Gegevens ten behoeve van de oprichtingsakte van een stichting ter formalisering van de kerstpakkettenactie in Son en Breugel.

 

 1. Naam en vestigingsplaats.

De stichting draagt de naam: Stichting Kerstpakkettenactie Son en Breugel, (verkorte naam: Stichting Kerstpakkettenactie).

De stichting is gevestigd in de gemeente Son en Breugel

 

 1. Doel.

De stichting heeft ten doel het organiseren en uitvoeren van de jaarlijkse kerstpakkettenactie in Son en Breugel en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het verstrekken van kerstpakketten aan, op voordracht van diverse instanties in het sociale domein (Sociale Dienst gemeente Son en Breugel, Stichting Leergeld of de Voedselbank), vooraf benaderde dorpsgenoten die te kennen hebben gegeven dit op prijs te stellen.

 

 1. De stichting dient het algemeen belang.
  De stichting besteedt het geld aan pakketten die de week vóór kerst worden uitgedeeld aan de inwoners van Son en Breugel die daar volgens de Sociale Dienst, de Voedselbank of de Stichting Leergeld voor in aanmerking komen. Deze inwoners hebben bovendien zelf aangegeven hier prijs op te stellen.
  De pakketten worden op maat, na gezinssamenstelling, gemaakt.

 

 1. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  Het bestuur werkt prodeo en ontvangt op geen enkele wijze wijze een beloning voor het werk wat zij verrichten. 

 

 1. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 1. Het samenstellen van de pakketten, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden en de gezinssamenstelling van de ontvanger. De pakketten hebben zoveel mogelijk het karakter van “iets extra’s met de feestdagen” .
 2. Het bijeenbrengen, controleren en sorteren van levensmiddelen en andere goederen, verkregen uit bijdragen van de inwoners van Son en Breugel, in natura (de eigen kerstpakketten of losse producten) of in de vorm van financiële steun.
 3. Het uitvoeren van alle administratieve en logistieke handelingen noodzakelijk voor een goed verloop van de actie waarbij de bescherming van de privacy van de ontvangers leidend is.
 4. Het verzorgen van publiciteit en publiekscampagnes om bekendheid in het dorp te vergroten en praktische gegevens rond de actie te delen.

 

 1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt verkregen uit:
  1. giften en donaties;
  2. subsidies en sponsorbijdragen;
  3. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
  4. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.