• Workshop Gebak-kerij in Berkenstaete

  za 20-7  Workshop Gebak-kerij in Berkenstaete

 • Beweeggroep ‘Veerkracht’

  ma 22-7  Beweeggroep ‘Veerkracht’

 • Koffieochtend in Braecklant

  wo 24-7  Koffieochtend in Braecklant

 • Wandelfit

  do 25-7  Wandelfit

 • Lezing Heemkunde kring

  vr 26-7  Lezing Heemkunde kring

 • Koffieochtend in De Boerderij

  vr 26-7  Koffieochtend in De Boerderij

 • Fietstocht Bevrijdingsroute

  zo 28-7  Fietstocht Bevrijdingsroute

Rubrieken

Nieuws

Terug

Bericht: Beleidsplan 2019 Stichting Seniorenraad Son en Breugel

Stichting Seniorenraad Son en Breugel


Beleidsplan 2019

Blz. 2
Inhoudsopgave:
Inleiding blz. 3
Bestuur blz. 3
Werkgroepen blz. 5

Organisaties waarmee wordt samengewerkt, deelgenomen aan overlegsituaties en/of in werkgroepen.
-Adviesraad Sociaal Domein
-CG-platform
-Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel
-KBO Son
-KBO Breugel
-PVGE afdeling Son en Breugel
-Dementievriendelijk Son en Breugel
-SonenBreugelVerbindt
-Clientondersteuners
-Gemeente Son en Breugel
-Lev-groep
-CMD
-Stuurgroep Breugel Bruist
-Radio S&B

Blz. 3
Inleiding
De Stichting stelt zich ten doel:
* Het bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke
integratie en het welzijn van alle senioren in Son en Breugel;
* Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur


Algemeen

Het bestuur is als eerste verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling van de Stichting. Een aantal zaken die hiervan kunnen worden afgeleid:
• Stichting naar buiten presenteren
• Coördinatie van de activiteiten van de werkgroepen.
• Indien nodig en gewenst het leveren van ondersteuning aan de werkgroepen.
• Werving van nieuwe leden voor het stichtingsbestuur en zijn werkgroepen.
• Verdere intensivering van de praktische samenwerking met de ouderenorganisaties.
• Overleg met de gemeente.


Samenstelling dagelijks bestuur per 11-12-2018

Voorzitter: Tom Thalhammer
Secretaris: Jac Kolen
Penningmeester: Dieter Steinbusch
Vicevoorzitter: Peter Rotteveel

Blz. 4
Afgevaardigden naar Adviesraad / werkgroepen Adviesraad Sociaal Domein :
- Tom Thalhammer
- Els Voogt
- Sjef den Uijl
- Marjan Bedet

Plannen Algemeen Bestuur voor 2019

• Werving voorzitter van het Stichtingsbestuur, aftredend januari 2019
• Werving van vrijwilligers voor de werkgroepen
• Het houden van een evaluatiebijeenkomst over de werkwijze van de SeniorenRaad en het doorvoeren van de daar overeengekomen aanpassingen
• Overleg met de gemeente over:
o Het subsidiebeleid van de gemeente m.b.t. vrijwilligersorganisaties
o Veiligheid
o Afvalverwijdering (in nauwe afstemming met het CG-platform)
o Opleiding en bijscholing van vrijwilligers, die senioren ondersteunen (in nauwe afstemming met de Adviesraad Sociaal Domein)
• Verdere uitwerking van de afspraken zoals vastgelegd in het in 2018 gesloten convenant Gemeente Son en Breugel en Stichting Seniorenraad Son en Breugel, met name op het gebied van advisering
• Opstellen subsidie aanvraag 2020
• Het vaststellen van de begroting voor 2020
• Samenwerking met andere organisaties verder versterken

Blz. 5
Werkgroepen.

Samenstelling per 11-12-2018

Werkgroep Welzijn/Zorg
Voorzitter Els Voogt
Marjan Bedet
Peter de Leijser
Johanna Terpstra

Werkgroep Wonen
Voorzitter Kees van der Meijden (aftredend als voorzitter in januari 2019)
Jeroen Harbers (wordt voorzitter in januari 2019)
Wim Laauwen
Mari Raaijmann
Dieter Steinbusch

Werkgroep Communicatie
Voorzitter Peter Rotteveel
Secretaris Greetje Roosen
Redactie Hans Braam/Hannie de Coster
Web red. Fran Maasdam

Werkgroep Enquêtes
Voorzitter Tom Thalhammer (aftredend in januari 2019))
Secretaris René van Leeuwen
Mees Dekker
Jaap Burghoorn
Peter Rotteveel

Plannen werkgroepen voor 2019

• Opstellen begroting van de werkgroepen voor 2020 voor de in dat jaar uit te voeren projecten.
• Organiseren en verzorgen van koffieochtenden

Blz. 6
• Organiseren en verzorgen van lezingen bij de koffieochtenden
• Organiseren van activiteiten voor alle senioren in Son en Breugel (o.a. Senioren Zomer Activiteiten in samenwerking met de LEVgroep)
• Deelname aan activiteiten m.b.t. eenzaamheid en dementie
• Voeren van overleg met de gemeente over wonen
• Verzorgen van senioren-info en seniorenpagina in de MooiSonenBreugelKrant
• Actualiseren van de Seniorengids
• Organiseren van twee themamiddagen voor senioren, waarvan één in samenwerking met het CG-platform
• Verzorgen van actuele informatie voor senioren op de website
• Opzetten van één enquête en verwerken van de uitkomsten in conclusies, aanbevelingen en advies
• Bewerkstelligen, dat de uitkomsten van de enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE en de daarop
gebaseerde aanbevelingen tot hun
recht gaan komen.


11-12-2018
|


Beleidsplan 2019 Stichting Seniorenraad Son en Breugel