Participatiewet

De ASD geeft uitvoering aan haar taak m.b.t. de participatiewet door middel van een werkgroep. Vanwege de zeer uitgebreide wet wordt primair aan het onderwerp arbeid aandacht geschonken.

In de gemeente Son en Breugel, met een bevolking van 17.000 inwoners, zijn circa 180 geregistreerde gevallen van mensen die bijstand behoeven, en tot de doelgroep van de Participatiewet behoren. De wet beoogt de mensen die daartoe in staat zijn (gedeeltelijk) aan werk te helpen. Werken is een middel, en niet een doel op zich. Meedoen geeft voldoening, het haalt inwoners uit een isolement, je ontwikkelt jezelf, je hoort erbij en het draagt bij aan een positieve gezondheid.

In een gemeenschappelijke regeling hebben 10 gemeenten een overeenkomst gesloten met de WSD. De WSD in Boxtel is een belangrijke schakel in het gehele proces. 

Door de invoering van de participatiewet is de opstelling van de dienstverlening van de WSD sterk veranderd. De laatste 3 jaren is intensief gewerkt met verschillende prototypen van samenwerking om tot de meest effectieve vorm te komen van continuering van de samenwerking met de WSD.

Vanwege het privacy karakter van de informatie is de ASD niet van details op de hoogte en daardoor wordt op grote lijnen het beleid van de gemeente Son en Breugel gevolgd.

De rapportage wordt op ambtelijk niveau gevoerd en beslaat meestal 40 of meer pagina's per rapport. De stellige overtuiging bestaat dat het gevoerde beleid past in de uitgangsstelling "zij verdienen het om mee te doen op de arbeidsmarkt" of "Wij streven naar een inclusieve samenleving vanuit de gedachte dat de kwaliteit van de samenleving is af te lezen aan de mate van aandacht voor de zwakste schakel".