Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het doel van de Wmo is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De gemeentes zijn belast met de uitvoering van deze wet. Zij dienen een periodiek vast te stellen beleidsplan te hebben, alsmede een door de gemeenteraad vast te stellen verordening en een op basis daarvan door het college van B&W vast te stellen uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringsbesluit is samen met die verordening de handleiding voor de besluitvorming met betrekking tot de individuele aanvragen om ondersteuning.

Het betreft een complexe materie, zodat op deze website geen inhoudelijke informatie over alle regels (en uitzonderingen op die regels) gegeven kan worden. Hieronder treft u verwijzingen naar een aantal websites van daarbij betrokken instanties aan, waarop u over veel deelonderwerpen actuele informatie kunt vinden. U kunt zich altijd met vragen en/of verzoeken tot ondersteuning altijd wenden tot het CMD in Son en Breugel, dat in onze gemeente het loket is om alle vragen en verzoeken in het sociaal domein met iedere inwoner van onze gemeente te bespreken.

 

Enkele verwijzingen naar officiƫle websites m.b.t. de Wmo

Landelijke links

Ondersteuning vanuit het CAK:

https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning

 

Wat is de Wmo?  Overzicht van procedures, voorzieningen en voorwaarden van de Wmo 2020

https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

 

Wmo 2015:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-01-01

 

Wijzigingsbesluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 tot verlaging van de vermogensinkomensbijtelling, verkorting van de overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, het introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de zin van de Wmo en een grondslag voor het uitzonderen van eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling voor de berekening van de bijdrage:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041626/2019-11-27

 

Gemeentelijke links

Gemeente algemeen

Verwijzing naar veel deelgebieden binnen het sociaal domein in de gemeente:

https://www.sonenbreugel.nl/zorg-jeugd-en-welzijn/

 

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD):

https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/cmd-plein

of

https://www.cmdsonenbreugel.nl

 

Het CMD op de gemeentelijke website:

https://www.sonenbreugel.nl/hulp-voor-ouderen-zieken-mensen-met-een-beperking-wmo/

of

https://www.sonenbreugel.nl/woonvoorzieningen/

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning Son en Breugel 2020:

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Son%20en%20Breugel/633807/CVDR633807_1.html

 

Besluit uitvoeringsregels Wmo Son en Breugel 2020:

Dit besluit is momenteel nog niet op de gemeentelijke website te vinden.

 

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW):

https://www.sonenbreugel.nl/uitkering-voor-oudere-en-gedeeltelijk-arbeidsongeschikte-werknemers-ioaw/

 

Vakantie melden in geval van bijstand:

https://www.sonenbreugel.nl/bijstand-vakantie-melden