Disclaimer


Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder: De Eigenaar: de eigenaar van Deze Website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de deelnemer (bezoeker) van Deze Website; De Inhoud: alle in Deze Website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van Deze Website. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De Inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, De Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan Deze Website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van De Inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Diensten van derden
Deze Website geeft toegang tot producten of diensten van derden ("Leveranciers") die u kunt gebruiken of verwerven. U begrijpt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor producten of diensten van Leveranciers. Leveranciers zijn verantwoordelijk voor alle aspecten met betrekking tot gebruik en levering van producten en diensten. Wij zijn geen partij in de transacties tussen u en Leveranciers.

Privacybeleid
Ons Privacybeleid, dat tussentijds kan worden aangepast, maakt deel uit van deze Overeenkomst.

Links naar andere websites
Deze Website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en correctheid van dergelijke websites. Het opnemen van links naar andere websites impliceert niet dat wij akoord gaan met de inhoud van de websites.

Gedragscode


Gedragscode (vrijwillige) medewerkers.
Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de vereniging "Ons Net Son en Breugel Coöperatief U.A." of de Stichting "SonenBreugelVerbindt" zijn niet eenduidig.

Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze vrijwillige medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:
- regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor vrijwilligers;
- de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, die uitgangspunt is van het tucht- en    
  sanctiebeleid, dat door onze organisatie wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair/stagiaire of als betaalde kracht, vragen we je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers.
1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en sfeer die veilig en gerespecteerd voelt.
2. Indien een medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
3. In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid.
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering in verbale, nonverbale of fysieke zin, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen, waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Titia Braam
vertrouwenspersoon SonenBreugelVerbindt

titia@sonenbreugelverbindt.nl