SeniorenRaad Son en Breugel

SeniorenRaad Son en Breugel

Rubrieken

Seniorengids A-Z

 

INDEX, Inleiding en belangrijke telefoonnummers

AOW
AWBZ
Begraven en cremeren
BelastingTelefoon
Berkenstaete (Archipel)
Bibliotheek
Blauwe zone
BSN
Bijna Thuis Huis
Bijstand voor 65-plussers
Calamiteiten   
Cliëntondersteuning
CMD
Consumentenbond en ConsuWijzer
Curatele
Dagbestedingen
Deeltaxi
DigiD
Dokter (buiten kantooruren)
Erfrecht
Ergo-, Fysio- en manuele therapie 
HOi-Huis
Hulpmiddelen
Huurtoeslag
Identificatieplicht
Juridisch Loket
Klachten
LEVgroep
Mentorschap
Nibud
Ombudsman
Onderbewindstelling
Ouderenbonden
Pgb
Rijbewijs voor 65-plussers
Sporten voor senioren
Verpleeghuis 
Vervoer
Vrijwilligers
Wlz
Wmo
Zorgtoeslag
Zorgverzekering

Inleiding

Deze Seniorengids is samengesteld door de werkgroep Communicatie van de SeniorenRaad. Voor enkele onderwerpen is een beroep gedaan op de overige werkgroepen én externe specialisten. Ook in onze gemeente vormen de senioren die zich via de computer laten informeren een steeds groter wordende groep; vandaar deze digitale gids die het voordeel biedt dat deze doorlopend up-to-date kan worden gehouden.
De gids is een wegwijzer bij het vinden van diensten en organisaties in Son en Breugel, maar ook daarbuiten, met activiteiten waar u naar op zoek bent of uitleg over zaken waar u mee kunt worden geconfronteerd. De gekozen onderwerpen zijn veelal specifiek voor senioren. Algemene(re) informatie vindt u in de Gemeentegids Son en Breugel. Voor nadere inlichtingen zijn zoveel mogelijk contactgegevens toegevoegd van de betreffende instanties. Hoewel deze gids met de nodige zorg is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend.

Mocht u naar aanleiding van de inhoud nog vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met de werkgroep Communicatie: secr.wgcomm.seniorenraadsb@gmail.com     


Belangrijke telefoonnummers

Spoedgevallen: 1-1-2 voor politie, brandweer of ambulance

Geen spoed, landelijk telefoonnummer politie 0900-8844

Voor doven en slechthorenden met een teksttelefoon

 • spoed 0800-8112 in plaats van 112
 • landelijk tel.nr. politie 0900-1844

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000, op werkdagen van 8.00 tot 24.00 uur, in weekeinde van 9.00 tot 17.00 uur.

Gemeente: (0499) 491 491

Storingsnummer gas en stroom: 0800-9009 (dag/nacht)


AOW 
De Algemene ouderdomswet (AOW) is een basispensioen voor mensen die 66 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen of er gewerkt hebben. In 2019, 2020 en 2021 gaat de AOW in op de dag dat u 66 jaar en vier maanden wordt. In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar + 7 maanden, in 2023 66 jaar + 10 maanden en in 2024 67 jaar. Als u geboren bent na 31 december 1958 is uw AOW-leeftijd nog niet bekend, omdat deze afhangt van de levensverwachting. Als u uw geboortedatum invoert op de site van de SVB (zie onder) ziet u uw geschatte AOW-leeftijd volgens het Pensioenakkoord.

Hoe hoog de AOW (en Inkomensondersteuning AOW) voor u is, hangt af van het aantal jaren dat u in Nederland officieel woonachtig bent (geweest), er gewerkt hebt en daardoor aan de AOW-verzekering hebt bijgedragen, uw woonsituatie en de leeftijd van uw huisgenoten. De AOW wordt verstrekt aan alleenstaanden, alleenstaanden met inwonende minderjarige kind(eren) en getrouwden of samenwonenden.

Kostendelersnorm AIO, Anw en AOW 
In 2015 is de kostendelersnorm ingevoerd voor de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) en voor de nabestaandenuitkering Anw. Deze norm heeft effect op aanvullende uitkeringen op de AOW; de invoering van de kostendelersnorm voor de AOW zélf per 1 juli 2016 is niet doorgegaan.

Bruto (afgeronde) maandbedragen per 1 juli 2019

Alleenstaanden: € 1.228; vakantietoeslag € 70.
Alleenstaanden met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen het AOW-pensioen, verhoogd met een kindgebonden budget dat door de belastingdienst wordt betaald.

Getrouwd of samenwonend, beiden met AOW, p.p.: € 844, vakantietoeslag € 50.
De AOW-toeslag voor een (jongere) partner is sinds 2015 vervallen. Mensen die al een partnertoeslag ontvingen vóór januari 2015, behouden die zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.

- De bedragen zijn bruto: de Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt belasting, premies en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering in op het AOW-pensioen;
- De vakantietoeslag bouwt u per maand op en ontvangt u in mei;
- De genoemde bedragen zijn volledige AOW-pensioenen, inclusief de Inkomensondersteuning AOW van circa € 25. Deze is, net als de AOW zelf, afhankelijk van een aantal factoren (zie 3e alinea) en vervalt helemaal voor degenen die wel de AOW-leeftijd hebben, maar niet voor een AOW-pensioen in aanmerking komen.


Zie ook: www.rijksoverheid.nl en www.svb.nl  Vragen aan Rijksoverheid: bel 1400 op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur (alleen normale gesprekskosten, geen informatietarief)
SVB, Postbus 9032, 6500 JN Nijmegen, tel. 024-343 1000 (algemeen), 343 1010 (AOW).

U kunt post van onder andere de SVB digitaal ontvangen: zie DigiD (MijnOverheid.nl).


AWBZ
De oude AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) bestaat niet meer sinds januari 2015. Zorg en ondersteuning zijn opgesplitst in Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Zie de aparte hoofdstukken in deze gids. 
In  Son en Breugel kunt u met al uw vragen terecht bij het CMD. 

Zie ook CMD, Dagbestedingen, Wlz, Wmo en Zorgverzekering 
of kijk op  www.regelhulp.nl  de wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning;
(landelijk) Informatiepunt Regelhulp.nl, gratis tel. 0800-0126 (op werkdagen). 


BEGRAVEN EN CREMEREN
Als iemand is overleden, moet een arts worden gewaarschuwd. Deze geeft bij een natuurlijke dood een verklaring van overlijden af. Hiermee kunt u aangifte van het overlijden doen; vaak wordt dit door de begrafenisondernemer gedaan.
Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats, tenzij de gemeente toestemming geeft voor begraven op eigen grond. Dan is er sprake van een bijzondere begraafplaats.
Bij een crematie krijgt u na een maand de as die u naar eigen wens thuis kunt bewaren of in een graf, een urnentuin of –muur (columbarium) kunt plaatsen. Als u kiest voor verstrooien van de as mag dat op open zee of op een daartoe bestemd strooiveld, echter niet op een willekeurige plek.

Begraafplaatsen in Son en Breugel

Kerkhof Son
Hier worden geen nieuwe graven meer uitgegeven.

Kerkhof Breugel 
Alleen voor parochianen van de H. Odaparochie. 
Het beheer van het kerkhof is in handen van Sjef den Uijl, tel. (0499) 473160, e-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl ; voor tarieven, zie www.heiligeodaparochie.nl

Wolfswinkel
Deze begraafplaats doet in principe dienst voor alle overledenen uit Son en Breugel. De begraafplaats en het uitvaartcentrum zijn in handen van een stichting, bestaande uit de gemeente Son en Breugel en Uitvaartverzorging A. Kuis B.V. uit Sint-Oedenrode.
Graven kunnen alleen worden gehuurd. Het standaardcontract heeft een looptijd van 20 jaar en kan daarna worden verlengd. Het is mogelijk vooraf een plaats te reserveren; daarvoor moeten wel al grafrechten worden betaald. Een graf wordt pas geruimd wanneer nabestaanden hebben laten weten het contract te willen beëindigen.
Wolfswinkel heeft een strooiveld, een columbarium waar de urn in een nis kan worden geplaatst en een urnentuin. De looptijd van het contract bedraagt 5 respectievelijk 10 jaar; verlenging is mogelijk.


Het beheer van de begraafplaats en het uitvaartcentrum is in handen van Uitvaartcentrum en begraafplaats Wolfswinkel, verzorging A. Kuis, Planetenlaan 1b, 5694 TM Son en Breugel, tel. dag en nacht: 0499-464249, of 0413-472544, e-mail: uitvaart@akuis.nl, www.uitvaartverzorgingkuis.nl 


BELASTINGTELEFOON
De BelastingTelefoon geeft uitleg over en toelichting op de belastingwetgeving en de regels die daarbij horen. Hier kunt u vragen stellen over o.a. uw zorg- of huurtoeslag. De BelastingTelefoon geeft geen adviezen over hoe u de belastingregels het meest gunstig kunt toepassen. Hiervoor moet u contact opnemen met een belastingadviseur. 
Als u moeite hebt met het invullen van uw aangifte IB (Inkomstenbelasting), kunt u terecht bij een van de ouderenbonden, de LEVgroep of via de BelastingTelefoon een afspraak maken met het Belastingkantoor Eindhoven. Dat is wel aan voorwaarden gebonden, o.a. een (gezins-)inkomen van maximaal € 50.000 (alleenstaande circa € 35.000). 
AOW-gerechtigden in Son en Breugel kunnen ook hulp krijgen van HUBA-vrijwilligers (HUlp bij BelastingAangifte) van de PVGE. U hoeft geen lid te zijn; wel bestaat er (dezelfde) inkomensgrens van max. € 50.000 resp. 35.000. Deze vrijwilligers hebben een opleiding als belastinginvuller gevolgd. Voor het verzorgen van de belastingaangifte wordt een kleine vrijwillige bijdrage van maximaal € 5,- voor reis-, kopieer- en printkosten op prijs gesteld.

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Monique Streur, tel. 06-1072 5080, e-mailadres monique.streur@gmail.com, belangenbehartiger PVGE Son en Breugel e.o.

U kunt post van onder andere de Belastingdienst digitaal ontvangen: zie DigiD (MijnOverheid.nl).


BelastingTelefoon 0800-0543 (gratis), bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit staat op uw pasje van de ziektekostenverzekering, rijbewijs e.d.
Belastingkantoor Eindhoven, Karel de Grotelaan 4, 5616 CA; openingstijden balie op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Contact opnemen via e-mail is niet mogelijk; www.belastingdienst.nl


BERKENSTAETE (ARCHIPEL)
Berkenstaete is onderdeel van ABC-Staete: Acaciastaete, Berkenstaete en Cederstaete.
De appartementen van Berkenstaete worden toegewezen aan mensen die gekozen hebben voor het volledig pakket thuis (Vpt); ook in Acaciastaete is het mogelijk het Vpt af te nemen. In de 55 huurappartementen van Berkenstaete zijn wonen en zorg gescheiden. Met een 24-uurs zorgindicatie kan zelf de regie gevoerd worden over de invulling van de zorg- en dienstverlening. Met behulp van klantondersteuners en een virtuele portemonnee kunnen bewoners hun eigen zorg en diensten inkopen (van een Zorgprofiel-indicatie).

Berkenstaete organiseert laagdrempelige dagbestedingsactiviteiten op maat. Elke doordeweekse dag wordt er in het Atrium om 10.00 en 14.00 uur koffie geschonken; daar starten verschillende activiteiten op creatief, sportief en cultureel gebied. Ook zijn er vele clubs en andere activiteiten, waarbij ontspannen en ontmoeten centraal staan.
Alle activiteiten zijn toegankelijk voor alle ouderen uit Son en Breugel e.o. met of zonder indicatie; met een dagbestedingscoach wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Meer informatie bij dagbestedingscoach Karen van Woudenberg, tel. 06-8398 6099, e-mail: karen.van.woudenberg@archipelzorggroep.nl

In Berkenstaete vindt u naast de dagbesteding, fysiotherapie, kapper en pedicure ook een restaurant: De Gasterij. In De Gasterij bent u welkom om anderen te ontmoeten tijdens een maaltijd of een kop koffie. Er is dagelijks een menu (12.00-12.30 en 17.00-17.30 uur) waar u niet voor hoeft te reserveren; daarnaast kunt u altijd bestellen van de kleine kaart.

Binnen Berkenstaete zijn drie groepswoningen, Berkenhof, die ruimte bieden aan dertig mensen met dementie (Zorgprofiel-indicaties 5 en 7). Ook hier wordt met een dagbestedingscoach gekeken naar de mogelijkheden rondom activiteiten.


Informatie: De Bontstraat 71, Son, tel. 333000, e-mail: berkenstaete@archipelzorggroep.nl; www.archipelzorggroep.nl


BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is gehuisvest in het Vestzaktheater (Kerkstraat 2, Son).
In de bibliotheek vindt u een collectie:

 • leesboeken (romans en verhalenbundels);
 • informatieve boeken over gezondheid, erfrecht, belastingen, pensioenen, reizen, enz.;
 • hobbyboeken (o.a. tuinieren, computer);
 • naslagwerken (gratis) op de computers (o.a. consumentengids, krantenbank, informatie Rijksoverheid);
 • films op DVD (via overige vestigingen Dommeldal, niet in Son);
 • GROTELETTERBOEKEN, luisterboeken en daisy-roms voor slechtzienden; voor andere leeshulpmiddelen kan men u verwijzen naar gespecialiseerde organisaties, zoals Dedicon (v/h Federatie Ned. Blindenbibliotheken) of de Stichting Aangepast Lezen.

Ook zijn er regelmatig informatieochtenden/lezingen.
Als u slecht ter been bent, kunnen vrijwilligers de boeken aan huis bezorgen (zie ook E-books, hieronder).
De bibliotheek is een openbare voorziening, dus u kunt vrijblijvend binnenlopen om een tijdschrift of krant in te zien of een expositie te bezoeken. Als u boeken of andere materialen wilt lenen, moet u lid zijn. 
Uitgebreide abonnementsmogelijkheden van € 22 tot € 53. Meer informatie bij de balie of op de site www.bibliotheekdommeldal.nlOp termijn wordt overgegaan op een nationale Bibliotheekpas. 

Openingstijden: maandag 14.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur; tel. 473033.
De bibliotheek is (onbemand!) óók open van 11.00 tot 14.00 uur, zodat u naar de leeszaal kunt of zelf boeken kunt scannen en meenemen. 

Geheugenbibliotheek
In de bibliotheek is een Geheugenbibliotheek aanwezig. Hier zijn (foto)boeken, spellen en DVD's beschikbaar als hulpmiddel om dichter bij de belevingswereld van mensen met dementie te komen. Een pasje kost slechts € 3.
De geheugenbibliotheek is open op maandag van 14.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag  14.00 tot 17.00 uur en zaterdag 11.00 tot 14.00 uur.

E-books 
Via www.bibliotheekdommeldal.nl kunt u niet alleen de uitleentermijn verlengen van geleende materialen, maar ook e-books downloaden voor e-reader, tablet of laptop; met de e-book-App zijn meer dan 10.000 titels beschikbaar van de landelijke, gezamenlijke bibliotheken. U kunt in de bibliotheek een e-reader lenen om te kijken of digitaal lezen u bevalt. Er worden ook regelmatig e-book-spreekuren gehouden; dan kunt u uw vragen stellen.

 

Taalpunt
Het Taalpunt is de plek binnen Son en Breugel waar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, worden geholpen door betrokken vrijwilligers. Als ter plekke helpen niet lukt, worden ze door hen met de juiste instantie in contact gebracht.
U kunt iemand in uw eigen omgeving herkennen aan de volgende situaties: hij/zij bestelt bijvoorbeeld altijd hetzelfde als u, is heel vaak de bril kwijt of neemt niet trouw de medicijnen in.

Wellicht is deze persoon laaggeletterd en vormen taal en cijfers te grote struikelblokken. Laaggeletterdheid heeft een flinke impact op iemands leven en beïnvloedt veel zaken, van gezondheid tot sociaal welzijn. Het Taalpunt wil daar iets aan doen.
Dus als u iemand kent die aan bovenstaande omschrijving voldoet, kunt u samen met hem of haar naar het Taalpunt komen. En als u zelf iets zou willen betekenen, bent u ook van harte welkom.
Open elke donderdag van 10.30 tot 12.00 uur in het Vestzaktheater /de Bibliotheek; e-mail taalpuntsonenbreugel@bibliotheekdommeldal.nl

Nevenvestiging in Berkenstaete
In het Atrium van woonzorgcentrum Berkenstaete is een nevenvestiging van de bibliotheek. De bescheiden collectie is ook bedoeld voor buurtbewoners. Openingstijden: woensdag 9.30 tot 11.30 uur, vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.


BLAUWE ZONE
In het centrum van Son geldt een blauwe parkeerzone. In die zone mag u maximaal twee uur parkeren in de aangegeven parkeervakken; een parkeerschijf moet, ter controle, duidelijk zichtbaar zijn achter de voorruit met tijdstip van aankomst. Het betreft de straten: Boslaan (tussen Nieuwstraat en kruising Europalaan), Nieuwstraat (tussen Boslaan en Antoon van de Venstraat), Markt, Raadhuisplein, Airbornestraat, Heistraat, 17 Septemberplein en Dommelstraat (tussen Markt en Emmastraat). Alle parkeervakken zijn voorzien van een blauwe lijn. U kunt geen gebruik maken van de speciaal voor artsen en gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen of parkeerplaatsen met een kentekenbord.
Als u langer wilt parkeren, moet u een plaats zoeken buiten de blauwe zone, bijvoorbeeld bij de tennisbanen aan de Europalaan, achter de kerktoren, het parkeerterrein Taylorstraat, bij het Vestzaktheater of op het binnenterrein tussen de Hema/Aldi en de Nieuwstraat.
De blauwe zone is van kracht van maandag t/m zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur.
Op donderdag/marktdagen kan, mét parkeerschijf, aan de zuidzijde van het Raadhuisplein worden geparkeerd (niet op parkeervakken t/o stadhuis; 
de blauwe schijf is nog wel verplicht van 17.30 tot 18.00 uur!)

Gehandicaptenparkeerplaatsen in de blauwe zone
Mensen die een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart bezitten, kunnen hun voertuig parkeren op de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen (niet voorzien van blauwe markering), maar natuurlijk ook op een gewone parkeerplaats. Wanneer de kaart zichtbaar wordt neergelegd, geldt er geen maximale parkeertijd.
Meer informatie bij het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform via e-mail: secretaris@cgplatformsonenbreugel.nl of tel. 479293; www.cgplatformsonenbreugel.nl


BSN
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden nummer in Nederland. Iedereen die ingeschreven staat in de BRP/Basisregistratie personen (voorheen GBA/Gemeentelijke Basisadministratie) krijgt automatisch een BSN; u hoeft dit dus niet speciaal aan te vragen. Als u zich inschrijft in de BRP, bijvoorbeeld als u voor het eerst in Nederland komt wonen, krijgt u een BSN. Met dit BSN kunt u via één registratienummer met de overheid communiceren. Zie ook DigiD
Meer informatie bij de gemeente Son en Breugel, tel. 491 491 www.sonenbreugel.nl


BIJNA THUIS HUIS  'MadeLief'
Het Bijna Thuis Huis (BTH) is een kleinschalige voorziening waar bewoners met een korte levensverwachting, in een huiselijke sfeer en in het bijzijn van naasten, vrienden en bekenden afscheid kunnen nemen van alles wat hem of haar dierbaar is.
De (para)medische, verpleegkundige en geestelijke verzorging wordt verleend door de (eigen) huisarts, wijkverpleegkundige, eventueel overige zorgverleners en mantelzorgers. Er zijn speciaal opgeleide vrijwilligers aanwezig voor de warme zorg aan de bewoners in hun laatste levensfase.
Het BTH is er voor alle inwoners van Son en Breugel, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of persoonlijke leefstijl. Zowel de toekomstige bewoner als diens naaste kan de wens tot opname kenbaar maken. Opname is mogelijk als de behandelend arts heeft aangegeven dat de levensverwachting niet langer dan circa drie maanden is. De huisarts, wijkverpleegkundige of transferverpleegkundige kan de aanmelding (laten) regelen.
Het BTH aan de Vinklaan 2 beschikt over een tweetal kamers voor de bewoners, aangepaste badkamer, huiskamer, keuken en logeerkamer. Het Bijna Thuis Huis ligt in een groene omgeving en beschikt over een tuin met twee terrassen.


Bijna Thuis Huis 'MadeLief', Vinklaan 2, 5691 VJ Son en Breugel, tel. 465211, e-mail: bthsonenbreugel@gmail.com, www.bijnathuishuissonenbreugel.nl


BIJSTAND VOOR 65-PLUSSERS
Algemene voorwaarden voor een bijstandsuitkering:

 • U woont of verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U hebt geen of onvoldoende eigen inkomen om in uw levensonderhoud te voorzien; als u samenwoont, telt het inkomen en vermogen van uw partner mee.
 • U kunt geen beroep meer doen op een andere uitkering.
 • U bent niet gedetineerd.
 • Uw eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit.

De waarde van een eigen huis (minus uitstaand hypotheekbedrag) valt ook onder uw vermogen. Een maximum van circa € 51.600 wordt bij de vaststelling van het eigen vermogen niet meegerekend. Over de meerwaarde kan de bijstandsuitkering in de vorm van een lening worden verstrekt.

Sinds januari 2015 zijn de algemene regels aangescherpt. Er kan bijvoorbeeld een tegenprestatie worden verlangd; per gemeente kan dit verschillen.

Als u een onvolledig AOW-pensioen hebt en weinig of geen ander inkomen (pensioen van elders), is uw inkomen mogelijk lager dan het sociale minimum. Als u in Nederland woont, kunt u in aanmerking komen voor een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), waardoor uw inkomen naar dat sociale minimum wordt opgetrokken. Als u meent recht te hebben op deze AIO-uitkering, kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.
Wordt het woonadres als hoofdverblijf ook door anderen gedeeld, dan heeft dit door toepassing van de kostendelersnorm (zie hoofdstuk AOW) gevolgen voor de hoogte van de bijstandsuitkering en de AIO. 


Meer informatie bij de gemeente, tel. 491 491 of de SVB, Postbus 9032, 6500 JN Nijmegen, tel. 024-343 1000 (algemeen) 343 1050 (AIO). 
U kunt post van onder andere de SVB digitaal ontvangen: zie DigiD (MijnOverheid.nl).


CALAMITEITEN
Als er een ramp plaatsvindt, gaat de sirene. Ga direct naar binnen, sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit. Stem de radio of tv af op Omroep Brabant en wacht verdere instructies af. Telefoneer zo weinig mogelijk. Bel alleen in noodgevallen de gemeente of hulpdiensten, anders houdt u belangrijke telefoonlijnen onnodig bezet. Elke eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur de sirene getest: dan is er dus niets aan de hand. Op www.crisis.nl/nl-alert  leest u hoe u uw mobiele telefoon kunt instellen om direct informatie te ontvangen in een noodsituatie.
U kunt voorbereidingen treffen, ook thuis. Meer informatie in de gemeentegids pag. 34 (Denk vooruit: wat te doen bij een ramp?), of op www.crisis.nl/wees-voorbereid
Omroep Brabant, FM 87.6, kabel FM 92.9; TV 264.00 Mhz, digitale TV: kanaal 30 (UPC, KPN), 985 (Ziggo).


CLIËNTONDERSTEUNING
Vrijwillige Cliëntondersteuners Wmo (voor 50-plussers)
In de wet is vastgelegd dat iedere hulpvrager zich mag laten assisteren door een cliëntondersteuner. Deze kan de procedure toelichten, is desgewenst aanwezig bij het onderzoeksgesprek (ook wel ‘keukentafelgesprek' genoemd) met de gemeenteconsulent(e) en kan u adviseren bij het eventueel aantekenen van bezwaar. De cliëntondersteuner is een vrijwilliger die gratis en onafhankelijk zijn/haar werk doet, daartoe een opleiding heeft gevolgd en regelmatig wordt bijgeschoold.
In Son en Breugel zijn acht cliëntondersteuners die 50-plussers en hun familie of verzorgers met onafhankelijk advies kunnen bijstaan: vier vanuit de ouderenbonden en vier van andere maatschappelijke organisaties.
Via het CMD kunt u om hun assistentie vragen of u kunt de contactpersoon van de ouderenbonden rechtstreeks benaderen: Monique Streur, via e-mail monique.streur@gmail.com, telefonisch via 06-1072 5080; 
CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son, tel. 491 470 (9.00-17.00u) openingstijden balie: werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur; e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.sonenbreugel.nl/cmd
Zie ook Wmo.


CMD
Bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname aan de Europalaan 2 kunt u terecht met vrijwel al uw vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en vrijwilligerswerk. In het kader van o.a. de Wmo heeft de gemeente Son en Breugel alle professionele, sociaal-maatschappelijke diensten samengebracht onder één dak, zoals Archipel, Buurtzorg, gemeente Son en Breugel, GGD, GGzE, aanbieders Hulp bij het Huishouden, Jeugdzorg, LEVgroep, Lumens, Lunetzorg, Maatschappelijk werk, Mantelzorgsteunpunt, MEE, Vrijwilligerssteunpunt, Woonstichting ‘thuis, Zonhove en Zuidzorg. Hoewel niet al deze organisaties daadwerkelijk gehuisvest zijn in dit pand, zijn ze wel bereikbaar via het CMD. Samen wordt gezocht naar de beste hulp. U krijgt één contactpersoon (casusverantwoordelijke), zodat u maar één keer uw verhaal hoeft te vertellen.
Via het CMD kunt u ook hulp bij het invullen van formulieren krijgen van het Sociaal Raadsliedenwerk. 

Zie ook LEVgroep en Wmo


CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son, tel. 491 470 (9.00 tot 17.00 uur); openingstijden balie: werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur;
e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.sonenbreugel.nl/cmd
       
Als u vragen hebt over de Wmo, kunt u het beste bellen tijdens de openingsuren van de balie.


CONSUMENTENBOND
De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie van en voor (alle) consumenten.
De Consumentenbond geeft informatie over uw rechten na aankoop van een product of dienst, alsmede advies over de stappen die u zelf kunt nemen om uw recht te halen, van zorg tot reizen, van electronica tot voeding, enz. Er zijn voorbeeld-brieven voor consumentenproblemen.

Consumentenbond, Postbus 1000, 2500 BA Den Haag, tel. 070-445 45 45, www.consumentenbond.nl


CONSUWIJZER
ConsuWijzer is het informatieloket van de overheid voor consumenten. U krijgt advies op allerlei terreinen, zoals internet, energie, zorg en welzijn, vakanties. Ook kunt u een klacht indienen over bedrijven die zich niet aan de regels houden, ongewenste reclame sturen, enz. ConsuWijzer helpt u eveneens op weg met handige voorbeeldbrieven.
ConsuWijzer registreert uw vraag of klacht, die vervolgens terechtkomt bij ACM, Autoriteit Consument & Markt, de toezichthouder achter ConsuWijzer.

ConsuWijzer, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag, tel. 088-0707070, www.consuwijzer.nl


Geschillencommissie
Hebt u als consument een klacht over een ondernemer en komt u er samen niet uit, kunt u vaak terecht bij De Geschillencommissie. Er zijn diverse commissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen.

www.degeschillencommissie.nl, tel. 070-3105310 (Den Haag) 


Zie ook Juridisch Loket en (Ouderen)Ombudsman.


CURATELE
Curatele is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De betrokkene krijgt dan ondercuratelestelling.

Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld wegens:

 • een geestelijke stoornis;
 • verkwisting;
 • drankmisbruik.

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat de betrokkene niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament maken, een huwelijk sluiten of een samenlevingscontract aangaan. Iemand die door een geestelijke stoornis onder curatele gesteld is, mag geen gebruik maken van zijn kiesrecht; iemand die onder curatele gesteld is wegens verkwisting of drankmisbruik, mag wel stemmen.     

Zie ook Mentorschap en Onderbewindstelling.


U vraagt curatele aan bij de rechtbank Eindhoven (sector kantonrecht):
Stadhuisplein 4, Postbus 840, 5600 AV Eindhoven, tel. 088-3621000.
Formulieren zijn verkrijgbaar bij de griffie van de rechtbank of via  
www.rechtspraak.nl
Hulp bij het aanvragen van curatele verlenen de consulenten Sociaal Raadsliedenwerk van de LEVgroep, via het CMD (Europalaan 2), tel. 491 470.


DAGBESTEDINGEN
Er zijn in Son en Breugel enkele vormen van dagbesteding, van zeer laagdrempelig met vrije toegang tot vormen waarvoor een indicatie nodig is. Een indicatie is een formele vaststelling door de daartoe bevoegde instantie van de aard en mate van de zorgbehoefte en is een voorwaarde voor toegang tot de dagbesteding. Hieronder volgt een overzicht van de diverse vormen.

Berkenstaete biedt een uitgebreide verscheidenheid aan dagbestedingsactiviteiten voor ouderen, zowel met als zonder indicatie. Meer informatie in hoofdstuk Berkenstaete, op www.archipelzorggroep.nl of bij dagbestedingscoach Karen van Woudenberg, tel. 06-8398 6099, e-mail: karen.van.woudenberg@archipelzorggroep.nl

Vrij toegankelijk (dus zonder indicatie):

HOi-Huis
Koffie of thee op maandag t/m donderdag van 10.30 tot 11.00 uur en van 14.15 tot 14.45 uur; vrijdagochtend van 10.30 tot 11.00 uur; u betaalt een kleine vergoeding voor de gebruikte consumpties.
Info: Taylorstraat 1a, Son, tel. 465555, e-mail: info@hoihuis.nl; www.hoihuis.nl

Koffieochtenden SeniorenRaad
Iedere woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur: op woensdag in Braecklant (Amerikalaan 2, Son) en op vrijdag in De Boerderij, bereikbaar via de parkeerplaats van De Bongerd (Asteroïdenlaan 2a, Breugel). Op maandag 18 en 25 november ook nog in het Vestzaktheater. Ook hier betaalt u een kleine vergoeding voor de consumpties.
Elkaar ontmoeten staat centraal. Op de vierde vrijdag van de maand wordt in De Boerderij aandacht besteed aan een thema dat belangrijk of interessant is voor senioren. 
Info: Werkgroep Welzijn en Zorg, tel. 475200 of e-mail: welzijn@sonenbreugel-senioren.nl  

Met, enige vorm van, indicatie (als meer begeleiding en/of structuur nodig is):

Huiskamerproject LEVgroep
Ondersteuning, zodat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Zinvolle dagbesteding in groepsverband voor senioren die lichamelijk of mentaal gezien moeite hebben om aan een algemene activiteit deel te nemen.
Iedere maandagmiddag, van 13.30 tot 16.30 uur, in het parochiecentrum van de Petrus' Banden Kerk, Kerkplein 7, Son, alsmede:
iedere donderdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur in De Boerderij, bereikbaar via de parkeerplaats van de Bongerd, Asteroïdenlaan 2a in Breugel.
Kosten € 12,50 per maand; inbegrepen koffie/ thee en een kop soep. Indien gekozen wordt voor een combinatie van maandag én donderdag: € 20 per maand. 
Info en aanmelding: LEVgroep, Europalaan 2, Son, tel. 475361; bij geen gehoor via het CMD, tel. 491 470; e-mail: teamsonenbreugel@levgroep.nl; www.levgroep.nl

De SteenUijl
Dagbesteding op maat, primair voor (jonge) mensen met dementie, maar als het past ook voor andere vormen van respijtzorg. Kenmerkend zijn de laagdrempeligheid en het huiselijke karakter van de voorziening. Zowel geïndiceerde als particuliere zorg mogelijk. De SteenUijl ligt in het buitengebied van Breugel tegen natuurgebied de Mosbulten aan en beschikt over een groot inpandig zwembad.
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur; bezoektijden in overleg vast te stellen. 
Kosten en overige info: De SteenUijl, tel. 06-5194 6084 of info@desteenuijl.nl; www.desteenuijl.nl


DEELTAXI Son en Breugel
Zie hoofdstuk VERVOER


DIGID
DigiD staat voor Digitale Identiteit en is een persoonlijke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Met een DigiD kunt u inloggen op sites van de overheid en in de zorg, bijvoorbeeld om uw belastingaangifte of uw registratie in het Donorregister te regelen. Op www.digid.nl kunt u de volledige lijst zien van aangesloten organisaties. Bij de aanvraag moet u uw burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, postcode en huisnummer invoeren. U ontvangt binnen vijf dagen een activeringscode per post.
Voor inwoners van Son en Breugel zijn er gratis cursussen ‘Digisterker' (omgaan met e-overheid) en ‘Klik & Tik' (internet en e-mail, voor beginners). Beide cursussen worden door de gemeente vergoed. Meer informatie via www.sonenbreugelverbindt.nl/digisterker, www.sonenbreugelverbindt.nl/klikentik, bij de bibliotheek (Kerkstraat 2, Son) of in de rubriek Dienstverlening op deze site.


U kunt uw DigiD aanvragen via www.digid.nl  U moet hiervoor ingeschreven staan in de BRP/Basisregistratie personen (voorheen GBA/Gemeentelijke Basisadministratie). Als u over een mobiele telefoon beschikt, kan DigiD worden aangevraagd met sms-functie: een code via een sms-bericht, als u in wilt loggen op sites die extra controle vereisen.


MijnOverheid.nl
De Berichtenbox van www.MijnOverheid.nl is uw persoonlijke brievenbus, waarin u digitaal post kunt ontvangen van steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Sociale Verzekeringsbank en gemeenten. Als er nieuwe berichten voor u zijn, krijgt u automatisch een e-mail. U kunt het account activeren (en inloggen) met uw DigiD; via MijnOverheid.nl is het ook mogelijk te controleren hoe u staat geregistreerd in de BRP (Basisregistratie personen).


 DOKTERSHULP BUITEN KANTOORUREN: 0900-8861
's Avonds na 17.00 uur en in de weekenden bent u voor doktershulp aangewezen op de Spoedpost in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Als de wachttijd lang is, kunt u óók naar het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond of het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. De Centrale Huisartsen Post en de Spoedeisende hulp werken samen in de Spoedpost: op drie locaties acute huisartsenzorg en acute ziekenhuiszorg.
U wordt dringend aangeraden altijd eerst te bellen. Soms is telefonisch advies voldoende. Als u huisartsenzorg nodig hebt, wordt er een afspraak gemaakt op de Spoedpost; u weet dan hoe laat u aan de beurt bent en kunt thuis wachten. Houd uw verzekeringspasje en BSN bij de hand. Als u een mobiele telefoon hebt, is het verstandig het nummer erin op te slaan.

Met de auto of het openbaar vervoer (Catharina)
Op de A50 of de N265 (Eindhovenseweg) volgt u richting Eindhoven/Centrum. U komt dan op de Kennedylaan. Hier staat het Catharinaziekenhuis aangegeven: afslag W. Churchilllaan. De spoedpost bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis, bereikbaar via de Winston Churchilllaan. Op de oprijlaan kunt u twee uur parkeren, met blauwe schijf.
Met buslijn 9 komt u bij het ziekenhuis. Volg op het ziekenhuisterrein de borden 'Spoedpost'. 
www.catharinaziekenhuis.nl  ;  www.elkerliek.nl  ;  www.st-anna.nl  


ERFRECHT
Als u geen testament hebt gemaakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn; dit heet versterferfrecht. De erfgenamen erven uw bezittingen (en eventueel schulden); dit heet de nalatenschap.
De wet kent vier groepen erfgenamen:
1.      echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen;
2.      ouders, broers en zussen;
3.      grootouders;
4.      overgrootouders.

In elke groep treedt plaatsvervulling op. Dat wil zeggen dat kinderen in plaats van hun vooroverleden ouder erven, een kleinkind in plaats van een vooroverleden kind, enz. Als er in een groep geen erfgenamen of plaatsvervullers meer aanwezig zijn, komt de volgende groep aan bod. 
Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot alles. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Zij hebben dus een vordering op hun langstlevende ouder, die ze pas kunnen opeisen als de langstlevende ouder is overleden of failliet is. 
Met een testament is het mogelijk om af te wijken van de wet. U kunt dan bijvoorbeeld ook bepalen dat de kinderen hun vordering alvast kunnen opeisen, als de langstlevende ouder zorg moet inkopen. Zo voorkomt u dat u uw gehele vermogen moet 'opeten'.

De langstlevende echtgenoot moet de erfbelasting betalen over de erfdelen van de kinderen. Uw notaris kan de hoogte van de belasting berekenen, die u moet betalen. In een testament kunt u de wettelijke verdeling aanpassen of zelfs helemaal uitsluiten. Hiermee kunt u erfbelasting besparen.
U kunt uw echtgenoot in een testament onterven, bijvoorbeeld als hij/zij in een zorginstelling woont. Uw kinderen hebben echter recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders; dit heet legitieme portie. De notaris kan u hierover nader informeren.

Wel/niet aanvaarden
Als u de erfenis niet wilt aanvaarden, hebt u de keuze uit verwerpen of aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving; dit laatste wordt ook wel beneficiaire aanvaarding genoemd. In beide gevallen moet er een verklaring worden afgelegd bij de rechtbank in het gebied waar de overledene het laatst heeft gewoond. Dit kan door middel van een formulier dat u bij de betreffende rechtbank opvraagt. Zo'n akte kost circa € 123; er kunnen meerdere verklaringen in één akte worden opgenomen. De notaris kan u helpen bij een goede keuze en de uitvoering daarvan.

Let op: u kunt niet meer beneficiair aanvaarden of verwerpen als u inmiddels 'daden van zuivere aanvaarding' hebt verricht. Sinds 1 september 2016 is hiervan echter pas sprake, als u goederen van de erfenis verkoopt of deze op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook is er een uitzondering voor gevallen waarin u na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld.

Afwikkeling en verdeling van de nalatenschap
Na een overlijden moet er veel worden geregeld: de begrafenis of de crematie, maar ook het betalen van schulden en het verdelen van goederen. Erfgenamen kunnen dit zelf doen; u kunt in uw testament ook een persoon benoemen die de opdracht krijgt om alles af te wikkelen; dit is de executeur.

Verklaring van erfrecht en erfbelasting
Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Hiermee kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed en de andere bezittingen van de overledene.
Een verklaring van erfrecht wordt door een notaris opgemaakt. Elke belanghebbende kan een notaris verzoeken om een verklaring van erfrecht af te geven; meestal gebeurt dit in onderling overleg tussen de familieleden.
Erfbelasting is de belasting die u betaalt over een erfenis. De hoogte van de verschuldigde erfbelasting hangt af van:

 • uw relatie tot de overledene, bijvoorbeeld of u wel of geen familie bent;
 • de waarde van de erfenis (bezittingen minus schulden) die u ontvangt;
 • de hoogte van de vrijstelling; ook deze is afhankelijk van uw relatie tot de overledene.

Voor vragen over notariële zaken kunt u bellen met uw notaris of de Notaristelefoon, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur: 0900-346 93 93 (€ 0,80 per minuut) of u kijkt voor antwoorden op veelgestelde vragen op www.notaris.nl/notaristelefoon


ERGO-, FYSIO- en MANUELE THERAPIE

Ergotherapie
Ergotherapie helpt wanneer u problemen of beperkingen ondervindt bij het verrichten van uw gewone, dagelijkse handelingen, zoals verzorging, huishouden, zelfstandig verplaatsen (binnens- of buitenshuis). Deze belemmeringen kunnen zijn ontstaan door ziekte, een fysieke beperking, overbelasting of ouderdom.
Het doel van de ergotherapie is om u weer zo zelfstandig en prettig mogelijk te laten functioneren in uw eigen omgeving.
De ergotherapeut doet dit door:

 • handelingen opnieuw of anders aan te leren, zoals wassen, aankleden, zittend strijken;
 • met hulpmiddelen te leren omgaan, bijvoorbeeld scootmobieltraining;
 • bij reuma te adviseren bepaalde gewrichten te ontzien;
 • mantel- of thuiszorg advies te geven over hulp bij douchen, aankleden, enz.;
 • te bemiddelen tussen u en instanties, bijvoorbeeld bij het adviseren en aanvragen van een sta-op-fauteuil of woningaanpassing.

Karen van der Muuren, ergotherapeute, Mesdagstraat 7, 5691 DM Son, tel. 06-19718264. Zij komt voor de behandeling bij u thuis; ergo@planet.nl; www.ergotherapievandermuuren.nl


Fysio- en Manuele therapie
De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Met zijn/haar kennis en kunde helpt de fysiotherapeut u bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van lichamelijke klachten en zorgt dat u optimaal kunt (blijven) bewegen.
In de meeste gevallen hoeft u niet eerst naar een (huis)arts; soms is een verwijzing wel nodig, bijvoorbeeld bij een aandoening die op de ‘chronische lijst' staat. Bij twijfel kunt u terecht bij een fysiotherapeut voor advies of kijk op
www.defysiotherapeut.com Veel fysiotherapeuten hebben contracten met alle zorgverzekeraars.
Er zijn talloze vormen van fysiotherapie, zoals manuele therapie, geriatrie fysiotherapie, tapen, kaakproblematiek, oedeem- en sportfysiotherapie, EPTE, dry needling, hartrevalidatie, etc. etc.
Hieronder vindt u een opsomming van de fysiotherapeuten in Son en Breugel met de contactgegevens.
N.B. Niet alle disciplines staan vermeld: kijk hiervoor op hun sites.


Fysiotherapie Van Gerven
Onder andere fysio- en manuele therapie, oedeem- en sportfysiotherapie, shockwave, hartrevalidatie.

Vondelstraat 15, 5691 XA Son, tel. (0499) 473895;
info@fysiotherapievangerven.nl;
www.fysiotherapievangerven.nl


Fysio Ilja
Gespecialiseerd in nek- en rugklachten.
Lavendelstraat 2, 5691 SP Son, tel. 06 2858 2518; info@fysioilja.nl; www.fysioilja.nl


Fysiosport Son
Zie hoofdstuk
"Sporten voor Senioren"


Body-care/Fysiotherapie Verbeek
Zie hoofdstuk
"Sporten voor Senioren"


Fysio- en kinderfysiotherapiepraktijk De Vlinder
Keizersmantellaan 29, 5691 RH Son, tel. (0499) 465423; c.kaijen@upcmail.nl;

www.fysiodevlinder.nl


HOi-HUIS
HOi staat voor Hobby, Ontmoeting en informatie. In het HOi-Huis kunnen 50-plussers elkaar in een gezellige sfeer ontmoeten, informatie krijgen en, samen of alleen, bezig zijn met de meest uiteenlopende hobby's, zoals boetseren, schilderen, koken en (reparatie van) klokken. Het HOi-Huis beschikt over een werkplaats met alle denkbare gereedschappen voor de bewerking van hout, metaal en kunststof. Zie ook Dagbestedingen.


Het HOi-Huis is maandag t/m donderdag open van 9.00 tot 16.00 uur, op vrijdag tot 12.00 uur. Samen koken (én eten…) 1x per 3 weken op donderdagavond. Meer informatie bij een van de beheerders, tel. 465555; Taylorstraat 1a; e-mail: info@hoihuis.nl  www.hoihuis.nl


HULPMIDDELEN

Tijdelijke voorzieningen
Als uw gezondheid door een ongeval of ziekte tijdelijk minder is en er beperkingen ontstaan, hebt u wellicht behoefte aan hulpmiddelen, bijvoorbeeld krukken. U kunt hiervoor terecht bij Medipoint. U kunt een product kopen of huren voor drie maanden met een eventuele verlenging van nog eens drie maanden. Dit wordt in sommige gevallen betaald door uw zorgverzekering. Informeer hiernaar bij het CMD of uw zorgverzekeraar.

Uitleen en inname hulpmiddelen alleen nog in Best (Zonnewende 173, open op werkdagen van 10.00-12.30 uur) en Eindhoven (Kastelenplein 173, open op werkdagen van 8.30-17.00 uur). Op de Dr. Cuyperslaan 38, Eindhoven (achter WC Woensel) is een Medipoint-winkel, open op werkdagen van 9.00-17.00 en zaterdag van 9.00-12.00 uur.
Medipoint biedt een bezorg- en ophaalservice; kijk voor het assortiment en de voorwaarden op www.medipoint.nl  of bel 088 - 1020100.


Informatie ook via CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son, tel. 491 470 (9.00-17.00 uur), openingstijden balie: werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur; e-mail: cmd@sonenbreugel.nl


Langdurige voorzieningen
Indien u blijvend bent aangewezen op voorzieningen, kunt u met uw problemen terecht bij het CMD en zou een voorziening via de Wmo of via uw zorgverzekering aan de orde kunnen zijn.
Zie ook Ergotherapie en Wmo.

Goedkopere alternatieven
Door bezuinigingen in de zorg en hoge eigen bijdragen zijn hulpmiddelen soms bijna niet te betalen. In Best is een winkel, waar allerlei tweedehands (maar ook nieuwe) zorghulpmiddelen, zoals rollators, sta-op-fauteuils en bad- & douchehulpmiddelen tegen een redelijke prijs kunnen worden gekocht; ook verkoop van uw gebruikte hulpmiddelen, die anders misschien op zolder zouden belanden, is mogelijk. 


ZHON Zorgwinkel (Zorg Hulpmiddelen Outlet Nederland), St. Odulphusstraat 2a / Hoofdstraat 18d, Best, open op dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, tel. (0499) 377 173; e-mail: info@zhon.nl; www.zorgwinkelbest.nl  www.zhon.nl 

Nóg meer mogelijkheden wellicht via www.marktplaats.nl of www.koopplein.nl/nuenen


HUURTOESLAG
Of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, is afhankelijk van de hoogte van uw huur en uw belastbaar (gezins-)inkomen. Op de site van de Belastingdienst kunt u huurtoeslag aanvragen, wijzigingen doorgeven of vragen stellen over de hoogte ervan. U hoeft de toeslag maar één keer aan te vragen; daarna wordt automatisch gekeken of u de volgende jaren weer in aanmerking komt.
U kunt op de site ook een proefberekening doen. Als u bij de berekening voor 2019 denkt dat u er niet meer voor in aanmerking komt, omdat uw inkomen, gezins- of woonsituatie gewijzigd is in het afgelopen jaar, kunt u contact opnemen met de belastingdienst, zodat u niet geconfronteerd wordt met het terugbetalen van uw huurtoeslag. 


Voor informatie of vragen: www.belastingdienst.nl/toeslagen  of de BelastingTelefoon: 0800-0543 (gratis), bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Voor hulp met formulieren: zie ook CMD en LEVgroep.


IDENTIFICATIEPLICHT
Iedereen van 14 jaar of ouder (in het openbaar vervoer vanaf 12 jaar!) moet een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien, als de politie daarom vraagt. Dat geldt ook voor OV-conducteurs en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's), zoals boswachters of een belastinginspecteur. De politie of toezichthouders mogen niet zonder reden uw identiteit controleren, aangezien in onze wetgeving alleen sprake is van zogeheten 'toonplicht'.
Werkgevers moeten de identiteit van hun werknemers altijd aan de hand van het paspoort hebben vastgesteld. Op de werkvloer moet iedereen zich elke dag kunnen identificeren; in dit verband volstaat een rijbewijs.
De identificatieplicht geldt ook voor verstandelijk beperkten en psychiatrische patiënten. In de zorg geldt geen leeftijdsgrens, dus (groot)ouders moeten voor hun (klein)kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben bij bezoek aan een dokter of zorginstelling.

Een kopie is niet geldig. Iemand die tijdelijk zijn identiteitsbewijs kwijt is (bijvoorbeeld het paspoort voor het aanvragen van een visum), moet een ander geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
Als u geen identiteitsbewijs kunt of wilt laten zien, kunt u een boete krijgen of meegenomen worden naar het politiebureau. Tegen een bekeuring voor het niet voldoen aan de identificatieplicht, kan geen bezwaar worden aangetekend.

Identiteitsbewijzen (moeten geldig zijn)

 • Nederlands paspoort of een paspoort, ID-kaart van de EU (Europese Unie) en de EER (Europese Economische Ruimte)
 • Nederlandse Identiteitskaart
 • Nederlands Reisdocument voor vluchtelingen (vluchtelingenpaspoort)
 • Nederlands Reisdocument voor vreemdelingen (vreemdelingenpaspoort)
 • Verblijfsdocumenten en W-(wacht)document
 • Rijbewijs (in sommige gevallen)

Meer informatie bij de gemeente, www.sonenbreugel.nl, tel. 491 491; in de Rijksbrochure "Identificatieplicht", te downloaden via www.rijksoverheid.nlof tel. 1400 op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur (alleen normale gesprekskosten, geen informatietarief)


JURIDISCH LOKET
Bij het Juridisch Loket, gefinancierd door de overheid, krijgt u gratis ('eerste hulp') advies en informatie over allerlei onderwerpen, zoals werk, ontslag, uitkeringen en toeslagen, consument- en geldzaken, familiekwesties, strafzaken, vergunningen en verblijf (vreemdelingenzaken).
Telefoon: 0900-8020; er wordt gevraagd naar uw naam en adres.
In de vestiging kunt u, alléén gedurende het inloopspreekuur, binnenlopen zonder afspraak. Bij drukte moet u soms even wachten. Zorg ervoor dat u alle relevante brieven en formulieren meeneemt.
Via het e-mailformulier op de site kunt u tussen 18.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's ochtends uw vraag stellen; binnen enkele werkdagen krijgt u een gratis antwoord.
Als er meer tijd nodig is om uw vraag te beantwoorden, wordt een afspraak gemaakt om dieper op de zaak in te kunnen gaan; een afspraak is alleen mogelijk als u aan voorwaarden voldoet van de Wet op de Rechtsbijstand.
Als u doorverwezen wordt naar bijvoorbeeld een bemiddelaar of advocaat, krijgt u informatie over de kosten.


(landelijk) tel. 0900-8020, € 0,25 per minuut, starttarief van 4,5 cent plus uw gebruikelijke belkosten, maximaal € 12,50 per gesprek;
inloopspreekuur Eindhoven (Willemstraat 18) op maandag van 14.00 tot 16.00 uur en op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur; informatie en voorbeeldbrieven op www.juridischloket.nl


Rechtswinkels Best en Eindhoven
Beide Rechtswinkels geven kosteloos juridisch advies aan iedereen in de omgeving, dus ook inwoners van Son en Breugel.
Er werken, op vrijwillige basis, vergevorderde rechtenstudenten en enkele afgestudeerden. U kunt tijdens de wekelijkse inloopspreekuren zonder afspraak terecht voor al uw vragen aangaande het recht. Zorg ervoor dat u alle relevante papieren bij u hebt.


Best: Buurthuis De Kadans, St. Jozefstraat 1, 5684 TS Best; inloopspreekuur op zaterdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur; e-mail: info@rechtswinkelbest.nl; www.rechtswinkelbest.nl 

Eindhoven: VTA Nieuwe Fellenoord, Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB Eindhoven; inloopspreekuur op dinsdag- en donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur; www.rechtswinkeleindhoven.org


Advocatenkantoor (Son en Breugel)
Advocatenkantoor Bogaerts & Groenen biedt een gratis inloopspreekuur in de kantoorruimte op Ekkersrijt 1412, 5692 AK Son. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 088 - 1410 800; www.bgadvocaten.nl


Rechtwijzer.nl
Op www.rechtwijzer.nl, ontwikkeld door de Raad voor Rechtsbijstand in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, staan tips, hulpmiddelen en adviezen die u kunnen helpen een juridisch probleem op te lossen. Dit kan gaan om consumentenzaken, maar ook problemen met de overheid, een scheiding, ontslag, schulden, enz.
Tel. 088-7871 080; e-mail: rechtwijzer@rvr.org 

Zie ook Consumentenbond/ConsuWijzer en LEVgroep.


KLACHTEN

Klacht over een arts, hulpverlener of zorginstelling
Is er tijdens een behandeling of in het contact met een hulpverlener, zoals een arts of verpleegkundige, iets misgegaan, probeer dan eerst uitleg aan hem of haar zelf te vragen; soms gaat het om een misverstand dat snel kan worden opgelost. Iedere hulpverlener en instelling is verplicht een klachtencommissie en/of een klachtenregeling te hebben. Voor hulp bij het aangaan van een gesprek kunt u meestal terecht bij een klachtenbemiddelaar of een vertrouwenspersoon van de instelling. Lukt dit niet of wilt u uw klacht liever direct ergens anders laten behandelen, kunt u (gratis) hulp krijgen van:


Zorgbelang Brabant, algemeen tel. 013-594 2170, voor vragen of klachten 013-2020 054 en 0900-243 7070; e-mail: (alg) info@zorgbelang-brabant.nl, vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl en (voor vragen of klachten) adviespunt@zorgbelang-brabant.nl;  www.zorgbelang-brabant.nl


Klacht over de Wmo
Zie hoofdstuk Wmo.

Klacht over de eigen bijdrage voor Wmo of Zorg 
Bent u het niet eens met de hoogte van uw eigen bijdrage voor zorg of ondersteuning, dan kunt u bezwaar maken. Hoe u dit kunt doen, staat in de beschikking die u hebt ontvangen van het zorgkantoor of van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U kunt ook gratis bellen naar de speciale nummers voor klanten.
N.B. Per 1-1-2019 wordt niet meer gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.


CAK, Antwoordnummer 1608, 2509 VB Den Haag, gratis tel. voor klanten op werkdagen: 0800-1925 (ondersteuning vanuit de Wmo), 0800-0087 (zorg vanuit de Wlz), www.hetcak.nl    


Zorgbelang Brabant (zie hierboven) kan u adviseren bij klachten. Zie ook Juridisch Loket en (Ouderen)Ombudsman.

Klacht over levensmiddelen
Met een klacht over levensmiddelen kunt u terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Meldingen, klachten en vragen via 0900-0388 (lokaal tarief), dag en nacht bereikbaar; www.nvwa.nl


LEVgroep
De LEVgroep is gehuisvest in het pand van het CMD (Europalaan 2) en geeft, in samenwerking met de gemeente, vorm aan het welzijnsbeleid in de regio. De beroepskrachten van de LEVgroep ondersteunen de vele vrijwilligers die ook op dit gebied werkzaam zijn. Iedereen die vragen heeft over zorg, wonen, opvoeden, relaties, werken, geldzaken en formulieren (het 'sociaal domein') kan hier terecht.
De LEVgroep heeft een afdeling Seniorenopbouwwerk. Voor, door en met ouderen wordt gewerkt aan o.a. informerend huisbezoek en seniorenactiviteiten.

Vrijwilligerssteunpunt: zie Vrijwilligers

Het Mantelzorgsteunpunt heeft advies en informatie voor mantelzorgers; u kunt spontaan binnenlopen of een afspraak maken. Mantelzorgcafé: maandelijks in Berkenstaete; raadpleeg hiervoor (de websites van) de MooiSonenBreugelKrant of de LEVgroep.

Het Sociaal Raadsliedenwerk biedt sociaal-juridisch advies, informatie en hulp bij formulieren (belastingaangiftes onder voorbehoud) en schuldhulpverlening.

Huiskamerprojectzie Dagbestedingen.


De LEVgroep is op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar via het CMD op tel. 491 470; telefoon kantoor LEVgroep: 475361. Adres: Europalaan 2, 5691 EN Son, e-mail: teamsonenbreugel@levgroep.nl; www.levgroep.nl
Combinatiefunctionaris en seniorenopbouwwerk: Michelle Driessen, michelle.driessen@levgroep.nl 
Coördinator vrijwilligerssteunpunt: Ismene Borger, ismene.borger@levgroep.nl
Consulent mantelzorgers: Ellen van Gils, ellen.vangils@levgroep.nl 
Huiskamerproject en informerend huisbezoek: Marieke Schoenmakers, marieke.schoenmakers@levgroep.nl
Programmacoördinator veerkracht: Sander Brugmans, sander.brugmans@levgroep.nl

Sociaal raadsman: Jeroen Loeffen, tel. via CMD 491 470 
Regiomanager LEVgroep voor Son en Breugel: Jacqueline van de Ven


MENTORSCHAP
Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Persoonlijke belangen zijn belangen die niet over geld of goederen gaan. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen met dementie en psychiatrische patiënten.
De mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene, de beslissing; bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.
Degene die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan dus in eerste instantie zelf de eigen financiële zaken behartigen.
Zie ook Curatele en Onderbewindstelling.


U vraagt mentorschap aan bij de rechtbank Eindhoven (sector kantonrecht):
Stadhuisplein 4, Postbus 840, 5600 AV Eindhoven, tel. 088-3621000.
Formulieren zijn verkrijgbaar bij de griffie van de rechtbank of via  
www.rechtspraak.nl
Hulp bij het aanvragen van mentorschap verlenen de consulenten Sociaal Raadsliedenwerk van de LEVgroep, via het CMD (Europalaan 2), tel. 491 470.


NIBUD
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens. Dat gebeurt via brochures, internet, nieuwsbrieven en e-books. Ook bevordert het Nibud de deskundigheid van bedrijven en instanties die zich bezighouden met geldzaken van consumenten.
Postbus 19250, 3501 DG Utrecht, tel. 030- 2391350; e-mail: via het contactformulier op www.nibud.nl


OMBUDSMAN
Hebt u een klacht over de overheid en komt u hier met de betreffende overheidsinstantie niet uit, kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Dit is een onpartijdig en onafhankelijk instituut dat zowel naar klachten van burgers als naar de overheid luistert.
Nationale ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag, gratis tel. 0800-33 55555 (op werkdagen); www.nationaleombudsman.nl


Ombudsman, speciaal voor ouderen
De OuderenOmbudsman is een onafhankelijke vraagbaak om de alsmaar groeiende groep senioren, soms letterlijk, de weg te wijzen, via telefoon en internet. U kunt er terecht met vragen, zorgen of klachten over uiteenlopende onderwerpen als wonen, zorg, welzijn of mobiliteit, maar ook geldzaken. Geen vraag is te gek. Als de professionals van de OuderenOmbudsman het niet weten, dan weten ze in ieder geval waar men moet zijn voor een passende oplossing of ze gaan er zelf naar op zoek. De OuderenOmbudsman behartigt de belangen van ouderen en vraagt ook aandacht voor nijpende ouderenkwesties of thema's die maatschappelijke of politieke aandacht verdienen.
De OuderenOmbudsman is (op werkdagen) bereikbaar via gratis tel. 0800-1325; e-mail: ouderenombudsman@ouderenfonds.nl of het contactformulier op www.ouderenombudsman.nl


ONDERBEWINDSTELLING
Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen. In zo'n geval kunnen iemands goederen onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat deze persoon (m/v) niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen (zoals een huis) en rechten (zoals recht op loon of uitkering). Een bewindvoerder behartigt dan de financiële belangen.

De betrokkene mag bijvoorbeeld niet meer iets kopen of verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Omgekeerd geldt ook dat de bewindvoerder niets mag kopen of verkopen zonder de toestemming van de onderbewindgestelde.
De bewindvoerder moet beslissingen zoveel mogelijk samen met hem/haar nemen. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt, kan aan de kantonrechter om vervangende toestemming worden gevraagd.
Zie ook Curatele en Mentorschap.


U vraagt onderbewindstelling aan bij de rechtbank Eindhoven (sector kantonrecht):
Stadhuisplein 4, Postbus 840, 5600 AV Eindhoven, tel. 088-3621000.
Formulieren zijn verkrijgbaar bij de griffie van de rechtbank of via  
www.rechtspraak.nl
Hulp bij het aanvragen van onderbewindstelling verlenen de consulenten Sociaal Raadsliedenwerk van de LEVgroep, via het CMD (Europalaan 2), tel. 491 470.


OUDERENBONDEN
De Belangenbehartiging van zowel de KBO als de PVGE is gericht op het welzijn van senioren in het algemeen en van de leden in het bijzonder. Er wordt actief deelgenomen aan de Adviesraad Sociaal Domein (v/h Wmo) en de SeniorenRaad. De PVGE en de KBO binnen onze gemeente bieden gecertificeerde ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belastinghulpen aan álle ouderen in Son en Breugel aan. Voor de belastinghulp (onder bepaalde voorwaarden) wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Het zijn verenigingen die sociale contacten tussen senioren stimuleren door veel activiteiten te organiseren van allerlei aard; zie de uitgebreide opsomming hieronder.

KBO (Katholieke Bond van Ouderen)
Algemeen
Afdeling Son en afdeling Breugel maken, ook als kring, deel uit van KBO Brabant: een actieve vereniging voor senioren vanaf 50 jaar met ongeveer 130.000 leden, die lid zijn van ruim 300 afdelingen. Die afdelingen vormen het hart van de organisatie. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan sport en ontspanning, nemen zij deel aan culturele en zingevingsactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. Het lidmaatschap van een afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant.
Belangenbehartiging: zie 1e alinea onder Ouderenbonden.
Stimuleren van sociale contacten
 tussen senioren d.m.v.:
- het organiseren van ontspannende, sportieve en culturele activiteiten, o.a. bloemschikken, computergebruik samen met KBO-Brabant, jeu de boules, samen uit eten, wandelen, dagreizen en een bedevaartreis;
- activiteiten voor alle leden, zoals lezingen, contactbijeenkomsten, muziekmiddagen.


Katholieke Bond van Ouderen Breugel, Secr. Jan van Maasakkers, Wilhelminalaan 3d, 5691 AX Son, tel. 473298, e-mail: janvanmaasakkers@kpnmail.nl
Katholieke Bond van Ouderen Son, Secr. Gerard Versantvoort, Kloosterstraat 14, 5691 BZ Son, tel. 475350, e-mail: kbo.son@kpnmail.nl; Contributie € 25 p/jaar.


PVGE Vereniging voor iedereen van 50+
De PVGE is een vereniging voor alle senioren vanaf vijftig jaar; zij is actief in Zuidoost-Brabant en heeft bijna 10.000 leden in 8 afdelingen. De afdeling Son en Breugel en omstreken telt circa 800 leden en steunt op drie pijlers:
- Belangenbehartiging, zie 1e alinea onder Ouderenbonden.
Clubs: 25 clubs bieden wekelijks of maandelijks ontspannende, sportieve en culturele activiteiten: biljarten (2), bloemschikken, bowlen, computergebruik, fietsen, Franse conversatie, genealogie, gymnastiek, jeu de boules, koken, vier leesclubs, nordic walking, pubkwis, reis- en cultuurclub, rikken, samen uit eten, schaken, schilderen, Socratisch café en wandelen (2).
Evenementen en reizen: activiteiten voor alle leden, zoals excursies, lezingen, contactbijeenkomsten, muziekmiddagen.
Daarnaast zijn er ondersteunende diensten zoals de ledenadministratie, PR en Communicatie en een groep die zorgt voor de verspreiding van de Nieuwsbrief.


Secretaris afd. Son en Breugel, VACATURE, tel. 06-1072 5080; www.pvge-sonenbreugel.nl   Contributie is € 21 p/jaar; diverse clubs vragen een bijdrage in de kosten.


PCOB (Protestants Christelijke Ouderenbond)
M. den Hoedt-Edenburg, Maaslaan 17, 5691 HM Son, tel. 473578, e-mail: d.denhoedt@versatel.nl


Pgb (Persoonsgebonden budget)
Wanneer mensen door een ziekte of beperking behoefte hebben aan hulp of een voorziening, kunnen ze, nadat eerst binnen de eigen omgeving (mantelzorgers en vrijwilligers) gezocht is naar mogelijkheden, terecht bij het CMD voor bijvoorbeeld een traplift, scootmobiel, rolstoel of hulp bij het huishouden. Voor een voorziening om uw probleem op te lossen kunt u in principe kiezen voor zorg in natura (ZIN) bij een zorgorganisatie waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten óf voor een persoonsgebonden budget (Pgb), waarbij u zelf een budget krijgt om een voorziening te betalen. Dit geldt ook voor verpleegkundige en verzorgende hulp via uw zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar kan,
 net als de gemeente, voorwaarden verbinden aan toekenning van het Pgb. U krijgt zelf het geld niet in handen: het budget wordt gestort naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en die betaalt de rekeningen aan de hand van facturen. 
De SVB betaalt alléén uw rekeningen, als u een zorgovereenkomst hebt afgesloten met uw zorgverlener. Als u die nog niet hebt of de bestaande overeenkomst is verouderd, kunt u samen met uw zorgverlener een nieuwe opstellen. U kunt daarvoor de voorbeeldovereenkomsten van de SVB gebruiken, te vinden op www.svb.nl/pgb  

SVB, Postbus 9032, 6500 JN Nijmegen, tel. 024-343 1000.
U kunt post van onder andere de SVB digitaal ontvangen: zie DigiD (MijnOverheid.nl).

PerSaldo, de belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget, helpt (als u lid wordt) met adviezen en cursussen; www.pgb.nl/persaldo
PerSaldo, Postbus 19161, 3501 DD Utrecht

Voor formulierenhulp kunt u ook terecht bij de LEVgroep; zie ook Wlz en Wmo.


RIJBEWIJS VOOR 65-PLUSSERS

Rijbewijs verlengen (algemeen)
Voor het vernieuwen van uw rijbewijs kunt u terecht bij de gemeente na een online of telefonisch gemaakte afspraak. U moet het persoonlijk aanvragen en het volgende meenemen:
- een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen;
- uw oude rijbewijs;
- een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument (als uw oude rijbewijs is verlopen);
- geld, maar liefst een pinpas om het rijbewijs te betalen; kosten circa € 40; bij spoed extra kosten circa € 35; bij vermissing extra kosten circa € 23.

U moet uw rijbewijs persoonlijk ophalen en het oude inleveren. Meestal ligt het rijbewijs na vijf werkdagen klaar. Bij een adreswijziging hoeft u geen nieuw rijbewijs aan te vragen: het adres wordt aangepast, als u uw rijbewijs moet verlengen.
LET OP: bij vermissing van uw rijbewijs moet u persoonlijk een vermissingsverklaring ondertekenen bij de gemeente (niet bij de politie!) na een vooraf gemaakte afspraak. Dit is verplicht, ook als u geen nieuw document aanvraagt. Bij verlies of diefstal in het buitenland moet u daar bij de politie aangifte doen voor uw reisverzekering. 

65 jaar of ouder
Bent u 65 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen, dan moet u met het volgende rekening houden:
Bent u tussen de 65 en 70 jaar, ontvangt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot uw 75e jaar.
Bent u tussen de 70 en 75 jaar, wordt uw rijbewijs met vijf jaar verlengd.
Vanaf uw 75e jaar vindt bij iedere vernieuwing van uw rijbewijs (max. 5 jaar) een verplichte medische keuring plaats. De gang van zaken is dan als volgt; zorg ervoor dat u vijf tot zes maanden *) voor het aflopen van de geldigheid de volgende acties onderneemt.

 

N.B. De procedure is onlangs gewijzigd. Klik voor actuele informatie op:

https://www.sonenbreugel.nl/inwoners-en-ondernemers/onderwerpen-a-z_44076/product/rijbewijs_830.html


*) Er zijn enorme achterstanden bij het CBR; de wachttijd loopt soms op tot zes maanden! Sinds 1 maart kan de gezondheidsverklaring (ook) online worden ingezonden. De verwerking ervan is vele malen sneller, aldus het CBR. Meer informatie in de rubriek Dienstverlening.

Keuringen
Het officiële tarief is bijna € 80. Het kan goedkoper voor € 30 à € 40 bij een geregistreerde keuringsinstantie of bedrijfsarts; vraag uw eigen huisarts naar zijn/haar tarief. Soms krijgt u korting of wordt alles vergoed via een zorgverlener of ouderenbond, bijvoorbeeld de KBO.
- Keuringen in Braecklant voor circa € 37, Amerikalaan 2, Son, elke 2e maandagmiddag van de maand, alléén op afspraak: info en afspraken via de heer F.J.M. van Geloven, tel. 076-5200007, 06-29060380, e-mail: famvgeloven@ziggo.nl   
(wijzigingen worden vermeld in PVGE-mails en -nieuwsbrieven). 
www.rijbewijskeuringsarts.nl 
www.goedkopekeuringen.nl  of tel. 085 488 3616.


Gemeente, Raadhuisplein 1, 5691 AL Son, tel. 491 491; www.sonenbreugel.nl  
Pasfoto's: bijvoorbeeld Mooj, 17-Septemberplein; Media & Zo (ingang Kado & Zo/winkel Zonhove), Nieuwstraat; Primera, Nieuwstraat.

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), Sir Winston Churchilllaan 297, Postbus 5301, 2280 HH Rijswijk (ZH), tel. 0900-0210; www.cbr.nl


 SPORTEN VOOR SENIOREN

Fitness
Fysiosport Son, Taylorstraat 1b, tel. 477234;  www.fysiosportson.nl
Fysio- en manuele therapie. Seniorfit op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Bent u 65+, krijgt u korting. De lessen zijn geschikt voor iedere 'senior' die graag samen met anderen actief is. Ook interessant voor senioren: Fysio&Fit en Bodygym.

'WandelFit' 
Georganiseerd door de LEVgroep en Fysiosport Son. Iedere donderdag samen wandelen van 13.00 - 14.00 uur. Start en stop bij het CMD, Europalaan 2, Son. Deelname gratis, aanmelden niet nodig. 
Informatie: Michelle Driessen, tel. 06-1446 5937; michelle.driessen@levgroep.nl 

SonSport
Rooijseweg 5, Son, tel. 460461; www.sonsport.nl 
Seniorenfitness: zeven dagen per week mogelijk tijdens openingsuren; van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur onbeperkt sporten met een speciaal voordeelabonnement; 60+ ontvangt standaard 10% korting. Mogelijkheden voor medical fitness (op afspraak), seniorencircuit, fit & shape, rugfit en diverse andere lessen.

Body-care/Fysiotherapie Verbeek
Ekkersrijt 4206, Son, tel. 332400; www.body-careverbeek.nl
Onder andere manuele therapie, dry needling, fitness en fysiofitness, ook voor senioren.

Sporten en Zwemmen
Thermae Son, Thermaelaan 2, Son, tel. 476383; www.thermaeson.nl
Vele activiteiten, waaronder zwemmen; 55+Fit (sport) op donderdagochtend.
Korting voor 60-plussers.

Berkenstaete
De Bontstraat 71, Son, tel. 333000; verschillende sport- en beweegactiviteiten voor ouderen, zowel met als zonder indicatie. Voor meer informatie, zie hoofdstuk Berkenstaete of www.archipelzorggroep.nl

Bewegingscentrum Son & Breugel
De Bongerd (rechter zijvleugel) Asteroïdenlaan 2a, Breugel, tel. 496666; www.stichting-bsb.nl
Bewegingsbanken en circuittraining voor mensen die moeite hebben met bewegen.

Libra Revalidatie, locatie Blixembosch
Toledolaan 2, Eindhoven, tel. 088-3132000; www.libranet.nl
Voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte: diverse mogelijkheden onder begeleiding van deskundigen.

Verder veel sportieve mogelijkheden in clubverband via de PVGE; zie ook vermeldingen in de Gemeentegids.


VERPLEEGHUIS

Berkenstaete heeft drie groepswoningen, Berkenhof, voor hoofdzakelijk PG-cliënten; met de klantondersteuner wordt gekeken naar de mogelijkheden. Voor meer informatie, zie hoofdstuk Berkenstaete of www.archipelzorggroep.nl
U kunt op de websites van KiesBeter of Zorgkaart Nederland zoeken naar een verpleeghuis in de buurt.

KiesBeter
U kunt bij KiesBeter zoeken met bijvoorbeeld uw postcode binnen een straal van tien kilometer. Dan vindt u bij elke instelling informatie over geloof, of u uw huisdier mag meenemen, inspraak in verpleging etc. en kunt u huizen met elkaar vergelijken. Ook kunt u op deze site uw vragen stellen: www.kiesbeter.nl  of telefonisch via de Infolijn 020-7978985.

Zorgkaart Nederland
Op deze website zijn alle hulpverleners in de gezondheidszorg in Nederland (op naam/beroep/postcode of plaats) te vinden: www.zorgkaartnederland.nl
Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Als u vragen hebt over de zorg of ergens tegenaan loopt in de zorg, kunt u bellen met de Zorglijn van de Patiëntenfederatie, tel. 0900-2356780, kijken op www.patientenfederatie.nl of mailen naar info@nationalezorgnummer.nl 

Voor hulp kunt u ook altijd terecht bij het CMD (Europalaan 2); zie CMD. 


VERVOER

‘AUTOMAATJE'
U kunt in Son en Breugel gebruikmaken van het ANWB-project ‘AutoMaatje'. Vrijwilligers vervoeren minder mobiele plaatsgenoten tegen een kleine onkostenvergoeding (30 cent per km, plus evt. parkeerkosten). Een rit dient twee dagen tevoren te worden aangevraagd.
Meer informatie bij onze Rubriek Dienstverlening (op deze site), telefonisch via (0499) 209 609, op www.sonenbreugelverbindt.nl  of via e-mail automaatje@sonenbreugelverbindt.nl


DEELTAXI  Son en Breugel
Inwoners die om medische en/of psychische redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen in aanmerking komen voor vervoer in een taxi(busje). U hebt een (Wmo-)indicatie nodig of moet ouder zijn dan tachtig jaar en in het bezit zijn van een vervoerspas. Alle geïndiceerden krijgen door de gemeente een maximaal aantal reiszones toegewezen.
Indien u een vervoers- of mobiliteitsprobleem hebt, kunt u zich melden bij het CMD aan de Europalaan 2; ook bij een huisbezoek geven de CMD-consulenten uitleg over de Deeltaxi. Zij hebben informatie over de kosten, hoe u de taxi bestelt, wie er met u mee mag reizen, uw eigen bijdrage, enz. De eigen bijdrage wordt door de gemeente jaarlijks opnieuw bekeken en vastgesteld.
De vervoerder is Van Helvoort Taxi; de taxi's rijden zeven dagen per week van 8.00 uur 's ochtends tot 24.00 uur 's nachts. Voor ziekenhuis- of artsbezoek zijn op werkdagen ritten vanaf 7.00 uur mogelijk. Het vervoersgebied van de deeltaxi omvat vijf zones van het openbaar vervoer; dit is een straal van circa 20 kilometer rondom Son en Breugel.
Informeer bij het CMD of Van Helvoort Taxi naar mogelijkheden en prijzen; zie ook site van de gemeente www.sonenbreugel.nl

KORTINGSTAXI
Mensen die buiten een Wmo-voorziening vallen, kunnen gebruik maken van de Kortingstaxi Son en Breugel. U moet dan een persoonlijke kortingspas aanvragen bij Van Helvoort Taxi. Met deze kortingstaxi bent u vrijwel altijd goedkoper uit dan met een normale taxi. U deelt de rit met andere reizigers; wilt u een privétaxi, dan kunt u dit aangeven bij de reservering en betaalt u extra. De taxi moet minstens één uur vooraf besteld worden.


CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son, tel. 491 470 (9.00 tot 17.00 uur); openingstijden balie: werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur; e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.sonenbreugel.nl/cmd
Van Helvoort Taxi, Gemert, tel. 0492-363136, www.vanhelvoorttaxi.nl


VALYS 
Bij een reisbestemming verder dan vijf zones met de Deeltaxi, kan Valys uitkomst bieden: familie en vrienden buiten de eigen regio kunnen van huis uit worden bezocht. U kunt ook per trein onder begeleiding naar dertig stations reizen en dan van de Valystaxiservice gebruik maken.
U hebt een Valyspas nodig. Als u bent aangemeld, krijgt u een persoonlijk kilometerbudget toegewezen. U reist van deur tot deur met een Valystaxi voor circa € 0,20 per kilometer. U komt in aanmerking voor een Valyspas, als u een van de volgende documenten hebt:

 • een bewijs van de gemeente dat u recht hebt op Wmo-vervoer (bijvoorbeeld een Regiotaxipas) of een Wmo-rolstoel of -scootmobiel;
 • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
 • een OV-Begeleiderskaart.

U dient een kopie van een van deze documenten, samen met een pasfoto, kopie identiteitsbewijs en een volledig ingevuld aanvraagformulier*) op te sturen naar Valys (adres staat op het formulier). Indien uw informatie volledig is, ontvangt u binnen twee weken uw pas.
Er bestaat Valys Basis, Valys Vrij en Valys Begeleid.
Meer informatie tijdens kantooruren via de klantenservice 0900-9630 of www.valys.nl

*) Het formulier is óók verkrijgbaar via het CMD; adres, telf.nr, etc.: zie hierboven, onder Kortingstaxi.


OPENBAAR VERVOER

OV-chipkaart
Met een OV-chipkaart, verkrijgbaar*) bij de Primera aan de Nieuwstraat, Son, kunt u overal in Nederland met het openbaar vervoer reizen: met tram, trein, bus of metro. U kunt (bij Primera, op stations en in sommige bussen) op deze kaart saldo zetten en/of een reisproduct (bijvoorbeeld een abonnement).
Hoewel u met één kaart kunt reizen, hebben NS en OV-chip eigen kortingen en voordelen (bijv. 40% korting in weekeinden en/of daluren).
*) alleen anonieme kaart (zie Klantenservice OV/onderaan voor de persoonlijke).

Anonieme (blauwe) en persoonlijke (gele) OV-chipkaarten
Er zijn anonieme en persoonlijke OV-chipkaarten. Als u regelmatig met het OV reist en een abonnement of kortingsproduct wilt, kies dan voor een persoonlijke kaart. U krijgt automatisch leeftijdskorting (65+); u kunt automatisch opladen aanvragen, zodat er altijd voldoende saldo op staat en blokkering bij verlies en diefstal is mogelijk, met behoud van uw reisproduct en resterend saldo.
Met een anonieme chipkaart kunt u ‘op saldo' reizen. Zorg voor voldoende saldo, want bij het inchecken wordt een instaptarief (‘borg') gehanteerd van € 4 of € 8 (bus) of € 20 (trein). Bij het uitchecken worden de exacte kosten berekend. De kaart kost € 7,50 en is, net als de persoonlijke, 5 jaar geldig.
Sinds kort kunt u reizen met een OV-chipkaart, waarbij achteraf de kosten worden berekend: zie www.ns.nl/flex voor mogelijkheden met en zonder abonnement.
Op www.ov-chipkaart.nl vindt u meer informatie én filmpjes die precies laten zien hoe de OV-chipkaart werkt.
Op www.youtube.com/seniorwebtube (het videokanaal van SeniorWeb) vindt u talloze filmpjes over de OV-chipkaart en reizen met de NS.

Zonder OV-chipkaart kunt u nog steeds een kaartje (alleen met pinpas, niet contant!) kopen bij de buschauffeur. Een ritkaartje zonder overstap kost circa € 4; een dagkaart (mits bij dezelfde vervoerder) circa € 6,25.

Buslijnen in Son en Breugel
Lijn 154 en 156 Eindhoven – 's-Hertogenbosch; lijn 157 Eindhoven – Oss;
lijn 9 S+B via Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven; (lijn 9 wordt in december 2019 vervangen door lijnen 21 en 22; informatie volgt)
lijn 260 Buurtbus (max. 8 passagiers) Best – Nederwetten – Nuenen - Geldrop (o.a. St. Anna Ziekenhuis);
lijn 406 Bravodirect v/h HOV Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven.

Zie ook de rubriek Dienstverlening (busdienstregeling 2019) en de presentatie OV-chipkaart (KBO Son) bij Downloads, op deze site. (nieuwe busdienstregeling wordt in dec toegevoegd)
Reizigersoverleg Brabant behartigt de belangen van de reiziger in het Brabantse openbaar vervoer: www.reizigersoverlegbrabant.nl , tel. 073 – 6900 518


Klantenservice OV-chipkaart, Postbus 365, 3800 AJ Amersfoort, tel. 0900-0980 (gebruikelijke belkosten), www.ov-chipkaart.nl
Bus en trein: www.hermes.nl , www.arriva.nl , www.bravo.info , https://9292.nl tel. 0900-9292 (70 cent per minuut!); www.ns.nl


VRIJWILLIGERS

Vrijwilligerssteunpunt (LEVgroep)
Bij het Vrijwilligerssteunpunt kunt u o.a. een beroep doen op de Vrijwillige Hulpdienst voor kleine incidentele klusjes, zoals het vervangen van een lamp of het ophangen van een schilderijtje. U kunt zich ook aanmelden bij de Vacaturebank, als u zelf vrijwilligerswerk wilt doen: www.levgroep.nl/vrijwilligers


Het Vrijwilligerssteunpunt is op werkdagen van 9.00-13.00 uur bereikbaar via het CMD op tel. 491 470, coördinator Ismene Borger op 06-4311 9415. Adres: Europalaan 2, 5691 EN Son, e-mail: vrijwilligerssteunpunt@levgroep.nl; www.levgroep.nl 
Open op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur, maar u kunt ook een afspraak maken (op een andere dag/tijdstip) of spontaan binnenlopen.


Son en Breugel Verbindt
Informatie over het Steunpunt Vrijwilligers en vacatures staan ook vermeld op het digitale platform SonenBreugelVerbindt.nl bij het Vrijwilligersplein. Hier vindt u ook een uitgebreid overzicht van overige vrijwilligers die gezocht worden door verenigingen of instellingen c.q. zichzelf aanbieden voor bijvoorbeeld festiviteiten.
www.sonenbreugelverbindt.nl/web/vrijwilligersplein


Wlz (Wet langdurige zorg) 
De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen via het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). Met een Wlz-indicatie hebt u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag ook thuis (blijven) wonen, als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn en de kosten mogen niet hoger zijn dan opname in een instelling. Het is de taak van uw zorgkantoor om dat te beoordelen.
Als de cliënt de zorg thuis wil ontvangen, kan gekozen worden tussen het persoonsgebonden budget (Pgb), het volledige pakket thuis (Vpt) of een modulair pakket thuis (Mpt). Combinaties zijn ook mogelijk. Meer informatie kunt u krijgen bij het CMD (Europalaan 2) of het gratis Adviespunt Zorgbelang (zie onder); zowel dit Adviespunt als dat van MEE Zuidoost-Brabant beschikt over onafhankelijke cliëntondersteuners die kunnen helpen bij het regelen van langdurige zorg.

Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn:

 • verblijf in een instelling; 
 • geneeskundige zorg i.v.m. de aandoening of stoornis;
 • hulpmiddelen die nodig zijn voor de zorg die de instelling verleent;
 • vervoer naar de plaats waar u de begeleiding of de behandeling krijgt.

Zorgkantoren hebben de taak en verantwoordelijkheid van de overheid gekregen om de Wlz in een regio uit te voeren namens de zorgverzekeraars, ongeacht waar cliënten verzekerd zijn. Het zorgkantoor koopt de zorg in bij zorgaanbieders, zorgt voor een op de vraag afgestemd zorgaanbod, let op toegankelijkheid en kwaliteit, alsmede beheersbaarheid van kosten én moet ervoor zorgen dat u de zorg krijgt waar u recht op hebt. 
Zorgverzekeraar CZ is het zorgkantoor voor de regio Zuidoost-Brabant.

Zie ook CMD, Dagbestedingen, Pgb en Zorgverzekering 
of kijk op www.zorgbelang-brabant.nl  tel. 013-2020 057; e-mail: adviespunt@zorgbelang-brabant.nl; of www.meezuidoostbrabant.nl  tel. 040-2140 404


Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Er zijn nieuwe vormen van ondersteuning thuis mogelijk, ook om de mantelzorger tijdelijk te ontzien. Ook wordt beschermd wonen aangeboden aan mensen met een psychische aandoening.
De gemeente is wettelijk verplicht om te onderzoeken wat de situatie is van mensen die zich melden met een hulpvraag. Bekeken wordt wat iemand zelf nog kan en hoe de omgeving ingezet kan worden. Iedere gemeente organiseert dat onderzoek op een eigen manier. Voor de ondersteuning mogen gemeenten een eigen bijdrage*) vragen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int de eigen bijdrage. De gemeente kan onder voorwaarden een Persoonsgebonden budget (Pgb) verstrekken. 

*) N.B. Per 1-1-2019 wordt niet meer gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken. In enkele uitzonderingsgevallen hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald, indien (getrouwd of partner) een van beiden nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt. Zie voor dit laatste de site www.hetcak.nl

Bij het CMD kunt u meer informatie krijgen en een aanvraag indienen, die vervolgens neergelegd wordt bij de gemeente. Als u het niet eens bent met het soort hulp dat u van de gemeente krijgt toegewezen of als u vindt dat u meer (of minder) hulp zou moeten krijgen, kunt u in een bezwaarschrift aangeven waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing. U doet dat binnen zes weken na dagtekening van de beslissing van de gemeente. U kunt zich hierin laten bijstaan door een cliëntondersteuner.

Zie Cliëntondersteuning.     
 

Mantelzorg
Wanneer u uw partner of een ander familielid verzorgt, bent u mantelzorger. Bij het Steunpunt Mantelzorg, gehuisvest in het pand van het CMD, kunt u vragen over mantelzorg stellen. Dat kan via tel. 475361, per e-mail aan teamsonenbreugel@levgroep.nl of u kunt spontaan binnenlopen bij de Europalaan.

De Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel heeft ten doel collectieve belangen van mantelzorgers in Son en Breugel te behartigen op allerlei gebieden en op alle terreinen die betrekking hebben op mantelzorg. De stichting is sinds juli 2016 actief en te bereiken via e-mailadres: platformmantelzorgsonenbreugel@hotmail.com  

Zie ook www.mezzo.nl, de landelijke vereniging van mantelzorgers en/of CMD,LEVgroep, Pgb en Wlz


CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son, tel. 491 470 (9.00 tot 17.00 uur); openingstijden balie: werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur;
e-mail: cmd@sonenbreugel.nl; www.sonenbreugel.nl/cmd  
Als u vragen hebt over de Wmo, kunt u het beste bellen tijdens de openingsuren van de balie.


ZORGTOESLAG
Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Met de zorgtoeslag kunt u een gedeelte van uw premie voor de zorgverzekering betalen. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt, samen met uw eventuele partner, de Nederlandse nationaliteit en/of een verblijfsvergunning en betaalt premie voor een Nederlandse zorgverzekering.
 • Uw (gezamenlijk) inkomen en vermogen is niet te hoog.

Op de website van de Belastingdienst Toeslagen kunt u uitrekenen of en zo ja, hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen.
Wilt u toeslag aanvragen voor een ander jaar? Kijk dan eerst of u aan de voorwaarden voldoet.
De toeslag wordt jaarlijks door de belastingdienst vastgesteld en uitgekeerd in maandelijkse voorschotten; achteraf vindt verrekening plaats.

De volgende wijzigingen dient u aan de belastingdienst door te geven:

 • Het inkomen van u of uw toeslagpartner verandert.
 • U gaat samenwonen of trouwen.
 • U gaat scheiden of u gaat uit elkaar.
 • U wilt de toeslag op een ander rekeningnummer ontvangen.

Voor informatie of vragen: www.belastingdienst.nl/toeslagen of de BelastingTelefoon: 0800-0543 (gratis) bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Voor hulp met formulieren: zie ook CMD en LEVgroep.


ZORGVERZEKERING 
Als u in Nederland woont, bent u verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering tegen de kosten van de meest voorkomende geneeskundige zorg. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basiszorgverzekering: ze moeten iedereen, zonder voorwaarden, accepteren voor deze verzekering. Als u niet verzekerd bent, loopt u kans op een boete.*) 
U betaalt een vaste premie per maand, kwartaal of jaar. De zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Deze kan verschillen per zorgverzekeraar. Ook de hoogte van het vrijwillig (extra) eigen risico, boven het verplichte eigen risico, en kortingen voor collectieve contracten hebben invloed op de premie. U kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld een uitgebreide dekking van fysiotherapie. Deze verzekering is niet verplicht. De verzekeraar mag u weigeren voor de aanvullende verzekering. 
Meer informatie bij het Zorginstituut Nederland, tel. 020-7978 555, www.zorginstituutnederland.nl 
*) De regeling wanbetalers, onverzekerden en gemoedsbezwaarden wordt uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor, (gratis) tel. 0800-5028,
 www.hetcak.nl    

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Sinds 1 januari 2015 zijn vanuit de Zorgverzekeringswet gefinancierd:
- Wijkverpleging (verzorging en verpleging*)
- Extramurale behandeling (zintuiglijke gehandicaptenzorg)
- Extramurale palliatieve zorg
*) ‘Verzorging en verpleging' maakt deel uit van de basisverzekering en kent geen eigen risico. Ook valt dit niet onder de verplichte eigen bijdrage. Als u de zorg op deze manier regelt, hoeft u dus geen kosten te betalen, mits de zorgaanbieder een contract heeft met uw zorgverzekeraar. 
Meer informatie te verkrijgen bij uw eigen zorgverzekeraar.