Doel

Het doel van de vereniging Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is het formuleren van de collectieve wensen van vrijwilligers- en belangenorganisaties op het gebied van het Sociaal Domein in de gemeente Son en Breugel. Die wensen worden in de vorm van adviezen en/of beleidsvoorstellen aan de gemeente aangeboden als bijdrage aan het gemeentelijk beleid. Het primaire beleidsterrein omvat de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet, maar daarnaast worden bijdragen geleverd op veel andere onderwerpen binnen het Sociale Domein.

De ASD tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het gevraagd en ongevraagd advies geven aan met name het College van Burgemeester en Wethouders;
  • het voeren van overleg met de verantwoordelijke wethouder(s) en met in het Sociale Domein werkzame ambtenaren;
  • het voeren van overleg met andere partijen betrokken bij het Sociaal Domein;
  • het bevorderen dat bij de vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid rondom het Sociaal Domein zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de behoeften van de brede achterban;
  • het stimuleren en ondersteunen van de voorlichtende taak van de gemeente inzake het Sociaal Domein;
  • het monitoren, inventariseren , analyseren en doorgeleiden van klachten betreffende de uitvoering van het beleid m.b.t. het Sociaal Domein in onze gemeente;
  • met de gemeente werkafspraken te maken, waaronder een convenant.

Historie

De Adviesraad vindt zijn oorsprong in 2006, het jaar waarin de Wet maatschappelijke ondersteuning werd voorbereid. Na twee voorgaande, verkennende vergaderingen is op 13 november 2006 door een twintigtal deelnemende organisaties/verenigingen op het maatschappelijk terrein, het Platform Burgerparticipatie Wmo Son en Breugel (verkorte naam: adviesraad Wmo) opgericht. De werkwijze van de Adviesraad was vastgelegd in de Verordening Burgerparticipatie. Tot voorzitter werd gekozen Jan de Lange en Ad van den Hurk tot secretaris. Wat later werd gekozen voor de juridische vorm als Vereniging met Statuten en een Huishoudelijk Reglement. In een convenant werd de werkwijze t.a.v. het College vastgelegd.

In 2015 werd landelijk de Kanteling ingevoerd als vervanger van de Wmo; intussen was de Adviesraad Wmo uitgegroeid tot een vereniging waarvan ca. 25 vrijwilligers- en belangbehartigers organisaties lid waren. Zij had zich mede dankzij het grote aantal leden een respectabele positie in Son en Breugel verworven waarmee door het College en Raad duidelijk rekening gehouden werd bij het vaststellen van het lokale beleid op de werkgebieden van de Adviesraad. Na 12 jaar trad Jan de Lange af als voorzitter en trad Dirk Grevink een jaar op als waarnemend voorzitter.

Vanaf januari 2015 zijn de bekend geachte transities van kracht geworden. De uitbreiding van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en wet op het Passend Onderwijs –naast de Wmo- had als gevolg dat de advisering door de Adviesraad Wmo zich ook op deze beleidsterreinen richt. Daarom is de Adviesraad Wmo omgevormd naar een Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel. Vanaf die datum is het voorzitterschap uitgevoerd door Willem Donkers. In januari 2019 is Tom Thalhammer hem opgevolgd als voorzitter.