Rubrieken

Seniorenraad

Nieuws

U kunt gratis een informatiebox financieel Veilig Ouder worden bestellen bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. In deze box vindt u informatie om u te helpen uw financiële huishouding op een veilige manier te regelen.
In deze editie verschijnt het tweede artikel onder auspiciën van de gemeente betreffende veiligheidszaken in Son en Breugel. Reacties naar de auteur zijn welkom.

Geef inbrekers geen kans! 
De zomer is bijna voorbij! En dus ook de vakantieperiode voor de meesten onder u. De zon kan nog volop schijnen en waarschijnlijk bent u wat vaker de deur uit, vooral als gepensioneerde want dan hoeft u geen rekening te houden met het vakantieseizoen. Een ideale gelegenheid voor inbrekers om uw huis binnen te sluipen. Het kan overal en bij iedereen gebeuren, op ieder moment van de dag. Maar: met uw alertheid kunt u gelukkig ook heel veel voorkomen! 

Babbeltrucs
Nog steeds zijn ouderen vaak het slachtoffer van babbeltrucs. Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen iemand te beroven. De oplichters ogen betrouwbaar en zeggen bijvoorbeeld dat ze van de thuiszorg zijn, dat ze de meterstand op komen nemen of vragen of hun kind even naar het toilet mag. U laat de oplichters binnen en vervolgens stelen zij geld en/of andere waardevolle bezittingen. Tips: 
-Kijk voor u uw deur open doet, wie er heeft aangebeld. Vraag wat de persoon komt doen! 
- Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, of laat een kijkgaatje in uw deur maken, zodat u ziet wie er voor de deur staat zonder open te doen. 
- Vraag altijd een legitimatiebewijs! 
- Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen oplichters met zijn tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere persoon naar binnen loopt. 
- Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen en vertrouw niet iedereen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist hele zielige verhalen. Zelfs moeders met kinderen kunnen oplichters zijn!

Insluipingen 
Met het mooie weer is het aantrekkelijk om een deur of raam open te laten staan. Een insluiper maakt hier gretig gebruik van! Sluit daarom alles af als u van huis weg gaat. Bent u thuis? Zorg dan in ieder geval dat u de openstaande deuren en ramen afsluit van de vertrekken waar u zich niet bevindt. 

Gaat u op vakantie? 
De woningen van vakantiegangers zijn een zeer eenvoudig doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor een langere periode niemand thuis is. U kunt veel doen om een inbraak te voorkomen. Enkele handige tips: 
- Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt, zorg voor een tijdschakelaar op uw verlichting;
- Laat geen geld, sieraden, telefoons en laptops in het zicht liggen;
- Plaats geen berichten over uw vakantie op social media;
- Sluit alle ramen en deuren goed af ;
- Laat uw buren weten dat u weg bent en waar u te bereiken bent. 

Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of op www.politie.nl. 
Is er sprake van een verdachte situatie? Bel dan altijd 112! 

Heeft u een onderwerp waar u graag meer informatie over wilt? Neem dan contact op met Kirsty Lochten, beleidsmedewerker Veiligheid gemeente Son en Breugel, via k.lochten@sonenbreugel.nl
VACATURE

PR en secretarieel ondersteuner (m/v)
werkgroep Communicatie SeniorenRaad

Er is binnen de werkgroep Communicatie van de SeniorenRaad dringend behoefte aan versterking ter aanvulling van het bestaande team van vrijwilligers. 
De SeniorenRaad bestaat uit verschillende werkgroepen en zet zich al ruim elf jaar in voor alle ouderen (55+) in onze gemeente, op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Wie zoeken wij?
•	iemand die het plezierig vindt in teamverband te werken en met ons meedenkt over alle PR-activiteiten
•	iemand die goed om kan gaan met een computer (met name mail en Word) 
•	iemand die het leuk vindt om vergaderingen voor te bereiden, bij te wonen en (eventueel) te notuleren (9x per jaar) 
•	iemand die een helpend handje kan bieden bij de organisatie van themamiddagen (o.a. flyers maken, posters laten afdrukken en verspreiden)
•	affiniteit met senioren is een pre
•	de vacature is voor de SeniorenRaad maar kan zeer zeker óók door een jong(er) iemand worden ingevuld

De werkzaamheden zullen, verschillend per week, enige tijd van je in beslag nemen. Indien je een echte regelneef/tante bent, valt dit erg mee. De vergaderingen duren 1 à 2 uur en vinden 9 tot 10x per jaar plaats. Verder verloopt de communicatie veelal via de mail en kun je dus vaak vanuit huis werken.

De werkgroep Communicatie informeert de inwoners via de plaatselijke pers (o.a. De MooiSonenBreugel Krant) met o.a. de maandelijkse seniorenpagina, de wekelijkse senioreninfo en op de Mooi op Leeftijd pagina. Onze folders liggen ter inzage o.a. bij het CMD, gemeentehuis en de bibliotheek. Ook via de eigen, binnenkort vernieuwde, website (www.sonenbreugel-senioren.nl) wordt u geïnformeerd over actuele onderwerpen die van belang zijn. 

Voelt u zich aangesproken, kunt u contact opnemen met:
Dieter Steinbusch
voorzitter SeniorenRaad
telefoon 0499 – 842 167 
mobiel 06 4896 3450 
e-mail dietersteinbusch@gmail.com
Afgelopen jaar is er meerdere keren met Burgemeester Gaillard gesproken over de manier
van samenwerken als het gaat om veiligheidsvoorlichting in onze gemeente. De
SeniorenRaad heeft samen met SonenBreugelVerbindt, de gemeente en de politie besloten
om hier verder mee aan de slag te gaan en de samenwerking te optimaliseren.
Veiligheid is voor iedere dorpsbewoner, maar zeker ook voor senioren, van groot belang. We
worden gemiddeld ouder en we moeten en willen meestal, langer zelfstandig blijven wonen.
Daardoor worden we wellicht steeds meer afhankelijk van derden, waardoor met name
senioren ook kwetsbaarder worden.
De SeniorenRaad heeft in 2017 een veiligheidsenquête gehouden onder het seniorenpanel.
Hieruit is naar voren gekomen dat van de respondenten gemiddeld 12% zich overdag en
25% zich s ’avonds niet altijd veilig voelt op straat. Uit de cijfers van de gemeente
(Veiligheidsmonitor) blijkt dat Son en Breugel relatief veilig is. Echter mogen we niet voorbij
gaan aan het gevoel van onze dorpsbewoners. Daarom gaan we samen verder investeren
op het gebied van veiligheid.
Naar aanleiding van de resultaten van de veiligheidsenquête van de SeniorenRaad is
gekozen om vier keer per jaar een artikel te schrijven rondom het thema veiligheid en
senioren. In deze artikelen kunnen diverse onderwerpen behandeld worden. Hierbij kunt u
denken aan onderwerpen als: digitale weerbaarheid, WhatsApp-buurtpreventie, babbeltrucs,
inbraakpreventie, veilig pinnen, bereikbaarheid van de politie en ga zo maar door.
Op deze manier proberen we samen te werken aan meer bewustwording onder senioren op
het gebied van veiligheid. Uiteindelijk is het uiteraard de bedoeling dat iedereen zich veilig
kan voelen in onze gemeente. Hier moeten we samen aan werken!
Heeft u een onderwerp waar u graag meer informatie over wilt? Neem dan contact op met
Kirsty Lochten, beleidsmedewerker Veiligheid, via k.lochten@sonenbreugel.nl en wie weet
wordt dit onderwerp de volgende keer behandeld. Het volgende artikel zal worden geplaatst
in de krant van 4 september.
Meer dan 10 jaar geleden is de SeniorenRaad in Son en Breugel van start gegaan. Veel senioren van het eerste uur zijn nog steeds actief in deze vrijwilligersorganisatie maar komen nu op het punt dat ze zich gedwongen zien dat anderen het moeten overnemen. Die opvolging is des te urgenter omdat de activiteiten succes boeken maar de uitvoering ervan steeds moeizamer wordt door gebrek aan nieuwe aanwas.

Wat doen we allemaal?
Op 12 april hadden we ruim 100 bezoekers op een door ons georganiseerde themamiddag in De Bongerd voor nadere uitleg over de nieuwe wetgeving in de zorgverlening. Een tiental mensen waren intensief betrokken bij de voorbereidingen. In dit hulpverleningstraject zijn onafhankelijke cliëntenondersteuners van groot belang. Dat vraagt niet alleen een goede opleiding, maar ook regelmatige bijscholing.

We zijn van plan de wekelijkse koffieochtenden in mei uit te breiden op maandagmorgen van 10 tot 12 uur in de huiskamer van het Vestzaktheater. We hebben een website die dringend aan vernieuwing toe is. Bovendien vereist de huidige tijd ook het gebruik van nieuwe media zoals smartphone, tablet en laptop. Dus naast de maandelijkse Seniorenpagina, de wekelijkse SeniorenInfo en publicaties tussendoor in de MooiSonenBreugelkrant , wordt communicatie via Facebook, Twitter en Instagram ook van ons steeds meer gevraagd. 
Woonadviezen voor senioren zijn complex en vragen toekomstgerichte expertise.
Het houden van enquêtes onder senioren over relevante thema’s zoals veiligheid, eenzaamheid,mobiliteit, gezondheid is nodig om als adviesorgaan van de gemeente goed te kunnen functioneren. En niet te vergeten: het up-to-date houden van onze Seniorengids vraagt voortdurende aandacht.

Ook maatschappelijk zware en gevoelige thema’s durven we aan te snijden. Op 23 september komt er een thema-avond over het onderwerp: Regie over het eigen levenseinde.

Kortom er is veel te doen en het bestaande team van vrijwilligers is dringend op zoek naar versterking. Niet alleen om bestaande taken naar behoren te kunnen uitvoeren, maar ook om dat te kunnen blijven doen. Doe met ons mee en help ons bij de tijd te blijven.

Uitnodiging

Vraag nadere uitleg waarmee u uw vaardigheden voor onze organisatie kunt inzetten!

Contact
Dieter Steinbusch					
Voorzitter SeniorenRaad				
T. 0499 842167					
M 06 4896 3450
dietersteinbusch@gmail.com
Nieuwe voorzitter werkgroep Wonen: Jeroen Harbers
Na mijn pensionering werd ik in 2017 door Son en Breugel Verbindt gevraagd om deel te nemen aan het opstellen van een enquête over de woonwensen van senioren, samen met leden van de SeniorenRaad. Dat ik hiervoor werd gevraagd had alles te maken met mijn ervaring, opgedaan tijdens mijn werkzame leven binnen een woningcorporatie, waar ik met het beheer en de ontwikkeling van vastgoed in alle facetten te maken heb gehad. Ook vanuit de corporaties wordt geregeld onderzoek gedaan naar de woonwensen van de diverse doelgroepen om tot de juiste investeringen te kunnen komen.
Het mooie van het verrichte onderzoek vind ik dat hiermee heel concrete aanbevelingen konden worden gedaan aan de gemeente. Zeker met de sterk toenemende vergrijzing van ons dorp, is het van groot belang dat met de woonwensen van ouderen goed rekening gehouden wordt.
Door de werkzaamheden aan de enquête heb ik diverse leden van de SeniorenRaad leren kennen en ben ik op enig moment benaderd om deel te gaan nemen aan de werkgroep Wonen. Nadat Kees van der Meijden had aangegeven te willen stoppen met zijn voorzitterschap, werd ik gevraagd om hem op te volgen. Omdat ik mij graag ook inzet op dit voor mij bekende beleidsterrein binnen ons mooie dorp, heb ik hierop positief gereageerd.
Ruim 35 jaar ben ik woonachtig in Son en Breugel, waar mijn vrouw en ik nog lang hopen te blijven wonen.
Mijn motto zou kunnen zijn ‘de toekomst begint vandaag’

Dieter Steinbusch is de nieuwe voorzitter van de SeniorenRaad. Hij is geen onbekende binnen de SeniorenRaad, want hij draaide al mee als penningmeester en in de ‘Werkgroep wonen’. 

Dieter Steinbusch woont sinds een aantal jaren in Son en Breugel en ervaart het dorp als gastvrij en merkt dat er een sterk verenigingsleven is waar veel vrijwilligers actief in zijn: “Fijn dat ook veel verenigingen zich hard maken voor de senioren in ons dorp.” 
Er is al veel geregeld en er wordt al veel gedaan, maar er zijn ook altijd nog zaken die aandacht behoeven. Dieter Steinbusch: “Mijn motto zou kunnen zijn ‘de toekomst begint vandaag’ en daarmee bedoel ik dat je met de dingen die je vandaag doet, je alvast rekening kunt houden of dat toekomstbestendig is.” Persoonlijk heeft Dieter met zijn vrouw ervoor gekozen om tijdig in een appartementencomplex in Son en Breugel te gaan wonen: “Niet wachten tot je iets overkomt, maar eerder al in een ‘seniorenproof’ woning gaan wonen.”

Dieter merkt op dat er in Son en Breugel wel wat meer duidelijkheid mag komen over hoe bepaalde zaken geregeld zijn en waar je wie wanneer en waarvoor kunt bereiken: “Weet je bijvoorbeeld hoe je een Boa kunt bereiken? Wat doe je als je in de avond een verwarde man op straat tegenkomt? Weet je waar je aan kunt kloppen als je huishoudelijke hulp nodig hebt? Allemaal vragen waar senioren niet altijd het antwoord op weten. Daar is nog werk aan de winkel.” 
Uiteraard worden er ook al veel onderwerpen door de SeniorenRaad aangeboden middels themabijeenkomsten. Onderwerpen als ‘ouderen in het verkeer’, ‘wat kan de huisartsenpost betekenen voor ouderen’ of ‘testament en nalatenschap’ worden druk bezocht. 
Dieter Steinbusch: “Daarnaast ben ik blij met alle initiatieven in het dorp die zich inzetten voor senioren. Van het geslaagde AutoMaatje project tot de activiteiten in het HOi-Huis en van het organiseren van een seniorenmiddag in de carnavalstent tot de computercursus die SonenBreugelVerbindt organiseert in samenwerking met de bibliotheek. Als voorzitter van de SeniorenRaad ga ik me hard maken om waar mogelijk verbindingen te leggen. Wie weet dat daar ook weer mooie resultaten uit voort komen”.
Gastvrouw of gastheer tijdens de wekelijkse koffieochtend in Braecklant en/of in De Boerderij.

De SeniorenRaad zoekt een dame of heer die de taken van een gastvrouw/gastheer tijdens de wekelijkse koffie-ochtend op woensdag in Braecklant en/of op vrijdag in De Boerderij op zich zou willen nemen. Als u voor deze functie belangstelling heeft, zou de voorzitter van de werkgroep Welzijn en Zorg, Els Voogt, graag contact met u willen hebben. U kunt haar bereiken via telefoon: 06- 57 18 45 05 of via e-mail: e.voogt7@upcmail.nl
De SeniorenRaad is al een jaar op zoek naar een redacteur. Als we die niet vinden, komt de continuïteit van de Seniorenpagina in gevaar. 

Bent u degene die wij zoeken?

Redacteur (m/v)

Iemand die het schrijven in de vingers heeft, het resultaat ervan graag met anderen wil delen en dit als vrijwilliger wil doen in vorm en stijl die van een politiek onafhankelijke vrijwilligersorganisatie als de SeniorenRaad van Son en Breugel verwacht wordt.

Affiniteit met onderwerpen die voor senioren van belang zijn is een pre, maar de kwalificatie die bij ons voorop staat is een duidelijke schrijfstijl, ook bij moeilijke onderwerpen. Van de gezochte redacteur wordt ook verwacht dat hij of zij het plezierig vindt in teamverband te werken.

Voelt u zich hierdoor aangesproken, aarzel dan niet contact op te nemen met alg. voorzitter Dieter Steinbusch, telefoon 06 -4896 3450 of per e-mail: dietersteinbusch@gmail.com
De tekst hieronder komt uit onze folder van maart 2019, maar is uiteraard aangepast aan actuele ontwikkelingen. Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de bibliotheek, Braecklant, De Boerderij, het HOi-Huis en het CMD (Europalaan 2). 
De statuten en het bijbehorend reglement van de Stichting Seniorenraad kunt u vinden onder Rubrieken, bij Downloads.
U zult begrijpen dat de SeniorenRaad altijd extra ondersteuning kan gebruiken…
Voelt u ervoor om mee te doen, bel of mail ons gerust: algemeen voorzitter Dieter Steinbusch, 06 - 4896 3450, voorzitter@sonenbreugel-senioren.nl. Bekijk desgewenst de specifieke vacatures voor onze werkgroepen Welzijn & Zorg en Communicatie in deze rubriek (Seniorenraad).

ORGANISATIE
De SeniorenRaad Son en Breugel, opgericht in 2007, is een organisatie van vrijwilligers uit alle geledingen van de senioren zelf. De raad beoogt de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle senioren (55+) in onze gemeente te bevorderen. Binnen een aantal werkgroepen wordt doorlopend gewerkt aan belangenbehartiging en voorlichting.
De SeniorenRaad geeft advies aan de gemeente over het seniorenbeleid, is lid van de Adviesraad Sociaal Domein (v/h Adviesraad Wmo) en werkt samen met andere organisaties zoals het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform en de LEVgroep. 
KBO Son, KBO Breugel en de PVGE zijn onderdeel van het bestuur van de SeniorenRaad.

WELZIJN en ZORG
De ouderdom komt met gebreken. Een goede zorgverlening heeft dan ook een hoge prioriteit binnen de SeniorenRaad. De werkgroep Welzijn en Zorg houdt de vinger aan de pols met betrekking tot instanties als de Thuiszorg, het Zorgcentrum Berkenstaete, de Spoedpost in het Catharinaziekenhuis en het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname).
Daarnaast probeert de werkgroep het welbevinden van senioren te behouden en te bevorderen door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten, zoals de wekelijkse koffieochtenden op maandag in het Vestzaktheater op woensdag in Braecklant en op vrijdag in De Boerderij. Hier kan men andere senioren ontmoeten. In de zomermaanden organiseert de werkgroep met de LEVgroep én met medewerking van diverse organisaties in onze gemeente de Senioren Zomer Activiteiten. 

WONEN
De werkgroep Wonen wil een goede huisvesting voor alle senioren in Son en Breugel bevorderen. Ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in voor hen geschikte huizen. Dat kan worden bereikt door bepaalde voorzieningen in bestaande huizen aan te brengen, door meer levensloopbestendige woningen te bouwen en woningen voor mensen die speciale verzorging nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met dementie.

DIENSTVERLENING 
Onder de paraplu van dienstverlening valt een grote verscheidenheid aan activiteiten, zoals toezien op goed openbaar vervoer (deeltaxi) en op verbetering van de veiligheid, alsmede informatie over eetgelegenheden en maaltijdservices aan huis.

COMMUNICATIE
De werkgroep Communicatie informeert de senioren van Son en Breugel via de plaatselijke pers en de eigen website over actuele onderwerpen die voor hen van belang zijn. Verder bevordert zij de communicatie tussen de senioren en de SeniorenRaad door enerzijds verslag te doen van de activiteiten van de SeniorenRaad en anderzijds door de senioren meer bij het werk van de SeniorenRaad te betrekken, o.a. via het Seniorenpanel.

ENQUÊTES (Seniorenpanel)
Begin 2016 werd het Seniorenpanel opgezet. Directe terugkoppeling met de senioren in Son en Breugel is het doel. De SeniorenRaad wil zo inzicht krijgen in de behoeften van senioren, maar ook in zaken waar men minder tevreden over is. Als die kwantitatief beter zichtbaar zijn, zullen andere organisaties meer rekening willen houden met adviezen en standpunten van de SeniorenRaad. 
In 2016 zijn er twee enquêtes gehouden, t.w. Afvalverwijdering* en Mobiliteit*. April 2017 werd een derde enquête gehouden over Veiligheid* en in november/december, samen met Son en Breugel Verbindt, 
een vierde enquête, naar de woonwensen en -behoeften van 55-plussers*. Onlangs is een vijfde enquête gehouden: Informatie; Wat, Waar, Hoe*.
Panelleden vullen (een of) twee maal per jaar een korte, strikt anonieme vragenlijst per e-mail in of desgewenst schriftelijk.
Bent u 55+ en heeft u interesse, kunt u zich aanmelden via seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl met vermelding van uw naam, adres en de tekst ‘Ik doe mee’. Als u geen e-mail gebruikt, kunt u zich schriftelijk aanmelden met uw naam en adres bij de SeniorenRaad, p/a Amerikalaan 31, 5691 KB Son. 
* Resultaten bij rubriek Downloads.

De SeniorenRaad zette zich de afgelopen tien jaar voor tal van zaken in. Enkele voorbeelden: 
•	woningaanpassing en de bouw van woningen, geschikt voor ouderen, stimuleren;
•	informatie voor senioren via DeMooiSonenBreugelKrant en onze website publiceren;
•	het uitgeven van een (eenvoudige) papieren Seniorengids; deze Seniorengids A-Z is ook permanent op onze website te raadplegen;
•	sociaal gemeentelijk Wmo-beleid bepleiten;
•	inspreken bij vergaderingen van commissies van de gemeenteraad over de hoge eigen bijdrage bij Wmo-voorzieningen, de veiligheid in ons dorp en het plan om op te houden restafval huis-aan-huis op te halen;
•	themaochtenden en -middagen over zorg, wonen, veiligheid en welzijn van senioren organiseren.
De deelnemers van het seniorenpanel hebben aangegeven hoe zij de informatievoorziening in Son en Breugel beoordelen. Nadat in een vorig artikel een aantal uitslagen zijn aangereikt worden nu de daaruit door de SeniorenRaad getrokken conclusies en aanbevelingen besproken. 
Geconcludeerd kan worden dat veel senioren informatie over veel lokale onderwerpen (heel) belangrijk vinden. Meer dan 90% noemt veiligheid, afvalverwijdering en zorg, terwijl gemeentelijke dienstverlening, lokaal openbaar vervoer, culturele evenementen en verenigingen, winkels en begraven/cremeren/doneren boven de 70% scoren. 
Van de onderwerpen waarvoor ze ten minste enige belangstelling hebben, zijn ze echter alleen met informatie over culturele evenementen en verenigingen, afvalverwijdering en kerkelijke aangelegenheden boven 80% (heel) tevreden Negatieve uitschieters met minder dan 50% (heel) tevreden respondenten zijn politie, brandweer, lokaal openbaar vervoer, zorg, begraven/cremeren/doneren en klushulp. Er is dus op deze terreinen veel ruimte voor verbetering. 
Over de door huisartsen, tandartsen en apotheek) verstrekte informatie is ca. 85% (heel) tevreden. 
Op grond van deze resultaten is de SeniorenRaad tot vier aanbevelingen gekomen, die samengevat als volgt luiden. Er is duidelijk behoefte aan meer en betere informatie over: 
Lokaal openbaar vervoer 
De diverse vormen van openbaar vervoer zijn verschillend georganiseerd. Een totaaloverzicht over de mogelijkheden is onvoldoende aanwezig. Gemeente en exploitanten van vormen van openbaar vervoer zouden gezamenlijk tot betere voorlichting moeten komen. 
Klushulp in huis en tuin 
De SeniorenRaad dient met ondersteuning van de gemeente na te streven, dat er meer en betere informatie beschikbaar komt over alle vormen van klushulp. 
Centrum voor Maatschappelijke Deelname 
Over de informatie, die verstrekt wordt door het CMD is een te grote groep senioren (ca. 40%) niet (heel) tevreden. Over informatie met betrekking tot het onderwerp zorg in algemene zin is zelfs 60% niet (heel) tevreden. De naar voren komende bezwaren lopen uiteen. Bekend is dat het CMD de betekenis van goede voorlichting onderschrijft. Toch zal verbetering van de informatieverschaffing nog extra accent behoren te krijgen. 

Politie 
De politie dient meer aandacht te besteden aan het geven van informatie. De tevredenheid over de bestaande situatie ligt erg laag; slechts 30% is (heel) tevreden.

DE VOLLEDIGE NOTA, MET DAARIN GEDETAILLEERDE INFORMATIE, STAAT ONDER RUBRIEKEN BIJ DOWNLOADS
Het stichtingsbestuur van de SeniorenRaad stelt het op prijs u te informeren dat stichtingsvoorzitter Tom Thalhammer en Kees van der Meijden, voorzitter van de werkgroep Wonen, te kennen hebben gegeven zich in januari 2019, beiden aftredend volgens het rooster, niet meer verkiesbaar te stellen voor de functies die ze vervullen. 

Van beide heren zal aan het eind van de bestuursvergadering in februari afscheid genomen worden. 

Met algemene instemming is in de bestuursvergadering van 11 december 2018 besloten dat Jeroen Harbers tot bestuurslid benoemd wordt en dat hij in januari 2019 de nieuwe voorzitter van de werkgroep Wonen wordt. 

Er mag van worden uitgegaan dat op de bestuursvergadering van 7 januari a.s. een nieuwe bestuursvoorzitter zal worden benoemd aangezien een geschikte kandidaat voor die functie gevonden is.

In een afzonderlijke publicatie, elders op deze pagina, zal aandacht gegeven worden aan Kees van der Meijden en zijn betrokkenheid sinds de oprichting van de SeniorenRaad meer dan 10 jaar geleden.

Over Tom Thalhammer zult u later deze maand nog uitgebreid geïnformeerd worden. Dat is meer dan verdiend want de SeniorenRaad heeft door zijn inzet en deskundigheid als voorzitter in de afgelopen jaren de algemene erkenning van en waardering voor deze organisatie weten te vergroten.
‘Werkgroep Wonen’ bedankt Kees van der Meijden voor zijn inzet

Kees van der Meijden is vanaf de start actief geweest in de ‘werkgroep Wonen’ van de SeniorenRaad. Hij draagt nu het voorzittersstokje over aan Jeroen Harbers, maar blikt graag kort nog even terug.

Het ontstaan van de werkgroep Wonen was een logisch gevolg vanuit het project Ouderenproof waar werd onderzocht of er voldoende woningen voor ouderen waren, maar vooral ook of er voldoende geschikte levensloopbestendige woningen voorhanden waren. Het was in 2005 een leuke klus voor Kees die toen net met pensioen ging: “Ik heb ook altijd graag mijn bijdrage geleverd aan veel activiteiten van de SeniorenRaad. Inmiddels zijn we ook met de gemeente in gesprek over woningen voor ouderen. Belangrijk is dat mensen zich bewust zijn dat ze op tijd hun eigen woning levensloopbestendig maken. Niet wachten tot de gebreken zich aandienen en dat je hals over kop moet verhuizen, maar je eerder realiseren dat ouderdom komt met gebreken en daar tijdig op anticiperen. Bewustwording, heel belangrijk. Dat was de conclusie al vanuit het Ouderenproofproject en dat is nu nog steeds een belangrijk onderwerp op de agenda.” 
Als Kees van der Meijden de balans opmaakt, zijn er de afgelopen jaren helaas maar weinig levensloopbestendige woningen / appartementen gebouwd in Son en Breugel: “Niet alle kansen hiertoe zijn bij nieuwbouw benut. Of mooie plannen werden van tafel geveegd. Neem de WoZoCo (WoonZorgCombinatie) die in Breugel gebouwd zou worden, maar niet doorging. Soms moet je een lange adem hebben.” Na tien jaar de ‘werkgroep Wonen’ voorgezeten te hebben, is het tijd dat iemand anders het voorzittersstokje overneemt. Kees blijft lid van de ‘werkgroep Wonen’. Wel neemt hij afscheid als bestuurslid van de Stichting SeniorenRaad. Kees (78 jaar) gaat niet stil zitten. Iedereen die hem kent weet dat hij een betrokken inwoner is van Son en Breugel. Hij blijft in onze gemeenschap zeker actief. Kees, bedankt voor je inzet!
Begroting 2019 Stichting Seniorenraad Son en Breugel
De begroting vindt u onder Rubrieken bij downloads.
VEEL SENIOREN WETEN ZELF DE WEG OM GEWENSTE INFORMATIE OP TE ZOEKEN

De enquêtedeelnemers

De SeniorenRaad hield onlangs de enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE
bij het seniorenpanel. Het totaal aantal ontvangers van de enquête was 198, waarop een geldige respons kwam van 106 deelnemers (gelijk verdeeld over vrouwen en mannen). Van de deelnemers is 22% jonger dan 70 jaar, 71% is gelijk verdeeld over de groep van 70 tot 90 jaar en 7% is ouder.

Algemene indruk uit de antwoorden

Veel senioren raken langzamerhand bekend met moderne hulpmiddelen, zoals internet, computer, laptop of smartphone om, zelfstandig, gewenste informatie te verkrijgen. Er is echter ook nog een grote groep ouderen, die graag via traditionele kanalen geïnformeerd wenst te worden.

Belangrijkste antwoorden uit de enquête

Veiligheid (betreft informatie over politie, brandweer en ambulance)
Deelnemers vinden nagenoeg allemaal dat informatie over dit onderwerp (heel) belangrijk is.
Tevreden over de informatie over politie is krap 1/3. De opmerkingen van de mensen die niet tevreden zijn, gaan vooral over: waar moet ik zijn, de openingstijden en wanneer moet ik contact opnemen met een BOA en wanneer met de politie. 
Bijna de helft van de deelnemers is (heel) tevreden over de informatie over de brandweer. Van de andere helft maken velen zich zorgen over hoe de brandweer te bereiken is in het geval van calamiteiten en waar informatie te vinden is over de brandweer in Son en Breugel.
Bijna 2/3 van de deelnemers is tevreden over de informatie over de ambulance. Onder de anderen leven vooral vragen over de bereikbaarheid, waar gegevens te vinden zijn over de ambulancedienst en over de aard/inhoud van de geboden dienstverlening.

Gemeentelijke dienstverlening 
Bijna 90% van de deelnemers vindt informatie over dit onderwerp (heel) belangrijk. Circa 60% is (heel) tevreden over het gebodene. Kritische opmerkingen gaan vooral over de informatie over de mogelijkheid van het indienen van klachten, de inzet van BOA’s en meldingen over de openbare ruimte.
Informatie over afvalverwijdering vindt iedereen belangrijk en de meeste deelnemers zijn (heel) tevreden over de berichtgeving hierover. De beperkte groep, die niet tevreden is, meldt vooral de kritiek op de informatie over het gebruik van de verschillende bakken en zakken en over de bladverwijdering in de herfst.

Lokaal openbaar vervoer
Ruim 70% vindt informatie hierover (heel) belangrijk maar slechts 43% is tevreden. Een veel gemeld probleem is de gebrekkige informatie over de bus, de buurtbus en de kortingstaxi.

Zorg (ondersteuningsmogelijkheden)
Vrijwel iedereen vindt informatie over dit onderwerp (heel) belangrijk, maar slechts 40% is tevreden. Men mist vooral gegevens over ondersteuning aan huis (schoonmaken, boodschappen e.d.), medische ondersteuning thuis, ondersteuning bij ontslag uit het ziekenhuis en bij aanpassingen aan het huis.

Klushulp
Informatie over klushulp wordt door 66% (heel) belangrijk gevonden maar slechts 25% is tevreden. 

Medische zaken
Circa 80% van de deelnemers is (heel) tevreden over informatie over de huisartsenpraktijk en de apotheek. Wel zijn er klachten over het te vaak vervangen van de huisarts en wat te doen als de praktijk en de apotheek zijn gesloten. Bij de tandarts is 84% (heel) tevreden over de informatie. 

Gemeente en CMD
Circa 77% is (heel) tevreden over de informatie in de Gemeentegids. Het zoeken naar een onderwerp is echter niet altijd eenvoudig. Door 36% van de deelnemers is in 2018 meer dan 2 keer gebruik gemaakt van de website van de gemeente. Veel genoemde onderwerpen gaan over gemeentelijke dienstverlening en het maken van afspraken. Bij de vragen over het CMD antwoordt 74% dat er dit en vorig jaar geen gebruik van is gemaakt. Kritiek is er vooral over informatie over de openingstijden en over wat er gebeurt als men wordt doorverwezen naar andere diensten.

Publiciteitsmedia 
De website van SonenBreugelVerbindt en de website van de SeniorenRaad worden slechts beperkt geraadpleegd; tenminste drie maal in 2018 resp. 24% en 14%. Wel is men op de hoogte van het bestaan ervan.
DeMooiSonenBreugelKrant wordt door 90% van de deelnemers wekelijks gelezen voor een veelheid aan onderwerpen (vooral gemeentelijke dienstverlening, culturele evenementen, winkels, horeca, seniorenpagina en wekelijkse activiteitenkalender).

Het vervolg

DE VOLLEDIGE UITSLAG IS TE VINDEN OP DEZE WEBSITE ONDER RUBRIEKEN BIJ DOWNLOADS.

 Alle bij de vragen betrokken organisaties zullen geïnformeerd worden over de resultaten en de SeniorenRaad zal voor bepaalde onderwerpen adviezen opstellen en daarover contact opnemen met die organisaties.
Stichting Seniorenraad Son en Breugel


Beleidsplan 2019

Blz. 2
Inhoudsopgave:
Inleiding	blz. 3
Bestuur	blz. 3	
Werkgroepen	blz. 5

Organisaties waarmee wordt samengewerkt, deelgenomen aan overlegsituaties en/of in werkgroepen.
-Adviesraad Sociaal Domein
-CG-platform
-Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel
-KBO Son
-KBO Breugel
-PVGE afdeling Son en Breugel
-Dementievriendelijk Son en Breugel
-SonenBreugelVerbindt
-Clientondersteuners
-Gemeente Son en Breugel
-Lev-groep
-CMD
-Stuurgroep Breugel Bruist
-Radio S&B
 
Blz. 3
Inleiding
De Stichting stelt zich ten doel:
	* Het bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke
       integratie en het welzijn van alle senioren in Son en Breugel;
     * Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
       vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
       bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur


Algemeen

Het bestuur is als eerste verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling van de Stichting. Een aantal zaken die hiervan kunnen worden afgeleid:
•	Stichting naar buiten presenteren
•	Coördinatie van de activiteiten van de werkgroepen.
•	Indien nodig en gewenst het leveren van ondersteuning aan de werkgroepen.
•	Werving van nieuwe leden voor het stichtingsbestuur en zijn werkgroepen.
•	Verdere intensivering van de praktische samenwerking met de ouderenorganisaties.
•	Overleg met de gemeente.


Samenstelling dagelijks bestuur per 11-12-2018

Voorzitter:		Tom Thalhammer
Secretaris:		Jac Kolen
Penningmeester: 	Dieter Steinbusch
Vicevoorzitter:		Peter Rotteveel

Blz. 4
Afgevaardigden naar Adviesraad / werkgroepen Adviesraad Sociaal Domein :
-	Tom Thalhammer
-	Els Voogt
-	Sjef den Uijl
-	Marjan Bedet

Plannen Algemeen Bestuur voor 2019

•	Werving voorzitter van het Stichtingsbestuur, aftredend januari 2019
•	Werving van vrijwilligers voor de werkgroepen
•	Het houden van een evaluatiebijeenkomst over de werkwijze van de SeniorenRaad en het doorvoeren van de daar overeengekomen aanpassingen
•	Overleg met de gemeente over:
o	Het subsidiebeleid van de gemeente m.b.t. vrijwilligersorganisaties
o	Veiligheid
o	Afvalverwijdering (in nauwe afstemming met het CG-platform)
o	Opleiding en bijscholing van vrijwilligers, die senioren ondersteunen (in nauwe afstemming met de Adviesraad Sociaal Domein)
•	Verdere uitwerking van de afspraken zoals vastgelegd in het in 2018 gesloten convenant Gemeente Son en Breugel en Stichting Seniorenraad Son en Breugel, met name op het gebied van advisering
•	Opstellen subsidie aanvraag 2020
•	Het vaststellen van de begroting voor 2020
•	Samenwerking met andere organisaties verder versterken

Blz. 5
Werkgroepen.

Samenstelling per 11-12-2018

Werkgroep Welzijn/Zorg  
	Voorzitter  Els Voogt
			 Marjan Bedet
			 Peter de Leijser
			 Johanna Terpstra

Werkgroep Wonen
Voorzitter  Kees van der Meijden (aftredend als voorzitter in  januari 2019)
			  Jeroen Harbers (wordt voorzitter in januari 2019)
			  Wim Laauwen
			  Mari Raaijmann
			  Dieter Steinbusch

Werkgroep Communicatie
	Voorzitter  Peter Rotteveel
	Secretaris  Greetje Roosen
	Redactie   Hans Braam/Hannie de Coster
    Web red.   Fran Maasdam

Werkgroep Enquêtes
	Voorzitter Tom Thalhammer (aftredend in januari 2019))
	Secretaris  René van Leeuwen 
			 Mees Dekker
			 Jaap Burghoorn
			 Peter Rotteveel

Plannen werkgroepen voor 2019

•	Opstellen begroting van de werkgroepen voor 2020 voor de in dat jaar uit te voeren projecten. 
•	Organiseren en verzorgen van koffieochtenden

Blz. 6
•	Organiseren en verzorgen van lezingen bij de koffieochtenden
•	Organiseren van activiteiten voor alle senioren in Son en Breugel (o.a. Senioren Zomer Activiteiten in samenwerking met de LEVgroep)
•	Deelname aan activiteiten m.b.t. eenzaamheid en dementie
•	Voeren van overleg met de gemeente over wonen
•	Verzorgen van senioren-info en seniorenpagina in de MooiSonenBreugelKrant
•	Actualiseren van de Seniorengids
•	Organiseren van twee themamiddagen voor senioren, waarvan één in samenwerking met het CG-platform
•	Verzorgen van actuele informatie voor senioren op de website
•	Opzetten van één enquête en verwerken van de uitkomsten in conclusies, aanbevelingen en advies
•	Bewerkstelligen, dat de uitkomsten van de enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE en de daarop 
    gebaseerde aanbevelingen tot hun 
    recht gaan komen.


										11-12-2018
Op 28 november behandelde de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad de Nota Integrale Veiligheid Son en Breugel 2019-2022. Deze nota vormt de basis voor de veiligheidsaanpak voor de komende vier jaren. De SeniorenRaad vindt het verstandig in te spreken, opdat de onder de senioren bestaande wensen de nodige aandacht krijgen. Dit artikel is geschreven vóór die datum, maar wordt gepubliceerd daarna. Wij kunnen u dus niet melden welke reactie wij gekregen hebben, maar moeten ons beperken tot de hoofdlijn van onze inspraak.
Wij wijzen er op dat veel senioren zich soms onveilig voelen en dat het nodig is, daar met het beleid rekening mee te houden. Verschillende voor senioren belangrijke onderwerpen worden maar mager behandeld in de nota. Bijvoorbeeld de bereikbaarheid en aanrijtijd van de politie, de bereidheid aangiften te doen, slecht begaanbare trottoirs en betere handhaving door politie en BOA’s.
Jammer genoeg wordt er voor 2019 geen derde BOA voorgesteld en als die er op termijn komt, dan zou zijn takengebied vooral in het buitengebied kunnen komen te liggen. Wij breken een lans voor snel een nieuwe BOA met accent op handhaving in het dorp.
Overigens staan er ook veel goede zaken in de nota. Wij zijn verheugd dat er aangekondigd is, dat wij bij overleg over de uitvoering betrokken zullen worden.
Inspraak SeniorenRaad bij commissie Algemene Zaken          d.d. 28-11-2018 met betrekking tot de Nota integrale veiligheid Son en Breugel 2019 - 2022

Geachte voorzitter, dames en heren,

Veiligheid is voor iedere dorpsbewoner, maar zeker ook voor senioren, van groot belang. De overheid heeft een zwaarwegende taak bij het tot stand brengen van de veiligheid van burgers.
Het eenmaal in de vier jaar door de gemeente vast te stellen veiligheidsplan is een belangrijk bezinningsmoment voor een langdurige periode. Wij willen als representant van de senioren in deze gemeente door deze inspraak kenbaar maken hoe belangrijk wij het onderwerp veiligheid vinden en welke opmerkingen wij hebben bij de ter tafel liggende stukken.
Er staat veel goeds in de nota. Wij gaan die punten uiteraard nu niet alle benoemen. Wel willen wij melden, dat we verheugd zijn in het ontwerp raadsvoorstel te lezen, dat de nota, het uitvoeringsprogramma en de voortgang daarvan o.a. met ons besproken zullen gaan worden.
Als uitgangpunt wordt in de nota gesteld: Son en Breugel is een veilige gemeente waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich ook veilig voelen. Wij stellen vast:
1.	Uit de door ons onder senioren gehouden veiligheidsenquête blijkt, dat meer dan 20%van de respondenten zich onveilig voelt wanneer hij of zij als het donker is op straat loopt en zelfs ruim 30% als hij of zij dan fietst. Huisdeuren worden als het donker is vaak niet meer open gedaan.
2.	De opmerkingen van deelnemers aan de door ons met de gemeente en de politie gehouden discussie bijeenkomsten tonen heel wat twijfel over de veiligheid
3.	In de veiligheidsmonitor staat, dat bijna drie op de tien inwoners van Son en Breugel zich wel eens onveilig voelen. 
Wij komen tot de conclusie, dat het te optimistisch is om als uitgangspunt van de nota te nemen, dat men zich veilig voelt. Het vervelende van deze insteek is, dat hij al gauw tot gebrek aan urgentie kan leiden om zaken op te pakken en dat de burgers, die soms angstig zijn, zich door het gemeentebestuur in de steek gelaten voelen.
Veel onderwerpen, die senioren voor hun veiligheid belangrijk vinden worden mager behandeld in de nota. Ik noem:
1.	Kortere aanrijtijd van de politie in noodgevallen
2.	Betere bereikbaarheid van de politie
3.	Bevordering van de bereidheid bij de burger om aangifte te doen
4.	Transparantie over bereikte en de gewenste oplossingspercentages van misdrijven
5.	Verbetering van de begaanbaarheid van de trottoirs
6.	Betere handhaving door politie en BOA’s
7.	Meer voorlichting aan de burgerij over veiligheidszaken, specifiek aan senioren, wanneer daar reden toe is. Als voorbeelden van onwetendheid, herinner ik er aan dat uit de veiligheidsmonitor blijkt, dat 48% van de inwoners niet weet, dat er een wijkagent is en van degenen, die hem kennen 47% meldt niet te weten hoe hij bereikt kan worden.
Wij hopen, dat u veel aandacht besteedt aan de genoemde punten. 
Wij hebben gemeld, dat een derde BOA, maar dan niet alleen voor het buitengebied, een goede stap zou zijn. Is het daarnaast niet wenselijk om als gemeenteraad er duidelijk voor uit te komen, dat de beschikbare politiecapaciteit als onvoldoende ervaren wordt? 
In de nota wordt aangegeven dat het onderwerp kwetsbare groepen onderdeel uitmaakt van aandacht op het niveau van de eenheid Oost-Brabant en daarom niet opgenomen is. Wij adviseren u goed te volgen welke voor ons dorp positieve effecten het gevolg van deze aandacht zijn. 
In de periode 2013 – 17 is het oordeel van de inwoners over het totale functioneren van de gemeente op gebied van leefbaarheid en veiligheid duidelijk gedaald. (Zeer) ontevreden steeg van 9 naar 12% en (zeer) tevreden daalde van 48% naar 37% (veiligheidsmonitor 2.4). Er is dus reden om voor de komende vier jaar ook minder voor de hand liggende aanpassingen te overwegen.
De SeniorenRaad zal zich constructief opstellen bij toekomstig overleg op veiligheidsgebied, omdat het in ons aller belang is, maar hoopt daarbij wel, dat de gemeente overtuigd is van de urgentie om zaken aan te pakken.
Ik dank u voor uw aandacht.
Tom Thalhammer
Voorzitter SeniorenRaad Son en Breugel
Regeling registratie deelnemers Seniorenpanel Son en Breugel 

Algemeen Artikel 1 
Deze regeling is krachtens besluit van het bestuur van de Stichting Seniorenraad Son en Breugel (SeniorenRaad) in zijn vergadering d.d. 10-9-2018 aan het Reglement van de SeniorenRaad toegevoegd als bijlage 3 en maakt daardoor integraal onderdeel uit van dit Reglement. 

Doelstelling Artikel 2 
De SeniorenRaad houdt een register bij van deelnemers aan het Seniorenpanel Son en Breugel (Seniorenpanel) met als doel de geregistreerden per brief of e-mail te benaderen over alles, wat nodig is om enquêtes onder de geregistreerden uit te voeren en om de enquêteresultaten tot (beleids)aanpassingen te laten leiden op het terrein waarop de enquête betrekking heeft. Dat houdt in het toezenden van: 
1. De enquêtes 2. Rappels m.b.t. het terugzenden van enquêtes 3. Het verslag van de uitkomsten van de enquêtes 4. Voorlichting over standpunten van de SeniorenRaad n.a.v. de enquêtes 5. Informatie over de gevolgen van de enquêtes 6. Informatie over wat de SeniorenRaad regelt en organiseert (eventueel samen met andere organisaties) om de enquêteresultaten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. 
Daarnaast kan de SeniorenRaad overige informatie toezenden naar de deelnemers van het Seniorenpanel, indien hij van mening is, dat dit van belang is voor het verwezenlijken van zijn statutaire doel. Het register kan niet voor andere doelen gebruikt worden dan vermeld in deze regeling. Het kan onder geen beding beschikbaar gesteld worden aan derden, tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat. 

Artikel 3 Beheer 
Krachtens art. 10 van de statuten stelt de SeniorenRaad een commissie ‘Beheer registratie deelnemers Seniorenpanel’ (Registratiecommissie) in. Deze commissie bestaat uit de voorzitter en de secretaris van de SeniorenRaad en de secretaris van de werkgroep Enquêtes. De SeniorenRaad delegeert alle taken, die samenhangen met dit register, over aan de genoemde commissie. De commissie wijst een voorzitter uit zijn leden aan, die onder meer zorg draagt voor de rapportage van de bevindingen van de commissie aan de SeniorenRaad. De secretaris van de werkgroep Enquêtes treedt op als beheerder van de registratie. 

Artikel 4 Toegang tot de registratie 
De beheerder heeft toegang tot de registratie en verwerkt de mutaties. Hij doet dit op een hem toebehorende PC/laptop, die voldoet aan in redelijkheid te stellen beveiligingseisen voor een vrijwilligersorganisatie. Hij draagt zorg voor een actuele back-up. De andere twee leden van de Registratiecommissie hebben elk afzonderlijk en gezamenlijk toegang tot de registratie om kennis te nemen van de inhoud. Uitsluitend in geval van ontstentenis van de beheerder hebben zij de bevoegdheid mutaties aan te brengen en in dat geval zal de beheerder geïnformeerd worden over de aangebrachte mutaties. De beheerder is verplicht de andere twee leden toegang te verlenen tot de registratie, desgevraagd binnen een termijn van uiterlijk één week. Tenminste één maal per half jaar overlegt de beheerder een actuele lijst van de deelnemers aan de andere leden van de Registratiecommissie, die deze lijst in het archief van de commissie gedurende een periode van ca. 5 jaar bewaren. 

Artikel 5 Inhoud van de registratie 
1. Er worden uitsluitend gegevens opgenomen en mutaties daarop aangebracht, die opgegeven worden door de deelnemer. 
De volgende gegevens worden geregistreerd: 
1. Voornaam, achternaam 2. Huisadres 3. E-mail adres 4. Eventuele specifieke wensen van de deelnemer m.b.t. de toezending van brieven of e-mails 
Een deelnemer krijgt op zijn verzoek (schriftelijk of per e-mail) aan de beheerder binnen drie weken na dat verzoek zonder kosten een afschrift van de van hem opgenomen gegevens. 
De gegevens van een deelnemer worden op zijn verzoek (schriftelijk of per e-mail) aan de beheerder zonder kosten binnen drie weken na dat verzoek gemuteerd of verwijderd. 
2. In afwijking van het gestelde in lid 1 kunnen de gegevens van een deelnemer zonder zijn opgave door de beheerder gemuteerd of verwijderd worden indien zij kennelijk niet meer juist zijn. De gegevens van de deelnemer zullen door de beheerder verwijderd worden indien kennelijk duidelijk is dat betrokkene overleden is dan wel niet langer in Son en Breugel woont. 

Artikel 6 Slotbepalingen 
1. Deze regeling wordt op de website van de SeniorenRaad gepubliceerd en de op dat moment bestaande deelnemers worden over de regeling geïnformeerd. Nieuwe deelnemers zullen na hun aanmelding over deze regeling geïnformeerd worden. Op aanmeldingsformulieren zal vermeld worden, dat deze regeling aangetroffen kan worden op de website. Op verzoek zal de regeling in papieren vorm voor belanghebbenden zonder kosten beschikbaar zijn. 2. Wijzigingen in deze regeling kunnen door de SeniorenRaad aangebracht worden conform art. 11 lid 5 van de statuten. De deelnemers worden onverwijld van een dergelijke wijziging op de hoogte gebracht. 
In aanvulling op deze bijlage van het reglement worden onderstaand de gegevens van de beheerder aangegeven. 
De beheerder van de registratie is R. van Leeuwen, Amerikalaan 31, 5691 KB Son en Breugel, e-mail: seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl, tel. 06-41751186.
Reglement SeniorenRaad son en Breugel
Stichting Seniorenraad Son en Breugel  


Beleidsplan 2018


blz.2
Inhoudsopgave:
Inleiding			blz 3
Bestuur			blz 3
Werkgroepen		blz 4Organisaties waarmee wordt samengewerkt, deelgenomen aan overlegsituaties en/of in werkgroepen.
-Adviesraad Sociaal Domein
-CG-platform
-Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel
-KBO Son
-KBO Breugel
-PVGE afdeling Son en Breugel e.o.
-SonenBreugelVerbindt
-Dementievriendelijk Son en Breugel
-Cliëntondersteuners
- Gemeente Son en Breugel
- Lev-groep
- CMD
- Stuurgroep Breugel Bruist

 

blz.3
Inleiding

De Stichting stelt zich ten doel :
•	Het bevorderen van de zelfstandigheid , de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle senioren in Son en Breugel;
•	Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Algemeen

Het bestuur zet zich in om met kracht de doelstellingen van de stichting te realiseren. Daarbij geldt dat door de gerealiseerde statutenwijziging dit jaar voor het eerst de SeniorenRaad zelf het bestuur van de stichting geworden is. Het zal enige gewenning betekenen om alle consequenties van de tot stand gebrachte vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur optimaal te gaan benutten. Een aantal zaken die hiervan kunnen worden afgeleid:
•	Stichting naar buiten presenteren;
•	Coördinatie van de activiteiten van de werkgroepen;
•	Indien nodig en gewenst het leveren van ondersteuning aan de werkgroepen;
•	Werving van nieuwe leden voor het stichtingsbestuur en zijn werkgroepen;
•	Verbetering van de praktische samenwerking met de ouderenorganisaties
•	Overleg met gemeente.

Samenstelling dagelijks bestuur per 6-2-2018

Voorzitter :			Tom Thalhammer
Secretaris:			Jac Kolen
Penningmeester:		Dieter Steinbusch
Vicevoorzitter:		    Peter Rotteveelblz.4
Afgevaardigden naar Adviesraad Sociaal Domein/ werkgroepen Adviesraad  

-	Tom Thalhammer
-	Els Voogt
-	Sjef den Uijl
-	Marjan Bedet

Plannen, die het geheel van de SeniorenRaad betreffen

•	Opstellen subsidie aanvraag met extra aandacht voor de kosten van de accommodatie voor de koffie ochtend in het centrum; 
•	Een vergelijking van de programma’s van de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen vanuit de optiek van senioren opstellen en publiceren;
•	Vergroten bekendheid van de Seniorenraad bij de senioren;
•	Intensivering samenwerking met andere organisaties;
•	Verstrekking van voor senioren interessante informatie 
•	Organiseren van twee thema-middagen voor senioren, waarvan één in samenwerking met het CG-platform
•	Tot stand brengen van een geactualiseerd convenant over de samenwerking tussen de gemeente en de SeniorenRaad.

Plannen werkgroepen.

•	Organiseren en verzorgen van drie wekelijkse koffie-ochtenden en maandelijkse lezingen over voor senioren interessante onderwerpen
•	Organiseren, samen met andere organisaties (in het bijzonder de LEV-groep), van Senioren Zomer Activiteiten 
•	Verzorgen van de senioren info en seniorenpagina in Forum
•	Verzorgen van actuele informatie op de website
•	Opzetten van één enquête en verwerken uitkomsten in conclusies en aanbevelingen
•	Voortzetting van de discussie met de gemeente m.b.t. afvalverwijdering en veiligheid n.a.v. de enquêtes, die over deze onderwerpen gehouden zijn.
Gegevens Stichting

Naam:  Stichting Seniorenraad Son en Breugel
Adres:  J.Kolen , Secretaris
        Mercuriusstraat 20, 5694TB , Son en Breugel
e-mail:  secretariaat@sonenbreugel-senioren.nl

KvK-nummer: 17205470
RSIN :         817896934

Namen bestuursleden:
T. Thalhammer	voorzitter
J. Kolen		secretaris
D. Steinbusch	penningmeester
P. Rotteveel		vicevoorzitter
M. Bedet-Gilsing	
H.Braam
M.Dekker
J.Koks
R. v. Leeuwen
F. Maasdam-Schoenmaker
K. v.d. Meijden
T. Smetsers
M. Streur
J. Terpstra-Vink
S. den Uijl
E. Voogt

Allen wonende in Son en Breugel


De bestuursleden van de stichting zijn vrijwilligers. Art. 4, lid 8 van de Statuten regelt hun beloning en luidt als volgt. “De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie ie redelijkheid gemaakte kosten.”
Jaarverslag 2017 van de Stichting Seniorenraad Son en Breugel.

In dit jaar bestond de Stichting Seniorenraad 10 jaar.
In een feestelijke bijeenkomst op 16 mei werd gememoreerd aan het ontstaan van de stichting en de activiteiten van de SeniorenRaad.
Onder grote belangstelling van de pioniers en medewerkers van het eerste uur alsook huidige medewerkers, bevriende organisaties en vertegenwoordigers van het College van B&W, was het een gezellige viering van het jubileum. In een interactieve sessie werd vastgesteld welke onderwerpen volgens de aanwezige senioren met prioriteit door de SeniorenRaad in de komende jaren aangepakt moeten worden.

Omdat het gebouw van de bibliotheek in Son en Breugel afgebroken werd, moest voor de koffieochtend in het centrum naar een nieuwe locatie gezocht worden. Het aanvankelijke idee om naar het Vestzaktheater te gaan, dat mede aangereikt was door de verantwoordelijke wethouder, kon geen doorgang vinden omdat er onvoldoende faciliteiten waren. Na contact over meerdere alternatieven, is een overeenkomst gesloten om de koffieochtend te laten plaatsvinden in de ontmoetingsruimte van de Protestantse Kerk.

Tevens is gewerkt aan een statutenwijziging, die nog in dit kalenderjaar afgerond kon worden. Op 21-12-2017 is de akte van de statutenwijziging verstrekt. Doelstelling was een vereenvoudiging van de bestuursstructuur. De SeniorenRaad is nu zelf het bestuur van de stichting geworden, waar er voorheen een afzonderlijk bestuur van de stichting functioneerde.

Als doelstelling van de stichting wordt genoemd het bevorderen van de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle ouderen in Son en Breugel. In dit kader dienen vermeld te worden de enquêtes over veiligheid en wonen, alsook de wekelijkse koffieochtend op drie locaties, waar op een locatie maandelijks een thema behandeld wordt dat van belang is voor senioren. Door middel van de website en publicaties in Forum werd informatie verschaft aan alle senioren van Son en Breugel.
Binnen het kader van de doelstelling is eenmaal bestuurlijk overleg met de verantwoordelijke wethouder en viermaal afstemmingsoverleg met de LEVgroep en de verantwoordelijke gemeenteambtenaar gevoerd.

De SeniorenRaad heeft zijn eigen werkwijze geëvalueerd aan de hand van een enquête, die gehouden werd onder de leden van de SeniorenRaad en zijn werkgroepen. Daarbij is geconcludeerd, dat de bestaande activiteiten voortgezet kunnen worden. 

B&W hebben het initiatief genomen om de adviesstructuur binnen het sociale domein opnieuw te bezien. De SeniorenRaad is uitgenodigd om, samen met andere organisaties waarmee de gemeente een convenant afgesloten heeft, deel te nemen aan overleg hierover. Uiteraard heeft de SeniorenRaad ingestemd om dit overleg te voeren. Het is de bedoeling, dat er in 2018 een nieuw convenant ter vervanging van het bestaande gesloten gaat worden.

In het verslagjaar hebben de volgende werkgroepen de op hun terrein liggende taken uitgevoerd:

•	Welzijn en Zorg
•	Wonen (waaronder begrepen mobiliteit)
•	Communicatie
•	Enquêtes 

Tevens was er een tijdelijke commissie, de Jubileumcommissie, ingesteld.

In het bestuur van de Stichting Seniorenraad hadden in 2017 zitting:
Jan Koks, waarnemend voorzitter
Yvonne Hendriks, secretaris
Jacques Tonneijk, penningmeester
Monique Streur, lid
Allen wonende in Son en Breugel

Door de genoemde wijzigingen in de statuten is begin 2018 een bestuur met een andere samenstelling tot stand gekomen. Dit jaarverslag is onder verantwoordelijkheid van dit bestuur tot stand gekomen. In het dagelijks bestuur daarvan hebben ten tijde van de vaststelling van dit verslag zitting:

Tom Thalhammer, voorzitter
Jac Kolen, secretaris
Dieter Steinbusch, penningmeester
Peter Rotteveel, vicevoorzitter

Allen wonende in Son en Breugel
Wij ontvangen informatie via de traditionele media als krant, weekblad, TV en radio maar worden er ook door overspoeld in websites op internet, door facebook en twitter. Bovendien krijgen we over van alles en nog wat e-mails. Veel organisaties geven daarnaast informatie per telefoon.
Iedereen worstelt er zo nu en dan mee, dat hij of zij het antwoord op een vraag (snel) wil weten. Waar vind je dat antwoord in onze informatiesamenleving? Soms ergeren wij ons er aan, dat bepaalde informatie ons niet aangereikt is. Over voor ons belangrijke zaken willen wij op nieuws geattendeerd worden. 
De SeniorenRaad heeft niet de illusie, dat hij een grote rol kan spelen op dit terrein. Maar de voor senioren in Son en Breugel verspreide en beschikbare informatie over gebeurtenissen en dienstverlening in Son en Breugel kan beter. Daar willen wij wat aan doen. Maar dan moet er wel meer zicht zijn op wat senioren voor henzelf belangrijke informatie vinden en hoe (on)tevreden ze zijn over de bestaande informatie. Als duidelijk wordt, dat iets belangrijk is en er ongenoegen over bestaat, dan betekent dat een uitdaging voor de verschaffer van die informatie. De informatieverschaffer zal in de regel immers zelf willen, dat zijn informatie duidelijk overkomt.
Daarom krijgen de deelnemers van het Seniorenpanel binnenkort de enquête INFORMATIE; WAT,WAAR,HOE toegezonden. 
Wilt u, als 55-plusser, meedoen, meld u dan aan via e-mail (seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl) of schriftelijk (R. van Leeuwen, Amerikalaan 31, 5691 KB Son en Breugel). De enquête is strikt anoniem.
De werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad is o.a. actief als gastvrouw/gastheer van de wekelijkse koffieochtenden in De Boerderij en in Braecklant.

Maar zeker zo belangrijk is dat deze werkgroep nauw contact onderhoudt met andere zorg- en welzijnsorganisaties. Een goede zorgverlening is immers in ieders belang, maar voor een steeds grotere groep senioren zelfs van essentieel belang. 

Dat de SeniorenRaad, als politiek ongebonden belangenbehartiger en adviesorgaan, wil bijdragen aan de totstandkoming van een sluitend en zo toegankelijk mogelijk netwerk van dienstverleners op het terrein van zorg en welzijn in Son en Breugel, heeft dus hoge prioriteit. De gemeente speelt op dit terrein een grote rol bij de beleidsvaststelling en de uitvoering ervan. De bijdrage, die de vrijwilliger gaat leveren, zal vaak onderdeel uitmaken van onze samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein. 

Om die taak naar behoren te kunnen vervullen is de werkgroep dringend op zoek naar versterking. Vooral iemand die zelf werkzaam is (geweest) in de zorgverlening, is als vrijwilliger (m/v) van harte welkom.

Mocht u zich aangesproken voelen deze taak eventueel te willen vervullen, neem dan contact op met Els Voogt, voorzitter van de werkgroep. Tel. 0657184505; e-mail: e.voogt7@upcmail.nl
Seniorenraad Son en Breugel: Begroting 2018 en Balans 31-12-2017
INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE
Onze najaarsenquête

Een van de activiteiten van de SeniorenRaad betreft het houden van enquêtes. In de afgelopen jaren zijn er onderwerpen aan bod gekomen als mobiliteit, veiligheid en wonen.

De (anonieme) antwoorden op de vragen worden gebruikt als input voor de SeniorenRaad, die op grond van het resultaat aanbevelingen aan belanghebbenden doet. Voor het invullen van de enquêtes wordt gebruik gemaakt van een representatieve vertegenwoordiging van de groep 55-plussers in ons dorp, het Seniorenpanel.

De werkgroep enquêtes van de SeniorenRaad heeft opnieuw het initiatief genomen een enquête op te stellen met ditmaal als onderwerp “INFORMATIE”. Deze enquête zal in november gehouden worden. De informatievoorziening over onderwerpen zoals culturele evenementen, gemeentelijke dienstverlening, veiligheid, zorg en medische zaken, verenigingen, winkelaanbod en lokaal openbaar vervoer komt aan bod. De enquête beperkt zich tot informatie, die voor inwoners van Son en Breugel bedoeld is en afkomstig is uit eigen dorp of uit de buurt. 

Middels deze enquête wil de SeniorenRaad inzicht krijgen in het belang dat de senioren in Son en Breugel hechten aan de beschikbaarheid van informatie over genoemde onderwerpen en in hoeverre deze informatie toegankelijk is en voldoet aan hun verwachtingen. De resultaten zullen kenbaar gemaakt worden aan de opstellers van die informatie. Tenslotte is het in hun belang dat zij de doelgroep met hun informatie weten te bereiken.

Oproep
Wij zijn voortdurend bezig het aantal deelnemers aan het Seniorenpanel uit te breiden, daar dit de representativiteit uiteraard ten goede komt. Panelleden vullen maximaal tweemaal per jaar een korte, strikt anonieme vragenlijst – per e-mail of desgewenst schriftelijk – in.
Bent u 55-plusser en hebt u belangstelling, meld u dan aan als deelnemer. U kunt dit doen via e-mail (seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl) of schriftelijk (R. van Leeuwen, Amerikalaan 31, 5691 KB Son en Breugel)
Bent u nog geen lid van ons seniorenpanel? Jammer, want daarmee kunt u met vele andere seniore bewoners van deze gemeente uw mening geven over onderwerpen die van invloed kunnen zijn op uw dagelijks leven als oudere bewoner van Son en Breugel.

U kunt zich bij voorkeur per e-mail aanmelden: seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl.
Als u geen gebruik maakt van het internet, kunt u zich vanzelfsprekend ook schriftelijk voor dit panel aanmelden door een briefje te sturen naar het adres: Amerikalaan 31, 5691 KB Son en Breugel.
De enquêtes die anders per e-mail de deelnemers bereiken, worden u dan per post toegestuurd.

Meldt u aan! Hoe groter het aantal panelleden, des te meer telt ook uw stem....
De relatie tussen de gemeente en de SeniorenRaad wordt vastgelegd in een zogenaamd convenant. Op 21 juni jl. is een vernieuwde tekst ondertekend.
Nadat de SeniorenRaad in 2007 opgericht was werd er een convenant tussen de gemeente en de SeniorenRaad gesloten waarin hun onderlinge relatie geregeld was. De gemeente had de behoefte de bestaande convenanten met de in Son en Breugel bestaande organisaties in het sociale domein te actualiseren en onderling te harmoniseren. Een van die organisaties is de SeniorenRaad; daarnaast betreft het de Adviesraad Sociaal Domein, het Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform, het Platform Mantelzorg en CLIP (Cliëntenparticipatie voor de minima en uitkeringsgerechtigden).
Inhoud convenant
Een belangrijk punt in het vernieuwde convenant is dat vastgelegd is dat de SeniorenRaad de belangen behartigt van alle senioren die in Son en Breugel wonen. Om dat praktisch mogelijk te maken, zal het college van B&W om advies vragen over beleidsvoornemens die voor senioren van belang zijn, tenzij het een onderwerp betreft waarvoor advies aangevraagd wordt bij de Adviesraad Sociaal Domein. De SeniorenRaad is lid van de Adviesraad en zal daardoor in die gevallen een inbreng kunnen hebben in het door de Adviesraad uitgebrachte advies. De SeniorenRaad kan ook ongevraagd advies aan B&W uitbrengen. In dat geval zal het college binnen vier weken een reactie geven (tenzij er meer tijd nodig is). Als het college (delen van) het advies niet overneemt, dan zal het aangeven waarom. Verder zijn enkele – belangrijke – ‘huishoudelijke’ punten afgesproken, zoals periodiek overleg, de mogelijkheid gemeentelijke deskundigen uit te nodigen, geïnformeerd te worden over de bestuurlijke planning en beschikbaarstelling van de financiële middelen, nodig om de taak naar behoren te kunnen vervullen.
Wij zijn van mening dat er een evenwichtig convenant tot stand gebracht is en hebben er vertrouwen in, dat het hiermee mogelijk zal zijn de ideeën en wensen van senioren in de gemeente goed over te brengen richting B&W. Daarnaast blijven wij als vanouds een aantal activiteiten uitvoeren voor alle senioren in ons dorp, zoals koffieochtenden, voorlichting en enquêtes.
Zie onder Rubrieken bij downloads voor het convenant.
Son en Breugel, een veilig dorp
Na een korte inleiding door Tom Thalhammer, voorzitter van de SeniorenRaad, stak burgemeester Hans Gaillard meteen van wal met de opmerking dat Son en Breugel natuurlijk geen onveilig dorp is, welke recente publicaties daarover ook het tegendeel van willen beweren. De CBS-cijfers van de veiligheidsmonitor geven daarop zijns inziens een afdoende bewijs van zijn gelijk. Hoewel niet te ontkennen valt dat het aantal inbraken in woningen en bij bedrijven sterk is toegenomen, komt dit overeen met de landelijke trend en wordt dit mede veroorzaakt door de ‘gunstige’ ligging van de gemeente aan het knooppunt van snelwegen. 

Frits Driessen, als beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het integrale veiligheidsbeleid , lichtte in kort bestek toe dat de nadruk daarvan zich richt op de veiligheid in en om de woning, alcoholcontrole, drugsbestrijding, criminaliteit in het buitengebied en intensivering van de communicatie hierover met de bevolking. 

Buurtpreventie dankzij actieve whatsapp signalering
Medewerkster Kirsten Lochten gaf in aanvulling daarop een duidelijke toelichting over de toepassing van de inmiddels meer dan 40 actieve whatsapp groepen. Deze zijn een moderne voortzetting van het eerder ontwikkelde buurtpreventieprogramma. Doel is alle straten binnen de bebouwde kom te laten deelnemen aan deze whatsapp groepen, waaraan een grote effectiviteit wordt toegeschreven.

Politiefunctionaris Diana van Moorsel wist het publiek ervan te overtuigen dat de politie ook niet zichtbaar toch duidelijk aanwezig is. 

De gemeentelijk politieke vertegenwoordigers lieten zich, zoals te verwachten was, niet onbetuigd door het belang van veiligheid te benadrukken. Zij konden niet wegnemen dat het moeilijk wordt het gevoel van onveiligheid met concrete maatregelen te bestrijden.

Verkeersveiligheidsaspecten
De gestelde vragen uit het publiek leken zich vooral te concentreren op verkeersveiligheidsaspecten. Hierbij speelden de Bijenlaan en de verkeersremmende paaltjes op de Boslaan een hoofdrol.

Al met al een middag die weliswaar informatief was voor het publiek, maar ook een middag die heeft aangetoond dat de specifieke veiligheidswensen van senioren wel worden aangehoord. De praktische uitvoering van het beleid wordt onvoldoende recht gedaan. De recente herbeplanting van de bomen aan de Merwedelaan zijn daar een duidelijk en negatief voorbeeld van. Ook het gemis van één enkele voetgangersoversteek op de Europalaan verdient meer dan een laconieke reactie dat een snelheid van 30 km per uur geen gemarkeerde oversteek rechtvaardigt!

Conclusie
Een grotere opkomst bij deze themamiddag zou de aanbevelingen van de SeniorenRaad nog meer gewicht in de schaal hebben gelegd. Juist nu een nieuw college zich erop voorbereidt gemeentelijk beleid te vertalen in praktische maatregelen voor de komende jaren.

Foto: Fran Maasdam
Mag ik mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Ties Smetsers, geboren in Oisterwijk en sinds 1970 woonachtig in Breugel.

Na 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest werd ik na mijn pensionering door de heer F. de Vries in 2009 gevraagd in het bestuur van de KBO Son zitting te komen nemen.

Daar verzorg ik de schriftelijke verslaglegging van de vergaderingen, de reizen, de optredens van muzikanten en/of cabaretvoorstellingen en de lezingen over onderwerpen die voor de ouderen van belang zijn.

In januari 2018 ben ik namens de KBO uit Son in de SeniorenRaad gekomen.
Ook hier wil ik de belangen van de ouderen zo goed mogelijk behartigen.					
Ties Smetsers
Alhoewel de Adviesraad veel werk verzet dat voor talloze senioren van groot belang is, zijn doelstelling en werkwijze niet erg bekend; vandaar dit artikel vol informatie over de Raad.
In 2007 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd. In 2015 zijn de Wmo en de bijbehorende taken overgeheveld naar de gemeente. In de wet is opgenomen dat de gemeente cliënten van de Wmo, of hun vertegenwoordigers, moet betrekken bij de uitvoering van de wet. Dat betekent dat de gemeente hun de gelegenheid moet geven om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen en om deel te nemen aan periodiek overleg.
Op 13 november 2006 is het Platform Burger Participatie Wmo Son en Breugel opgericht. Inmiddels is de naam gewijzigd naar Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel en is de advisering breder dan alleen over de Wmo. De gemeente vraagt advies aan de Raad over verordeningen, uitvoeringsbesluiten, aanbestedingen en andere zaken die te maken hebben met het sociaal domein. De Adviesraad kan ook uit eigen beweging advies uitbrengen, als hij vindt dat een bepaald onderwerp (extra) aandacht behoeft.
Bestuur
Om een zo breed mogelijke achterban te vertegenwoordigen, bestaat het bestuur uit leden van diverse maatschappelijke disciplines:
Willem Donkers (voorzitter): Als vrijwilliger al jaren betrokken bij het maatschappelijk veld van Son en Breugel, momenteel werkzaam als leer- en ontwikkeladviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Niels van Elderen (secretaris): Algemeen directeur bij zorgorganisatie PoZoB (Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant). Deze organisatie houdt zich bezig met verbetering van de zorg voor ouderen en mensen met chronische aandoeningen of psychische problematiek. 
Janneke Busko: Betrokken bij het CG-Platform (Chronisch Zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel) en het Longfonds, oud-raadslid.
Els van Dieten: Betrokken bij Vrijwillige Thuiszorg Best-Oirschot-Son en Breugel, Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers, werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel, gepensioneerd huisarts.
Jaqueline Timp: Bestuurslid HOi-Huis, lid werkgroep Cliëntenondersteuners.
Caroline Kersten: Intern begeleider op basisschool de Sonnewijzer, lid werkgroep Jeugd.
Mees Dekker: Betrokken bij de SeniorenRaad, lid werkgroep Participatiewet, oud-wethouder.

Het bestuur vergadert elke maand. Tevens is er eens per maand bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk wethouder. Hierin worden overkoepelende thema’s en lopende projecten binnen het sociaal domein besproken. 
Leden en werkgroepen
Organisaties die in Son en Breugel werkzaam zijn op maatschappelijk gebied kunnen lid worden van de Adviesraad. Momenteel zijn 29 organisaties lid. Zij komen vier keer per jaar samen tijdens een Algemene Leden Vergadering.
De Adviesraad heeft daarnaast een aantal werkgroepen zoals Participatiewet en Jeugd. Wanneer de gemeente advies vraagt, wordt dit door een van de werkgroepen behandeld. Een werkgroep bestaat uit leden van de bij de Adviesraad aangesloten organisaties, die kennis van of affiniteit met het onderwerp hebben. 
De Adviesraad werkt actief samen met andere organisaties, zoals de Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers, het CG-Platform, het CLIP (Cliëntenparticipatie voor minima en uitkeringsgerechtigden) en de SeniorenRaad.
De gemeenteraad is voor alle burgers van belang. Door de decentralisatie van rijkstaken is het gemeentelijk beleid voor veel senioren (nu al of in de toekomst) extra belangrijk geworden. Denk aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de bezuinigingen en de zelfredzaamheid, die van senioren wordt verwacht. Hoe houden de politieke partijen in hun programma’s voor de komende 4 jaar rekening met senioren? De SeniorenRaad zocht het voor u uit.
(Zie bijlage)
De SeniorenRaad Son en Breugel heeft met medewerking van SonenBreugelVerbindt in november/december 2017 een enquête gehouden over de woonwensen van senioren. In totaal zijn er 171 bruikbare reacties binnen gekomen. Een ambtenaar van de gemeente Son en Breugel heeft geassisteerd bij het opzetten en interpreteren. De enquête heeft geleid tot aanbevelingen aan B&W van Son en Breugel. De belangrijkste aanbevelingen worden hieronder vermeld met een korte toelichting.

Verhuisbereidheid
De deelnemers aan deze enquête bestaan voor 82% uit bezitters van een koopwoning en voor 18% uit huurders. Beide groepen geven aan tevreden te zijn met de huidige woning. Van de woningbezitters overwegen 26% te gaan verhuizen binnen de komende vijf jaar. Onder huurders is dit percentage geringer (16%). 

AANBEVELING 1:
Het bouwen van nieuwe huurwoningen in de sociale sector, maar vooral in de vrije sector tot € 1.000,- kale huur per maand, blijkt een noodzaak. Met deze bouw komen vermoedelijk ook een evenredig aantal gezinswoningen vrij, die van belang zijn voor de doorstroming van met name jongere groepen woningzoekenden.

AANBEVELING 2:
Bij nieuwbouw voor senioren dient vooral ingezet te worden op appartementen en (semi)bungalows met een oppervlakte van meer dan 60 m2. Al deze woningen moeten levensloopbestendig worden gebouwd. De woningen moeten gelegen zijn in de directe nabijheid van het centrum van Son of van Breugel. 
Helemaal onderaan dit artikel een weergave van de gewenste soort, type en grootte van de woning.


Wonen met zorggarantie
Ca 5% wenst in de komende vijf jaar een woning met 24-uurs zorggarantie. Dat betekent voor de gehele groep 60-plus, die in ons dorp uit ca. 4.600 personen bestaat, dus ca. 230 personen. Dat aantal is zodanig groot, dat de huidige omvang van woningen met dergelijke voorzieningen onvoldoende is. Omdat alle respondenten graag in Son en Breugel willen blijven wonen dient ons dorp aan deze wensen tegemoet te komen.

AANBEVELING 3:
De gemeente dient, additioneel aan wat al gerealiseerd is, er zorg voor te dragen, dat er tenminste één wooncomplex van voldoende omvang met 24-uurs zorggarantie uiterlijk binnen 5 jaar gerealiseerd wordt.

Het volledige advies aan B&W kunt u lezen in “Downloads” (onder Rubrieken) 

GEWENSTE SOORT WONING
Sociale huurwoning--------9%
Vrije sector huurwoning--36
Bestaande koopwoning--21
Nieuwbouw koopwoning-14

GEWENSTE TYPE WONING
Appartement met lift----57%
2/1 kap vrijstaand---------7
Semi bungalow----------29
Anders ----------------------7


GEWENST OPPERVLAK
Tot 60 m2--------------2%
61 – 90 m2-----------33
91 – 120 m2---------46
Groter dan----------120 m2
Mijn vrouw en ik naderden de leeftijd van 70 jaar en we merkten aan onze kennissenkring dat verhuizen een te groot probleem kan worden als je te lang wacht. Dus... een appartement zoeken in de omgeving waar we wilden wonen. Eerst zoeken op internet en dan ter plaatse gaan kijken. We kozen voor het appartementencomplex naast de apotheek in Son: kleinschalig, in het centrum, modern en met uitzicht op genoeg groen. Wat wil je nog meer?

In voorgaande woonplaatsen was ik ook actief op maatschappelijk gebied en dat wilde ik na de betaalde banen( directeur ROC Ter Aa en inspecteur bij het beroepsonderwijs) ook in Son en Breugel blijven doen. Tot onze verrassing kwam de burgemeester op bezoek bij ons 50 jarig huwelijk (wat mooi dat dat in Son en Breugel nog kan!) en die adviseerde contact op te nemen met de SeniorenRaad. 

De SeniorenRaad behartigt de belangen van alle 55-plussers op het gebied van wonen, zorg, welzijn, veiligheid, communicatie enz. Het bleek een complexe organisatie te zijn, die ook nog eens gebrek aan menskracht heeft in vrijwel alle werkgroepen die zich richten op een van de werkterreinen. En er worden bovendien telkens nieuwe items aangedragen die relevant zijn voor de senioren. Inmiddels ben ik penningmeester van het bestuur en lid van de werkgroep wonen. Er gebeurt heel veel in Son en Breugel. Op veel terreinen kunnen we meedenken en adviseren. En we hebben meer mensen nodig die mee willen doen. Misschien iets voor u? Mail naar voorzitter@sonenbreugel-senioren.nl 

Dieter Steinbusch
Het seniorenpanel van de SeniorenRaad heeft onlangs in samenwerking met Son en Breugel Verbindt een enquête gehouden over “Woonwensen 55-plus”.
De uitslag hiervan kunt u lezen in “Downloads” .
De enquête-deelnemers

De SeniorenRaad Son en Breugel en SonenBreugelVerbindt (SBV) hielden samen onlangs de enquête Woonwensen 55-plus. Het totaal aantal respondenten is 179, waarvan ca. 130 deelnemers aan het seniorenpanel. De overige respondenten reageerden op het verzenden van ca. 2.600 uitnodigingen aan alle deelnemers van SBV (waarvan velen nog geen 55 jaar zijn). Er waren 8 niet bruikbare formulieren, zodat de uitslag 171 antwoorden omvat.
Van de respondenten is 82% in het bezit van een koopwoning en 18% huurt.

De woonwensen

Uit de antwoorden blijkt dat 94% van de bezitters van een koopwoning tevreden is met de huidige woning; de rest neutraal. Op de vraag of men verwacht over 5 jaar nog steeds tevreden te zullen zijn met de woning als daar niets aan verandert, antwoordt 65% van de huiseigenaren bevestigend, 14% zegt nee en 21% heeft daar nog geen idee van. Van allen, die niet aangeven over vijf jaar nog tevreden te zijn (als daar niets aan verandert) verwacht bijna 40% op termijn een andere woning te zoeken; 17% gaat de woning aanpassen/verbouwen, 23% aarzelt tussen een andere woning of verbouwen en 20% denkt geen andere woning te zoeken of aan te passen of te verbouwen. 
Wanneer men denkt een andere woning te zoeken, zal dat met voorkeur in Son en Breugel zijn. Het gewenste vloeroppervlak moet in de meeste gevallen tussen 91 en 120 m2 zijn en de gewenste andere woning een appartement met lift of bungalow (gelijkvloers), in de prijsklasse tussen € 196.000 en € 337.000. Het merendeel van de huiseigenaren denkt daar geen advies van buiten voor nodig te hebben. 
Slechts weinig mensen hebben plannen voor aanpassingen/verbouwingen. Vrijwel niemand vindt dit noodzakelijk, wel wenselijk. Men denkt dan het meest aan een traplift, inbraakpreventie, herinrichting van badkamer en toilet en aan aanpassing van tuin en terras. Ook bredere deuren en drempelvrij maken, buitenverlichting en inbraakpreventie worden door enkelen genoemd.

Bij de huurders is 71% tevreden, 26% neutraal en slechts 3% is ontevreden met de huidige woning. Ongeveer 2/3e verwacht over 5 jaar nog steeds tevreden te zijn met de huidige woning zonder aanpassingen/verbouwingen. Vrijwel alle anderen kunnen daar nu nog niet veel over zeggen. Ongeveer 20% van de huurders zoekt nu of op termijn een andere woning of heeft plannen voor aanpassingen/verbouwingen. 

24-uurs zorggarantie en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Negen respondenten (ca. 5%) zoeken 24 uurs zorggarantie. Twee respondenten zijn geïnteresseerd in CPO.

 GRAFIEKEN KUNT U ZIEN ONDER RUBRIEKEN BIJ DOWNLOADS (links op deze pagina)
In september 2016 vroeg de SeniorenRaad in de commissie Grondgebiedzaken van de gemeenteraad aandacht voor de ernstige bezwaren tegen het voorstel om het huis-aan-huis ophalen van restafval te beëindigen. Iedereen moet dan zelf dat afval naar op straat geplaatste containers brengen en grotere voorwerpen bij de milieustraat afleveren. Uit de onder senioren gehouden enquête bleek dat dit voor grote groepen bezwaarlijk is. Alle partijen, behalve PvdA/GroenLinks, drongen bij de behandeling in de gemeenteraad aan op aandacht voor de kwetsbare groepen. Zij kregen de toezegging van de toenmalige wethouder Visser, dat het contact met de kwetsbaren opgenomen wordt in het plan van aanpak. Alle partijen steunden vervolgens het voorstel van B&W.
Ondanks aandringen van de SeniorenRaad op het starten van het toegezegde contact, werd dat door de wethouder geweigerd. Onlangs (meer dan een jaar later) hebben wij een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de betreffende projectmanager. Wij zullen ons blijven inzetten voor goed maatwerk, dat dringend noodzakelijk is voor veel senioren.
Veiligheid
Naar aanleiding van de voorjaarsenquête (Veiligheid) formuleerde de SeniorenRaad enkele aanbevelingen en besprak deze met de gemeente en de politie. 

Camerabewaking 
Tom Thalhammer: “De politie presenteerde cijfers over criminele activiteiten op of rond de parkeerplaatsen 17 Septemberplein en achter de Rabobank gedurende de periode 2016 tot nu. Er is daar zo weinig criminaliteit, dat camerabewaking niet nodig blijkt. Er bestaan landelijk strikte normen voor camera’s in de publieke ruimte (privacy). Daarnaast kosten aanschaf en exploitatie van zulke bewakingssystemen veel geld. De SeniorenRaad dringt dan ook niet verder aan op zo’n systeem. We gaan ervan uit dat onze respondenten die om camerabewaking vroegen, hier begrip voor hebben en gerustgesteld zijn.”

Andere onderwerpen
Wat de andere onderwerpen betreft, wordt verder naar oplossingen gezocht. Het gaat dan om de bereikbaarheid van de politie, de onderhoudstoestand van trottoirs en de handhaving door de BOA’s. Op verzoek van de SeniorenRaad wordt ook onderzocht hoe (on)veilig Son en Breugel werkelijk is. 
Essentieel blijft de voorlichting aan de burgers (onder wie de senioren) over alles wat met veiligheid in ons dorp te maken heeft. Daar hoort u in de toekomst zeker meer over.
In maart 2018 hebben we weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt misschien nog ver weg, maar nu al denken de politieke partijen na over hun verkiezingsprogramma’s en schrijven eraan.
De SeniorenRaad stuurde daarom een brief aan alle lokale partijen.

Veel meer dan vroeger spelen gemeentes, dus ook die van ons, een belangrijke rol voor senioren. Dat komt door de huidige wetgeving. In de brief aan de lokale partijen vroegen we rekening te houden met de wensen van senioren. Het gaat vooral om de volgende drie onderwerpen: 
1.	Restafval: de gemeenteraad heeft besloten restafval niet meer huis aan huis op te laten halen. Wel zou er maatwerk komen voor minder validen, onder wie veel senioren. De gemeente zou hierover met de SeniorenRaad overleggen, maar dat is na maanden nog steeds niet gebeurd. Wat maatwerk in dit verband betekent, is dus nog steeds volstrekt onduidelijk.
2.	Speciale woonvormen: veel minder valide senioren willen graag in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Daarom moeten er in Breugel woonvormen komen met zorg en/of ondersteuning als arrangement. 
3.	Huurwoningen in de vrije sector: in Son en Breugel zijn in de vrije sector nauwelijks huurwoningen voor maximaal € 1000,- per maand te vinden. Voor senioren die hun koophuis willen verkopen en kleiner in een huurwoning willen gaan wonen, betekent de beschikbaarheid van zulke huizen een uitkomst. Daarom moet onze gemeente het bouwen van dit type woningen stimuleren.                     

Moblijveil
Andere onderwerpen (natuurlijk ook belangrijk) zijn:
4. Seniorenmobiliteit; deze moet worden verbeterd door de inzet van 
  vrijwilligers en coördinatie door de gemeente;
5. Blijverslening; huiseigenaren die voor de levensloopbestendigheid 
  van hun woning noodzakelijke aanpassingen willen laten aanbrengen,
  moeten gebruik kunnen maken van een soepele lenersregeling; 
6. Veiligheid in onze gemeente.

De volledige tekst van onze brief kunt u vinden op deze website (www.sonenbreugel-senioren.nl) onder het kopje Aanbevelingen van de SeniorenRaad voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Seniorenpanel
Wilt u zelf ook uw mening en wensen naar voren brengen? Dat kan! Als u zich aanmeldt op seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl, ontvangt u elk halfjaar een enquêteformulier per e-mail, dat u anoniem kunt invullen en terugsturen.
Son en Breugel, 13-9-2017

Maaslaan 22
5691 HN Son en Breugel

Aan: De politieke partijen in Son en Breugel

U besteedt momenteel ongetwijfeld aandacht aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wij, als SeniorenRaad Son en Breugel, hebben als missie het bevorderen van de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle ouderen in onze gemeente. De uitvoering van de huidige taken van de gemeente op het gebied van zorg en welzijn zijn tegenwoordig van doorslaggevend belang voor betrokkenen. Daarom willen als representant van senioren in ons dorp graag uw aandacht vragen voor enkele onderwerpen, waarvoor wij van mening zijn, dat er in de komende raadsperiode goede oplossingen gevonden dienen te worden. Wij verzoeken u daar bij de vaststelling van uw programma rekening mee te houden.
Het betreft de volgende onderwerpen:

1.	Afvalverwijdering
De gemeenteraad heeft geaccordeerd, dat het huis aan huis ophalen van restafval wordt beëindigd en daarbij vastgesteld, dat er voor minder valide bewoners maatwerk oplossingen gevonden moeten worden, mede in overleg met de SeniorenRaad. Het gemeentelijke project loopt kennelijk (langdurige) vertraging op en er is nog steeds geen overleg over het noodzakelijke maatwerk gevoerd. Extra voorzieningen op dit terrein voor minder validen (waaronder veel senioren) blijven echter van groot belang en het is gewenst de politieke aandacht daarvoor te bevestigen en 
- wanneer nodig - daarvoor ook de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar te stellen. Belangrijk daarbij is, dat de “bewijslast” om “voldoende” minder valide te zijn niet hoog is en dat voor onze 80+ medeburgers er van uit gegaan wordt, dat als zij van de geboden faciliteit gebruik willen maken, dat zonder bewijsvoering van het minder valide zijn mogelijk is.
2.	Woon-zorg combinatie
Nu definitief duidelijk geworden is, dat de eerder voorziene 36 beoogde plekken intramurale zorg   ( woon-zorg-combinatie ) in Breugel niet gerealiseerd worden, is het dringend noodzakelijk, dat in de gemeente op andere wijze woonvormen tot stand gebracht worden, waar zorg en/of ondersteuning als arrangement geleverd kan worden. Eén van de na te streven vormen kan daarbij een CPO project zijn. Welke vorm(en) ook opgepakt worden, het is duidelijk, dat deze alleen kans van slagen hebben bij een krachtige ondersteuning vanuit het bestuur van de gemeente. Het is voor senioren, waarvan de gezondheidstoestand achteruit gaat (maar ook voor andere leeftijdscategorieën) van groot belang, dat er voldoende dergelijke mogelijkheden in het eigen dorp zijn. Het bestaan van die mogelijkheden geeft met het oog op de toekomst ook rust aan degenen, die zelf (nog) niet toe zijn aan dergelijke woonvormen.
3.	Levensloopbestendige huurwoningen
Er bestaat in Son en Breugel nauwelijks de mogelijkheid om van een koopwoning naar een levensloopbestendige huurwoning in de vrije sector met een huur tot maximaal ca. € 1.000 per maand te verhuizen, terwijl dit voor een bepaalde groep senioren uitkomst zou bieden. Daarnaast geldt, dat dit in meer algemene zin de doorstroming in het woningbestand zou bevorderen. De gemeente zou krachtig moeten stimuleren dat dergelijke woningen gebouwd gaan worden.
4.	Mobiliteit
Er moet snel een mobiliteitsvoorziening in het dorp komen, die gebruik maakt van dienstverlening door vrijwilligers. Hier wordt al (te) lang op gestudeerd en een dergelijke activiteit ( bijv. automaatje, zoals gestimuleerd door de ANWB) kan alleen tot stand komen bij voldoende regie door de gemeente, die ook de kosten van de coördinatie op zich zal moeten nemen.
5.	Blijverslening
Soms is het noodzakelijk om aanpassingen in de woning aan te brengen, opdat de bewoners daar op een plezierige en uit veiligheidsoverwegingen verantwoorde wijze kunnen blijven wonen. De wens tot aanpassingen kan ook bestaan voordat er een dringende noodzaak toe is. In de gevallen, dat betrokkenen dat niet zelf kunnen financieren kan er in bepaalde situaties een oplossing geboden worden door een blijverslening, volgens het model van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Maar het is de gemeente, die bepaalt of dergelijke leningen aangeboden worden. Son en Breugel dient op korte termijn dergelijke leningen te gaan aanbieden en daarbij geen aanvullende voorwaarden stellen t.o.v. de algemene voorwaarden, die vanuit het SVn gesteld worden. 
6.	Veiligheid
Veelal wordt er van uit gegaan, dat de veiligheid in een dorp als het onze op orde is. Uit een door de SeniorenRaad onder het seniorenpanel recent gehouden enquête is echter gebleken, dat bij concrete vraagstellingen blijkt, dat belangrijke percentages senioren zich ’s avonds en in het donker niet veilig voelen. Dat blijkt uit de antwoorden op vragen over het open doen van de deur als er aangebeld wordt en over lopen en fietsen op straat. Daarnaast blijkt, dat de bereikbaarheid van de politie negatief beoordeeld wordt. Het is belangrijk dat de partijen in de gemeenteraad nadrukkelijker dan thans het geval is aandacht besteden aan veiligheidsaspecten in de gemeente. Dat leidt o.a. tot een concrete vraag of het huidige aantal BOA’s van twee voldoende is en tot de wens dat de bereikbaarheid van de politie essentieel verbeterd wordt.

Wij hopen, dat uw partij in zijn programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ingaat op de door ons geschetste oplossing van deze zes onderwerpen. Wij verzoeken u na de definitieve vaststelling van uw programma dat ons toe te sturen. Wij zullen er vanzelfsprekend aandacht aan besteden hoe u de genoemde punten oppakt. Het is overigens mogelijk, dat een enkel van de genoemde punten in de periode van de huidige raad reeds afdoende wordt opgepakt; in dat geval is opname in het verkiezingsprogramma uiteraard niet actueel meer. Wij hopen dat u in dat geval het aan de orde zijnde onderwerp ondersteunt in de door ons aangegeven richting.

Desgewenst geven wij u graag nadere toelichting op één of meer onderwerpen, die aan de orde gesteld zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de SeniorenRaad Son en Breugel


Tom Thalhammer,
Voorzitter
Senioren het meest ontevreden over bereikbaarheid politie en begaanbaarheid trottoirs.

De SeniorenRaad Son en Breugel hield onlangs een enquête over het onderwerp Veiligheid. Van de 185 deelnemers stuurde krap 60% de enquête ingevuld terug. 

Over de verkeersveiligheid (de 30 km/u-zones, de straatverlichting en het aantal verkeerslichten, rotondes en verkeersdrempels) zijn de respondenten merendeels tevreden. Ook zijn er veel positieve reacties over de bereikbaarheid en snelheid van de brandweer, de spoedeisende hulp van het Catharinaziekenhuis en de efficiency van ambulancepersoneel.

Donker
Op de vraag hoe veilig men zich overdag op straat als voetganger voelt, geeft 13% aan zich niet veilig te voelen, terwijl dat voor fietsers op 33% ligt. Deze percentages stijgen voor ’s avonds (als het donker is) tot 45% respectievelijk 53%. Onder de respondenten van tachtig jaar en ouder liggen deze laatste percentages zelfs op 59%, respectievelijk 68%. 
Bij onaangekondigd aanbellen ’s avonds in het donker opent maar 21% de deur altijd; 38% doet dat soms en 41% nooit.

Slechts 14% van de respondenten vindt dat de politie makkelijk te bereiken is en 
maar 17% vindt dat de politie snel ter plaatse is, als er assistentie nodig is. Nadrukkelijk was gevraagd hierop alleen antwoord te geven, als men in de periode 2016 en 2017 daadwerkelijk een praktische ervaring op dit gebied had gehad.

Onveilige trottoirs
Over de begaanbaarheid van trottoirs is rond de 40% tevreden; de overige 60% antwoordt neutraal of is ontevreden. Soms is er helemaal geen trottoir, wat de veiligheid flink in gevaar kan brengen. Soms zijn de trottoirs heel smal en regelmatig zitten tegels los (vaak door boomwortels) of staan bomen in de weg voor een makkelijke doorgang met rollator of rolstoel.
Deze uitkomsten geven aan dat veel senioren door een gebrek aan veiligheid belemmerd worden in hun zelfstandigheid en welzijn.

Zes aanbevelingen
Na eerdere enquêtes over afvalverwijdering en mobiliteit waren de deelnemers aan het seniorenpanel ook dit keer weer heel positief over het houden van deze enquête. Tijdens het 10-jarig jubileum van de SeniorenRaad, op dinsdag 16 mei, brachten we de paneldeelnemers en andere aanwezigen al op de hoogte van de belangrijkste uitkomsten. De SeniorenRaad deed op basis van deze uitkomsten zes aanbevelingen aan het College van B&W. Ook hebben we de organisaties waarover vragen waren opgenomen, zoals politie, brandweer en ambulancedienst over de uitkomsten geïnformeerd. De volledige uitslag van de enquête en de notitie met aanbevelingen aan B&W vindt u in downloads.
De uitslag van de onlangs onder het seniorenpanel gehouden enquête over veiligheid is te lezen via onze rubriek ‘Downloads’. Ook de aanbevelingen aan het College van B&W van Son en Breugel, die aan de hand van de uitslag zijn gedaan, kunnen in ‘Downloads’ worden teruggelezen.
BRON: Weekblad Forum, uitgave 23 mei 2017 (Ineke van Uden)
Het tienjarig bestaan van de SeniorenRaad afgelopen week werd groots gevierd met serieuze zaken maar zeker ook met vertier. Serieus werd er nagedacht waar de focus van de SeniorenRaad de komende tijd op zou moeten liggen en werd de uitslag van de enquête over veiligheid besproken. Het vertier was aanwezig door optredens van het Sons Kamerkoor, een conference van Harrie Sijbers, een optreden van Arend Okken en Aris Weel sloot het feestje af. 

Voorzitter Tom Thalhammer maakt van de gelegenheid gebruik om tijdens het jubileum de uitslag van de enquête over veiligheid te delen met de aanwezigen. Een aantal aanbevelingen doet de SeniorenRaad richting het college van Burgemeester en Wethouders en die gaan van ‘maak meer duidelijk wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de BOA’s’ tot ‘aandacht voor de begaanbaarheid van trottoirs door losliggende tegels, sneeuw en blad’. Van ‘communiceer hoe veilig het ‘s avonds is in Son en Breugel, dan weten de ouderen of ze zich terecht onveilig voelen op straat’ tot de wenselijkheid van camerabewaking op grote openbare parkeerplaatsen. Daarnaast vinden veel ouderen de bereikbaarheid van de politie moeilijk en vragen hierin verbetering. 
De vele vrijwilligers van de SeniorenRaad kozen voor de pauze er voor dat de focus van de SeniorenRaad de komende tijd vooral moet liggen op thuiszorgmogelijkheden voor ouderen en mensen met dementie en dat er nieuwe woningen voor senioren moeten komen.
Een duidelijke focus waar de SeniorenRaad zich mee bezig gaat houden en waar door de vele bezoekers na de pauze nog wat aandachtspunten over werden meegegeven.

Maar een feestje is niet alleen voor serieuze zaken. Het speciaal geformeerde tienkoppige Sons Kamerkoor zorgde voor de muzikale noot. Arend Okken wist met zijn optreden de zaal ook aan het zingen te krijgen. Wethouder Robert Visser haalde een GGD-onderzoek aan dat aangeeft dat 95% van de ouderen zich best vrolijk voelt, dat 29% van de ouderen lid is van een sportvereniging en dat een heel groot deel van de ouderen zich inzet als vrijwilliger in het verenigingsleven. Robert Visser: “Ik noem oudere vrijwilligers altijd ‘het grijze goud’. Het hart van het verenigingsleven wordt gedragen door senioren. Chapeau.”
Maar de 40% ouderen die aangegeven heeft zich op één of andere manier eenzaam te voelen is een item wat volgens wethouder Visser hoog op de prioriteitenlijst staat om iets mee te doen.

Dorpsgenoot en conferencier Harrie Sijbers kreeg de zaal aan het lachen. Als Harrie vertelt wat hij vroeger aan tafel als gedichtje opzei, is er veel herkenning: “Ik vouw mijn handjes samen en doe mijn oogjes dicht. En ik bid dat over efkes, mijn gehaktbal er nog ligt.” Maar Harrie Sijbers nam de ouderen ook wel een beetje op de korrel met de opmerking die op de website van de SeniorenRaad te lezen is: ‘Wij zijn er van doordrongen dat veel senioren weinig behoefte hebben aan ingrijpende veranderingen in Son en Breugel’. Harrie: “Dus u zit ook niet te wachten op zo’n nieuw gebouw wat MFA heet en beter MAF gebouw genoemd kan worden? En dan de kerk die plat gaat. Weg biechtstoel. Of zou de biechtstoel een plaatsje krijgen in het nieuwe MAF gebouw? Drie keer raden wie dat de stoel de hele dag bezet en zijn zonden aan het overdenken is.”
En met het afsluitend lied van Aris Weel kan de SeniorenRaad terugzien op een feestelijke middag met een grote opkomst ouderen. 

Naschrift (web)redactie SeniorenRaad:
FOTO’s VAN DEZE JUBILEUMMIDDAG STAAN IN ONZE FOTOGALERIJ (zie Rubrieken in linkerkolom). Naast deze middag in café-restaurant De Zwaan, werd op 22 mei een feestelijke koffieochtend gehouden in de bibliotheek, waar alle senioren uit Son en Breugel welkom waren voor (gratis) koffie, thee en gebak.

Foto's Fran Maasdam
De bestuurlijke toekomst van Son en Breugel is van groot belang voor de senioren in ons dorp en voor het voortbestaan van de SeniorenRaad zelf. Wij gaan dan ook graag in op de oproep van de gemeente om ons over die bestuurlijke toekomst uit te spreken. We stelden de fractievoorzitters in de gemeenteraad al op de hoogte van de hieronder uitgewerkte denkbeelden.

Wij zijn er van doordrongen dat veel senioren weinig behoefte hebben aan ingrijpende veranderingen in Son en Breugel. Hoewel er op belangrijke onderdelen van het gemeentelijke beleid flinke kritiek bestaat, zijn de senioren in grote lijn redelijk tevreden en zitten ze niet te wachten op de risico’s die altijd gepaard gaan met belangrijke veranderingen. Dat wijst er dus op dat de senioren een voorkeur hebben voor het handhaven van een zelfstandige gemeente Son en Breugel.

KLEINE GEMEENTE
Ook bestaat het besef dat onze gemeente nu nogal klein is om alle hedendaagse gemeentelijke taken optimaal uit te voeren. Als de huidige samenwerking met Geldrop-Mierlo en Nuenen vervalt, omdat die gemeentes hun eigen weg gaan, wordt dit nog moeilijker en leidt dit tot substantiële lastenverzwaring voor de inwoners van ons dorp. Bovendien kan een kleine gemeente als Son en Breugel in alle regionale overlegsituaties maar een ondergeschikte rol spelen, terwijl de besluitvorming in deze overlegsituaties wel de gang van zaken in onze gemeente sterk beïnvloedt.

De lokale cultuur, de korte lijnen in een dorp en de gemeenschapszin achten wij van zeer groot belang voor de senioren in ons dorp. Deze kenmerken komen volgens ons sterk onder druk te staan als Son en Breugel een (kleine) wijk binnen de gemeente Eindhoven wordt. De invloed van de inwoners van ons dorp in een dergelijke nieuwe gemeente taxeren wij als miniem en wij zien in de prioriteiten die het Eindhovense gemeentebestuur keer op keer kiest nauwelijks gemeenschappelijkheid met de belangen van de inwoners van ons dorp.

GEMEENSCHAPPELIJKE KENMERKEN
We kunnen nu samen met Nuenen een gemeente vormen. De structuur van Nuenen heeft gemeenschappelijke kenmerken met die van Son en Breugel en er zijn regelmatig parallelle belangen. Samen hebben ze een omvang waarmee de taken van een huidige gemeente goed kunnen worden uitgevoerd. Als een dergelijke gemeenschappelijke gemeente niet binnenkort tot stand komt, is de kans daarop verkeken, aangezien Nuenen zich dan ongetwijfeld richting Eindhoven beweegt.

Wij stellen vast dat de gemeente haar inwoners summier heeft voorgelicht over de consequenties van de drie voorgelegde scenario’s. Ook vragen wij ons af hoe zorgvuldig de mogelijkheid onderzocht is, om samen met Best tot andere oplossingen te komen.

FUSIE MET NUENEN
Wij gaan graag in op de vraag die de gemeente ons nu stelt. Alles met zijn huidige kennis overziende adviseert de SeniorenRaad de gemeenteraad van Son en Breugel om zich uit te spreken voor een fusie met Nuenen (zonder overdracht van bevoegdheden aan Eindhoven) onder de voorwaarde dat het overleg tussen de beide gemeentes tot condities leidt, die voor beide acceptabel zijn. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk blijken, dan dient de gemeente een onafhankelijk Son en Breugel na te streven. Wij denken dan wel aan een ‘volledige’ gemeente en niet aan een ‘netwerkgemeente’ volgens het model Waalre. Wij wijzen een dergelijke experimentele structuur met veel vaagheid over de verantwoordelijkheidsverdeling en onduidelijkheid in de democratische controle voor Son en Breugel af.

GELIJKSOORTIGE POSITIE
Wij uiten de nadrukkelijke wens dat er in een fusiegemeente Son en Breugel/Nuenen plaats is voor een SeniorenRaad, die een gelijksoortige positie inneemt als de SeniorenRaad nu in Son en Breugel. In een overgangsperiode kunnen er, wat ons betreft, twee seniorenraden voor de dan voormalige gemeenten Son en Breugel en Nuenen bestaan.
Onze voorjaarsenquête betreft het onderwerp Veiligheid, een veelomvattend begrip. We kunnen hierbij denken aan het werk van de politie, de brandweer en ambulances, die in acute situaties hulp bieden. Maar ook aan de verkeersveiligheid: hoe te oordelen over verkeerslichten, de maximum snelheid, trottoirs en voetgangersoversteekplaatsen? En weer een andere kwestie in dit verband is: hoe veilig voel ik me ‘s avonds op straat? Kortom, allemaal zaken die voor alle senioren van belang zijn. 

Zodra de uitkomsten van deze enquête bekend zijn, brengt de SeniorenRaad de organisaties die voor de desbetreffende onderwerpen verantwoordelijk zijn daarvan op de hoogte. Waar nodig gaan we het gesprek aan over mogelijke verbeteringen.

Extra vraag
Nog deze maand gaat de enquête van start en de uitslag wordt bekend gemaakt op 16 mei, tijdens onze jubileumviering (tien jaar SeniorenRaad) in Café-Restaurant De Zwaan. Ter gelegenheid van dit tweede lustrum stellen we de panelleden één belangrijke extra vraag. Deze staat los van het onderwerp Veiligheid en luidt: Waar moet de aandacht van de SeniorenRaad in de komende jaren vooral naar uitgaan? Het panel kan dan aangeven waarop wij in de nabije toekomst het accent moeten leggen bij de belangenbehartiging van alle senioren in ons dorp. De antwoorden op deze vraag bepalen het nadere gesprek met de panelleden en andere genodigden tijdens de feestelijke bijeenkomst op 16 mei.

Meedoen?
Hoe meer panelleden, hoe sterker de stem klinkt. Wilt u ook meedoen, woont u in Son en Breugel en bent u senior (55 jaar of ouder)? Geef u dan op als panellid door een e-mail te sturen naar seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl. U ontvangt de enquête dan per e-mail.

Gebruikt u geen e-mail? Geen probleem! Stuur dan uw aanmelding (met uw naam en adres) naar René van Leeuwen, Amerikalaan 31, 5691 KB Son en Breugel. U ontvangt de enquête dan op papier thuis.
De discussie binnen onze gemeente over de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen is nog niet voorbij. College en gemeenteraad (“redelijke suggestie”) kozen op 22 december gezamenlijk voor uitstel. Pas bij het vaststellen van de kadernota 2017, in de loop van dit nieuwe jaar, geeft de plaatselijke politiek meer duidelijkheid over de hoogte van de eigen bijdrage Wmo.

Al eerder, tijdens de vergadering van de commissie Burgerzaken op 6 december, verklaart wethouder Robert Visser dat er momenteel geen financiële ruimte is voor het verlagen of afschaffen van de eigen bijdrage.
Willem Donkers, voorzitter van de Adviesraad Wmo Son en Breugel, hierover: “Wij zijn bijzonder teleurgesteld over de manier waarop het college op onze adviezen heeft gereageerd. De bijbehorende argumentatie overtuigt ons van geen kant. De plaatselijke politiek neemt in grote lijnen het landelijk opgestelde beleid een op een over. Daarbij kijkt het college in hoofdzaak naar de gemeentelijke financiën en niet of nauwelijks naar de financiële situatie van kwetsbare en zorgafhankelijke mensen in ons dorp, met name de Wmo-cliënten.”

Verantwoord sociaal beleid
De voorzitter van de SeniorenRaad, Tom Thalhammer, sluit zich hierbij aan: “Goed beleid op dit terrein betekent niet dat je op voorhand geld beschikbaar stelt, maar dat je vaststelt wat nodig is voor de uitvoering ervan. Het in beton gegoten bedrag van EUR 95.000, waarmee de gemeente de eigen Wmo-bijdrage in 2017 wil financieren, vormt volgens ons dan ook het eerste probleem voor een verantwoord sociaal beleid.”
Ook de Adviesraad Wmo vindt dat de gemeente sociaal beleid moet nastreven. Willem Donkers: “De eigen bijdrage moet omlaag en de gemeente dient de mogelijkheden die de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aangeeft, te benutten. Veel gemeenten, ook om ons heen, trekken zich dat aan. Wij zien graag dat elke Wmo-hulpvraag via een goed keukentafelgesprek onderzocht wordt. Dan krijg je boven tafel welke Wmo-voorzieningen mensen écht nodig hebben. Ons lijkt het billijk om deze zorgafhankelijke inwoners zo weinig mogelijk eigen bijdrage te laten betalen. Aangewezen zijn op en afhankelijk zijn van Wmo-hulp is op zich al vervelend genoeg. Waarom dan hiervoor ook nog extra financieel bloeden?”

Zorgmijden
De Adviesraad vindt dat elke vorm van eigen bijdrage potentieel een drempel opwerpt voor zorgvragen. Dit heet zorgmijden. Sommige mensen komen hierdoor in financiële problemen en mijden dan (noodzakelijke) zorg.
Tom Thalhammer van de SeniorenRaad: “Financiële beheersbaarheid blijft natuurlijk belangrijk. Je houdt dan goed zicht op te verwachten kosten, maar als dat betekent dat alle Wmo-uitgaven geminimaliseerd worden… Beleidsmatig kan de plaatselijke overheid altijd kiezen voor de zwaksten in ons dorp. Gemeenteraad en college wegen die keus af, als ze alle uitgavenposten op de gemeentebegroting bepalen.”

8o-plus-regeling deeltaxi
De gemeenteraad bepleit in de vergadering van 22 december al wel dat de vaste termijn (39 periodes van vier weken) opnieuw wordt ingevoerd, dat de eigen bijdrage voor de deeltaxi verdwijnt en dat de 8o-plus-regeling voor de deeltaxi weer in ere wordt hersteld. Alleen het laatste wordt toegezegd.
Geachte voorzitter, dames en heren,

Son en Breugel is een welvarend en mooi dorp, waarin het voor velen goed wonen en leven is. Gelukkig! Dit blijkt telkens weer uit objectieve cijfers (denkt u aan de hoge sociaal economische status van veel inwoners), bewonersenquêtes en discussies in het dorp. Maar gemiddelden zeggen niet alles.

Ons dorp kent een groot en stijgend aantal senioren. Onder hen zijn er nogal wat waarvan de gezondheid achteruit loopt en het inkomen beperkt is. Verschillende omstandigheden zorgen ervoor dat de koopkracht daalt: aan de ene kant stijgt het prijspeil, terwijl het pensioen gelijk blijft of zelfs minder wordt (afgezien van de AOW); aan de andere kant worden nadelige wijzigingen in belastingregels, toeslagen en eigen bijdragen doorgevoerd. Voor een belangrijk deel rijksmaatregelen, waarop de gemeente geen invloed kan uitoefenen.

Voor de zwakkeren in ons midden bestaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die de gemeente uitvoert. Ik herhaal nog maar eens de bedoeling van deze wet voor de burger:

Het door het college van de gemeente verstrekken van ondersteuning van zijn zelfredzaamheid en participatie, voor zover hij in verband met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie.

Wij zijn er ons goed van bewust dat niet alleen senioren onder deze categorie vallen. Onze doelstelling en werkwijze brengen nu eenmaal met zich mee dat wij uitsluitend de wensen en ideeën van senioren naar voren brengen.

In essentie behoort beleid in dezen te behelzen dat er wordt gekeken naar wat nodig is voor de uitvoering en niet dat er op voorhand een beschikbaar bedrag wordt bepaald. Als het gaat om de eigen bijdrage Wmo, vormt het in beton gegoten bedrag van EUR 95.000 dat de gemeente voor 2017 zelf in het leven heeft geroepen volgens ons dan ook het eerste probleem voor een verantwoord sociaal beleid.

Ook wij vinden financiële beheersbaarheid belangrijk. Financiële beheersbaarheid betekent goed zicht op te verwachten kosten, niet dat alle Wmo-uitgaven geminimaliseerd worden. Beleidsmatig kan de lokale overheid er vanzelfsprekend voor kiezen de zwaksten in ons dorp wel tegemoet te komen. Dat wegen gemeenteraad en college af bij het bepalen van alle uitgavenposten op de gemeentebegroting.

 

In het kader van beheersing van de kosten is het opmerkelijk dat B&W als argument 1.1 ter ondersteuning van hun voorstel schrijven: “Aanpassing van de parameters van het CAK heeft in alle gevallen tot gevolg dat de financiële effecten daarvan op voorhand niet zijn aan te geven”. In het blad Binnenlands Bestuur van 16-2-2016 lezen wij: “De effecten van beleid en beleidswijzigingen kunnen gemeenten virtueel testen in de Wmo-monitor van het CAK” en “Gemeenten kunnen dan direct zien wat een bepaalde maatregel voor effect heeft op het door de gemeente te ontvangen bedrag uit eigen bijdragen. Zo kunnen zij goede prognoses maken”. Veel gemeenten passen de parameters op basis van beleidskeuzes dan ook wel aan.

De advisering m.b.t. het Wmo beleid van de gemeente is in de eerste plaats zaak van de adviesraad Wmo. Als SeniorenRaad varen wij daar geen aparte koers in. U krijgt van ons dan ook geen andere aanbeveling dan het dringende verzoek wél rekening te houden met de aanbevelingen van de adviesraad. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Tom Thalhammer

Voorzitter SeniorenRaad Son en Breugel
Inleiding

In oktober 2016 is een enquête over mobiliteit in het seniorenpanel gehouden. Het onderwerp van de enquête is gekozen op verzoek van de werkgroep Mobiliteit, die samengesteld is uit vertegenwoordigers van de gemeente, de LEVgroep en maatschappelijke organisaties in Son en Breugel, waaronder de SeniorenRaad. Deze werkgroep zal de uitkomsten gebruiken als input bij het tot stand brengen van haar aanbevelingen.
Overwegingen
1. De SeniorenRaad is verheugd dat een zo hoog percentage als ruim 75% van de paneldeelnemers heeft deelgenomen aan de enquête. Kennelijk leeft het onderwerp sterk onder senioren.
2. Een zeer groot gedeelte van de respondenten kan zich nog zelfstandig buitenshuis verplaatsen en 87% beschikt over een auto en een rijbewijs; 62% maakt gebruik van een (elektrische) fiets. Deze grote mate van zelfredzaamheid is verheugend, maar betekent ook dat er een in omvang beperkte groep is die wel problemen ervaart m.b.t. mobiliteit.
3. In de leeftijdscategorie 80-89 jaar kan 16% zich niet zelfstandig buitenshuis verplaatsen; er was helaas maar één respondent van 90 jaar of ouder, Verwacht moet worden dat in die leeftijdscategorie meer dan 16% mobiliteitsproblemen heeft.
4. Niet vergeten mag worden dat iemand die zich wel zelfstandig kan verplaatsen voor bepaalde reizen overigens nog wel ondersteuning nodig kan hebben (bijvoorbeeld beter inzicht in de mogelijkheden van het OV).
5. Er zijn maar liefst ca. 50 individuele suggesties gedaan voor verbetering van de bestaande toestand; deze verdienen de nodige aandacht.
6. Als kanttekening moet het volgende opgemerkt worden. Bij alle enquêtes is het moeilijk een representatieve respons te verkrijgen, doordat bepaalde groepen moeilijk als deelnemer te verwerven zijn. Bij de interpretatie van de uitkomsten van deze enquête moet bedacht worden dat mogelijkerwijze teruggetrokken en minder gezonde senioren in onvoldoende mate deelnemen. In elk geval geldt, zoals al opgemerkt, dat de leeftijdscategorie 90 jaar en ouder niet bereikt is.
Standpunt
De SeniorenRaad is van mening, dat de uitkomsten van de enquête een goede bouwsteen zijn voor het onderbouwen van de te verwachten aanbevelingen van de werkgroep Mobiliteit. De Raad trekt nu geen conclusies, doch zal nadat de aanbevelingen van de werkgroep Mobiliteit gepresenteerd zijn mening daarover kenbaar maken. Bij die standpuntsbepaling zal uiteraard rekening gehouden worden met de uitkomsten van de enquête, doch zal ook de langs andere weg door de werkgroep Mobiliteit ingezamelde informatie.

De uitkomsten zijn gepubliceerd op deze site onder de rubriek Downloads.
Veel senioren in ons dorp maken zich zorgen over het feit dat de gemeente binnenkort het restafval niet meer ophaalt. Deze zorgen blijken uit de recente afval-enquête van de SeniorenRaad. Op maandag 19 september vergaderde de commissie Grondgebiedzaken op het gemeentehuis. De SeniorenRaad was erbij en pleitte voor een gedeeltelijk handhaven van het ophaalsysteem.

Voorzitter Tom Thalhammer doet die avond namens de SeniorenRaad een dringend beroep op de commissie Grondgebiedzaken om ervoor te zorgen dat het bestaande ophaalsysteem in principe in tact blijft voor mensen die hun restafval minder makkelijk naar ondergrondse containers kunnen brengen. Voor chronisch zieken, gehandicapten en inwoners van tachtig jaar en ouder moet in dat geval een eigen verzoek voldoende zijn; anderen moeten hiervoor na toetsing in aanmerking komen.

Maatwerk
Wethouder Visser verwacht, gezien de ervaring met ondergrondse containers in ’t Zand en elders geen problemen. Als het echt nodig is, komt er maatwerk voor betrokkenen.
De commissieleden van de coalitiepartijen (Dorpsbelang, VVD en PvdA/Groen Links; de meerderheid) concluderen dat het voorliggende voorstel (een bedrag van € 465.000 beschikbaar stellen voor de nodige containers) als hamerstuk naar de gemeenteraad kan. Dit betekent dat er volgens hen geen nadere discussie nodig is.
Dorpsvisie en CDA (de oppositie) willen vooraf nog nader overleggen in hun fracties.

Oog en vinger
De SeniorenRaad betreurt het dat de commissie zo weinig rekening houdt met de belangen van senioren, chronisch zieken en gehandicapten. Hopelijk verschaft het toegezegde maatwerk van de wethouder (wat houdt dit precies in?) verlichting voor de zwaarst getroffenen. De wethouder belooft dat hij na het besluit van de gemeenteraad nog gaat praten met o.a. de SeniorenRaad en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform. In de hoop op adequaat maatwerk houdt de SeniorenRaad in ieder geval het oog op de keper en de vinger aan de pols!
DIT BERICHT IS GESCHREVEN DOOR DE SENIORENRAAD. 
Door technische omstandigheden staat hieronder Redactie SonenBreugelVerbindt.nl vermeld.
Agendapunt 11 Kredietverstrekking omgekeerd inzamelen.

Door Tom Thalhammer, voorzitter SeniorenRaad Son en Breugel, over de voorgenomen beëindiging van het huis-aan-huis ophalen van restafval.
 
Het college van B&W stelt u voor € 465.000 te bestemmen voor ondergrondse containers, nodig om het huis-aan-huis ophalen van restafval in 2017 te beëindigen. Omdat de afvalverwijdering voor senioren heel belangrijk is enquêteerde de SeniorenRaad dit jaar het seniorenpanel hierover. Wij baseren onze inbreng grotendeels op die enquête. Uw fracties zijn destijds in kennis gesteld van de uitkomst.
Eerst twee algemene opmerkingen:.
1. Belangrijk argument voor het College is de veronderstelling, dat het jaarlijkse restafval afneemt van 1.500 ton tot 1.000 ton. Het lijkt er op, dat dit afval verdampt door een gewijzigde manier van afvoeren. Het verschil komt nergens anders tevoorschijn.(zie kolommen 2016 en omgekeerd inzamelen op pag. 2) Is dit waarschijnlijk? Uit onze enquête blijkt dat maar 14% van de respondenten verwacht beter afval te gaan scheiden. Maar zelfs als iedereen beter zou gaan scheiden, dan is een terugloop met 1/3e onwaarschijnlijk en zou dat zogenaamde bespaarde afval op een andere manier afgevoerd moeten worden. Het zal toch niet de bedoeling zijn, dat restafval verdwijnt in groene bakken, pmd zakken en in de berm?
2. Alle voordelen van de beëindiging van het huis-aan-huis ophalen worden vermeld. Wij vinden evenwel dat er voor een goede belangenafweging ook aandacht moet zijn voor de nadelen, zoals:
a. De inspanning, die de burger zich moet getroosten om het restafval weg te brengen. Kleine zakken gebruiken betekent heel vaak lopen. Grotere zwarte zakken betekent zwaarder sjouwen en los en/of groot materiaal kan alleen met een auto. Dat laatste kan er toe leiden dat er minder gesplitst materiaal in de milieustraat terechtkomt.
b. Voor zover men alleen zakken in de containers gooit moet men vaker naar de milieustraat, omdat grotere voorwerpen, die wel in de grijze bak passen, niet in een zwarte zak passen.
c. De verontreiniging door naast de containers geplaatst afval; de stank uit de containers; het niet-functioneren van het mechanisme; het lawaai bij de containers (ook van de stoppende en optrekkende auto’s) voor direct omwonenden.
d. Het extra (om)rijden met de auto naar container en milieustraat vergroot de milieuverontreiniging.
e. Omdat het restafval niet meer in de grijze bak kan moet het thuis opgeborgen worden in zakken. Dat leidt tot ruimteproblemen – het meest voor kleiner behuisden - en stankoverlast.
 
Dan een toespitsing op de senioren.
De zojuist gemaakte opmerkingen gelden voor alle burgers, maar senioren worden er sterk door geraakt. Dat geldt ook voor anderen met fysieke beperkingen. Nog sterker in de winterse kou en als er sneeuw op trottoirs ligt. Zij lopen vaak moeilijker, hebben minder kracht om te sjouwen en beschikken dikwijls niet over een auto. Bedenkt u daarbij dat vrouwen onder de oudere senioren flink oververtegenwoordigd zijn. Het gebruik van een containerpasje is niet voor iedereen even gemakkelijk. Het aantal senioren zal de komende jaren belangrijk stijgen. 
Ernst van ongemak valt niet zonder meer af te leiden uit gemiddelden van enquêtes. De antwoorden van het seniorenpanel laten zien dat mensen boven de tachtig meer narigheid voor zichzelf verwachten dan jongere senioren. Omgekeerd inzamelen is in strijd met het beleid van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
 
Dames en heren, dit leidt tot een beroep op u. Als u in uw belangenafweging de nadelen ondergeschikt vindt en beslist het huis-aan-huis ophalen van restafval af te schaffen, zorg dan voor een goede uitzonderingsregeling voor degenen, die minder makkelijk kunnen meedoen met omgekeerd inzamelen. Wij bepleiten dat u het volgende vaststelt.
1. Het restafval blijft voor deze categorie mensen minimaal één maal per maand huis-aan-huis opgehaald worden.
2. Er komen soepele toelatingscriteria voor deze categorie. Als chronisch zieken en gehandicapten en inwoners van 80 jaar en ouder een verzoek indienen worden zij zonder toetsing toegelaten. Want u bent het toch met ons eens dat het niet aangaat hen te dwingen uitputtend te motiveren waarom zij hun afval niet zelf weg kunnen brengen?
Ik wil eindigen met de opmerking, dat de SeniorenRaad een milieuvriendelijke verwerking van ons afval heel belangrijk vindt, doch betwijfelt of het voorliggende voorstel daar een evenwichtige bijdrage aan levert. Bedenkt u daarbij ook dat het nu fors investeren in het systeem van ´afvalscheiding aan de bron’ binnenkort wellicht ouderwets is omdat ‘afvalscheiding achteraf´ de toekomst kan hebben. (zie bijvoorbeeld recente discussies in de gemeenteraad van Best en artikelen van prof. H. Prast in het blad van de Vereniging Eigen Huis).
Ik dank u voor uw aandacht.

DIT BERICHT IS GESCHREVEN DOOR DE SENIORENRAAD. 
Door technische omstandigheden staat hieronder Redactie SonenBreugelVerbindt.nl vermeld.
Gebaseerd op de resultaten van de in maart 2016 gehouden enquête onder senioren, heeft de SeniorenRaad aan het College van B&W van Son en Breugel de volgende notitie gestuurd met daarin een zestal adviezen. 

Afvalverwijdering in Son en Breugel, nu en vanaf 2017
Advies van de SeniorenRaad aan het gemeentebestuur van Son en Breugel, gebaseerd op een enquête onder het Seniorenpanel

Inhoudsopgave

Samenvatting en Conclusies              
Inleiding                               
Analyse van de enquêteresultaten
DeAfvalApp!                           
Scheiden van het afval                   
Ophaalfrequentie                       
Bladkorven                            
Schoonhouden openbare ruimte          
Milieustraat                            
Beëindiging huis aan huis ophalen restafval 
Slotopmerkingen
13 april 2016

Samenvatting en Conclusies

De SeniorenRaad Son en Breugel heeft onder de 155 leden van het zojuist opgerichte Seniorenpanel een eerste enquête gehouden over de afvalverwijdering in de gemeente.

De hoge respons van 80% was zeer verheugend en geeft aan dat de senioren groot belang hechten aan de leefgemeenschap in ons dorp. De SeniorenRaad rekent het zich tot zijn taak duidelijkheid te verschaffen over de wensen en ideeën die bij senioren leven. Het is verheugend dat ook vele dorpsgenoten van tachtig jaar en ouder deelgenomen hebben; een categorie, van wie de mening niet vaak in het publiciteitsgeweld naar voren komt.

In zijn algemeenheid is er sprake van een vrij grote tevredenheid met de bestaande afvalverwijdering, ook al blijven er bepaald wensen over. Informatie over wat waarin weg te gooien moet beter en niet opgeruimde bladeren in de openbare ruimte geven overlast aan te veel senioren. Voor de nabije toekomst ligt dat duidelijk anders. Het principebesluit van B&W om vanaf 2017 het restafval niet langer huis aan huis op te halen leidt tot veel ongemak bij grote aantallen senioren. Velen vinden dat het niet door moet gaan en als het doorgaat, dat er aanpassingen van de geplande uitvoering moeten plaatsvinden. Aanpassingen die ertoe zullen leiden dat de toch al lage voorziene besparingen ongetwijfeld omslaan in extra kosten.

De conclusies van de SeniorenRaad, die zijn geformuleerd als aanbevelingen aan de gemeente op grond van de enquêteresultaten en de overige informatie die de Raad over dit onderwerp uit seniorenkring bereikt heeft, luiden als volgt:

Aanbeveling 1: DeAfvalApp! is een goed instrument; handhaaf hem. Het blijft echter nodig daarnaast schriftelijk informatie te verstrekken in plaatselijke bladen.

Aanbeveling 2: De informatie over het opsplitsen van het afval is in grote lijnen goed, maar voor restafval en vooral PMD zou de lijst van erbij horende artikelen kritisch bezien en verbeterd moeten worden. Deze verbeteringen moeten in DeAfvalApp! en in makkelijk te verkrijgen schriftelijke informatie opgenomen worden. De tekst op PMD-zakken moet vanzelfsprekend 100% overeenkomen met de op andere plaatsen beschikbaar gestelde informatie.

Aanbeveling 3: Er dient extra aandacht gegeven te worden aan het schoonmaken van de openbare ruimte in de periode van vallende bladeren; te veel senioren hebben momenteel last van zwerfblad.

Aanbeveling 4: Uit de enquête blijkt dat er geen reden is te verwachten dat er substantieel minder restafval zal komen, als het huis-aan-huisophalen van het restafval beëindigd wordt. Afgezien van de onderbouwing hiervan door de enquête is het ook in meer algemene zin niet duidelijk waarom alleen het wijzigen van een ophaalsysteem zou leiden tot een substantieel andere opsplitsing van het afval. Als de gemeente van mening is dat een dergelijk effect toch in substantiële omvang gerealiseerd wordt, is het wenselijk dat een sluitende argumentatie voor die verwachting gepresenteerd wordt en dat daaraan dan ruime bekendheid gegeven wordt. De uitkomsten van dit nadere onderzoek en alle gesignaleerde bezwaren moeten gezamenlijk aanleiding geven tot een heroverweging of de principebeslissing van B&W doorgevoerd wordt.

Aanbeveling 5: Indien het huis-aan-huisophalen van restafval beëindigd wordt, moet er een royaal aanvullend beleid komen. Essentie daarvan behoort te zijn dat voor iedereen voor wie dat fysiek en/of psychisch bezwaarlijk is, het restafval aan huis opgehaald blijft worden. De toelatingsnorm dient soepel toegepast te worden en voor de categorie burgers van tachtig jaar en ouder dient het zonder nadere toetsing op verzoek van betrokkene te gebeuren.

Aanbeveling 6: De enige reden om per huishouden de hoeveelheid restafval te wegen en te registreren kan de invoering (op enige termijn) van betalen per afgeleverd gewicht restafval zijn. Indien dat niet op termijn zou gebeuren, is er sprake van een zinloze investering. De vraag of deze big brothermaatregel genomen moet worden (naast de nadelen van zwerfafval e.d.) is geen zaak, waar senioren anders door getroffen worden dan burgers uit andere leeftijdscategorieën. De SeniorenRaad heeft dan ook geen eigen standpunt, maar geeft de gemeente het advies nogmaals te overwegen of dit daadwerkelijk de weg is, die wij op willen gaan. Uit de enquête blijkt dat er bij senioren in elk geval weinig behoefte aan is.

Inleiding

De SeniorenRaad Son en Breugel geeft gevraagd en uit eigener beweging advies aan het gemeentebestuur op grond van het bestaande convenant tussen die twee organisaties. Dit biedt de mogelijkheid op grond van de wensen en ideeën die bij de senioren leven een bijdrage te leveren aan de beleidsvaststelling en –uitvoering door de gemeente.

Om het inzicht in die wensen en ideeën van de senioren te versterken heeft de SeniorenRaad een seniorenpanel opgericht. Driemaal per jaar zullen de deelnemers met behulp van een enquête over een voor senioren belangrijk onderwerp bevraagd worden. De enquête over afvalverwijdering is de eerste enquête die in dit kader gehouden werd. Toekomstige enquêtes zullen overigens niet beperkt blijven tot onderwerpen waarvoor de gemeente de hoofdverantwoordelijkheid draagt, doch kunnen ook op andere terreinen liggen.

De SeniorenRaad is zeer verheugd over het feit dat zich in vrij korte tijd 155 senioren hebben opgegeven als panellid. Verreweg het grootste deel hiervan heeft te kennen gegeven d.m.v. internet geënquêteerd te willen worden; een beperkt deel (ca 10%) wordt per post benaderd. De SeniorenRaad vindt het belangrijk dat leden uit zijn doelgroep die geen gebruik kunnen maken van internet, wel de gelegenheid krijgen aan zijn enquêtes deel te nemen.

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten samengevat weergegeven en wordt aangegeven welke aanbevelingen de SeniorenRaad aan het gemeentebestuur geeft. Deze aanbevelingen zijn enerzijds gebaseerd op de cijfermatige uitkomsten van deze enquête en de opmerkingen die bij de open vragen gemaakt zijn en anderzijds op de ervaring van de leden van de SeniorenRaad, zoals zij die over dit onderwerp in hun (senioren)omgeving opgedaan hebben.

Enkele technische hoofdpunten zijn:
• De enquête is gehouden in de periode 13 – 24 maart 2016.
• Van de 155 panelleden hebben 126 ( ruim 80% ) geantwoord. Helaas konden drie schriftelijke reacties niet verwerkt worden; twee, omdat te veel antwoorden ontbraken resp. onduidelijk waren en de derde, omdat die te laat was ingeleverd. De uitkomsten zijn dus gebaseerd op 123 reacties.
• De leeftijdsverdeling van de respondenten is als volgt:

 	           55-59	60-69	70-79	80-89	90 en ouder
 	percentage:  2	24	48	26	0

• Waar in deze verslaglegging gesproken wordt van percentages respondenten, wordt bedoeld het percentage van de respondenten dat over een vraag een daadwerkelijke mening gegeven heeft. Anders geformuleerd: de antwoorden geen mening/niet van toepassing zijn niet meegenomen bij de berekening van de aangegeven percentages.

• In de inleiding van de enquête werd aangegeven dat voor degene die in een appartementencomplex woont enkele vragen mogelijk niet van betekenis zijn. Gevraagd werd in dat geval ‘geen mening’ in te vullen. Dat heeft er uiteraard toe geleid dat bij sommige vragen het aantal antwoorden ‘geen mening’ aan de hoge kant ligt.
• Behalve de resultaten van de gehele groep respondenten is er een opsplitsing beschikbaar naar de antwoorden van de respondenten van 69 jaar en jonger en van tachtig tot negentig jaar, om te bezien of de oudste en jongste leeftijdscategorie afwijkt van het totaal. In deze notitie zal uitsluitend aan deze opsplitsing gerefereerd worden, als er sprake is van significante afwijkingen.
• Behalve de resultaten van de gehele groep respondenten is er een opsplitsing beschikbaar naar de wijk waarin de respondenten wonen. Dit leidt niet tot belangrijke verschillen en daarover zal dus niet gerapporteerd worden in deze notitie.
• Gedetailleerde uitkomsten van de enquête zijn gepubliceerd op de website van de SeniorenRaad (www.sonenbreugel-senioren.nl); zij staan vermeld in de bijlage van deze notitie.

Analyse van de enquêteresultaten

DeAfvalApp!

63% van de respondenten gebruikt DeAfvalApp! regelmatig (meer dan tweemaal per maand). Bij tachtig-plus ligt dit op 50%. Nagenoeg alle gebruikers (99%) zijn tevreden. Dat betekent dat toch 37% hem niet gebruikt, ten dele, omdat het niet nodig is (bijvoorbeeld de partner doet het), maar ten dele ook, omdat deze wijze van informatieverstrekking kennelijk minder aansluit bij de wens van de respondent (meestal wordt dan de informatie in een plaatselijk blad gevonden).

Aanbeveling 1: De AfvalApp! is een goed instrument; handhaaf hem. Het blijft echter nodig daarnaast schriftelijk informatie te verstrekken in plaatselijke bladen.

Scheiden van het afval

Voor de groene bak en oud papier vindt nagenoeg iedereen (97%) het (zeer) duidelijk wat er in gedaan moet worden. Voor het restafval is dat percentage 87% en voor PMD 77%. Meer dan 30 respondenten geven een reactie op de vraag wat er beter zou kunnen.

Aanbeveling 2: De informatie over het opsplitsen van het afval is in grote lijnen goed, maar voor restafval en vooral PMD zou de lijst van erbij horende artikelen kritisch bezien en verbeterd moeten worden. Deze verbeteringen moeten in DeAfvalApp! en in makkelijk te verkrijgen schriftelijke informatie opgenomen worden. De tekst op PMD-zakken moet vanzelfsprekend 100% overeenkomen met de op andere plaatsen beschikbaar gestelde informatie.

Ophaalfrequentie afval

Nagenoeg alle respondenten (meer dan 95%) vinden de ophaalfrequentie van de PMD-zak en het oud papier goed. Voor de grijze bak geldt dat 84% de ophaalfrequentie goed vindt, maar degenen die dat niet vinden zijn ongeveer gelijk verdeeld over te vaak en te weinig. Hoewel de grote meerderheid de ophaalfrequentie voor de groene bak ook goed vindt, is de groep die dat te laag vindt iets groter, namelijk 12%. De huidige ophaalfrequentie vindt veel instemming, zodat er geen aanbeveling op dit punt is.

Bladkorven

Slechts 7% van de respondenten maakt gebruik van de bladkorven. De afstand tot de bladkorf is kennelijk de bottleneck voor degenen die wel belangstelling voor het gebruik hebben. Van degenen die hem momenteel niet gebruiken en daar wel een mening over hebben, geeft 44% aan hem zeker te zullen gaan gebruiken als hij dichterbij staat. Dit leidt toch niet tot een aanbeveling vanuit de SeniorenRaad, omdat de bladkorven naar onze verwachting toch vooral ook gebruikt worden door jongere inwoners. Wel weet de gemeente nu dat, als door algemene overwegingen nagedacht wordt over de aantallen bladkorven, er bij vergroting van het aantal rekening gehouden kan worden met meer gebruik door senioren.

Schoonmaken openbare ruimte ten tijde van afvallende bladeren

Ca. 70% van de respondenten is neutraal tot (zeer) tevreden met de gang van zaken en ca. 30% is (heel) ontevreden. Bij de tachtig-pluscategorie is dat ca 40%. Dit zijn te hoge percentages ontevredenen om tevreden mee te zijn.

Aanbeveling 3: Er dient extra aandacht gegeven te worden aan het schoonmaken van de openbare ruimte in de periode van vallende bladeren; te veel senioren hebben momenteel last van zwerfblad.


Milieustraat
Ruim 70% van de respondenten die gebruik maken van de milieustraat, is (heel) tevreden over de openingstijden en de service van het personeel. Over de inrichting en de kosten is maar resp. ruim 40% en ruim 30% tevreden. Neutraal scoort hoog bij deze vragen en ca 20% is (heel) ontevreden. Ruim 30% van de respondenten heeft de milieustraat niet gebruikt. Dit is maar voor een bescheiden aantal van hen niet gebeurd, omdat betrokkene dat wel zou willen, maar zelf niet kon. Alles bijeen geen reden om een aanbeveling te formuleren.

Beëindiging huis-aan-huisophalen van restafval

Veel meer respondenten ( 57% ) denken dat zij afval niet beter gaan scheiden, dan er denken dat zij het afval beter gaan scheiden ( 16% ); de rest is neutraal. 61% van de respondenten verwacht soms meer moeite te gaan krijgen met groot restafval en 40% vindt het wegbrengen bezwaarlijk en zal een beroep op anderen moeten doen om van het restafval af te komen.

Slechts 20% van de respondenten is tevreden met een maximale afstand van 350 m tot een ondergrondse container. 52% van respondenten met een mening vindt 200 m wenselijk. Het valt op dat een groot deel van alle respondenten (34%) over dit punt geen mening heeft (ongetwijfeld ten dele appartementsbewoners met een eigen voorziening in het appartementsgebouw). Van de twaalf mantelzorgers onder de respondenten geven er twee aan te verwachten dat hun taak verzwaard wordt door het beëindigen van het huis-aan-huisophalen van het restvuil; vijf geven aan dat dit niet het geval is en vijf hebben geen mening.

Op de volgende twee vragen wijken de antwoorden van de tachtig-plusrespondenten significant af. Maar liefst ca 60% zal vaker een beroep moeten doen op een ander om restafval weg te brengen. Op de vraag over de maximaal toelaatbare afstand van de ondergrondse container antwoordt 95% van de respondenten met ‘tweehonderd meter’.

Een viertal andere vragen, die samenhangen met het principebesluit van B&W, worden als volgt beantwoord:
39% van de respondenten vindt het bezwaarlijk een ondergrondse container dichter dan vijftig meter van de eigen huisdeur te krijgen. Tegenover 25%, die het wegen van het restafval niet bezwaarlijk vindt, staat 50%, die dat wel een bezwaar vindt. De rest staat er neutraal tegenover. Een meerderheid (57%) heeft geen bezwaar tegen het gebruik van een pas; 24% heeft wel bezwaren en de rest staat er neutraal tegenover. De twee respondenten die meegedaan hebben aan de pilot in ’t Zand, hebben liever de ondergrondse containers dan de oude situatie met de grijze bak.

Maar liefst 65 respondenten hebben de moeite genomen een reactie te geven op de open vraag: “Als u wensen hebt waar bij de invoering van dit systeem rekening mee gehouden zou moeten worden, vul die dan hier in”. Het onderwerp leeft kennelijk sterk. Bij bestudering van de antwoorden blijkt dat die voor het overgrote deel kritisch van aard zijn. De SeniorenRaad kan geen kostencalculaties maken, maar het is duidelijk dat het voldoen aan deze begrijpelijke wensen meer gaat kosten dan er gecalculeerd is dat er bespaard gaat worden.

Belangrijke punten van zorg, die genoemd worden, zijn:
   a) vervuiling, stank, lawaai en ongedierte bij de ondergrondse containers; men zal ook naast de container afval aantreffen;
   b) waar je thuis met de zak restafval moet blijven;
   c) hoeveelheid papier kan niet altijd in grijze bak;
   d) meer “grijs” afval in de groene bak;
   e) omdat betalen kennelijk op termijn de bedoeling is (anders hoeft het niet per huishouden gewogen te worden), zal er restafval elders gedeponeerd worden.

Duidelijk is verder dat omvangrijke groepen senioren (met als meest getroffenen de tachtig-plussenioren) hun taak bij de restafvalverwijdering verzwaard zien worden en dat een deel van die verzwaring mede opgevangen zal moeten worden door anderen uit hun omgeving. De mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen wordt belemmerd.

De overkoepelende vraag of het principebesluit een goede beslissing is, laat zien dat zes respondenten het er erg mee eens zijn, waartegenover 31 het er erg mee oneens zijn. De antwoorden op ‘mee eens’ en ‘mee oneens’ houden elkaar met 24 resp. 22 in evenwicht. Het aantal respondenten met ‘neutraal’ en met ‘geen mening’, 40, ligt hoog. Samenvattend betekent dit dat er meer tegenstanders dan voorstanders zijn. Ze zijn dan bovendien ook uitgesproken tegenstander.

Aanbeveling 4: Uit de enquête blijkt dat er geen reden is te verwachten dat er substantieel minder restafval zal komen, als het huis-aan-huisophalen van het restafval beëindigd wordt. Afgezien van de onderbouwing hiervan door de enquête is het ook in meer algemene zin niet duidelijk waarom alleen het wijzigen van een ophaalsysteem zou leiden tot een substantieel andere opsplitsing van het afval. Als de gemeente van mening is dat een dergelijk effect toch gerealiseerd zou gaan worden, is het wenselijk dat een sluitende argumentatie voor die verwachting gepresenteerd wordt en dat daaraan dan ruime bekendheid gegeven wordt. De uitkomsten van dit nadere onderzoek en alle gesignaleerde bezwaren moeten gezamenlijk aanleiding geven tot een heroverweging of de principebeslissing van B&W doorgevoerd wordt.

Aanbeveling 5: Indien het huis-aan-huisophalen van restafval beëindigd wordt, moet er een royaal aanvullend beleid komen. Essentie daarvan behoort te zijn dat voor iedereen voor wie dat fysiek en/of psychisch bezwaarlijk is, het restafval aan huis opgehaald blijft worden. De toelatingsnorm dient soepel toegepast te worden en voor de categorie burgers van tachtig jaar en ouder dient het zonder nadere toetsing op verzoek van betrokkene te gebeuren.

Aanbeveling 6: De enige reden om per huishouden de hoeveelheid restafval te wegen en te registreren kan de invoering (op enige termijn) van betalen per afgeleverd gewicht restafval zijn. Indien dat niet op termijn zou gebeuren, is er sprake van een zinloze investering. De vraag of deze big brothermaatregel genomen moet worden (naast de nadelen van zwerfafval e.d.), is geen zaak waar senioren anders door getroffen worden dan burgers uit andere leeftijdscategorieën. De SeniorenRaad heeft dan ook geen eigen standpunt, maar geeft de gemeente het advies nogmaals te overwegen of dit daadwerkelijk de weg is, die wij op willen gaan. Uit de enquête blijkt dat er bij senioren in elk geval weinig behoefte aan is.

Slotopmerkingen

Eén van de belangrijke vormen van dienstverlening van een gemeente aan haar burgers is de afvalverwijdering. Het huidige systeem voldoet goed, waarbij er, bijna vanzelfsprekend, mogelijkheden tot verbetering zijn. De voorgenomen beëindiging van het huis-aan-huisophalen van restafval blijkt een groot deel van de senioren in de gemeente naar hun eigen mening hard te treffen. Gelukkig zijn er ook senioren, die positief staan tegenover de verandering. De SeniorenRaad vindt echter dat de zwakkeren onder de senioren er recht op hebben dat met hun belangen op afdoende wijze rekening gehouden wordt.
Wij zullen graag met de gemeente, wat ons betreft op basis van de bevindingen in de enquête, het gesprek aangaan over de mogelijkheden. Daarbij moet bedacht worden dat chronisch zieken en gehandicapten maar ten dele in de categorie senioren vallen, terwijl zij natuurlijk in alle leeftijdscategorieën tegen vergelijkbare problemen bij de afschaffing van het huis-aan-huisophalen van restafval oplopen. Het Chronisch Zieken en Gehandicapten, Platform, dat hun specifieke representant is, kan volgens ons dan ook niet gemist worden bij de gesprekken met de gemeente over dit onderwerp.

 

Voor de integrale uitslag van de eerste enquête onder de leden van het Seniorenpanel van Son en Breugel, verwijzen wij u naar de rubriek “Downloads”. Onder de titel “Integrale Uitslag Enquête Afvalverwijdering” zijn de uitkomsten van de vragenlijst verwerkt. Om de leesbaarheid te vergroten is de uitslag in twee delen gesplitst:

• Deel I is de uitkomst met uitzondering van de open vragen.
• Deel II gaat over de open vragen en de daarop gegeven antwoorden.

DIT BERICHT IS GESCHREVEN DOOR DE SENIORENRAAD. 
Door technische omstandigheden staat hieronder Redactie SonenBreugelVerbindt.nl vermeld.