Info van de Overheid: Jeugdhulp bij gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper.

Jeugdhulpplicht gemeenten voor alle vormen jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin.

Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder geval:

 • de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
 • samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
 • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Taak gemeenten jeugdhulp

In de Jeugdwet staan de taken van gemeenten opgesomd. De gemeenten moeten onder andere:

Doelen Jeugdwet

Enkele doelen van de Jeugdwet zijn:

 • gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
 • minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
 • eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
 • samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur; 
 • meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk.

Evaluatie Jeugdwet

In januari 2018 is het rapport Eerste evaluatie Jeugdwet aangeboden aan de Tweede Kamer. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben de evaluatie besproken met gemeenten, de jeugdsector en andere relevante maatschappelijke organisaties. De gesprekken hebben geleid tot het actieprogramma Zorg voor de Jeugd.

Websites met informatie over de Jeugdwet

Vormen van jeugdhulp

Jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

Aanpak kindermishandeling: Meldcode Huiselijke geweld en kindermishandeling

Hulplijn seksueel misbruik

Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg

Documenten over de Jeugdwet

Gemeente Son en Breugel
Digitale sociale kaart Son en Breugel


Passend Onderwijs

Voor informatie over Passend Onderwijs verwijzen we u naar de website Passend Onderwijs PO Eindhoven

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd.

Door de invoering van de wet Passend onderwijs (die is ingegaan op 1 augustus 2014) kunnen mogelijk meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het regulier onderwijs blijven. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken zo afspraken met elkaar over hoe ze voor alle leerlingen passend onderwijs gaan organiseren.

In een ondersteuningsprofiel beschrijft iedere basisschool de organisatie en afspraken over de wijze waarop leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte worden begeleid. De procedure voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt toegelicht op de website.

Op de website vindt u naast informatie over de toelating op een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs ook aanvullende informatie onder Documenten en Links:

 • passend onderwijs
 • het ondersteuningsplan
 • indicatoren voor basisondersteuning
 • zorgplicht
 • speciaal onderwijs cluster 1 (leerlingen met speciale behoeften die een visuele beperking hebben)
 • speciaal onderwijs cluster 2 (leerlingen met speciale behoeften die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben)
 • Enkelvoudige Ernstige Dyslexie
 • passend Traject Overleg (PTO) voor leerlingen die geen onderwijs volgen maar wel leerplichtig zijn