Werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein


Activiteiten ten behoeve van de advisering van de gemeente

 • Bestuursleden overleggen met:
  • Alle aangesloten organisaties door 4 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren.
  • Belangengroeperingen en uitvoeringsorganisaties binnen het Sociaal Domein (bijv. CMD, LEV, Zorgbelang, Seniorenraad, Chronisch zieken en Gehandicapten Platform, CLIP, Belangenbehartiging Mantelzorgers en SonenBreugelVerbindt)
  • Wethouders en beleidsambtenaren van de gemeente Son en Breugel door een maandelijks gepland overleg (zogenaamd Bestuurlijk Overleg). 
  • Beleidsambtenaren bij de voorbereiding van adviezen of over de uitvoering van bestaand beleid.
 • Bestuursleden participeren in "externe" werkgroepen (bijv. Mantelzorg, Kom Erbij en Dementievriendelijk Son en Breugel)
 • Het bestuur zorgt er voor, dat er voor de verschillende beleidsterreinen op het sociaal domein permanente of ad-hoc ASD werkgroepen ingesteld worden. De aangesloten organisaties leveren daarvoor de leden. Daarnaast kunnen ge├»nteresseerde inwoners van Son en Breugel  deel uitmaken van deze werkgroepen.
 • Het bestuur schakelt bij concrete adviesaanvragen of ongevraagde advisering de benodigde deskundigheid in. In eerste instantie wordt die gezocht binnen de ASD werkgroepen. Zo nodig worden ook externe deskundigen er bij betrokken.
 • Het bestuur stelt op basis van de in een werkgroep opgestelde bevindingen het advies vast en stuurt dit naar het college van B&W Son en Breugel.
 • Het bestuur legt over de advisering verantwoording af binnen de ALV.


Communicatie met inwoners van Son en Breugel, aangesloten organisaties en de gemeente

 • Communicatie over de werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Domein vindt plaats door berichtgeving op deze website en in de "nieuwsbrief Sociaal Domein" die ca. 10 keer per jaar uit komt. Daarnaast wordt incidenteel gepubliceerd in DeMooiSonenBreugelKrant.
 • In de ALV wordt naast het overleg tussen bestuur en de aangesloten organisaties veel aandacht besteed aan informatieverstrekking door deskundigen op de diverse terreinen van het sociaal domein.
 • Het bestuur zorgt er voor, dat wensen en ervaringen op het sociaal domein, die door de aangesloten organisaties en/of door inwoners van Son en Breugel gesignaleerd worden, onder de aandacht gebracht worden van de gemeente. Indien daar aanleiding toe is zal dit in de vorm van een ongevraagd advies aan B&W plaats vinden.

 

In 2021 te behandelen onderwerpen:

 • Cli├źntondersteuning in kader Wmo
 • Kader Sociaal Domein
 • Werkwijze CMD
 • Inburgering
 • Armoede
 • Beschermd wonen
 • Vrijwilligers
 • Bibliotheekvisie
 • Kunst en cultuur beleid
 • Project GROZzerdam
 • Effecten van de Omgevingswet