vrijwillige Ouderen Adviseur

VPT	Volledig Pakket Thuis (verzorgingshuiszorg aan thuiswonenden)

VTZ	Vrijwillige Thuis Zorg

V&VN	Verplegenden en Verzorgenden Nederland

VV&T	Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Wajong	Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten (per 1-1-2015 via Participatiewet)

WGB/HCZ	Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap en Chronische Ziekte

WIA	Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Wlz	Wet langdurige zorg (sinds 1 januari 2015)

Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning

WoZoCo	Woon Zorg Complex

WTCG	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (vervallen per 1-1-2015)

ZiN	Zorg in Natura (tegenover PGB)

ZN	Zorgverzekeraars Nederland, brancheorganisatie van verzekeraars

ZTB	Zorgtrajectbegeleider

Zvw	Zorgverzekeringswet

ZZP	ZorgzwaartepakketParticipatiewet:
Sinds 1 januari 2015 voegt de Participatiewet de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong samen tot één regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen. De gemeenten gaan deze wet uitvoeren
Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten van deur-tot-deur voor 65-plussers. Hierbij is alles geregeld om zorgeloos te genieten: u wordt thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw en samen met andere gasten gaat u gezellig naar een bioscoop, theater of museum bij u in de buurt. U geniet van een drankje tussendoor en wordt na afloop weer veilig thuisgebracht.

Als u interesse hebt, kunt u een programmaboekje geheel vrijblijvend aanvragen via telefoonnummer 035 – 5245156 (maandag - vrijdag van 9.00 - 18.00 uur) of via info@4hetleven.nl.

Op de website www.4hetleven.nl kunt u ook alvast de voorstellingen raadplegen en reserveren.

Drie weken
Als u mee wilt naar een bepaalde voorstelling, meldt u zich drie weken van tevoren aan. U betaalt dan de vermelde arrangementsprijs voor het kaartje, de consumpties, het vervoer en de bespreekkosten.

Soms biedt Vier het Leven ook voordelige lastminutevoorstellingen aan. Daarvoor hebt u een e-mailadres nodig. Dat kunt u doorgeven via mail@4hetleven.nl

Deel van de kosten
Omdat Vier het Leven de arrangementen zo betaalbaar mogelijk wil houden, betaalt u maar een deel van de werkelijke kosten. Vier het Leven ontvangt financiële steun van gemeenten, donateurs, bedrijven en fondsen voor onder meer de organisatie- en coördinatiekosten. Stíchting Vier het Leven is een goededoelenorganisatie met een ANBI-status.
Tijdens de koffieochtend  in De Boerderij stond het thema ‘Letselschade’ centraal. Peter van Schaik en Wim Hegge, beiden letselschadeadvocaat bij Kuijken Letselschade & Advocatuur, presenteerden het onderwerp. De twintig belangstellenden kregen tussendoor en na de pauze uitgebreid gelegenheid tot vragen stellen.

Bij letselschade speelt de lange(re) termijn vaak een voorname rol. Schiet bijvoorbeeld je duim uit de kom bij een onhandige beweging en hij schiet er daarna weer in, dan kun je denken: ach, het gaat wel weer over. In zo’n geval is het toch verstandig zo snel mogelijk naar je huisarts te gaan. Mocht er namelijk (veel) later sprake zijn van een posttraumatische dystrofie, dan kun je alsnog in aanmerking komen voor schadeloosstelling. Je kunt dan ook een onafhankelijke arts inschakelen, die de relatie tussen het letsel en de gevolgschade vaststelt.

Smartengeld
De ene duim is de andere niet. Als pianist ondervind je in het bovenstaande voorbeeld natuurlijk veel meer schade van een gekwetste duim dan wanneer je voor je levensonderhoud je handen niet direct nodig hebt. Naast een vergoeding voor materiële schade, kun je dan ook aanspraak maken op smartengeld. De hoogte daarvan kan behoorlijk variëren.

Slachtoffers
De meeste letselschadekwesties (99%) komen nooit voor de rechter, omdat letselschadeadvocaten vrijwel altijd in der minne kunnen schikken met de verzekeraars. De beide letselschadeadvocaten die deze ochtend presenteerden, behartigen overigens alleen de belangen van slachtoffers.

Meer informatie
Wilt u (nog) meer weten over dit onderwerp, dan kunt u de volgende websites raadplegen: http://www.kuijkenadvocaten.nl, www.mijnletselschadeadvocaat.nl
Januari 2019

Hieronder een overzicht van lunch- en dinermogelijkheden (ook) voor senioren, bij de Komeet, Gasterij Berkenstaete, Thermae Son Brasserie Net even Anders en Het HOi-huis, alsmede Maaltijdbezorging aan huis van Meander, Scharrelslagerij Royackers en Zuidzorg. 
Hoewel wij ons uiterste best doen alle gegevens actueel te houden, kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Prijzen hieronder vermeld kunnen wisselend zijn.

DE KOMEET
Via Zonhove ingang Antoon v.d. Venstraat naast nr. 8; rechts aanhouden.
De Komeet is een lunchroom voor cliënten, gasten van Zonhove en passanten. Het wordt gerund door stagiairs en cliënten, onder leiding van een vast team. In de Komeet is dus iedereen welkom.

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00 uur – 16.45 uur
Woensdag: 09.00 uur – 18.15 uur: (Frietavond)
Zon- en feestdagen: 10.00 uur – 17.15 uur
's-Zaterdags en op 1e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag gesloten.

Lunch: 11.00 uur – 15.00 uur friet-snacks-broodjes
11.00 uur – 16.45 / 18.15 friet en snacks
09.00 uur – 16.45 / 18.15 koffie, thee enz.

Tussen 12.30 uur en 13.30 uur is het op werkdagen druk vanwege pauze medewerkers Zonhove.

-Friet en snacks van € 1,00 tot € 1,90
-Diverse broodjes en Panini’s van € 1,90 tot € 3,95
-Soep van de dag € 1,00

Als u ’s avonds friet wilt komen eten, vinden zij het fijn als u dit even op voorhand doorgeeft.
Telefoonnummer: 088-7998888
www.swzzorg.nl/ik-wil-lunchenwinkelen/lunchcafe-de-komeet 

GASTERIJ BERKENSTAETE
(via de hoofdingang)
De Bontstraat 71
5691 SV Son en Breugel

In dit restaurant zijn ook niet-bewoners van Berkenstaete van harte welkom. De Gasterij is geopend dagelijks van 8.15 tot 20.00 uur. Van 17.00-18.30 uur wordt een driegangenmenu geserveerd; prijs: 9,80. Eenmaal per maand wordt het “Uiteetarrangement” georganiseerd; prijs: vanaf €17,00. Hiervoor moet vooraf gereserveerd worden (0499-333051). Dit arrangement wordt o.a. aangekondigd in de wekelijkse Senioren info in
Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichting via e-mail. In een valse e-mail namens uw bank kan u gevraagd worden om uw pincode door te geven of uw bankpas op te sturen. Een bank vraagt echter nooit via e-mail of telefoon om persoonlijke inloggegevens of om uw bankpas.

Phishing
Criminelen 'vissen' naar uw persoonlijke gegevens. U ontvangt bijvoorbeeld een mail van iemand die zich voordoet als uw bank. Men probeert u te verleiden om uw persoonlijke gegevens achter te laten. Vervolgens wordt u gebeld door 'de bank': een oplichter probeert met een mooi verhaal uw beveiligingscodes te krijgen (babbeltruc). Degene die belt, weet vaak heel veel van u.

Controleer bij uw eigen bank
Ontvangt u van uw bank een e-mail die u niet vertrouwt? Reageer dan niet op de e-mail. Bel uw bank op het nummer dat u kent of dat u op de website van uw bank kunt vinden.

Wat kunt u doen?
Houd altijd uw pincode, uw toegangscodes en uw inlogcodes geheim. Uw bank zal u nooit vragen om uw bankpas op te sturen. Moet of wilt u een pas inleveren? Knip dan de bankpas in minimaal twee stukken. Zorg dat zowel de magneetstrip als de chip stuk zijn.

Als u een valse e-mail krijgt…
• Heeft u gegevens achtergelaten? Bel uw bank!
• Ziet u iets afwijkends op uw scherm tijdens het internetbankieren? Bel uw
bank!
• Stuur de valse e-mail door naar het emailadres dat uw bank voor dat doel
heeft.
• Verwijder de mail uit uw mailbox én uit de verwijderde items.

Een valse e-mail, ook wel phishing mail genoemd, is soms bijna niet van een echte te onderscheiden. Het is dus lastig om nepmails of nepsites te herkennen. Als u er een ontvangt, vraagt u zich af wat er kan gebeuren. Is mijn computer nog veilig? Wat kan ik het beste doen? Door een paar vragen te beantwoorden, kan uw bank u verder helpen.

De vijf regels
In dit verband zijn de volgende vijf regels voor veilig bankieren van belang die de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) heeft gepubliceerd. Daarmee loopt u minder kans op fraude.
1. Houd uw beveiligingscodes geheim.
2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.
3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor bankzaken.
4. Controleer regelmatig uw bankrekening.
5. Meld incidenten direct aan de bank en volg de aanwijzingen van de bank op.
ZEMBLA-enquête (2015) onder specialisten ouderengeneeskunde:
Ernstige gezondheidsrisico’s langer thuis wonen

Bijna alle specialisten ouderengeneeskunde voorspellen ernstige gezondheidsrisico’s voor ouderen die door het kabinetsbeleid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Ondervoeding, uitdroging en valincidenten, 86% verwacht dat het de komende jaren fors toeneemt bij ouderen. ‘De kwaliteit van de zorg neemt af’, zegt 85% en 96% van de artsen stelt dat de huisartsen en mantelzorgers het toenemend aantal kwetsbare ouderen onvoldoende kan helpen.

Grote zorgen
Nienke Nieuwenhuizen, arts en voorzitter van beroepsorganisatie Verenso (Vereniging specialisten ouderengeneeskunde) zegt over de uitkomsten van de enquête in ZEMBLA: 'Wij maken ons grote zorgen. De kwetsbaarste van de kwetsbaren, mensen die weinig mantelzorg hebben, met psychiatrische ziekten, met cognitieve stoornissen dat zijn de mensen die het meest gevaar lopen. En ik denk dat op verschillende plekken wordt overschat wat die mensen nog zelf kunnen en hoe veerkrachtig die zijn in de thuissituatie.' Zembla bereikte de artsen via Verenso.

Kwetsbare ouderen
Marjolein Broese van Groenou is hoogleraar informele zorg aan de VU in Amsterdam. Ze is specialist op gebied van mantelzorg. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de bereidheid bij burgers om thuiswonende kwetsbare ouderen te helpen. Broese: 'Zeker drie kwart van de bevolking zegt: Ja, natuurlijk wil ik af en toe een klusje voor iemand doen. Maar wel graag op mijn voorwaarden. Een oogje in het zeil houden. Praktisch hulpverlenen. Maar langdurig, dagelijks een verzorgende taak vervullen, dat hoeven we van buren niet te verwachten.'

'Langer thuis is niet altijd beter'.
Specialist ouderengeneeskunde Nieuwenhuizen: 'Langer thuis is niet altijd beter. We zijn duidelijk bang voor de mensen die langer thuis moeten blijven. Dat dat consequentie heeft voor bijvoorbeeld ziekenhuisopnames. Over een jaar of wat gaan we nadenken over wat we moeten met al die mensen. En dan gaan we bedenken dat het misschien wel een idee is om al die mensen in een gebouw te zetten, zodat ze wat meer beschermd en beschut kunnen wonen. Ja, dan moeten we weer van voor af aan beginnen. We gaan die verzorgingshuizen nog wel missen, denk ik.'
Het Nationaal Ouderenfonds heeft de OuderenOmbudsman gelanceerd in juni 2012: een vraagbaak en klachteninstituut, speciaal voor ouderen. Een initiatief dat volgens bestuur en directie van het Ouderenfonds hard nodig is in deze economisch moeilijke tijden, waarin ook de ouderen flink worden geraakt.

Door de vele bezuinigingen en de brij aan regelgeving hebben veel senioren geen idee meer waar ze recht op hebben. Daarnaast hebben ze grote moeite om de juiste instanties te vinden. Ook familie en vrijwilligers, die zorg aan een oudere verlenen, zien vaak door de bomen het bos niet meer.

De OuderenOmbudsman wil aan deze onoverzichtelijke situatie een einde maken. De organisatie verwijst mensen met vragen door naar de juiste regelingen en instanties. Daarnaast kunnen mensen, die zich onheus bejegend voelen door bijvoorbeeld een zorginstelling of op enigerlei wijze gediscrimineerd worden, bij de OuderenOmbudsman een klacht indienen. De OuderenOmbudsman bekijkt alle klachten serieus en onderneemt actie waar nodig.

Daarnaast biedt de OuderenOmbudsman senioren de mogelijkheid hun stem te laten horen. Zo kan deze instantie nauwlettend in de gaten houden of bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen die ouderen treffen, leiden tot extra klachten. Indien nodig, trekt de OuderenOmbudsman hierover aan de bel.

Bevorderen zelfredzaamheid
Het Nationaal Ouderenfonds, de drijvende kracht achter de OuderenOmbudsman, wil met haar initiatief de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen. Omdat de groep senioren almaar groter wordt, mensen langer op zichzelf blijven wonen en familie/mantelzorgers steeds minder tijd hebben, is het van groot belang dat de ouderen zelf de weg weten te vinden naar de juiste instanties.

Oproep
Het Nationaal Ouderenfonds doet een oproep aan ouderen en degenen die voor hen zorgen om hun vragen, ervaringen of klachten te delen met de OuderenOmbudsman. Dit stelt de OuderenOmbudsman in staat om in de toekomst gerichte hulp te verschaffen aan al diegenen die dat nodig hebben.

http://www.ouderenombudsman.nl

De OuderenOmbudsman is (op werkdagen) bereikbaar via gratis tel. 0800-1325; e-mail: ouderenombudsman@ouderenfonds.nl
WAT DOET U ALS EEN ONBEKENDE BIJ U THUIS AANBELT ?

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.
In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Met onderstaande acht eenvoudige tips kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc.

ACHT TIPS OM DIEFSTAL DOOR EEN BABBELTRUC TE VOORKOMEN

1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.

2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.

3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt dat hij/zij van de gemeente, een bedrijf of instelling is. Heeft iemand geen legitimatie bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan 112.

4. Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur.

5. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.

6. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.

7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist heel zielige verhalen. Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben geld nodig of willen u juist iets geven. Of ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken. Medewerkers van dit soort bedrijven
komen niet zomaar langs, zij maken van tevoren een afspraak.

8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met kinderen kunnen oplichters zijn. Of mannen in nette pakken.

Doe altijd aangifte als u slachtoffer bent geworden van een babbeltruc. Alleen dan kan de politie de daders opsporen.


Bron: Folder, uitgave Politie


foto: Fran Maasdam
Op vrijdag 25 mei was het weer gezellig druk in De Boerderij. Meer dan 40 senioren waren afgekomen op een presentatie van notaris Heleen Vaarten van het gelijknamige notariskantoor in Eindhoven.
Tijdens de inmiddels traditionele “koffieochtend met een thema”, georganiseerd door de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad, wist Heleen de aandacht van de aanwezigen vanaf de start vast te houden met een heldere uitleg over genoemd thema. Niet zo vreemd, daar zij gespecialiseerd is in de doelgroep 50-plus.
Er werd met name ingegaan op bestaande misverstanden/valkuilen en hoe dat te voorkomen rondom zaken als erfrecht, erfbelasting, schenkingen en wils(on)bekwaamheid.
De verschillen tussen het traditionele testament en het levenstestament kwamen aan bod. Het belang om tijdig en overdacht familieleden of bekenden te machtigen werd uitgebreid toegelicht, evenals het begrip langstlevende en de rol van de Kantonrechter indien er geen duidelijkheid is over de wensen van de overledene.
Tenslotte werden er enkele legale mogelijkheden besproken om door middel van een testament in combinatie met schenkingen het bedrag aan erfbelasting voor de nabestaanden binnen de perken te houden.
Al met al onderwerpen die duidelijk bij de aanwezigen leven, wat bleek uit de vele geïnteresseerde vragen gedurende het daarvoor bedoelde laatste deel van de presentatie. 
Heleen besloot haar presentatie met een verwijzing naar websites waar informatie over het besprokene kan worden nagelezen.

Foto: Fran Maasdam
Een onderhoudende en leerzame themaochtend in De Boerderij. 
Op vrijdag 23 maart stond de maandelijkse themaochtend voor senioren in het teken van “Verkeer”; met name vanuit het perspectief van de oudere verkeersdeelnemer.
Deze keer had de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad een dorpsgenoot, Leon van Meerendonk, weten te strikken. Geen onbekende voor velen van de aanwezigen. Leon is eigenaar van de gelijknamige rijschool in ons dorp. Kennis van en betrokkenheid bij het onderwerp is dus gegarandeerd.
Na een korte introductie door Els Voogt volgde een presentatie van Leon waarbij hij op een humorvolle wijze de verschillende aspecten van de verkeerswetgeving, de verkeersregels, tekens, borden en wegmarkeringen de revue liet passeren. Dit alles met de nadruk op het effect daarvan op het verkeersgedrag en de verkeersveiligheid.
Leon benadrukte dit laatste nog eens met een aantal trieste cijfers, waarbij naar voren kwam dat van de verkeersdoden meer dan de helft 50-plusser is. Het toenemend aantal scootmobielen en elektrische fietsen leidt tot meer slachtoffers als niet tevens voldoende aandacht besteed wordt aan een veilig gebruik van deze vervoersmiddelen, is de boodschap.
Het blijkt bovendien belangrijk te zijn om zo veel mogelijk kennis te blijven nemen van de almaar veranderende verkeersregels en borden. In de afgelopen 15 jaar is ruim 40 % van de wegenverkeerswet aan verandering/uitbreiding onderhevig geweest.
De presentator slaagde er goed in om de aandacht van de ongeveer 35 aanwezigen vast te houden en ze actief te betrekken door zo nu en dan een korte kennisquiz op basis van bestaande examenvragen te houden. Gezien de enthousiaste deelname en de spontane discussies over de goede en foute antwoorden een schot in de roos. Met name het begrip “voorrang” bleek verrassend voor velerlei uitleg vatbaar.
Al met al kwam er onder de aanwezigen een hoop vragen los over hun dagelijkse en soms verwarrende verkeerservaringen en ergernissen in Son en Breugel. Verkeersrotondes en de bekende Ovatonde kwamen regelmatig voor in de vraagstelling. Leon bleek door zijn uitgebreide kennis van de lokale verkeerssituaties zeer goed in staat daar adequaat op in te spelen, ondersteund door beelden van specifieke locaties in ons dorp.
Ook werd stil gestaan bij de rijbewijskeuring voor ouderen. Ook hier kon Leon veel verduidelijken en gaf hij toelichting op de mogelijkheid van een rij-test voor senioren, die in de eigen auto kan worden afgelegd.
De presentatie werd beëindigd met het tonen van een aantal complexe verkeerssituaties. De aanwezigen werden uitgedaagd hun parate kennis van verkeersregels te etaleren door bij een aantal multiple choice vragen het juiste antwoord te kiezen. Dat viel niet altijd mee!

De PowerPoint presentatie van deze ochtend kunt u vinden bij Downloads
Fysiosport Son is gestart met een cursus valpreventie. Deze cursus is een spierversterkend, conditieversterkend en evenwichtsprogramma, dat door een getrainde instructeur wordt begeleid. De gedachte erachter is dat het risico van vallen wordt verkleind door spierkracht, evenwicht en conditie te verbeteren.
Het programma wordt twee keer per week aangeboden. De cursus duurt vier weken De prijs van de cursus bedraagt € 50,00. Verdere informatie en aanmelden: Fysiosport Son, Taylorstraat 1 b, tel. 0499-477234.
De Week van de Toegankelijkheid mag dan voorbij zijn (oktober), maar het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform houdt zich het héle jaar bezig met beperkingen op lichamelijk gebied (o.a. lopen, horen, zien). Verstandelijke of psychische problemen kunnen ook aan de orde zijn. 

De bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van (openbare) locaties is een van de belangrijkste aandachtsgebieden van het CG-Platform. Iedereen, met of zonder beperking, moet mee kunnen doen aan de samenleving in ons dorp. Dat noemt men inclusief-beleid.

Het CG-Platform wordt betrokken bij het ontwerpen van bijvoorbeeld de MFA en de 1e fase nieuwbouw van het gemeentehuis. Ook is er regelmatig, i.s.m. de werkgroep Wonen van de SeniorenRaad, overleg met ambtenaren over problemen in de openbare ruimte. 

Hiervoor vraagt het CG-Platform ook uw medewerking: kent u problemen met trottoirs, wegen, zebra’s, invalidenparkeerplaatsen, enz. dan kunt u dit melden bij het Chronisch zieken en Gehandicaptenplatform, telefonisch bij voorzitter Jan de Lange (0499) 479293 of per e-mail voorzitter@cgplatformsonenbreugel.nl
Als u pech krijgt met uw scootmobiel, kunt u op diverse manieren hulp inroepen. Beide diensten hieronder bieden 24 uur per dag, 7 dagen per week, hulp door heel Nederland.

1. Scootmobiel Hulpdienst
De medewerkers van de alarmdienst noteren waar u staat en zorgen dat u snel wordt opgehaald en, samen met uw scootmobiel, naar huis of een tijdelijk verblijfadres wordt gebracht.
Hulp kan alleen verleend worden als u bereikbaar bent in een gebied waar auto’s zijn toegestaan. Zorg dat u altijd een (opgeladen) mobiele telefoon bij u heeft. Als abonnee (pakketten vanaf 7,95 per maand) krijgt u een abonnementspas met al uw gegevens en een speciaal alarmnummer. Kijk voor meer informatie op www.scootmobielhulpdienst.nl of bel de klantenservice op 088 – 1188400. 

2. ANWB Wegenwacht®Scootmobiel Service
Ook de ANWB biedt hulp als u te maken krijgt met een lekke band of een storing. Indien de pech niet direct is op te lossen, wordt u naar huis, een reparatiebedrijf of uw bestemming gebracht. U hebt ook recht op hulp wanneer u met een andere scootmobiel, elektrische fiets, snor- of bromfiets onderweg bent.
Wat doet u als u pech heeft?
U belt, nadat u uzelf in veiligheid heeft gebracht, de ANWB Alarmcentrale. Het telefoonnummer in Nederland is 088 269 28 88. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Met pech in België belt u +31 70 314 14 1.
De Scootmobiel Service van de ANWB kost 53,- per jaar, exclusief het ANWB-lidmaatschap (15,-). Zie ook www.anwb.nl/wegenwacht/scootmobiel
50-Plussers kunnen voor vragen en problemen in verband met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kosteloos hulp krijgen van onafhankelijke cliëntondersteuners. Contactpersoon: Josje van de Molengraft, tel: 06 – 47 17 31 90.
Dan is voor u het mobiele fietsreparatiebedrijf van John Hermans het adres in de regio dat u ter plekke uit de brand kan helpen.

Voor nadere contactgegevens verwijzen wij u naar de website van deze mobiele fietsservicedienst: www.hermansfietsen.nl
Voor bijeenkomsten over verkeersveiligheid en/of plaatselijke verkeerssituaties bestaat altijd grote belangstelling. Dat blijkt keer op keer bij themaochtenden en -middagen die de SeniorenRaad organiseert, soms samen met het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform (themamiddag Verkeersveiligheid, november 2015*). In maart 2016 werd een presentatie gegeven in het HOi-Huis door Leon van Meerendonk, die zich naast zijn “gewone werk” als rijschoolhouder richt op mensen met fysieke of andere problemen in het verkeer.
U kunt zelf uw steentje bijdragen aan meer veiligheid op de weg: bekijk de filmpjes op YouTube die hieronder staan genoemd of doe de verkeerstest op de site van Veilig Verkeer Nederland! Op 
http://opfriscursus.vvn.nl kunt u zelf een korte of uitgebreide verkeerstest maken.
https://www.youtube.com/watch?v=7LqzDrpaUgU (video: Dode of blinde hoek vrachtauto)
https://www.youtube.com/watch?v=Yv6ErMOMEA8 (video: Scootmobielles)
Deze YouTube-links kunt u vinden in onze rubriek Links.

*)
De power point presentatie van Paul Gondrie en Leon van Meerendonk kunt u vinden onder de rubriek Downloads.
De senioren onder onze lezers zullen waarschijnlijk allemaal de ervaring hebben dat zij meer  licht nodig hebben dan vroeger. Naar deze ervaringen zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Hierna enkele voorbeelden en toepassingen.

Het is nu eenmaal zo dat met het klimmen der jaren het oog achteruit gaat. De lens kan bijvoorbeeld vergelen of verstarren, waardoor het oog onvoldoende licht kan opnemen. Dan gaan alledaagse activiteiten zoals lezen of koken minder vlot dan voorheen.

Gratis daglicht
'Voldoende daglicht helpt onze biologische klok', zegt Els Møst, bioloog en onderzoeker. Een verstoorde inwendige klok kan onder meer slaapproblemen verergeren. 'Uit onderzoek weten we dat je beter slaapt als je overdag langer dan een uur aan meer dan duizend lux bent blootgesteld,' zegt ingenieur Marielle Aarts, universitair docent aan de Technische Universiteit Eindhoven

Lux is de internationaal gebruikte eenheid van lichtintensiteit. Weinig lux betekent dat het vrij donker is, veel lux staat juist voor veel licht. Nogal wat mensen denken in 'watt', maar 'watt' is iets anders dan ‘lux’. Watt is de eenheid voor energie, dus de energie die een lamp verbruikt.
'Er gaat niets boven het daglicht, dat nog gratis is ook,' zegt Toine Schoutens, directeur van de Stichting Onderzoek naar Licht en Gezondheid. 'Maak liefst een wandeling in de buitenlucht, want beweging is ook belangrijk om fit te blijven.'

Krant goed lezen?
KrantenlezerDaarnaast moet er voldoende licht in uw woning zijn,  Hoe komt u daar achter? Dat kan al heel simpel. Kijk eens hoe licht het is bij het raam. Kunt u daar de krant goed lezen? Ga daarna naar een ruimte waar het donkerder is: kunt u de letters nu minder goed zien? Zo ja, dan kan die ruimte wel wat extra lux gebruiken.

Licht bij dementie
In veel verzorgings- en verpleeghuizen is het te donker, weet professor Eus van Someren, van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Jaren geleden vroeg Van Someren zich af of helder licht het welzijn en de gezondheid van bewoners met dementie zou verbeteren. Samen met collega's probeerde hij het natuurlijke licht zo goed mogelijk na te bootsen in verpleeghuizen.

Extra licht bleek inderdaad gunstig voor bewoners met dementie te zijn, Bij ouderen met dementie die in een verzorgingshuis aan helder licht werden blootgesteld, verminderden de achteruitgang van het oriëntatievermogen en het geheugen met zo'n 5 procent. De verschijnselen van depressie namen met 19 procent af. De snelheid waarmee je functionele beperkingen krijgt, nam met 53 procent af.

Licht tegen slapeloosheid en depressie
Ook voor ouderen die aan slapeloosheid lijden, kan helder licht een uitkomst zijn. ‘Helder licht is onderdeel van een unieke slaaptherapie voor ouderen’, zegt slaaponderzoeker Ysbrand van de Werf, eveneens van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Volgens psychiater Ritsaert Lieverse (sinds kort verbonden aan Amacura, een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende professionals) kunnen ook ouderen met een depressie baat hebben bij lichttherapie.

Vegelin State
Zorgcentrum Vegelinshof in Joure, onderdeel van zorgorganisatie Hof en Hiem, verhuisde naar het nieuwe Vegelin State. In het nieuwe gebouw is de verlichting volgens de nieuwste inzichten, dus uitstekend.
Het effect van dat heldere licht? Iedereen was verbaasd. 'Voordat die lampen er waren, kwamen bewoners 's morgens versuft de huiskamer binnen. Overdag vielen ze geregeld in slaap,' zegt coördinator dagverzorging Janny Zijlstra.  'Geleidelijk aan veranderde dat. ‘s Ochtends kwamen ze uitgeslapen binnen. Ze werden fitter, alerter en wilden hun bezigheden weer oppakken.' Locatiemanager Dick Hoekstra: 'De bewoners hebben meer aandacht voor elkaar gekregen. Ze horen bij en letten op elkaar.'

Ook in “ons” zorgcentrum
De locatiemanager van Zorgcentrum De Vloed vertelde ons dat zij de resultaten van deze onderzoeken kent. In de nieuwe vestiging aan de Anemoonstraat zal dan ook ruim voldoende verlichting zijn, met alle voordelen die dat heeft.

Wat kunt u zelf doen?
Er zijn vijf simpele vuistregels:

1. Benut het buitenlicht
Kijk eens goed rond in uw woning. Waar komt het buitenlicht naar binnen? Wat jammer als u dit gratis licht niet optimaal benut. Zit u bijvoorbeeld vaak aan een tafel te lezen? Zet die tafel dan bij het raam.

2. Lichte kleuren doen wonderen
Houd plafond en muren wit. En kies lichte kleuren voor vloer en meubilair. Donkere kleuren absorberen meer licht en zijn daarom niet aan te raden.

3. Gebruik goede lampen
Een goede lamp is een lamp die het natuurlijke daglicht buiten benadert. Niet alleen de hoeveelheid licht, ook de kwaliteit is belangrijk.

4. Zorg voor gelijkmatige verlichting
Gelijkmatige verlichting is belangrijk in de ruimtes waar u vaak verblijft. Gebruik bijvoorbeeld ook lampen, of tl-buizen in een omkapping die het licht niet naar beneden maar juist naar boven uitstralen - dus naar het plafond en de muren. Zo wordt het licht vrij diffuus over de ruimte verdeeld en lijkt een kamer bovendien groter dan wanneer het licht alleen naar beneden schijnt.

5. Extra licht is vaak nodig
Bij veel bezigheden moet u details onderscheiden. Lezen, schrijven, puzzelen, op internet surfen, koken, klussen, handwerken enz. Dan is meestal extra licht nodig. Op de plekken waar u leest en precies moet kunnen zien, is het goed om meer licht te hebben. Op sommige momenten is licht een bijzonder aandachtspunt, bijvoorbeeld als u 's nachts moet opstaan. Of als u uw woning betreedt.